Usnesení č. 6/2010 ze dne 31.5.2010

7.6.2010

Usnesení č. 6/2010

ze 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 31.5.2010

Zastupitelstvo městské části
6/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

6/1 bere na vědomí
informace starosty

6/2 schvaluje
rozpočtové úpravy za 05/2010 /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 6/2010/
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 5.6.2010

6/3 schvaluje
„Opatření tajemnice č. 39" k vedení evidence a účtování dlouhodobého majetku a k návrhu „Opatření tajemnice č.40" o časovém rozlišení.
Úkol: tajemnice, Ing. Svobodová
Termín: ihned

6/4 bere na vědomí
výsledky kontroly, kterou provedly na ÚMČ pracovnice Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu na dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách s tím, že za roky 2007, 2008 a 2009 nebylo zjištěno porušení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

6/5 schvaluje ,
na základě žádosti ředitelky MŠ, možnost čerpání z „Investičního fondu MŠ" na pořízení nového konvektomatu pro školní kuchyni ve výši cca 210 000,- Kč..
Úkol: Ing.Svobodová-odpověď ZŠ
Termín: do 10.6.2010

6/6 bere na vědomí

prázdninový provoz v MŠ Na Cihelně dle návrhu ředitelky MŠ p. Kučerové.

6/7 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. k části pozemku parc.č. 996 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení, a to s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 24.2.2009 a to za cenu a to za cenu dle znaleckého posudku, tj. Kč 30 240,- bez DPH.
Úkol:Ing.Kozlovská-příprava smlouvy
Termín: do 10.6.2010

6/8 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. PREdistribuce, a.s.k části pozemků parc.č.540/2, 996,1160,1161/1 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení, a to s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 7.8.2006 a to za cenu dle znaleckého
posudku, tj. Kč 254 775,- bez DPH.
Úkol: Ing.Kozlovská-příprava mlouvy
Termín: do 10.6.2010

6/9 schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce s HMP - OMI MHMP na pozemky ve správě naší MČ pro provedení protipovodňových opatření - úprava koryta Vrutice v Dostihové ul. s tím, že v příloze je uveden seznam pozemků vč. uvedení jejich výměr a kat. snímky s vyznačením dotčených pozemků.
Úkol: Ing. Kozlovská-příprava smlouvy
Termín: do 10.6.2010

6/10 schvaluje
uzavření smlouvy o povolení vstupu (dočasný zábor) s HMP - OMI MHMP (zplnomocněný zástupce VRV Praha, a.s.) na pozemek parc.č.869/8 o výměře 2558 m2 v k.ú. Velká Chuchle (dočasný zábor 70 m2) pro provedení protipovodňových opatření.
Úkol: Ing. Kozlovská-příprava smlouvy
Termín: do 10.6.2010

6/11 schvaluje
odsvěření lesního pozemku parc.č. 1124/2 o výměře 1751 m2 v k.ú. Velká Chuchle (lokalita u hřbitova) MHMP s tím, že tento pozemek navazuje na další lesní pozemky, které má již odbor ochrany prostředí MHMP ve správě. Výbor doporučuje ZMČ odsvěření tohoto pozemku odsouhlasit. ZMČ odsvěření lesního pozemku schválilo.
Úkol: Ing. Svobodová-dopis MHMP
Termín: do 10.6.2010

6/12 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se spol. VILY CHUCHLE, a.s. na pronájem
pozemků parc.č.993/1,994,996,1004,1013 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle
o celkové výměře 4267 m2 (staveništní komunikace Na Hvězdárně) za
cenu dle znaleckého posudku, který zadá ÚMČ Praha-Velká Chuchle
a uhradí REFLECTA Development, a.s.
Úkol: Ing. Kozlovská-příprava smlouvy
Termín: do 30.6.2010

6/13 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s p. Lucií Uhlíkovou, Starochuchelská 182/14, Praha 5 na pronájem nebytových prostor v ulici Starochuchelská 7/20, 159 00 Praha 5 za účelem provozování obchodu s oděvy second-hand. za cenu 3130,- Kč/měs. s účinností od 1.7.2010.
Úkol: Ing.Šmejkalová-příprava smlouvy
Termín: do 30.6.2010

 

 


Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Schválili:


Mgr. Lenka Felixová

Stanislav Fresl