Usnesení č. 7/2010 ze dne 28.6.2010

Usnesení č. 7/2010
ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 28.6.2010

Zastupitelstvo městské části
7/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

7/1 bere na vědomí
informace starosty

7/2 schvaluje
rozpočtové úpravy za 06/2010 (viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 7/2010)
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 2.7.2010

7/3 bere na vědomí
uzavření finančního vypořádání naší MČ s hl.m.Prahou za rok 2009, ze kterého pro naši MČ vyplývá zapojení výsledného předpisu ve výši Kč 852 200,- do rozpočtu a dále příděl ve výši Kč 389,-
Úkol: Ing. Svobodová
- zapojení do rozpočtu
Termín: do 2.7.2010 v rámci bodu 7/2

7/4 bere na vědomí
vratku 100% podílu na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na dani z příjmů právnických osob za r. 2009 ve výši Kč 774 751,08 formou neinvestiční dotace nepodléhající vyúčtování
Úkol: Ing. Svobodová
- zapojení do rozpočtu
Termín: do 2.7.2010 v rámci bodu 7/2

7/5 schvaluje
čerpání fondu reprodukce majetku ZŠ na spolufinancování nákupu elektrické pánve ve výši Kč 77 200,-
Úkol: Ing. Svobodová - odpověď ZŠ
Termín: do 15.7.2010


7/6 schvaluje
vyřazení nefunkčního konvektomatu v MŠ
Úkol: Ing. Svobodová - odpověď MŠ
Termín: do 15.7.2010

7/7 schvaluje
následující požadavky pro střednědobý investiční rozpočtový výhled
2011-2016:
- výstavba haly pro skladové hospodářství 3 500tis.Kč r.2011
- výstavba nové budovy pro SDH 10 000tis.Kč r.2011
- vybudování občanské vybavenosti pro „Nové centrum MČ Velká Chuchle" (Kazínská 8) 150 000tis.Kč r.2011-2014
- přístavba ZŠ 11 000tis.Kč r.2011-2012

Úkol: Ing. Svobodová - předat MHMP
Termín: do 5.8.2010


7/8 bere na vědomí
zastupitelstvo nebude přehodnocovat ( revokovat ) svoje usnesení ZMČ č.4/2010 ze dne 26.4.2010, b.4/12a,b, tzn. nepřispívat na opravu opěrné zdi u domu p.Strnada v ul.Pod Akáty (MČ opraví přilehlý chodník,příp.komunikaci)
Úkol: Ing. Schůrek- odpověď
Termín: do 1.7.2010

7/9 bere na vědomí
že v souvislosti s plánovanou přístavbou základní školy a obdrženou dotací na zpracování projektové dokumentace od MHMP uložilo ZMČ stavebnímu odboru ÚMČ zpracování zadání projektové dokumentace na přístavbu ZŠ v rozsahu 4 tříd ( po likvidaci 2 tříd v horní školičce)
Úkol: stavební odbor
Termín: do 20.8.2010


7/10 bere na vědomí
„Opatření tajemnice č. 41" o správě a vymáhání pohledávek MČ Praha - Velká Chuchle a jí zřízených organizačních složek
Úkol: tajemnice
Termín: 1.7. 2010

7/11 schvaluje
počet členů zastupitelstva 11 pro volební období v letech 2010 - 2014
Úkol: sekretariát - vyvěsit na úřední desku
Termín: 30.6. 2010


7/12 schvaluje
současné zastupitelstvo do konce svého volebního období nebude řešit, resp. nebude zvyšovat nájemné v bytech MČ Praha - Velká Chuchle

7/13 schvaluje
vyřadit ze seznamu uchazečů o nájem bytu MČ Praha - Velká Chuchle žádosti :
č. 49 - Daniela Benčátová (Nemčeková) - vlastní žádost o vyřazení
č. 54 - Ing. Dana Kozlovská - vlastní žádost o vyřazení
č. 42 - Vít Řepa - žádost nebyla aktualizována v souladu s kriterii
č. 50 - Lucie Štěpánková - žádost nebyla aktualizována v souladu s kriterii

Úkol: Ing. Šmejkalová - dopisy
Termín: 15.7. 2010

7/14 schvaluje
prodej části pozemků parc.č. 342/1,343,1021 a 1188/1 v k.ú. Velká Chuchle p.Jiřímu Koktovi za cenu dle znaleckého posudku
Úkol: Ing. Svobodová - vyvěšení záměru, příprava smlouvy - po obdržení znaleckého posudku a GP

7/15 schvaluje
skutečnost, že žádost JUDr.Zdeňka Jankovského, právního zástupce p.Miroslava Holečka a pí Renaty Barciagové o prodloužení nájemní smlouvy na prostory restaurace v Klubovém domě a žádosti o povolení úprav pronajatých prostor bude projednána na dalším jednání zastupitelstva poté, co bude zajištěno právní posouzení smlouvy resp. případného dodatku ke smlouvě a ze strany p.Holečka a pí Barciagové budou předloženy podrobné specifikace případných stavebních úprav, vč. jejich financování.

