Zápis č 11/2008 ze dne 24.11.2008

1

Zápis č. 11/2008
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 24.11.2008

Přítomni:
členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1
hosté 9

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů, Mgr. Tomáš Hromádka omluven. Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Kuzníková Olga, Děrdová Zdeňka

Starosta na úvod jednání navrhl změnu programu - doplnění o bod 8. - Územní plán.
Starosta navrhuje ke schválení následující program zasedání :
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 10/2008
2. Rozpočtové úpravy na rok 2008
3. Ustanovení hlavní inventarizační komise
4. Rada školy
5. Bytové záležitosti
6. Majetkové záležitosti
7. Záležitosti výborů
8. Územní plán
9. Různé
Hlasování: jednomyslně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Kontrola usnesení a zápisu z mimořádného zasedání ZMČ č.10/2008, uskutečněného dne 19.11.2008 bude provedena na následujících zasedáních zastupitelstva, neboť v současné době ještě není k dispozici.

II. Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru, seznámila s návrhem následujících rozpočtových úprav za 11/2008 :
do příjmové části rozpočtu
+ 5 000 000,- příjem prostř.na ZBÚ z FRR
+ 8 100,- pojistné plnění za opravu chodníku na nám.Omladiny
- 3 500 000,- převod dotace na výst.veřejn.hřiště u ZŠ na OMI
Celkem: 1 508 100,- Kč

do výdajové části rozpočtu:
+ 5 000 000,- zapojení prostř.na nákup areálu FEMAT
+ 5 000 000,- převod z FRR na ZBÚ
+ 8 100,- zapojení pojistného plnění (oprava chodníku)
- 134 700,- snížení rezervy (čerpání vrácené daně z příjmů)
+ 112 000,- navýš.prostř.na plyn.přípoj.Nad Závodištěm
+ 12 000,- navýš.přísp.pro ZŠ na „Mikulášskou“
+ 10 700,- zapojení prostř.na služby – ZŠ (měření emisí)
- 3 500 000,- převod dotace na výst.veřejn.hřiště u ZŠ na OMI
Celkem: 6 508 100,- Kč

V části financování :
+ 5 000 000,- zapojení zdrojů z min.let (z FRR) na nákup areálu FEMAT
Celkem: 5 000 000,- Kč
ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo – viz. příloha č. l usnesení 11/2008.
Hlasování: jednomyslně schváleno

2/ Tajemnice dále seznámila s usnesením Rady HMP č. 1496 ze dne 21.10. 2008, kterým byl schválen Metodický pokyn k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy k 31.12.2008. K zajištění inventarizace majetku a závazků MČ Praha – Velká Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle za rok 2008 byl vydán „Příkaz starosty č. 1/2008“ a tajemnice požádala o schválení „Hlavní inventarizační komise“ ve složení: Mgr. Lenka Felixová – předseda, Ing. Eva Šmejkalová – člen, Eva Barsová – člen. Hlasování: jednomyslně schváleno

3/ Bc. Kuzníková informovala o průběhu voleb zástupců do školské rady, které se uskutečnily ve dnech 18. a 20. listopadu 2008. Do školské rady byli zvoleni - za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky : Mgr. Martina Schönbauerová, Mgr. Ilona Kněžínková - za pedagogické pracovníky : Jitka Semotánová, Mgr. Hana Bálková Na základě této informace starosta navrhl dva členy do školské rady za zřizovatele : - Mgr. Lenka Felixová, Bc. Olga Kuzníková
Hlasování: jednomyslně schváleno

4/ Mgr. Felixová informovala, že na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 29.9. 2008 a aktualizovaných kritérií pro výběr uchazečů o nájem bytu, byli stávající zájemci písemně obesláni s výzvou k aktualizaci svých údajů v současné evidenci. Na základě toho navrhuje, aby byli ti, kteří na výzvu nereagovali a jedna uchazečka, které neměla nadále zájem o nájem bytu byli vyřazeni ze seznamu uchazečů o nájem bytu. ZMČ schvaluje vyřazení dosavadních uchazečů ze seznamu - viz. příloha č. 2 usnesení 11/2008
Hlasování: jednomyslně schváleno

