Výzva k odstranění přesahujících větví dřevin

15.12.2020

Výzva k odstranění přesahujících větví dřevin a kořenů zasahujících do veřejného prostranství

Vážení občané,
obracíme se na Vás s žádostí o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do veřejného prostranství, chodníků, místních a účelových komunikací, případně zastiňujících dopravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení naší městské části a bránících bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel a pohybu chodců.
O odstranění Vás žádáme ve smyslu ustanovení § 1016 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to nejpozději do 31.1.2021.
V případě, že nebude na tuto výzvu reagováno, bude ořez v potřebném rozsahu proveden zaměstnanci pracovní čety odboru místního hospodaření ÚMČ Praha - Velká Chuchle. Ořezy budou provedeny pouze ze strany veřejných prostranství, místních komunikací, bez vstupu na soukromé pozemky.

Podle občanského zákoníku..
• Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.
• Ocitne-li se na pozemku cizí movitá věc, vydá ji vlastník pozemku bez zbytečného odkladu jejímu vlastníku, popřípadě tomu, kdo ji měl u sebe; jinak mu umožní vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhledat a odnést. Stejně tak může vlastník stíhat na cizím pozemku chované zvíře nebo roj včel; vletí-li však roj včel do cizího obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu vlastnické právo k roji, aniž je povinen k náhradě.
• Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.
• Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.
• Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.

Děkujeme za pochopení a součinnost při zajištění schůdnosti chodců a sjízdnost komunikací.

Odbor životního prostření, ÚMČ Praha - Velká Chuchle

odstranění přesahujících větví