REAKCE NA INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ V CHUCHELÁCI TROCHU JINAK

REAKCE NA INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ V ČASOPISE CHUCHELÁCI TROCHU JINAK Č. 22 OHLEDNĚ REFERENDA A MIMOÚROVŇOVÉHO KŘÍŽENÍ STAROCHUCHELSKÉ ULICE A ŽELEZNIČNÍ TRATI

Vážení spoluobčané,

v časopisu Chucheláci trochu jinak č. 22 je zveřejněna řada neúplných a nepřesných informacích. Rád bych Vás seznámil se skutečným stavem věcí. Kompletní čistopis studie včetně dokladů o jejím projednání naleznete na webových stránkách městské části v záložce vlevo Rozvoj Chuchle/Mimoúrovňové křížení/Studie-čistopis.

K odstavci 10 důvodů, proč se neúčastnit referenda:

K bodu 1v případě nebezpečí záplavy jediná úniková cesta, která je pod úrovní hladiny Vltavy:

Oblast, ve které je do Mezichuchelské ulice napojen tunel, je chráněna protipovodňovou ochranou, ta je provedena do úrovně o 30 cm vyšší než byla katastrofická (tísiciletá) povodeň v roce 2002.

K bodu 2projekt neřeší spodní vody:

Zpracována je studie, jejíž součástí je inženýrskogeologická rešerše (příloha C.1), která na základě archivních podkladů mapuje i úroveň hladiny podzemní vody. Na úrovni studie je tento údaj zohledněn v příslušném navýšení odhadu investičních nákladů – viz příloha C.3 čistopisu studie. Samotný inženýrskogeologický průzkum se provádí jako podklad pro projekt, který se bude zpracovávat v letošním roce a který bude navrhovat již konkrétní technická opatření.

K bodu 3nesouhlas Magistrátu hlavního města Prahy:

Kladná stanoviska Magistrátu hl.m. Prahy – Odboru stavebního a územního plánu a Odboru dopravních agend najdete na webu v příloze D.3 čistopisu studie.

K bodu 4MČ nepředložila stanovisko TSK, pokud TSK nepřevezme podjezd, bude náklady na provoz tunelu hradit MČ Velká Chuchle:

O stanovisko TSK jsme požádali v únoru 2014, přes urgence jsme ho stále neobdrželi. Zástupce TSK se zúčastnil projednávání studie při její přípravě, jeho připomínky k variantě E byly zapracovány a mimo jiné na základě připomínek TSK byla z výběru vyřazena varianta B Podjezd.

Stavbu bude přebírat Magistrát a TSK od investora stavby – SŽDC, MČ v přejímacím řízení vůbec nebude figurovat. Uváděné riziko provozování tunelu na účet Městské části je proto zcela nesmyslné.

K bodu 5nebylo předloženo vyjádření Hasičského záchranného sboru (HZS):

Projektant si vyžádal od HZS, jaké typy vozidel musí tunelem projet. Na tato vozidla a autobusy je tunel navržen.

K bodu 6poloměry zatáček jsou nebezpečné, při míjení autobusů dojde ke kolizi:

Rozměry křižovatky jsou navrženy pro průjezd autobusu i kamionu podle vlečných křivek pro ověření průjezdnosti dle technického předpisu Ministerstva dopravy TP171, doloženy jsou na str. 36 a 37 přílohy A čistopisu studie.

K bodu 7doložení ochrany statiky stavbou dotčených nemovitostí:

Zajištění nemovitostí v dosahu stavby je vždy řešeno ve fázi projektů pro územní a stavební řízení – bude to řešeno v podrobném projektu.

K bodu 8 finanční podhodnocení stavby:

Odhad investičních nákladů je proveden podle metodiky Ministerstva dopravy. Vlivy, které nejsou v podrobnosti při zpracování studie známy, jsou zohledněny expertní úpravou, stanovením rizikové složky a v ostatních nákladech – viz příloha C.3 studie.