5/ Mgr. Felixová informovala o dvou došlých žádostech o zařazení do seznamu uchazečů o nájem bytu, a to paní Kristýny Fryšové a pana Ivo Trojanského. Vzhledem k tomu, že oba splňují kriteria a SBV jejich žádosti doporučuje k zařazení - navrhuje, aby byli zařazeni do seznamu uchazečů o nájem bytu. ZMČ schválilo zařazení Kristýny Fryšové a Ivo Trojanského do seznamu uchazečů o nájem bytu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6/ Na základě usnesení zastupitelstva ze dne 29.9. 2008 (doporučení vhodného nájemce pro byt v Praze 5, ul. U Bažantnice) Mgr. Felixová informovala o jednání výboru sociálního a bytového dne 19.11. 2008, který prostudoval jednotlivé žádosti všech uchazečů o nájem bytu a po jejich zhodnocení přistoupil k bodového hodnocení sedmi uchazečů z osmi - jeden uchazeč ze seznamu neprojevil zájem o tento konkrétní byt (systémem - tajným písemným hlasováním - každá členka výboru přidělila 7 bodů uchazeči, kterého umístila na první pozici, 6 bodů uchazeči na druhé pozici atd. a body od členek pro jednotlivé uchazeče se celkově sečetly). Na základě součtu bodů bylo sestaveno následující pořadí :
1. Ivo Trojanský 28 bodů
2. Vladimíra Volfová 23 bodů
3. Daniela Nemčeková 19 bodů
4. Vít Řepa 17 bodů
5. Lucie Štěpánková 11 bodů
6. Kristýna Fryšová 10 bodů
7. Zdeňka Stojková 4 body
Uchazeče na první pozici s nejvyšším počtem bodů doporučuje SBV zastupitelstvu jako vhodného nájemce a doporučuje uzavřít s ním nájemní smlouvu s účinností od 1.12. 2008. ZMČ schválilo uzavření smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno

7/ Pan Vlasák požádal znovu ZMČ o schválení prodeje pozemku parc. č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 305 m2 manželům K. za cenu dle znaleckého posudku ve výši 23 650,- Kč. Věc byla projednána na výboru majetku obce, současně uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky. ZMČ schválilo uzavření kupní smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno

8/ Pan Vlasák předložil žádost o.s. Fantazie o souhlas MČ Praha Velká Chuchle, aby sídlo obč. sdružení bylo v bytovém domě městské části na adrese U Bažantnice 15, Praha 5. Tuto žádost projednali ve výboru majetku obce a doporučují souhlasit. ZMČ dává souhlas se sídlem obč. sdružení na adrese U Bažantnice 15, Praha 5. Hlasování: jednomyslně schváleno

9/ Pan Vlasák předložil návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,U Plynárny 500, Praha 4, týkající se pozemků parc.č. 1159/1 a 116 v k.ú. Velká Chuchle pro vybudování stavby č.4506, etapa 0005 – Serpentina : přeložka + opěrná stěna. Majetkový výbor věc projednal a doporučuje uzavření smlouvy. ZMČ schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,U Plynárny 500, Praha 4.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10/ Pan Vlasák předložil a doporučuje uzavřít smlouvu o dílo se spol. ZEPRIS, s.r.o., Mezi Vodami 27, Praha 4 na zhotovení stavby na připojení domů čp. 406,407,436 na STL rozvod plynu v lokalitě Na Hvězdárně. ZMČ schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ZEPRIS, s.r.o., Mezi Vodami 27, Praha 4.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11/ Na základě žádosti Mgr. Hromádky přečetla paní tajemnice dopis TSK hl.m. Prahy ze dne 12.11. 2008, který informuje o proběhlé schůzce u radního Mgr. Štěpánka ( za účasti Mgr. Hromádky, zástupců DP hl.m. Prahy, Městské policie hl.m. Prahy ad. ) z důvodu nápravy situace na autobusovém terminálu Smíchovského nádraží, kde bylo konstatováno, že DP hl.m. Prahy zajistí řádný úklid zastřešené zastávky ve své péči, zkontroluje a uvede do pořádku stav laviček, požádá MP o častou kontrolu těchto prostor, dále dá na vědomí řidičům autobusů, aby přilehlou zeleň nepoužívali místo WC a pomocí informačních tabulek sdělí stanoviště WC i pro cestující. Současně požádá MP o pomoc s pohybem nepřizpůsobivých občanů v oblasti autobusového terminálu Smíchovského nádraží.

