Vydání rybářského lístku

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel nebo jeho zákonný zástupce (v případě, že je žadatel mladší 15 let), který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek a trvalé bydliště na území MČ Praha - Velká Chuchle.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:
Podání písemné žádosti s přílohami.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:
Úřad městské části Praha - Velká Chuchle,
Odbor životního prostředí.
1. patro budovy úřadu,
tel.: 257 940 325

Úřední hodiny:
pondělí a středa
v ostatní dny kontaktovat na tel. čísle: +420 774 648 951

Jaké doklady musíte mít s sebou:
• osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek v případě druhého a dalšího lístku,
• u cizince platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejíž je občanem,
• občanský průkaz,
• cestovní pas v případě, že žadatel je cizinec.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Předepsaný tiskopis Žádost o rybářský lístek (viz. příloha)
Žádost o rybářský lístek obdržíte na odboru životního prostředí a na sekretariátu ÚMČ.

Správní poplatky:
• Kratší než 1 rok 60,-Kč

• Jednoroční 100,- Kč
• Jednoroční pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50,- Kč
• Jednoroční pro osoby mladší 15 let 50,-Kč

• Tříletý 200,-
• Tříletý pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100,- Kč
• Tříletý pro osoby mladší 15 let 100,- Kč

• Desetiletý 500,- Kč
• Desetiletý pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250,- Kč
• Desetiletý pro osoby mladší 15 let 250,- Kč

Lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení rybářského lístku je 30 dnů. V běžných případech je možné vydat na počkání.

Právní předpisy:
• Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů.
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
• Vyhláška 197/2004 Sb., k provádění zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství.
• Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Tomu, kdo neoprávněně loví ryby, lze uložit podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích pokutu do 8000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku.

Za správnost návodu odpovídá:

Bc. Karolína Poláková, Odbor životního prostředí