Usnesení č. 9/2009 ze dne 30.11.2009

Usnesení č. 9/2009

z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 30.11.2009

Zastupitelstvo městské části
9/0 schvaluje
návrh programu jednání

9/1 bere na vědomí
informace starosty

9/2 schvaluje
rozpočtové úpravy za 11/2009 /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 9/2009/
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 4.12.2009

9/3 schvaluje
odměny pro ředitelky MŠ a ZŠ dle návrhů / viz neveřejná příloha č. 2, 3
usnesení ZMČ 9/2009/
Úkol: Mgr.Felixová-sdělení ZŠ,MŠ
Termín: ihned


9/4 schvaluje
uzavření darovací smlouvy, kterou firma Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o. poskytuje naší MČ Praha - Velká Chuchle finanční dar ve výši Kč 12.000,- a to na pořízení nářadí pro zimní údržbu.
Úkol: starosta, tajemnice
Termín: do 10.12.2009


9/5 schvaluje
Hlavní inventarizační komisi (HIK) ve složení: Mgr. Lenka Felixová - předseda, Ing. Eva Šmejkalová - člen, p. Eva Barsová - člen.
Úkol: tajemnice-sdělení MHMP
Termín: 18.12.2009

9/6 schvaluje
a) provádět zimní údržbu komunikací ve stejném rozsahu jako v minulosti, s tím, že přednostně bude zabezpečena údržba hlavních tahů I. pořadí - tj. u ZŠ, MŠ, pošty, obchodu, dětského a obvodního lékaře, ÚMČ, autobusových zastávek, vlakového nádraží a následně dalších.
b) obrátit se na občany s prosbou, aby se do úklidu zapojili tak jako v předešlých letech s rozdílem, že za chodník neponesou odpovědnost a bude nabídnuta možnost zapůjčení nářadí, případně poskytnut posypový materiál.
Úkol: starosta, tajemnice, prac. četa
tajemnice-informace do Zpravodaje
Termín: 1.12.2009-31.3.2010


9/7 schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s manželi Pěkných a to pro vodovodní, kanalizační a plynovou přípojku na pozemcích parc.č. 994, 1001/1 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle s podmínkou, že přípojky mohou být vybudovány, až po vybudování příslušných řadů v tomto místě.
Úkol: p. Barsová - příprava smlouvy
Termín: do 15.12.2009

9/8 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se spol. Jarnette Réclame s.r.o., Polská 15, Praha 2 na pronájem části pozemku parc. č.1171 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění l ks oboustranné stavby pro reklamu o vnitřním rozměru výlepových ploch 3,6 x 9,6 m za cenu 90 tis. Kč/rok s účinností od 1.1.2010 s tím, aby ve smlouvě byla zakotvena podmínka, že nájemce po skončení nájmu uvede pozemek do původního stavu.
Úkol: Ing. Šmejkalová - příprava smlouvy
Termín: po obdržení veškerých povolení


9/9 schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě se spol. FINEP Chuchle a.s.
ze dne 31.10.2005 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.5.2006 na pozemky parc.č.993/1,994,996,1004,1013 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle (staveništní komunikace), kterým se prodlužuje doba nájmu těchto pozemků do 31.7.2010 za cenu Kč 17 500,- (bez DPH).
Úkol: p. Barsová - příprava smlouvy
Termín: do 15.12.2009


9/10 schvaluje
stávající a nové námitky MČ Praha - Velká Chuchle k územnímu plánu, projednávané na jednání ZMČ dne 30.11.2009, na veřejném setkání s občany dne 23.11.2009 a na komisi ÚP dne 9.11.2009 a dne 3.12.2009. /viz příloha
č. 4 usnesení ZMČ 9/2009/
Úkol: starosta, Bc. Kozlovská-předložit ÚR MHMP
Termín: 9.12.2009


9/11 schvaluje
podání přihlášky na zateplení bytového domu v Radotínské ulici v rámci dotace „Zelená úsporám" a pokračování ve vyřizování potřebných formalit k získání dotace.
Úkol: Ing. Schůrek
Termín: do konce r. 2009

9/12 schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se spol. ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 na zhotovení díla: „Plynovodní přípojka, včetně rozvodu plynu pro č.p. 400/18, ul. Starochuchelská, Praha 5 - Velká Chuchle" za cenu díla včetně DPH 532.582,- Kč s termínem dokončení do 21.12.2009.
Úkol: starosta, Ing. Schůrek
Termín : ihned


9/13 schvaluje
písemné uplatnění připomínek u investora komunikace Na Hvězdárně
v delegované pravomoci ISTAR s.r.o. dle bodů uvedených v zápisu
z jednání ZMČ 9/2009 bod 13.
Úkol: Ing. Schůrek
Termín: ihned

9/14 bere na vědomí
informace a názory p. Vokurky, p. Schönbauerové, p. Kuzníkové
a starosty ohledně areálu Kazínská 8 dle bodu 14 zápisu ZMČ 9/2009.

9/15 schvaluje
ukončení nájemní smlouvy v bytovém domě Radotínská 388/10 s panem V. ke dni 31.12.2009 a převedení nájemní smlouvy
na tento byt na paní V. V. s účinností od 1.1.2010.
Úkol: Ing. Šmejkalová
Termín: ihned

9/16 bere na vědomí,
že MŠ Na Cihelně bude v termínu 28.12.-31.12.2009 uzavřena.

9/17 schvaluje
mimořádné zasedání zastupitelstva dne 21.12.2009 v 18.00 za účelem
projednání návrhu rozpočtu MČ Praha - Velká Chuchle na r. 2010.
Úkol: starosta - pozvánka
Termín: 14.12.2009
9/18 bere na vědomí
připomínku p. Vlasáka dle b. 18 zápisu 9/2009.Zpracovala:

Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Schválili:


Mgr. Lenka F e l i x o v á

Stanislav F r e s l