Vyjádření k průjezdu nákladních automobilů

Vážení občané,
rád bych shrnul kauzu staveništní dopravy projektu VILY CHUCHLE a vše co MČ v této věci udělala a jaké jsou její reálné pravomoci. MČ byla v roce 2010 účastníkem územního řízení výše uvedeného projektu a ve svém vyjádření, které bylo součástí dokladů žadatele o stavební povolení (VILY CHUCHLE a.s.) požadovala, aby staveništní doprava vedla mimo současnou komunikaci Na Hvězdárně a na ní byla napojena na začátku osady Lahovská, a dále pak pokračovala směrem Lochkov. společnost REFLECTA (dále jen Developer) s našimi požadavky souhlasil a vnitro-staveništní dopravu řešil obdobně jako dříve společnost FINEP- tedy po objízdné komunikaci okolo Lochkova. Navázali jsme tak na jednání a požadavky bývalého vedení MČ. V souvislosti se staveništní dopravou byla uzavřena s Developerem smlouva o pronájmu komunikace v zahrádkářské kolonii. Následné projednání staveništní trasy s ostatními majiteli pozemků a komunikací si již řešil Developer sám. MČ nemůže pro jednotlivé stavebníky zajišťovat nájemní smlouvy s ŘSD či Lochkovem.
Když se Developerovi nedařilo před zahájením výstavby v polovině roku 2011 uzavřít nájemní smlouvy s ŘSD, obrátil se na mne jeho zástupce pan doktor Sklenka a požádal mne o podporu v této věci. Tuto pomoc jsem mu v maximální míře poskytl a účastnil jsem se dalšího jednání na ŘSD, kde jsem Developera podpořil a vysvětlil jsem, že je i v zájmu obce, aby staveništní doprava tohoto projektu jezdila po komunikaci ŘSD. V návaznosti na toto jednání se pak podařilo smlouvu mezi Developerem a ŘSD uzavřít. Nicméně ŘSD ji uzavřelo pouze na půl roku - tedy do konce roku 2011.
Stavba byla zahájena a Developer tuto staveništní trasu dodržoval. Musím konstatovat, že oproti FINEPU jezdí vozidla zhotovitelů významně méně problematicky a ze strany občanů bylo výrazně méně stížností, než za doby výstavby FINEPU. To je kromě slušnějšího přístupu Developera způsobeno i současnou menší rozpracovaností stavby obytného komplexu než jaká byla za doby FINEPU. V lednu se na mne opět obrátil Developer a sdělil mi, že jim ŘSD odmítlo smlouvy prodloužit, a opětovně mě žádal o pomoc při jednání s ŘSD. Zároveň nás Developer požádal o udělení souhlasu MČ s jízdou směrem dolů do Chuchle, aby do dořešení situace s ŘSD nedošlo k zastavení stavby. To jsme zamítli a souhlas MČ jsme nevydali.
Nicméně jsem si sjednal schůzku s ŘSD a snažil se věc vyřešit a vyostřenou situaci zmírnit. Situace na ŘSD je bohužel v tomto okamžiku taková, že ŘSD nemá zájem na spolupráci v této věci. Zákon jim nenařizuje umožnit jinému subjektu průjezd po jejich komunikaci a nemají proto zájem se s developerem dohodnout na rozumném řešení. ŘSD je státní organizace, na kterou nemá páky ani Developer ani MČ ani Stavební úřad. Vzhledem k tomu, že jsme Developerovi nedali souhlas s trasou přes Chuchli a vzhledem k tomu, že jednání s ŘSD nevedla k výsledku, zažádal Developer přímo stavební úřad v Radotíně - Odbor dopravy o výjimku z dopravního značení tak, aby mohli jezdit dolů do Chuchle.
Konkrétně se jedná o dvě dopravní značky, zakazující vjezd nákladních vozidel nad 7t na komunikaci Na Hvězdárně. Dle zákona o výjimce z dopravního značení rozhoduje ten, kdo značku povolil - tedy právě Radotínský odbor dopravy. Zároveň jim zákon nenařizuje zajistit si souhlas či vyjádření obce. Vyjadřuje se k tomu pouze dopravní policie.
Developer nás o tom, že bude o tuto výjimku žádat, informoval, ale jak jsem uvedl výše, MČ nemá žádnou pravomoc do procesu zasáhnout. K našemu zamítavému stanovisku není Odbor dopravy při rozhodování o výjimce povinen přihlížet, nicméně i přes to jsem toto s panem Martínkem z odboru dopravy projednával.
Odbor dopravy vydal dne 13.2. 2012 pod č.j. 001860/12/OVDŽP/Ml dočasný souhlas s omezením na průjezd maximálně 20 nákladních aut denně právě s ohledem na zatížení spodní části Chuchle a železničního přejezdu, avšak tento následně (náš písemný odpor č.j383-332/2012/Sch z 16.2.2012) dne 15.2. 2012 pod č.j. 001860a/12/OVDŽP/Ml s okamžitou platností zrušil. O tomto dokumentu jsme se však dozvěděli až dnem doručení dne 23.2. 2012.
Odhlédnu-li od emocí, které tato kauza vyvolala, pak lze stávající stav shrnout zhruba takto: Stavební úřad rozhoduje o tom, zda nějakou stavbu povolí. Stavební úřad určuje, zda bude ještě před vydáním stavebního povolení požadovat předložení DIO (dopravně inženýrských opatření), detailně řeší staveništní dopravu. Stavební úřad rozhoduje o povolení jakýchkoli dopravních změn v průběhu výstavby. Negativně se v této souvislosti jeví, že tuto předmětnou dopravní změnu rozhodl i přes nesouhlas MČ.
Chtěl bych uvést, že se společností VILY CHUCHLE a.s. v této věci nadále jednáme. Již několikrát jsem hovořil s ŘSD a společně s panem Sklenkou jsme se snažili původní trasu na ŘSD protlačit. Developer udělat to co musel, aby mu stavba nezůstala stát. Nicméně to není tak, že by vše tímto považoval za vyřešené a s obcí nespolupracoval. Jsme v tom tak říkajíc společně - MČ i VILY CHUCHLE by chtěly, aby staveništní doprava jezdila po původní trase, bohužel se to zatím na ŘSD nepodařilo prosadit.
Závěrem
Doufám, že nakonec dojde dohodě mezi Developerem a ŘSD a po dobu této výstavby společnosti Vily Chuchle bude umožněn výjezd staveništní dopravy směr Lochkov. Individuálně slíbila společnost Vily Chuchle řešit jízdu těžké techniky i přes sousední obce, zejména Slivenec, pokud se podaří nalézt shodu. V letošním roce bude zahájena dostavba posledního úseku komunikace Na Hvězdárně až po otočku autobusu, investorem OMI MHMP a po dobu této dostavby bude stejně komunikace Na Hvězdárně směrem dolu neprůjezdná. Ve věci zavedení autobusové linky na Hvězdárnu jsme získali písemný příslib od ROPIDU s vazbou na dokončení výše uvedeného úseku s otočkou MHD.

Mgr. Martin Melichar, starosta

PS: Chtěl bych vás ještě aktuálně informovat o tom, že dnešního dne t.j. 24.2. 2012 jsem obdržel rozhodnutí z Odboru dopravy MČ Praha 16, č.j.   002736/12/OVDŽP/MI ze dne 16.2. 2012 s platností od 17.2. 2012. V tomto rozhodnutí byl vypuštěn bod 4 (zimní údržba), kterou měl provádět developer a na kterou podal odvolání. Výjimka k vjezdu nákladních vozidel je tedy opět platná.

zákaz vjezdu