Usnesení č. 8/2009 ze dne 26.10.2009

U s n e s e n í   č. 8/2009

z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne  26.10.2009

Zastupitelstvo městské části

8/0 schvaluje
návrh  programu jednání

8/1 bere na vědomí
informace starosty

8/2 schvaluje,
aby doložky ke smlouvám ve smyslu § 43 zákona o hl. m. Praze podepisoval Zdeněk Vlasák.

Úkol: Zdeněk Vlasák
Termín: průběžně

8/3 schvaluje
p. Janu Černou jako šéfredaktorku Chuchelského zpravodaje
p. Jana Záglera jako člena redakční rady Chuchelského zpravodaje

Úkol: starosta jmenování
Termín: s účinností od 26.10.2009

8/4 schvaluje
uzavření smlouvy s Nadací ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku v hodnotě 1 mil. Kč  na „Hřiště u ZŠ".

Úkol: starosta
Termín: do 15.11.2009

8/5 schvaluje
rozpočtové úpravy za 10/2009 /viz příloha č. 1 usnesení 8/2009/

Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 4.11.2009

8/6 schvaluje
uzavření darovací smlouvy s obcí Přední Zborovice na finanční dar ve výši 30 tis. Kč na  financování nákupu pitné vody a jiných nutných výdajů pro občany této obce, zasažené povodní v roce 2009.

Úkol: starosta
Termín: ihned

8/7 schvaluje
ponechání nevyčerpané části dotace, poskytnuté ZŠ na nákup nového softwaru pro školní jídelnu ve výši  666,- Kč  ZŠ k volnému využití.

Úkol: Ing. Svobodová-dopis ZŠ
Termín: do 10.11.2009

8/8 schvaluje
rozpočtový výhled  MČ Praha - Velká Chuchle na r. 2010 a 2011 /viz příloha č. 2 usnesení 8/2009/

Úkol: Ing. Svobodová
Termín: při přípravě rozpočtu

8/9 schvaluje,
aby MŠ Velká Chuchle přijala sponzorský dar ve výši 4 000,- Kč od paní Kahounové na nákup hraček pro děti z MŠ.

Úkol: Mgr. Felixová - dopis MŠ
Termín: ihned

8/10 schvaluje
záměr  ZŠ Charlotty Masarykové na zřízení přípravné třídy v ZŠ s účinností od 1.9.2010  pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a pro ty, u kterých je předpoklad, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj.

Úkol: Mgr. Felixová - dopis ZŠ
Termín: ihned

8/11 schvaluje
uzavření dodatku ke zřizovací listině Základní školy Charlotty Masarykové s účinností od 1.11.2009.

Úkol: Mgr. Felixová
Termín: do  31.10.2009

8/12 schvaluje
uzavření dodatku ke zřizovací listině Mateřské školy Velká Chuchle s účinností od 1.11.2009.

Úkol: Mgr. Felixová
Termín: do 31.10.2009

8/13 schvaluje
jednostranné zvýšení nájemného od 1.4.2010 v souladu s § 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb., na max. výši nájemného, stanoveného pro k.ú. Malé a Velké Chuchle s následujícími maximálními možnými přírůstky měsíčního nájemného v procentech, stanovenými pro aktuální nájemné za 1 m2 takto:

stávající nájemné            max.navýšení           nájemné  r.2010

podle př. č.4  - byty standardní                  65,36 Kč                      o 11,1  %               na 72,61 Kč

61.44 Kč                      o 13,4 %                na 69,67 Kč

57,44 Kč                      o 16,0 %                na 66,63 Kč

Úkol: Ing. Šmejkalová - sdělení nájemníkům
Termín:  31.12.2009

8/14 schvaluje
na základě doporučení výboru sociálního a bytového (viz bod 14 zápisu 8/2009) přidělení uvolněného bytu byt 1+1 o velikosti cca 50 m2 v bytovém domě MČ v Malé Chuchli, Zbraslavská 35/7 p. Kristýně Fryšové s účinností od 1.11.2009.

Úkol: Ing. Šmejkalová - nájemní smlouva
Termín: ihned

8/15 schvaluje
dle požadavku řed. ZŠ Charlotty Masarykové Mgr. Jančíkové navýšení počtu žáků v družině ze 40 na 60 žáků s účinností od 1.9.2010.

Úkol: Mgr. Felixová a Mgr. Jančíková - předložit na MHMP
Termín: ihned

8/16 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se spol. Sahab, s.r.o. Jasmínova 49, Praha 10 na bývalou prodejnu na Kazínské č. 8 za cenu 380 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.3.2010.

Úkol: Ing. Šmejkalová - nájemní smlouva
Termín: ihned

8/17 bere na vědomí
žádost p.L. z Malé Chuchle o prodej stavebního pozemku z majetku MČ, vzhledem k pravděpodobnému vyvlastnění jejich  rodinného domu v M. Chuchli z důvodu stavby tunelu Praha - Berouna, žádostí se bude zabývat komise ÚP a následně znovu ZMČ.

8/18 schvaluje
na základě žádosti spol.  Jarnette Réclame s.r.o., Polská 15, Praha 2 vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc. č.1171 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění l ks oboustranné stavby pro reklamu o vnitřním rozměru výlepových ploch 3,6 x 9,6 m.

Úkol: Ing. Šmejkalová-vyvěsit záměr
Termín: ihned

8/19 bere na vědomí
žádost p. A. o pronájem části pozemku parc. č. 998/46 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 24 m2 k dočasnému umístění mobilní garáže s tím, že požádalo o vyjádření výbor životního prostředí a následně bude žádost znovu projednána ZMČ.

8/20 bere na vědomí
informace starosty k novele zákona o pozemních komunikacích dle bodu 20 zápisu 8/2009 ukládá výboru stavebnímu, výboru majetku obce, výboru životního prostředí a výboru bezpečnostnímu předložit do listopadového jednání ZMČnávrhy na zimní údržbu chodníků a komunikací

Úkol: výbory ZMČ
Termín: do 30.11.2009

8/21 bere na vědomí
zápisy z jednání bezpečnostního výboru a stavebního výboru.

8/22 bere na vědomí
návrh záměru na využití  areálu na Kazínské 8 dle bodu 22 zápisu 8/2009, předložený Ing. arch Vokurkou

8/23 bere na vědomí
písemné připomínky p. Dvořákové a dalších občanů k probíhající stavbě komunikace „Na Hvězdárně" a k dopravnímu značení pověřuje starostu, aby k projednání připomínek svolal jednání na ÚMČ za účasti  investora, projektanta, zhotovitele a  odbor dopravy Radotín.

Úkol: starosta
Termín: listopad 2009

8/24 bere na vědomí
návrh  Ing. Vrběckého na parkování  na dvoře bývalého servisu Kazínská 8 dle bodu 24 zápisu 8/2009.

8/25 bere na vědomí
návrh Ing. Vrběckého na sjednocení parkování v ulici Pod Akáty po jedné straně.

Zpracovala:  Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili:

Mgr. Lenka F e l i x o v á                                                     
Stanislav F r e s l