Základní škola - poděkování

29.6.2015

Školní rok 2014/2015 pospíšil do svého závěru, vyvrcholil malou akademií dětí prvních a

druhých ročníků v tělocvičně školy a školní akademií ostatních tříd na prknech Švandova

divadla a mně zbývá poslední příjemná povinnost – poděkovat všem, kteří jsou spjati se

životem naší krásné chuchelské školy. Nejprve bych ráda poděkovala panu starostovi

Stanislavu Freslovi, panu místostarostovi Martinu Šimkovi a všem členům Úřadu městské

části Velká Chuchle za vytváření kvalitního provozního zázemí a za aktivní přístup při řešení

dalších prostor pro stále narůstající počet žáků. Poděkování patří rodičům za vstřícnou

spolupráci, která přispívá k příjemnému klimatu školy, sponzorům za nemalé finanční

příspěvky a všem členům Sdružení rodičů pod vedením paní Hany Lošťákové za pravidelné

příspěvky. Ráda bych vyslovila díky vedení i všem pedagogickým pracovníkům chuchelské

mateřské školy za dlouhodobou příkladnou spolupráci.

Na závěr směřuji vřelé poděkování pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za

skvělou práci přesahující rámec jejich povinností, za velmi laskavý a empatický přístup

k dětem i k sobě navzájem.

Přeji všem chuchelským občanům nádherné prázdninové dny plné dobré pohody a

odpočinku.

V Praze dne 22. 6. 2015

Mgr. Eliška Jančíková