Zápis č. 11/2007 ze dne 29.10.2007

Zápis č. 11/2007
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 29.10.2007
Přítomni: členové zastupitelstva 9 nepřítomen, omluven 0 hosté 0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. J
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné,

Přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Válav Vlasák

Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 10/2007.
2. Rozpočtové úpravy na rok 2007.
3. Rozpočtový výhled na rok 2008-2009.
4. Majetkové záležitosti.
5. Změny územního plánu.
6. Záležitosti výborů Zastupitelstva.
7. Organizační záležitosti.
8. Různé.
9. Závěr.
Hlasování: jednomyslně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.10/2007, uskutečněného dne 8.10.2007 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru, seznámila s návrhem rozpočtových úprav na rok 2007 – do výdajové části rozpočtu bylo zahrnuto 40 tis. Kč – kanalizace Dubnická, 20 500,- Kč – proj. dokumentace plynovodní přípojky Nad Závodištěm, 100 tis. Kč příspěvek ZŠ na počítačovou síť, 62 500,- Kč – proj. dokumentace hřiště u ZŠ, 155 tis. Kč - opravy v ZŠ (rozvody vody, sanační omítky), 50 tis. Kč (Sokol - aerobic team- náklady spojené s účastí na MS) Fin. prostředky v celkové výši 428,- tis. Kč budou použity z vrácené daně z příjmů za r. 2006. ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo.

Hlasování: jednomyslně schváleno

2/ Tajemnice dále, rovněž na základě doporučení finančního výboru, předložila návrh rozpočtového výhledu naší MČ na rok 2008 a 2009. ZMČ po projednání „Rozpočtový výhled MČ Praha – Velká Chuchle na r. 2008 a 2009“ schválilo.

Hlasování: jednomyslně schváleno

3/ Starosta předložil návrh „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 a MČ Praha – Velká Chuchle, týkající se užívání části pozemku parc. č. 1150 za účelem zřízení a uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě – stavba D-PHA , Velká Chuchle, Na Mrázovce, P-063-2-1010. ZMČ po projednání schválilo uzavření smlouvy za cenu dle znaleckého posudku ve výši 7.380,- Kč.

Hlasování: jednomyslně schváleno

4/ Starosta dále předložil k vyjádření smlouvu, která není z hlediska objemu veřejnou zakázkou a ZMČ schválilo uzavření smlouvy mezi Ing. Pavlem Burianem – PROFIS, Hrudičkova 2110/10, Praha 4 a MČ Praha – Velká Chuchle na rekonstrukci chodníků – ul. Pod Akáty.

Hlasování: jednomyslně schváleno

5/ V souladu s bodem 10/2 usnesení 10/2007 ze dne 8.10.2007 a na základě souhlasu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 24.10.2007 jmenoval starosta pana Jiřího Koktu dnem 1.11.2007 velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů Velká Chuchle.

Hlasování: jednomyslně schváleno

6/ V souvislosti s dlouholetou činností p. Jaroslava Malatince ve funkci velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Velká Chuchle a při příležitosti jeho životního jubilea, navrhl starosta poskytnout p. Malatincovi odměnu dle návrhu.

Hlasování: jednomyslně schváleno

7/ Starosta rovněž informoval o žádosti SDH Velká Chuchle o instalaci zabezpečovacího zařízení v garáži, aby se dostatečně ochránila požární technika, což ZMČ schválilo.

Hlasování: jednomyslně schváleno
8/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který seznámil s jednáním výboru majetku obce a informoval o žádosti JUDr.Z. o povolení možnosti rozložení platby již schváleného prodeje pozemku parc. č. 160/6 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 580 m2 (schváleno bodem 8/11 usnesení 8/2007 ze dne 25.6.2007) do tří splátek. Výbor doporučil vyhovět žádosti a navrhl rozložení splátek takto: při podpisu kupní smlouvy 151 600,- Kč, 75 000,- Kč po uplynutí prvního roku a zbývajících 75 000,- Kč po uplynutí druhého roku od podpisu kupní smlouvy. ZMČ schválilo doporučený splátkový kalendář s tím, že v kupní smlouvě budou zakotveny odkládací podmínky (rozvazovací podmínky) a ustanovení o penalizaci v případě nedodržení splátkového kalendáře.

Hlasování: jednomyslně schváleno

9/ Pan Vlasák ještě předložil žádost ing. J.P.o zakoupení pozemku parc. č. 923/137 o výměře 14 m2 v k.ú. Velká Chuchle. ZMČ po projednání schválilo prodej za cenu dle znaleckého posudku a souhlasí s vyvěšením záměru.

Hlasování: jednomyslně schváleno

10/ P. Vlasák požádal o revokaci b. 5/4 usnesení 5/2007 ze dne 26.3.2007 a předložil znovu žádost p. Jaromíra Vejvody ATV-CENTRUM o prodej části pozemku parc. č. 651 v k.ú. Velká Chuchle o výměře dle GP za účelem možnosti prezentace čtyřkolek při jejich prodeji a jejich vyzkoušení (projetí). ZMČ po projednání a na základě doporučení výboru majetku prodej schválilo za cenu 2450,- Kč/m2 a souhlasí s vyvěšením záměru.