12/ Starosta informoval o proběhlé kontrole ze strany České inspekce životního prostředí dne 21.11. 2008 na ÚMČ ve věci pokácení 2 jerlínů japonských ad. v křížení ulic Nad Drahou a Starochuchelská ve Velké Chuchli. Závěr proběhlé kontroly zní : „ČIŽP nezjistila porušení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody v posledním platném znění a nebude zahajovat žádné správní řízení s MČ.“ Pan Rys informoval, že má k dispozici rozhodnutí Nejvyššího správního soudu , kde se uvádí, že by rozhodnutí o povolení kácení stromů mělo být vázáno na rozhodnutí o stavebním povolení. Toto rozhodnutí bylo vydáno v roce 2008 a tajemnice ujistila, že v současné době, v souladu s tímto nálezem, je činěno. V roce 2005 ani praxe ani legislativa tuto podmínku nevyžadovala. V rámci diskuse Ing.arch. Vokurka namítal, že přemostění dle jeho názoru neprošlo usnesením zastupitelstva. V této souvislosti se paní Vrběcká dotázala starosty, kdy byla zastupitelstvem schválena výstavba nadjezdu. Starosta odpověděl, že v tuto chvíli neví, ale že informaci sdělí na veřejné schůzi. Dále v rámci diskuse pan Vrběcký upozornil, že v Chuchli stoupl provoz a dotázal se, zda by se s tím dalo něco udělat. Starosta možnosti prověří. Paní Mladenová se dotázala, zda je pravda, že do 5.12. je lhůta k odeslání všech změn územního plánu. Starosta odpověděl, že se jedná o připomínky k územnímu plánu. Další připomínku vznesla paní Vrběcká, aby se prověřilo, jaká je možnost referendem zasáhnout do přemostění. Další podnět ze strany Ing.arch. Vokurky se týkal autobusové dopravy, např. bus č 172 by měl navazovat na vlakové spojení, příp. zavést autobusové propojení s Barrandovem. Starosta informoval, že v této věci již probíhala jednání, ale z finančních důvodů je neochota DP změny realizovat. Dále informoval o skutečnosti, že se změnou nového jízdního řádu od 14.12. 2008 bus č. 204 nebude o víkendu jezdit a dále, že se zvýší frekvence vlakových spojů na zdejší žel. trati. Starosta informoval, že při osobním jednání na ROPIDu vyjádřil zásadní nesouhlas a přislíbil, že se úřad písemně na ROPID obrátí z důvodu projednání navrhovaných změn a připomínek.

