Prodloužení uzavírky Radotínské ulice do 30. 5. 2014

Na základě Rozhodnutí ÚMČ Praha 16, odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, vydaným  pod č.j. 004873/14/OVDŽP/Mi dne 14.4.2014  pro III. a IV. etapu obnovy kabelů VN se prodlužuje povolení zvláštního užívání komunikace Radotínská formou uzavírky jízdního pruhu ( mimo MHD BUS ) ve směru do Prahy až do 30.5.2014.

Původní informace:

Z důvodu plánované výměny silnoproudých kabelů v Radotínské ulici, která je plánována na období od 16. 3. 2014 do 7. 5. 2014, dojde k dopravnímu omezení v Radotínské a Výpadové ulici v úseku od vjezdu od areálu závodiště cca 100 m od křižovatky s přejezdem po vjezd do areálu Staropramenu. Výměna kabelů si vyžádá v tomto úseku zábor jednoho jízdního pruhu, takže doprava bude vedena jednosměrně kromě autobusů MHD, které budou jezdit nadále v obou směrech. Doprava bude v uzavřeném úseku řízena světelnou signalizací.

Dle požadavku OVDŽP ÚMČ Praha 16 – Radotín a Policie ČR má být doprava vedena Radotínskou ulicí jednosměrně ve směru z Chuchle do Radotína. V opačném směru do Chuchle bude doprava vedena po objízdné trase ulicemi Přeštínská, Výpadová, Strakonická a Mezichuchelská.

Přes nesouhlasné stanovisko MČ Velká Chuchle se směrem dočasného zjednosměrnění Radotínské ulice, prezentované na jednání 12.2.2014, je dle požadavku Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení dopravy ÚMČ Praha 16 Radotín a Policie ČR připravován návrh se zjednosměrněním ve výše uvedeném směru, které je vzhledem k délce objízdné trasy nevýhodné pro obyvatele Velké Chuchle. Protože dle stanoviska oddělení dopravy ÚMČ Praha 16 lze očekávat, že směr uzavírky nebude i přes náš nesouhlas změněn, počítejte prosím při Vašich jízdách do Velké Chuchle v uvedeném časovém rozmezí s uzavřením Radotínské ulice ve směru z Radotína do Velké Chuchle. Trasy linek autobusů Městské hromadné dopravy zůstávají beze změny.

ÚMČ

mapka uzavírky Radotínská