Usnesení č. 8/2010 ze dne 20.9.2010

Usnesení č. 8/2010

z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 20.9.2010

Zastupitelstvo městské části
8/1 bere na vědomí
vznik mandátu člena ZMČ Ing. Jana Jandy po rezignace Mgr. Tomáše
Hromádky

8/2 bere na vědomí
informace starosty

8/3 schvaluje
rozpočtové úpravy za 09/2010 /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 8/2010/
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 5.10.2010

8/4 schvaluje
rozpočtový výhled MČ Praha-Velká Chuchle na rok 2011 a 2012 .
/viz příloha č. 2 usnesení ZMČ 8/2010/
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: průběžně

8/5 bere na vědomí
protokol o kontrole správy místních a správních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kterou v měsíci červnu 2010 provedly pracovnice odboru daní, poplatků a cen MHMP za období 2007, 2008, 2009.

8/6 bere na vědomí
výsledky kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany životního prostředí, kterou provedli na ÚMČ pracovníci MHMP.

8/7 bere na vědomí
výsledky kontroly pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a
důchodovém pojištění, provedená dne 28.4.2010 PSSZ.

8/8 schvaluje
počet zaměstnanců ÚMČ Praha-Velká Chuchle na r. 2011 a to:
5 úředníků na plný úvazek, 3 úředníci na částečný úvazek, 3-4 zaměstnanci pracovní četa, ostatní dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti. (uklízečka, archiv, dat. schránky, obsluha kotelny Radotínská, kronikářské práce, vymáhání pohledávek) ZMČ po projednání počet zaměstnanců schválilo a pověřilo tajemnici, aby v odůvodněných případech uzavřela dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní poměry na dobu určitou jako zástupy za dlouhodobě dočasně nepřítomné zaměstnance.
Úkol: tajemnice
Termín: průběžně v r. 2011

8/9 neschvaluje
finanční příspěvek Hospicu Dobrého Pastýře v Čerčanech dle bodu
8 zápisu 8/2010.
Úkol: Mgr. Felixová-odpověď
Termín: do 15.10.2010


8/10 schvaluje
zařazení žádosti p. I.S., bytem U Bažantnice 15, Praha 5 do seznamu uchazečů o nájem obecního bytu.
Úkol: Mgr. Felixová-odpověď
Termín: do 15.10.2010

8/11 neschvaluje
snížení nájemného za měsíc srpen 2010 o které požádala spol.SAHAB s.r.o., která má v nájmu část areálu Kazínská 8, z důvodu rekonstrukce Starochuchelské ul., která údajně omezila firmu v prodeji a zablokovala příjezd do areálu.
Úkol: Ing. Šmejkalová-odpověď
Termín: do 15.10.2010

8/12 neschvaluje
pronájem části areálu na Kazínské 8, o který požádala spol. Radiové systémy a telekomunikace s.r.o. (cca 200m2 stodoly a 300 m2 volné plochy dvora) - v současné době není jasné, kdy započne výstavba nového centra MČ v této lokalitě.
Úkol: Ing. Šmejkalová-odpověď
Termín: do 15.10.2010

8/13 neschvaluje

pronájem nebytových prostor pro sportovní aktivity mládeže a veřejnosti
v areálu na Kazínské 8, dle žádosti Mgr. V.B. - v současné době
není jasné, kdy započne výstavba nového centra MČ .
Úkol: Ing. Šmejkalová-odpověď
Termín: do 15.10.2010

8/14 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se spol. Optimal Project CZ s.r.o. na umístění reklamního zařízení na pozemku parc. č. 1171 v k.ú. Velká Chuchle.
(původně schválena nájemní smlouva se spol. Jarnette Réclame spol. s r.o.)
s účinností od 1.10.2010.
Úkol: Ing. Šmejkalová-ukončení smlouvy se spol.
Jarnette Réclame
Termín: do 30.9.2010
Úkol: Ing. Šmejkalová-uzavření smlouvy se spol. Optimal Project CZ s.r.o.
Termín: od 1.10.2010

8/15 schvaluje
prodej části pozemků parc.č.342/1 o výměře 322 m2, 343 o výměře 34 m2, 1021 o výměře 178 m2 a 1188/1 o výměře 111 m2 v k.ú. Velká Chuchle p.J.K., Na Cihelně 329/25, Praha 5 za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: Ing. Svobodová-odpověď,žádost
o dělení pozemků
Termín: do 15.10.2010

8/16 neschvaluje

směnu pozemků parc.č.923/64 (210m2) a 923/153 (37m2) za obecní pozemky parc.č. 923/218 (221m2) a 923/221 (34m2) v k.ú. Velká Chuchle dle žádosti Ing. J.P.
Úkol: Ing. Svobodová-odpověd
Termín: do 15.10.2010

8/17 schvaluje
odsvěření ¼ lesního pozemku parc.č. 1111 v k.ú. Velká Chuchle (lokalita u „Areálu zdraví")Magistrátu hl. m. Prahy s tím, že tento pozemek navazuje na další lesní pozemky, které má již odbor ochrany prostředí MHMP ve správě.
Úkol: Ing. Svobodová-odpověď
Termín: do 15.10.2010

8/18 neschvaluje
na základě žádosti p. R. pronájem hrobového místa na hřbitově ve Velké Chuchli - pozemek parc.č.1127 v k.ú. Velká Chuchle (pod budovou márnice, kterou by následně odstranila a na jejím místě zřídila rodinnou hrobku) a nabízí dvě volná hrobová místa a to č. 211 (4,8m2) a č. 166 (3,9 m2) .
Úkol: Ing. Šmejkalová-odpověď
Termín: do 15.10.2010

8/19 schvaluje
uzavření dodatku se stávajícími nájemci nebytových prostor restaurace v Klubovém domě, který by upravil nájemní vztah do 31.12.2010

Úkol: Mgr. Felixová-odpověď
Ing. Šmejkalová-dodatek k NS
Termín: do 31.10.2010

schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytových prostor restaurace v Klubovém domě po vyjasnění právních vztahů.
Úkol: Ing.Šmejkalová


8/20 bere na vědomí,
že v souvislosti s ukončením volebního období obdrží členové výborů
publikaci „Malá a Velká Chuchle" jako poděkování za práci ve výborech.
Úkol: tajemnice, předsedové výborů
Termín: do 31.10.2010

8/21 bere na vědomí
dotaz p. Vokurky

 


Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Schválili:


Mgr. Lenka F e l i x o v á
Stanislav F r e s l