Usnesení č. 7/2011 ze dne 28.2.2011

Usnesení č. 7/2011

ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 28.2.2011

 

Zastupitelstvo městské části

7/0 schvaluje

program zasedání ZMČ

schvaluje

přijetí hosta p. Patery - předsedy klubu Patera Citroen klub

neschválilo

zápis č. 5/2011 ze dne 17.1.2011, ověřený p. Freslem

schválilo

doplněný zápis č. 5/2011 ze dne 17.1.2011, ověřený p. Petrem

 

7/1 bere na vědomí

informace starosty dle bodu 1 zápisu 7/2011

 

7/2 schvaluje

dle žádosti p. Patery uspořádání závodů do vrchu na trati Velká Chuchle - Slivenec dne 10.9.2011 s tím, že bude zkrácena trať a posunut start závodu (v úrovni nájezdu do lesa z ul. Starochuchelská) a MČ obdrží jako kompenzaci 100,- Kč za každého účastníka.

Úkol: Ing. Petr-odpověď na žádost

Termín: ihned

7/3a schvaluje,

na základě doporučení FV, návrh na požádání o investiční dotaci 17 milionů Kč z rezervy Hl. m. Prahy na přístavbu budovy ZŠ případně s využitím pro MŠ.

Úkol: starosta-předložení požadavku na MHMP

Termín : do 15.3.2011

7/3b schvaluje,

na základě doporučení FV, návrh na požádání o investiční dotaci 5 mil. Kč z rezervy Hl. m. Prahy na projekt Vybudování občanské vybavenosti pro „Nové centrum MČ Velká Chuchle„.

Úkol: starosta-předložení požadavku na MHMP

Termín: do 15.3.2011

7/4 bere na vědomí

„Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření MČ Praha - Velká Chuchle" ze dne 15.02.2011.

7/5 bere na vědomí

zápis z 2.dílčího přezkoumání hospodaření, které provedla kontrolní skupina MHMP v MČ Praha - Velká Chuchle, dokladově v ÚMČ Praha - Velká Chuchle ve dnech 01.11.2011 - 14.01.2011 za období od 01.11.2010 - 30.11.2010.

7/6 schvaluje,

aby starosta MČ Praha - Velká Chuchle převzal záštitu nad dostihovým dnem, který se koná 03.04.2011 pod názvem 86.ročník AUTO HASE Gomba handicap s tím, že MČ zajistí čestné ceny pro majitele, trenéra a jezdce vítězného koně pro dostih s názvem Cena Velké Chuchle.

Úkol: starosta

Termín: do 3.4.2011

7/7 schvaluje

„Jednací řád ZMČ Praha-Velká Chuchle" s účinností od 1.3.2011.

Úkol: členové ZMČ

Termín: průběžně

7/8a bere na vědomí

informaci ředitelky MŠ Velká Chuchle pí. Kučerové o zápisu dětí do MŠ Velká Chuchle pro školní rok 2011/2012, který bude dne 04.05.2011 od 10,00 hod. do 17,00 hod.

7/8b schvaluje

„Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Velká Chuchle pro školní rok 2011/2012" /viz příloha č. 1 usnesení 7/2001/.

Úkol: řed. Kučerová

Termín: od 4.5.2011

7/8c schvaluje

rozdělení zisků z doplňkových činností ZŠ a MŠ za rok 2010 následovně:

1. z celkové částky ZŠ, která činí 27.377,66,- Kč, rozdělit na částku 5.477,66,- Kč do Rezervního fondu (20 %) a na částku 21.900,- Kč (80 %) do Fondu odměn.

2. z celkové částky MŠ, která činí 28.520,- Kč, rozdělit na částku 5.704,- Kč do Rezervního fondu (20 %) a na částku 22.816,- Kč (80 %) do Fondu odměn.

Úkol: Ing. Svobodová-odpověď ZŠ, MŠ

Termín: do 15.3.2011

7/8d schvaluje

realizaci příštavby ZŠ Velká Chuchle - 4 třídy za předpokladu získání dotace z MHMP nebo jiných finančních prostředků s tím, že pověřuje starostu předložením demografického vývoje v budoucích letech.

Úkol: Ing.arch. Vokurka - realizace přístavby

Termín: dle finančních možností

Úkol: starosta-demografický vývoj

Termín: do 28.3.2011

7/9a usnesení k bodu 7/9a na odprodej části pronajatých pozemků parc. č. 1027/2

(cca 328 m2) a parc. č. 1189 (cca 95 m2) v k.ú. Velká Chuchle panu Tvrzskému

nebylo přijato.

Úkol: Ing. Svobodová-odpověď p. Tvrzskému

Termín: do 15.3.2011

 

7/9b usnesení k bodu 9b po novém projednání nebylo přijato - ZMČ nesouhlasí s revokací bodu 6/9c usnesení 6/2011 ze dne 31.1.2011 na odkup části

pozemku parc. č. 988/32 v k.ú. Velká Chuchle.

Úkol: Ing. Svobodová-odpověď žadatelce

Termín: do 15.3.2011

 

7/9c nebylo přijato usnesení k bodu 9c na pronájem nebytových prostor paní Buriš s tím, že ZMČ připouští možnost přístupu do kotelny přímo z pronajatých prostor.

Úkol: Ing. Šmejkalová-odpověď p. Buriš

Termín: do 15.3.2011

7/9d revokuje

bod č. 4/5.9 usnesení 4/2010 nového ZMČ ze dne 20.12.2010, kterým byla schválena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce a.s. na přeložky kabelového vedení VN za cenu dle znaleckého posudku v celém rozsahu.

schvaluje

nové znění budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností) PREdistribuce, a.s. na přeložky kabelového vedení VN v rámci stavby „Praha 5 - Velká Chuchle, Na Hvězdárně, TS, kVN a kNN" a to bezúplatně.

Úkol: starosta- podpis smlouvy

Termín: ihned

7/9e schvaluje

odložení projednávání nabídky společnosti FINEP na darování bývalé staveništní komunikace (resp. asfaltového povrchu), kterou vybudoval v lokalitě Lahovská.

pověřuje

majetkový výbor, aby do příštího jednání zastupitelstva doplnil podklady o předání komunikace s případnými dopady na městskou část.

Úkol: p. Matl-předseda výboru

Termín: do 28.3.2011

7/10 schvaluje

Jiřího Kodeta, Davida Vokurku, Viktora Čahoje a Marka Malého jako členy redakční rady Chuchelského Zpravodaje.

Úkol: Mgr. Linhart

Termín: průběžně

7/11 schvaluje

doplnění členů výboru strategie a komunikace p. Jiřím Kodetem a p. Davidem Vokurkou.

Úkol: Mgr. Linhart

Termín: průběžně

7/12 usnesení k bodu č. 12 nebylo přijato a návrh společnosti NIKA ATELIER na úpravu územního plánu - posunutí komunikace mezi ulicemi Mezichuchelská a Strakonická nebyl přijat.

Úkol: stavební odbor - odpověď

Termín: do 15.3.2011

7/13 schvaluje

ZMČ schvaluje rozšíření počtu členů kontrolního výboru o dva nové členy, kteří projevili zájem o členství v předmětném výboru, a to p. Lumír Kábrt, Ing. Hana Lošťáková

Úkol: Mgr. Dudášová

Termín: průběžně

7/14 bere na vědomí

závěrečnou diskusi dle b. 14 zápisu 7/2011

 

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Mgr. Martin Melichar
starosta

Ing. Jiří Petr
zástupce starosty

Ing. arch. David Vokurka
zástupce starosty