Hlasování: 8 pro, 1 proti

11/ P. Vlasák dále předložil žádost p. J.Al K.o prodej části pozemku parc. č. 160/11 o výměře 589 m2, vzniklého rozdělením poz. parc. č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle. ZMČ po projednání schválilo prodej za cenu dle znaleckého posudku a souhlasí s vyvěšením záměru.

Hlasování: 8 pro, l proti

12/ P. Vlasák ještě požádal o revokaci b. 8/13 usnesení 8/2007 ze dne 25.6.2007 a předložil znovu žádost RNDr. O.V. o odprodej části parcely nebo pronájem části parcely 82/1 v k.ú. Malá Chuchle. Výbor majetku obce doporučil prodej, případně pronájem a ZMČ po projednání: a) neschválilo prodej pozemku Hlasování: jednomyslně proti b) schválilo pronájem části pozemku 82/1 v k.ú. Malá Chuchle o výměře 600 m2 s tím, že bude využíván výhradně jako zahrada a to na dobu l roku.

Hlasování: jednomyslně schváleno

13/ V souvislosti s již schváleným prodejem pozemku parc. č. 87/1 k.ú. Malá Chuchle o výměře 1306 m2 společnosti Podzimek a synové spol. s.r.o. (b. 9/8 usnesení 9/2007 z 25.6.2007), předložil p. Vlasák ještě požadavek této společnosti na odkoupení pozemku parc. č. 89/6 o výměře 30 m2 za cenu dle znaleckého posudku. ZMČ prodej schválilo a souhlasí s vyvěšením záměru.

Hlasování: 8 pro, l proti

14/ Starosta dále informoval o jednání pracovní skupiny ohledně přípravy a projednávání návrhů nového územního plánu, která proběhla dne 15.10.2007. Na základě posouzení pracovní skupiny a po projednání v ZMČ bylo schváleno zaslání následujících podnětů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy: podnět č.1 - prostor mezi ul. Strakonickou a ul. U Zahradnictví dosud s kódem funkčního využití VN-C a prostor mezi ul. Dostihovou, Starolázeňskou a U Zahradnictví dosud s kódem funkční využití OB-B změnit na kód využití SV-B dle příl. č.1; podnět č.2 - zrušit dosud plánované přemostění Libeřského potoka mezi ul. V Úvoze a Na Hvězdárně, protože komunikace je nahrazena realizovaným komunikačním propojením mezi ul. Na Hvězdárně a Starochuchelskou – příl. č.2; podnět č.3 - v oblasti mezi Malou a Velkou Chuchlí prostor dosud označený pro funkční využití DH změnit na možnost využití ZOB v zájmu zabránění kumulace těžké dopravy v této oblasti – příl.č.3; podnět č.4 - v chatové oblasti Lahovská řešit tranzitní propojení mezi ul. Na Hvězdárně a Lochkovem nikoliv průjezdem oblastí s označením OB-A, ale obchvatem po severní straně této zastavěné části dle přiložené situace, protože tranzitní průjezd mezi Velkou Chuchlí a Lochkovem na této úzké komunikaci vyvolává konfliktní situace v této oblasti – příl. č.4. Na přípravě nového ÚP bude MČ dále pokračovat a další návrhy vzhledem ke krátkému termínu budou předloženy následně.

Hlasování: jednomyslně schváleno

15/ Starosta předal slovo Mgr. Hromádkovi, který informoval o jednání bezpečnostního výboru, který doporučil, aby krizový štáb byl doplněn o zástupce Malé Chuchle p. Patočku. ZMČ po projednání dospělo k názoru, že počet členů krizového štábu je dostatečný.

Hlasování: 7 proti doplnění, 2 pro

16/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o podnětu p. Vágnerové, ohledně přidělení a výměny bytů, který adresovala zastupitelstvu, sociálnímu a bytovému výboru a p. starostovi. Podnětem se zabýval sociální a bytový výbor na svém jednání 29.10.2007 a konstatoval, že se jedná svým obsahem o totožná podání, která p. Vágnerová činila již v letošním i loňském roce a která již byla projednávána. ZMČ po seznámení s podnětem a po projednání souhlasí s doporučením výboru a konstatováním, že se jedná o shodný podnět s již projednávanými a vyřízenými podněty, na které odpověděl ÚMČ 30.1.2007 a 4.4.2007 a schválilo odpověď p. Vágnerové v tomto smyslu.

Hlasování: jednomyslně schváleno

17/ Starosta předal slovo Mgr. Schönbauerové, která informovala o jednání výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity a o velkém úspěchu štafety MČ Praha-Velká Chuchle, která ve složení Dana Szabóová, Miriam Stewartová, Tomáš Pavlík, Jan Schönbauer a Edward Stewart obsadila 3. místo v závodu Czech BIGMAN 2007, složeného z disciplín terénního a dlouhého triatlonu. Dále informovala o přípravě dalších akcí a to „Pražské mobilní zvonohry“ dne 26.12.2007, vánočního setkání seniorů v sokolovně dne 13.12.2007 a masopustní procházky v lednu 2008.

18/ Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který se dotázal na termín veřejné schůze.Starosta odpověděl, že termín bude stanoven po novém roce.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.05 hodin.

Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl starosta

Ověřovatelé: Mgr. Lenka Felixová Václav Vlasák