13/ Starosta informoval o skutečnosti, že MČ obdržela dne 18.11.2008 dopis Radního hlavního města Prahy p. Martina Langmajera s konceptem ÚP v elektronické podobě s žádostí o připomínkování tohoto konceptu do 5.prosince 2008. A dále, že dne 19.11. 2008 jednala komise pro územní plán, která se shodla na připomínkách, které přednesl Ing.arch.Vokurka :
- v předložené pracovní verzi konceptu územního plánu je v některých lokalitách nepřesně vyznačeno barevné rozlišení ploch pro jejich způsob využití
- v oblasti zahradnictví při Radotínské ulici jsou stávající bytovky, proto by měla být daná lokalita označena jako obytná (OB) a nikoli jako rekreačně sportovní (RS)
- při ulici Starochuchelská nad železničním přejezdem vlevo je celá oblast označena jako PR, zatímco by měla být ve své zastavěné části vrácena do SM
- umístění stavby nadjezdu nad železniční tratí není správně vyznačeno, neboť v místě svého vyústění na ulici Nad Drahou do ulice Starochuchelské je v rozporu s vydaným územním rozhodnutím
- dtto pod vlastním přemostěním by měl být značeno jako zeleň nikoli jako parkoviště (DP)
- do vyznačené oblasti smíšená (SM) mezi ulicí Strakonickou a Mezichuchelskou je nutné označit plovoucí značkou zeleň - oblast mezi Malou a Velkou Chuchlí, která je označena jako dopravní, parkoviště (DP) by měla být změněna na smíšená (SM) s umístěním plovoucí značky pro zeleň
- v předložené verzi konceptu ÚP není správně vyznačen současný tvar půdorysné plochy rekonstruované komunikace
- serpentina Na Hvězdárně
- v lokalitě Lahovská je stále zanesena komunikace skrz osadu, doporučujeme do ÚP vyznačit obchvat této oblasti pokračováním ulice Na Hvězdárně směrem k Lochkovu
- v oblasti Libře jednoznačně specifikovat umístění poldru neboť jeho poloha se v jednotlivých mapách ÚP rozchází, případně místo jednoho poldru zřídit dva menší
- provést vyznačení železniční zastávky blíže ke stávajícímu železničnímu přejezdu
- v KÚ Malé Chuchle směrem od mostu inteligence zachovat prostor mezi Strakonickou a železniční tratí jako zeleň
- v bezejmenné ulici v oblasti Na Hvězdárně sousedící s výstavbou FINEP žádáme zapracování výškového a kapacitního regulativu zastavěnosti pro případnou veřejnou vybavenost (VV)
- v centru Velké Chuchle v křížení ulic Starochuchelská a Na Mrázovce až po vyústění stavby nadjezdu nad železniční tratí žádáme zapracování výškového i kapacitního regulativu zastavěnosti a poměru zeleně
- u základní školy Ch. Masarykové v Starochuchelské ulici rozšířit oblast veřejná vybavenost (VV) o plochu v současné době budovaného sportovního hřiště
- vyznačit do ÚP protihlukové stěny podél Strakonické v Malé i Velké Chuchli K bodu týkajícímu se lokality Lahovská starosta navrhuje provést rozšíření stávající částečné zastavovací urbanistické studie na celou oblast Lahovská a zaslání požadavku na Útvar rozvoje. Změnové připomínky do konceptu ÚP, které lze uplatnit až po projednání s dotčenými majiteli nemovitostí
- v zástavbě Malé Chuchle severně od mostu inteligence změnit oblast smíšené (SM) na obytné (OB)
- na louce nad MŠ V úvoze ve Velké Chuchli označené v ÚP jako veřejná vybavenost (VV) sejmout blokaci umístění veřejně prospěšné stavby a ponechat oblast (VV) se zapracovaným výškovým a kapacitním regulativem
Hlasování : jednomyslně schváleno

Z řad přítomné veřejnosti byla vznesena připomínka, že v oblasti Hvězdárny
– na dočasné panelové objížďce v uplynulých dnech, když napadl sníh byla sjízdnost nebezpečná. Tajemnice informovala, že věc projednávala s dopravním odborem Prahy 16, který přislíbil, že vyvolá místní šetření a zřejmě se panely na této komunikaci z tohoto důvodu rozšíří.

14/ Tajemnice požádala zastupitele - předsedy jednotlivých výborů MČ, aby navrhli odměny pro členy výborů za činnost v uplynulém roce v rámci stanoveného limitu. Jednotlivé návrhy odměn, nechť jí v následujících dnech sdělí.

15/ Mgr. Felixová informovala o dopisu ředitelky MŠ, že ve dnech 22. a 23. 12 bude v MŠ provoz v jedné třídě a ve dnech 29.-31.12. 2008 a 2.1. 2009 bude MŠ uzavřena. Běžný provoz začíná 5.1.2009.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.10 hodin.

Zapsala: Mgr. Lenka Felixová, zástupce starosty

Stanislav F r e s l , starosta

Ověřovatelé:
Zdeňka D ě r d o v á Bc.
Olga K u z n í k o v á