Úkol: Mgr. Felixová - odpověď právnímu zástupci
Termín: 15.7. 2010
Úkol: starosta - zajištění práv. posouzení sml. - dodatku
Termín: 20.8. 2010

7/16 schvaluje
uzavření bezúplatné budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s. (investor Hl.m.Praha) k části pozemků parc.č. 996 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle za účelem přeložky STL plynovodu v rámci stavby č.4506 - TV Velká Chuchle, etapa 0011 - Na Hvězdárně II
Úkol: Ing. Benešová
- příprava smlouvy
Termín: do 15.7.2010

7/17 schvaluje
souhlasí se žádostí Vodohospodářského rozvoje a výstavby, a.s. o souhlas vlastníka pozemku p.č. 1209/1 v k.ú. Velká Chuchle s projektovou dokumentací umístění stavby pro stavební povolení, a to v souvislosti s protipovodňovými opatřeními na ochranu hl.m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 22 Velká Chuchle a souhlasí se smlouvou o povolení vstupu na citovaný pozemek - část koryta vodního toku ve výměře 34 m2 s investorem stavby Hl. městem Prahou, resp. jeho zástupcem VRV, a.s.

Úkol: Ing. Kozlovská - příprava smlouvy
Termín: do 15.7.2010

7/18 schvaluje
záměr vstoupit v jednání s firmou Mgr. Lenky Moštěkové - TOJA, Evropská 24, Praha 6 za účelem uzavření Smlouvy o dílo na stavbu Víceúčelového sportovního hřiště v Malé Chuchli a následnou realizaci této stavby
Úkol: Ing. Kozlovská, Ing. Benešová
- vstoupit v jednání se zhotovitelem
Termín: do 10.7.2010

7/19 bere na vědomí
výsledek průběhu kontroly hospodaření v ZŠ Charlotty Masarykové dne 4.6. 2010, kterou prováděl zřizovatel, a to za období od 1.10. 2009 do 31.3. 2010.

7/20 bere na vědomí
výsledek průběhu kontroly hospodaření v Mateřské škole Velká Chuchle dne 4.6. 2010, kterou prováděl zřizovatel, a to za období od 1.10. 2009 do 31.3. 2010.

7/21 bere na vědomí
poděkování od zástupců společnosti Vily Chuchle za vstřícnost a ochotné jednání

 7/22 schvaluje
konání akce PYRO LASER MUSIC dne 27.8. 2010 v prostorách dostihového závodiště Velká Chuchle. Dále zastupitelstvo pořadateli doporučuje ukončit ohňostroj do 22.00 hodiny tak, aby nebyl případně rušen noční klid. Zastupitelstvo požaduje organizačně lépe zajistit proti loňskému roku dopravu, a to ve spolupráci s Policií ČR a Policií hl.m. Prahy, navíc s přihlédnutím ke skutečnosti, aby byla co nejméně zatížena vnitřní část Velké Chuchle - směrem nad železničním přejezdem. Zastupitelstvo požaduje před konáním akce, aby ÚMČ bylo předloženo povolení ke konání od kompetentních orgánů, př. Báňského úřadu. Současně je třeba, aby organizátor před konáním akce kontaktoval zdejší odbor daní, smluv a poplatků za účelem projednání úhrady poplatků ze vstupného.
Úkol: Mgr. Felixová - odpověď JVS Group, s.r.o.
Termín: do 15.7.2010

7/23 bere na vědomí
informaci o změně zaměstnanců na stavebním odboru ÚMČ Praha - Velká Chuchle, odchází z pracovního poměru Ing. Dana Kozlovská, od 1.6. 2010 přijata Ing. Michaela Benešová.

7/24 bere na vědomí
požadavek Ing. Arch. Vokurky na zveřejnění měsíční odměny uvolněných zastupitelů

7/25 bere na vědomí
informaci, že ve dnech 3.-4.7. 2010 se v Malé Chuchli uskuteční pod záštitou primátora hl.m. Prahy akce CZECH BIG MAN, která je zařazena i do Mistrovství světa dlouhého triatlonu. V neděli 4.7. 2010 dojde k částečnému omezení provozu na Strakonické ulici, a to v době od 8.00 do 14.00 hod.

7/26 bere na vědomí
oznámení Mgr. Hromádky, že se jednání zastupitelstva účastní naposledy, neboť se v létě stěhuje z Velké Chuchle.

 
Zpracovala:
Mgr. Lenka Felixová, zástupce starosty


Schválili:


Mgr. Lenka F e l i x o v á
zástupce starosty

Stanislav F r e s l 
starosta