Výzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Příjezdová komunikace Nad Závodištěm Praha 5 - Velká Chuchle“.

VÝZVA


Městská část Praha -Velká Chuchle se sídlem Praha 5, U Skály 262/2,
IČ: 00231185

v y z ý v á

zájemce k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Příjezdová komunikace Nad Závodištěm Praha 5 - Velká Chuchle".
Jedná se o stavbu příjezdové místní komunikace v délce cca 75m, včetně odvodnění, veřejného osvětlení a přeložky kabelu MTS situované na pozemcích p.č. 564/12, 567/1 a 1215/1 v k.ú. Velká Chuchle

technické podklady a dokumentace pro zpracování cenové nabídky tvoří součást této výzvy

konečný termín pro podání písemných cenových nabídek je stanoven na den

1. března 2010.

 

Ve Velké Chuchli dne 12.2.2010

 

Stanislav Fresl
starosta