Zápis č 10/2008 ze dne 19.11.2008

1

Zápis č. 10/2008
z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle, konaného dne 19.11.2008

Přítomni:
členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté 11

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.

Ověřovatelé dnešního zápisu:
Zdeňka Děrdová,
Mgr. Martina Schönbauerová

Starosta na úvod jednání předložil návrh na program mimořádného zasedání. O slovo požádal p. Rys a požádal o zařazení mimořádného bodu ohledně kácení stromů nad železničním přejezdem. Starosta odpověděl, že se jedná o mimořádné zasedání, svolané pouze za účelem projednání majetkových záležitostí (koupě FEMATu) a veškerá další témata by měla být projednávána na řádném zasedání dne 24.11.2008. Vzhledem k tomu, že toto téma zajímalo přítomné hosty, po diskusi zastupitelů i hostů došlo k domluvě, že k tomuto tématu se ZMČ vrátí v bodu „různé“ a schválilo program zasedání:

1. kontrola zápisu a usnesení č. 9/2008
2. majetkové záležitosti
3. různé
Hlasování: jednomyslně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.9/2008, uskutečněného dne 29.10.2008 a jedinou připomínku měl p. Hromádka, který chtěl doplnit bod 15 zápisu, kdy Ing. Schůrek informoval o účasti na kontrolním dnu na stavbě serpentýny, že se na toto téma zeptal on. Odpověděla tajemnice, že bod 15 zápisu 9/2008 doplní dle jeho připomínky.
Hlasování: jednomyslně schváleno

II. Projednání majetkových záležitostí
1/ Starosta, v souladu s pověřením zastupitelstva (usnesení 7/2008 ze dne 28.7.2008 bod 7/7), předložil na základě doporučení finančního výboru a výboru majetku obce ke schválení smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovitosti mezi MČ Praha – Velká Chuchle a spol. FEMAT, spol. s r.o., Kazínská 8, Praha 5. Jedná se o tyto nemovitosti, zapsané na LV č. 502 pro k.ú. Velká Chuchle: - budova čp. 8 – občanská vybavenost na parcele č. 21 - pozemek parc. č. 21 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 566 m2 - pozemek parc. č. 115/2 – ostatní plocha o výměře 7 m2 Po projednání ZMČ schválilo uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu uvedených nemovitostí za cenu 12.000 000,- Kč a úhradu zálohy 5.000.000,- Kč při podpisu smlouvy. (z prostředků FRR)
Hlasování: jednomyslně schváleno

2/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který informoval o jednání výboru majetku obce a na základě doporučení výboru předložil ke schválení smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Velká Chuchle a Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 na „Stavbu č. 4506 – TV Velká Chuchle, etapa 0007 – Na Hvězdárně: Plynovod a přeložka plynovodu, spočívající v přeložení STL plynovodu OC DN 80 na PE 160 pro č.p. 410, 243, 376, 537/1, 178 a 145 a v přeložce pp4 OC DN 150 na PE 160 na pozemcích parc. č. 996, 1160 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

3/ P. Vlasák předložil i smlouvu mezi MČ Praha – Velká Chuchle a Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení STL přípojky PE 32 pro č.p. 407 v ul. Ha Hvězdárně. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

4/ V rámci bodu „různé“ požádal starosta přítomné o náměty, jak využít areál FEMATu v budoucnosti. Starosta např. navrhl využití pro druhý stupeň ZŠ, p. Schönbauerová byla jiného názoru – domnívá se, že by se měla rozšířit stávající škola, p. Vokurka by využil prostory pro kulturu, p. Laburdová iniciovala dětské hřiště, p. Burle náměstí apod. Nakonec se zastupitelé přiklonili k tomu, aby tento areál byl využit pro stavby občanského vybavení, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu (sociální služby, zdravotní služby, lékárna, pečovatelská služba, vzdělání,sport, kultura atd.) ZMČ schválilo, aby toto využití bylo prezentováno ve zdůvodnění pro MHMP.
Hlasování: jednomyslně schváleno

5/ Dále následovala diskuse hostů a byla zahájena dotazem na kácení stromů, odpověděl starosta, že nemá veškeré potřebné podklady, protože byl na dovolené v zahraničí a pověřil tajemnici, aby je připravila do řádného zasedání ZMČ. Vzhledem k tomu, že přítomní hosté bydlí většinou v dosahu plánovaného přemostění a Na Hvězdárně, směřovaly dotazy a připomínky kromě kácení stromů k dopravním problémům, spojeným s výstavbou serpentýny, uzavírkám komunikací, zimní údržbě komunikací a především přemostění. Pan Burle navrhoval vyhlášení referenda s těmito otázkami: „nadjezd ano či ne“ a „souhlas s uzavřením silnice na Slivenec ano či ne“, vzhledem k tomu, že požaduje čisté ovzduší v naší obci. Odmítavě se k nadjezdu z pochopitelných důvodů stavěli i další z hostů např. p. Indra, p. Mlezivová, p. Pečená, p. Laburdová a další. Ohledně referenda se rozvinula delší diskuse, nikdo ze ZMČ nereagoval a o slovo požádala tajemnice, která ze zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu citovala § 7 „Nepřípustnost konání místního referenda“ Místní referendum nelze konat e) v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení, 11)

11) Například zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Z § 7 písm. e) zákona 22/2004 Sb., vyplývá, že o položené otázce se rozhoduje ve zvláštním řízení, tedy dle zákona 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášení referenda by pravděpodobně nemělo oporu v zákoně. /bude vyžádáno odborné stanovisko/ V souvislosti s touto informací p. Burle a někteří další vyjádřili názor, že pokud by se nekonalo referendum, měla by se případně uspořádat anketa k této záležitosti (přesto, že si uvědomují, že asi převažují zastánci nadjezdu), což zastupitelé nevyloučili. Na otázku p. Šatry ohledně záboru při kácení podala tajemnice základní informaci o tom, že na základě žádosti IDS o povolení kácení v r. 2005 schválilo ZMČ jednomyslně (na základě doporučení výboru ŽP a dendrologického posudku) povolení kácení. Rozhodnutí bylo vydáno 29.12.2005 a nabylo právní moci 15.1.2006. Kromě toho IDS disponuje dalšími potřebnými vyjádřeními MHMP – odboru ochrany ŽP, ÚMČ Prahy 16, Min. zemědělství atd. P. Burle ještě kritizoval „Chuchelský zpravodaj“ a nabízel se jako člen redakční rady. P. Laburdová vznesla podnět, aby byl zamezen průjezd přes centrum. Panu Rysovi se nelíbí, že občané nemají zájem o dění v obci – až do nedávné doby nikdo na veřejná zasedání nechodil a dával za vzor Slivenec, jehož zasedání se ze „studijních důvodů“ zúčastnil a překvapila ho velká účast. Ing. arch. Vokurka seznámil s tím, že po zastupitelstvu bude zasedat komise pro územní plán a připraví připomínky ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy, který byl bohužel předán městským částem na poslední chvíli a pozval na řádné zasedání ZMČ dne 24.11.2008, kde budou tyto připomínky projednávány a schvalovány. Dále zazněl názor, aby konání veřejné schůze bylo vyhlášeno místním rozhlasem.

Tajemnice na závěr informovala ZMČ i hosty, že po projednání s panem Manouškem bude koncert „Pražské mobilní zvonohry“ v letošním roce uspořádán 25.12.2008 od 15.30 hodin na stejném místě jako v loňském roce a to na nám. Chuchelských bojovníků.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno v 19.40 hod.

Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl,starosta

Ověřovatelé: Zdeňka Děrdová Mgr. Martina Schönbauerová