Informace z jednání o zjednosměrnění

Na základě výzvy starosty MČ Velká Chuchle k řešení současného krizového stavu dopravy v Malé a Velké Chuchli a to zejména v souvislosti se zjednosměrněním ulic Radotínské a Mezichuchelské, které je platné od 31.10.2014 se dne 5.11.2014 uskutečnilo místní jednání za účasti Ing. Jana Heroudka ředitele odboru dopravních agend MHMP, Mgr. Hanzlíka a Mgr. Melichara starostů MČ Radotín resp. MČ Velká Chuchle, pana Martínka ved.odd. dopravy ÚMČ Praha 16, Policie ČR a dalších.

Přítomní konstatovali, že již dnes je zřejmé, že předmětné přechodné stanovení úpravy silničního provozu v Praze 16 na zkušební dobu 1 měsíce se negativně projevuje nejen ve zhoršené dopravní obslužnosti občanů Velké a Malé Chuchle, ale také v nárůstu dopravní zátěže v Radotíně, Lochkově, Slivenci a v lokalitě Lahovská ve Velké Chuchli. Současný stav však není podmíněn pouze snahou o zklidnění dopravy v době dopravních špiček, ale také faktem, že zrušením plánované výstavby mimoúrovňového křížení železniční tratě ze Starochuchelské na Mezichuchelskou v roce 2012 byl ukončen podmínečný souhlas se zprovozněním atypické křižovatky u železničního přejezdu a dále vlastní komunikace Mezichuchelské, která do dnešního dne je v majetku odboru evidence, správy a využití majetku MHMP a není zařazena do veřejné sítě komunikací hlavního města Prahy. Ve snaze nalezení rychlého řešení vedoucího ke zklidnění současné krizové situace bylo dohodnuto, že zkušební doba současného zjednosměrnění bude zkrácena na dva týdny, tzn. příští týden se v Radotíně uskuteční její vyhodnocení a pravděpodobně dojde ke zrušení zjednosměrnění ulice Mezichuchelská. Co se týká ulice Radotínská vyzve OVDŽP Praha 16 ještě tento týden správce komunikací TSK Praha k rozpracování svého ideového návrhu zjednosměrnění Radotínské, který zpracoval v létě letošního roku. I když pravděpodobně dojde k úpravám dopravního značení oproti současného stavu, není možné do vybudování mimoúrovňového křížení se železniční tratí a tim ke zrušení nebezpečného železničního přejezdu počítat s návratem k obousměrnému provozu na této komunikaci.

Mgr. Martin Melichar
starosta

ilustrační obrázek - informace