K bodu 9podchod není nejlepší řešení, není přehledný z jedné strany na druhou, výtah se může stát notně problematický:

Návrh podchodu je dán stísněnými prostorovými poměry u přejezdu. Ve starém návrhu nadjezdu nebyl zahrnut vůbec. Podchod propojuje 3 místa, čili je logicky ve tvaru písmene T. Ve směru ze Starochuchelské do Dostihové je podchod přímý. Výtah je v případě stísněných prostorů v dnešní době časté řešení, navržen je i v Radotíně. Dispozici podchodu najdete v příloze č. B.7.1.

K bodu 10 referendum je nedemokratické:

Nesmyslný argument.

Odpovědi Ing. Daniela Kozického na otázky z časopisu:

1. Myslíte si, že investorem stavby bude SŽDC?

Ano. To že investorem stavby bude SŽDC bylo konstatováno na jednání na Magistrátu za účasti náměstka primátora Ing. Nouzy a náměstka SŽDC Ing. Paidara dne 16.12.2013. Dále je to zřejmé ze stanoviska SŽDC ze 7.2.2014 – viz příloha D.3

2. Myslíte si, že bylo vše projednáno s vlastníky okolních nemovitostí?

Proběhla vstupní jednání s dotčenými vlastníky i za účasti investora. Samozřejmě výstavba samotná přinese řadu negativních vlivů. Na jednáních zazněly první připomínky a požadavky vlastníků, které jsme se snažili respektovat v čistopisu studie. Probíral se i způsob stanovení výše náhrad v případě výkupu pozemků. Stavba samotná může být pouze výsledkem kompromisu s požadavky vlastníků. Pokud se tento kompromis nepodaří investorovi dojednat, stavba se nebude realizovat. Způsob jednání s vlastníky, kdy byli při přípravě původní verze nadjezdu stavěni před hotovou věc a následně jim byly vyvlastňovány pozemky, se dle ústního i písemného stanoviska současného investora již nebude opakovat. Podle dosavadního průběhu jednání s vlastníky lze očekávat, že dohody mezi investorem a vlastníky bude dosaženo nejspíše u varianty E, proto také byla odsouhlasena zastupitelstvem.

3. Proč se podle Vás variantě E přezdívá v Chuchli „tunel chuchelská Blanka“.

Jedná se o nesmysl. Propočet ve studii byl zpracován dle metodiky Ministerstva dopravy. Financování samotné je pak věcí investora – SŽDC, jehož úkolem je pak hlídat i průběh financování stavby. S chuchelským rozpočtem kromě vypracování studie nemá stavba samotná žádnou souvislost.

4. Je podle Vás tunel E koncipován do záplavového pásma a proti průsaku spodních vod?

Každý tunel pod hladinou podzemní vody se navrhuje a provádí vodotěsný. Návrh technických detailů pro zajištění vodotěsnosti se provádí v podrobném projektu. Vyústění tunelu je v oblasti chráněné protipovodňovou ochranou. Náklady na vodotěsnost tunelu jsou zahrnuty do propočtu v již výše uváděných koeficientech – viz příloha C.3

5. Je podle Vás křižovatka přímo u ústí tunelu nebezpečná?

Křižovatka je navržena podle platných norem na komunikace. Splněny jsou požadavky normy na rozhledové trojúhelníky, které určují bezpečnost křižovatky. Rozhledové trojúhelníky jsou doloženy na str. 35 přílohy A studie.

6. Zúčastníte se referenda o této variantě?

Vzhledem k významu této stavby pro obě Chuchle ano.

7. Myslíte, že je možná jiná varianta?

Z čistě technického hlediska ano. Každá stavba je však ovlivněna řadou dalších faktorů - stanoviska úřadů, vlastníků pozemků atd. Ze všech těchto vlivů po projednání studie vychází, že zřejmě jediná projednatelná varianta je varianta E. Ostatní varianty kromě jiných problémů (nesouhlas TSK, nesouhlas vlastníků ze Starolázeňské a U Skály) nejsou v souladu s územním plánem (viz příloha D.3), takže jejich projednání by bylo velmi složité až neproveditelné.

Ing. Daniel Kozický, zástupce starosty

autorizovaný inženýr v oborech městské inženýrství a vodní stavby,
projektant oprávněný k projektování staveb prováděných hornickým způsobem,
praxe v přípravě a projektování staveb městské infrastruktury 22 let

Ilustrační foto - radnice Velká Chuchle