Zápis č. 10/2007 ze dne 8.10. 2007

Zápis č. 10/2007
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 8.10.2007

Přítomni:
členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1
hosté 4

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení - schopné, přítomno 8 zastupitelů.

Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Martina Schönbauerová, Ing. arch. David Vokurka

Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 9/2007.
2. Záležitosti SDH.
3. Projednání smluv.
4. Majetkové záležitosti.
5. Zastavovací studie „Lahovská“ – seznámení s pracovním zněním.
6. Příprava územního plánu.
7. Bytové záležitosti.
8. Kodex redakční rady Chuchelského zpravodaje.
9. Kontrola ZŠ.
10. Akce „Vítání občánků“.
11. Organizační záležitosti.
12. Závěr.

Hlasování: jednohlasně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání Byla provedena kontrola zápisu z mimořádného zasedání ZMČ č.9/2007, uskutečněného dne 6.8.2007 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo tajemnici, která ve smyslu Organizačního řádu předložila návrh nové zřizovací listiny organizační složky MČ tj. Jednotky sboru dobrovolných hasičů Velká Chuchle. (dále jen JSDH Velká Chuchle.) Seznámila se základními údaji JSDH Velká Chuchle, předmětem činnosti, s majetkem, vybavením a hospodařením, vymezením působnosti, počtem členů a s dalšími údaji. Po podrobném projednání ZMČ vydání „Zřizovací listiny JSDH Velká Chuchle“ schválilo.

Hlasování: jednohlasně schváleno

2/ Po schválení „Zřizovací listiny JSDH Velká Chuchle“ starosta ještě předložil návrh na jmenování pana Jiřího Kokty velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů Velká Chuchle, který absolvoval veškeré potřebné zkoušky stanovené zákonem. ZMČ po projednání návrh schválilo s tím, že návrh na jmenování bude předložen k vyjádření HZS kraje Prahy a poté starosta velitele JSDH jmenuje.

Hlasování: jednohlasně schváleno

3/ Starosta dále předložil k vyjádření smlouvy, které nejsou z hlediska objemu veřejnými zakázkami a ZMČ schválilo uzavření následujících smluv: Aleš Bohatý, Michelská 83, Praha 4 – „Smlouva o dílo – Rekonstrukce podkroví bytového domu „Vojtěška“ v ul. U Bažantnice, Praha 5“ Ing. Pavel Burian – PROFIS, Hrudičkova 2110/10, Praha 4 - „Smlouva o dílo – Rekonstrukce chodníků – ul. Dolomitová, Prodloužená, Na Cihelně“.

Hlasování: jednohlasně schváleno

4/ Starosta opět předal slovo tajemnici, která vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádala znovu ZMČ o schválení prodeje pozemku parc.č. 572 o výměře 20 m2 a pozemku parc. č. 1166/4 o výměře 6 m2 k. ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku MgA. Jakubovi Šimůnkovi, nám. Jiřího z Lobkovic 506/14, Praha 3. ZMČ prodej schválilo.

Hlasování: jednohlasně schváleno

5/ Tajemnice dále, protože rovněž uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádala opět ZMČ o schválení prodeje pozemku parc.č. 1188/8 o výměře 152 m2 k. ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku p. Jiřímu Koktovi, Na Cihelně 329/25, Praha 5. ZMČ prodej schválilo.

Hlasování: jednohlasně schváleno

6/ Starosta poté seznámil členy ZMČ i hosty s žádostí Útvaru rozvoje hl. m. Prahy o vyjádření k pracovnímu znění zastavovacích podmínek „Lahovská“. Návrhem se zabýval stavební výbor – starosta a předseda výboru informovali přítomné o zásadních připomínkách a po projednání ZMČ schválilo, aby Útvaru rozvoje bylo zasláno toto vyjádření: ZMČ doporučuje s návrhem vyslovit souhlas s tím, že je třeba prověřit kapacitní možnosti splaškové kanalizace a dešťové kanalizace v oblasti Starochuchelská při zamýšleném napojení části oblasti Lahovská, výškově limitovat zástavbu na 2 nadzemní podlaží + podkroví tak, jak je uvedeno na str. 7 návrhu, prověřit nutnost a důvod zúžení ukončení komunikace ve směru Lochkov a přehodnotit umístění MŠ pod vedením vysokého napětí. Členové ZMČ dále rozhodli, že veřejnost bude na webových stránkách i informačních deskách seznámena s možností nahlédnout do tohoto návrhu v budově ÚMČ. Případné zásadní připomínky lze předat ÚMČ do 16.11.2007.

Hlasování: jednohlasně schváleno

7/ V souvislosti s přípravou nového územního plánu starosta navrhl pracovní skupinu pro přípravu a projednávání návrhů v tomto složení: Stanislav Fresl, Ing.arch.David Vokurka, Ing. Jan Janda, Romek Burian, Ing. arch. Jiří Vrzal, Daniel Šatra, Jan Rys, Miroslav Veselý, Bc. Olga Kuzníková, JUDr. Milan Kubát. 1. jednání pracovní skupiny se uskuteční v pondělí 15.10.2007 v 18.30 v pracovně starosty.

