Zahájení stavby "TV V. Chuchle" Na Hvězdárně III

Informace o zahájení stavby „TV (technické vybavení) V. Chuchle“ etapa 0012 - Na Hvězdárně III

Společnost ISTAR s.r.o. z pověření Odboru městského investora Magistrátu hl. m. Prahy si dovoluje oznámit občanům městské části Praha – Velká Chuchle započetí poslední etapy rekonstrukce ul. Na Hvězdárně. Předpokládaný termín zahájení prací je pondělí dne 20. 8. 2012.

Při stavbě budou vybudovány nová splašková i dešťová kanalizace, vodovod a středotlaký plynovod. Ulice Na hvězdárně bude rozšířena a doplněna o chodníky a odstavná stání, nově bude vybudována smyčka autobusů u zahrádkářské kolonie. To umožní zahájení provozu městské hromadné dopravy v této části Velké Chuchle.

V důsledku stavby bude ulice Na Hvězdárně v celém úseku stavby dočasně uzavřena pro automobilový provoz. Uzavírka bude ukončena ke dni 15. 12. 2012. Po dobu stavby bude zajištěn bezpečný průchod pro pěší.

Společnosti ISTAR s.r.o. a zhotovitel stavby spol. KSF spol. s r.o. se omlouvají za obtíže, které občanům stavba přinese a předem děkují za pochopení.

S úctou

Jaromír Hrdlička

jednatel a výkonný ředitel

Budovaný úsek TV a komunikace Na Hvězdárně