Základní škola - nové informace

Vážení spoluobčané,

Doufám, že jste úspěšně vkročili do nového roku a užili si končící zimu jaksepatří. S příchodem jara se blíží i zápis do základní a mateřské školy a rodiče pochopitelně zajímá vše okolo tohoto důležitého milníku v životě jejich dětí. V mateřské škole jsme více než před rokem otevřeli nově přistavenou třídu a tím zvýšili celkovou kapacitu na 125 dětí. Z demografické studie vypracované v roce 2014 pro MČ Velká Chuchle vyplývá, že poptávka dětí po umístění do mateřské školy by měla být dlouhodobě stabilní na úrovni z roku 2014. Skutečnost potvrdila tuto prognózu a ve školním roce 2016/17 mateřská školka uspokojila všechny žádosti o umístění ze spádové oblasti. Podobný stav by měl být i ve školním roce 2017/18. Uvidíme, jak dopadne letošní zápis do školky, který proběhne v květnu.

Základní škola se dlouhodobě potýká s vysokým nárůstem počtu dětí povinné školní docházky. O potřebách školy a řešením této náročné situace, jsem informoval v minulém zpravodaji. Vzhledem k velkému zájmu občanů o tento projekt mi dovolte, abych Vás seznámil s dalšími podrobnostmi a vývojem projektu v čase.

Projekt řeší především potřebu kapacity pro děti, která vychází z demografické studie, stejně jako v případě mateřské školky. Pro základní školu je důležitý fakt, že až do roku 2040 bude nutné mít k dispozici dvě třídy pro první ročník. Může se tedy stát, že škola bude mít po určité období v každém ročníku dvě paralelní třídy a s tím bylo nutné počítat v projektu. Vzhledem k velmi omezenému celkovému prostoru, kterým škola disponuje, bylo zcela zásadní připravit kvalitní projekt. Projekt, který řeší požadavky nejen na počet učeben, ale současně zohlední i požadavky na vybavenost a zázemí školy. Mohu odpovědně prohlásit, že v rámci hledání ideálního řešení, jsme s projektanty doslova hledali každý čtvereční metr. Pokud má projekt dávat smysl a škola poskytovat kvalitní služby, je nutné řešit i novou tělocvičnu, školní kuchyni a jídelnu. Spolu s tím je samozřejmě nutné vybudovat odpovídající šatny a sociální příslušenství.

V současné době čekáme na nabytí právní moci již vydaného územního rozhodnutí. Následně bude podaná žádosti o vydání stavebního rozhodnutí. Projektová dokumentace pro stavební povolení je rozpracovaná a podle požadavku stavebního odboru, je nutné dokumentaci doplnit mimo jiné o podrobný geologický a hydrogeologický průzkum. Na místě bývalé přízemní budovy na východní straně školy totiž vznikne nová tělocvična, která bude z větší části umístěna pod zemí, aby celková výška nového pavilonu byla co nejnižší. To je jedna z mnoha náročných částí projektu, založení stavby pod úrovní stávajících základů školy a v jejich těsné blízkosti není nic jednoduchého. Kdybychom měli vypisovat všechny náročné části projektu, patrně by nestačil celý Zpravodaj, ale neodpustím si ještě zmínku o kuchyni. Školní kuchyně je ve stavu z doby, kdy byla přistavěna a to je již hezkou řádku let. Naším cílem je vybudovat moderní školní kuchyni vybavenou současnými technologiemi, které šetří nejen čas, ale také energie.

Všechny pochopitelně zajímá termín realizace stavby. Dostáváme pravidelně dotazy na toto téma, ale v současné době můžeme pouze plánovat harmonogram stavebních prací. Termín zahájení prací je závislý na ukončení stavebního řízení a výběrového řízení na zhotovitele stavby. To podléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek a může dojít k neplánovanému zdržení. Nicméně pokud bude vše probíhat bez zásadních problémů, stavba by měla být zahájena v červenci, tak aby nejnáročnější práce byly provedeny během letních prázdnin. Stavba bude rozdělena na dvě etapy – v první bude dostavěna hlavní budova a ve druhé bude postaven nový pavilon. První etapa by měla být dokončena v prvním čtvrtletí 2018 a druhá do konce roku 2018. Celá stavba je ale opravdu velmi náročná a uvedený harmonogram je předběžný a může být upraven podle okolností.

Dalším častým dotazem občanů ohledně přístavby školy, je otázka financí. Vzhledem k intenzivním jednáním s Magistrátem Hlavního město Prahy se nám již podařilo získat více než polovinu celkových nákladů na akci. V letošním roce žádáme o přidělení účelové investiční dotace na zbývající část a věříme, že budeme úspěšní.

S akcí se pojí dva další náročné úkoly:

Prvním je zajištění dočasných prostor pro výuku žáků. V důsledku zásahu do stávající budovy dojde k vyřazení dvou učeben z provozu a současně přibydou dvě nové třídy v prvním ročníku. Je tedy nutné připravit čtyři učebny včetně zázemí mimo areál školy. V přípravě je projekt na vybudování provizorních prostor pro školu. Bude se jednat o dvoupodlažní budovu sestavenou z tzv. buňkového systému umístěného v areálu bývalého Fematu. Neděste se prosím, toho výrazu „buňkového“ či také „kontejnerového“ systému. Je to řešení, které v posledních letech školy a školky často využívají pro pokrytí špičky v populaci v řádu několika let. Pro nás to bude řešení na půl až tři čtvrtě roku, nicméně je s tím stejně spojeno splnění několika úkolů jako je projekt pro specifikaci požadavků pro stavbu v souladu s požadavky přísných hygienických norem a protipožárních předpisů. Dále je potřeba připravit projekt pro územní rozhodnutí pro umístění stavby, výběrové řízení na dodavatele stavby, zajištění přípojek, atd.

Druhým úkolem je zajištění dočasného stravování pro žáky školy. V důsledku přestavby kuchyně a jídelny je nutné vybudovat tzv. výdejnu. V praxi to znamená, že musíme zajistit dodavatele jídla, který splňuje přísné nároky na školní stravu a musí být schválen odborem školství. S tím je spojená i evidence strávníků, systém pro objednávání jídel pro rodiče žáků, úhrada stravného, dovoz jídla, atd. Dále musíme mít připravenou výdejnu, která bude splňovat požadavky všech příslušných orgánů jako je hygienické stanice, požární odbor, odbor školství, stavební odbor, atd.. V přípravě je projekt, který řeší vybudování výdejny v prostorách K8 (bývalý Femat).

Tím bych nyní zakončil další část informací ohledně projektu přístavby základní školy a věřím, že se nám podaří všechny náročné úkoly zvládnout.

Přeji všem krásné a pohodové jarní dny, které se již nezadržitelně blíží.

Martin Šimek, 1.zástupce starosty

eed13a1059f75d422b16abd6d7b8ed55.jpg