Hlasování: jednohlasně schváleno

8/ Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který informoval o žádosti JUDr. Kavalírka na změnu ÚP. Projekt „GOLF LAHOVIČKY“ předložený JUDr. Kavalírkem výbor stavební nedoporučil dokud nebude dokončena studie využití celého území prostoru mezi Vltavou a ul. Strakonická. ZMČ se přiklonilo ke stanovisku stavebního výboru a změnu ÚP neschválilo.

Hlasování: jednohlasně proti

9/ Starosta dále předložil ZMČ k vyjádření žádost p. Jana Zazvonila a Vlasty Zazvonilové o vzájemnou výměnu bytu. Výbor sociální a bytový výměnu doporučil a ZMČ po projednání výměnu rovněž schválilo.

Hlasování: jednohlasně schváleno

10/ Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila členy ZMČ s „Kodexem redakční rady Chuchelského zpravodaje“ a informaci doplnil Mgr. Hromádka.

ZMČ vzalo na vědomí.

11/ Tajemnice dále informovala o výsledcích kontroly hospodaření školní jídelny příspěvkové organizace ZŠ Charlotty Masarykové. Kontrolní skupina MČ Praha – Velká Chuchle zjistila, že některé nedostatky zjištěné při kontrole dne 21.6.2007 byly odstraněny (náprava evidence stravného v pokladní knize), ostatní budou odstraněny do konce r. 2007 (vydávání číslovaných stvrzenek, sledování bilance hospodaření s potravinami, výměna zastaralého počítačového vybavení). Tajemnice ještě seznámila přítomné s tím, že ZŠ vzhledem ke ztrátovosti hostinské činnosti navýšila ceny obědů pro cizí strávníky z 38,- Kč na 50,- Kč.

ZMČ vzalo protokol na vědomí.

12/ Před ukončením zasedání ZMČ starosta předal členům ZMČ několik dalších informací:
a/ 10.listopadu 2007 od 13.00 hod. a 14.00 hod. se uskuteční v Mateřské škole Velká Chuchle ve společenské místnosti „Vítání občánků“.
b/ 1.10.2007 bylo v ÚMČ Praha – Velká Chuchle zahájeno přezkoumání hospodaření za rok 2007, které provádí kontrolní skupina z MHMP.
c/ Na MHMP u ing. Javornické proběhlo projednání rozpočtových vztahů na r. 2008 a byly stanoveny priority kapitálových výdajů (přístavba ZŠ, dokončení rekonstrukce „Vojtěšky“, rekonstrukce Klubového domu)
d/ ÚMČ soustředil veškeré připomínky, týkající se změn autobusové dopravy po 1.9.2007. Některé zásadní připomínky již byly starostou projednány s ROPIDEM, další budou zaslány písemně - o podnětech MČ a výsledcích jednání bude veřejnost informována na informačních deskách.
e/ Starosta jednal s ředitelem společnosti ISTAR, s.r.o. a důrazně žádal o předložení nového harmonogramu výstavby „serpentýny“, vzhledem k tomu, že stávající není plněn a bylo dojednáno, že stávající dřevěné zábradlí bude nahrazeno kovovým.
f/ MHMP zpracovává návrh na sanaci skládky mezi Chuchlí a Slivencem a provádějí se již kontrolní vrty.

13/ Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který se dotázal na konání veřejné schůze. Odpověděl starosta, že tato otázka bude řešena na dalším zasedání ZMČ.

14/ Starosta předal slovo p. Rysovi, který chtěl řešit povolení kácení náletových dřevin na pozemcích paní P. a dalších. Odpověděla tajemnice, že se jedná o vydání rozhodnutí v rámci správního řízení, které je v kompetenci ÚMČ, nikoliv samosprávy.

15/ Na závěr starosta předal slovo hostům a zodpověděl dotazy. P. Řepová se dotazovala na převzetí chodníků a komunikace Na Hvězdárně – od starosty obdržela kopii předávacího protokolu. P. Kočová z OS Štičkův sad tlumočila názor chatařů ze Štičkova sadu, že nehodlají přenechat části svých pozemků na výstavbu komunikace. P. Zeiner apeloval na starostu, aby firmy zabezpečující výstavbu Na Hvězdárně prováděly úklid komunikace a dodržovaly dopravní opatření stanovená ve stavebním povolení. Zároveň se dotazoval na staveništní provoz, vzhledem k tomu, že dochází ke komplikacím v přístupu a příjezdu k nemovitostem v dotčeném území. Starosta přislíbil prověření situace.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl
starosta

Ověřovatelé:
Mgr. Martina Schönbauerová
Ing. arch. David Vokurka