Zápis č. 1/2008 ze dne 28.1. 2008

1

Zápis č. 1/2008
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 28.1.2008


Přítomni:
členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté 6

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.

Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Olga Kuzníková, Mgr. Lenka Felixová

Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 13/2007.
2. Přezkoumání hospodaření MČ v r. 2008
3. Výsledky kontrol – MHMP za r. 2007.
4. Schválení inventarizace pohledávek a závazků za rok 2007.
5. Projednání podnětů.
6. Bytové záležitosti.
7. Záležitosti MŠ.
8. Organizační záležitosti.
9. Různé.
10. Závěr.

Hlasování: jednomyslně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.13/2007, uskutečněného dne 27.12.2007 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo tajemnici, která požádala ZMČ o vyjádření k zabezpečení přezkoumání hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle za r. 2008. ZMČ schválilo, aby starosta požádal o přezkoumání hospodaření naší MČ za r. 2008 Magistrát hl.m. Prahy – odbor finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření.
Hlasování: jednomyslně schváleno

2/ Tajemnice navrhla nahradit výkon interního nebo externího auditu v příspěvkových organizacích, zřízených MČ Praha – Velká Chuchle, a to v ZŠ Charlotty Masarykové a v MŠ Velká Chuchle, veřejnoprávní kontrolou ze strany zřizovatele. ZMČ po projednání předložený návrh schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

3/ Tajemnice informovala o 2. dílčím přezkoumání hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle, které provedla v době od 7.1.2008 do 11.1.2008 kontrolní skupina MHMP za období 1.10.-30.11.2007. Dle zápisu bylo ověřeno, že drobné nedostatky, zjištěné při dílčím přezkoumání hospodaření městské části za období do 30.9.2007, byly napraveny.
ZMČ vzalo zápis a výsledky přezkoumání hospodaření na vědomí.

4/ Tajemnice informovala o kontrole správy místních a správních poplatků, provedené u Úřadu městské části Praha-Velká Chuchle za období 2004,2005,2006 a část. 2007 pracovnicemi odboru daní, poplatků a cen MHMP. Na základě provedené kontroly lze konstatovat, že vybírání poplatků je správcem poplatku věnována pozornost a poplatky jsou vybírány podle příslušných předpisů, pozornost je věnována i ohledávací činnosti směřující k podchycení poplatníků.
ZMČ vzalo výsledky kontroly na vědomí.

5/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která jako předsedkyně HIK informovala o průběhu a výsledcích inventarizace majetku a závazků MČ Praha – Velká Chuchle za rok 2007. ZMČ po projednání schválilo zápis z jednání HIK a výsledky inventarizace majetku a závazků za r. 2007 MČ Praha - Velká Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6/ Mgr. Felixová předala členům ZMČ kopie 24 podnětů, které v průběhu ledna 2008 zaslala p. Vágnerová k rukám starosty a zastupitelstva. Vzhledem k obsáhlosti podání se zastupitelstvo rozhodlo podněty podrobně prostudovat a zaujmout k nim konkrétní stanoviska na dalším jednání zastupitelstva.
Hlasování: jednomyslně schváleno

7/ Dále Mgr. Felixová předložila k vyjádření žádost o výměnu bytu 2+kk mezi manželi Šťastnými, bytem U Bažantnice 264, Praha 5 a p. Alenou Říhovou, Dlouhá 101, Příbram III (byt 3+1) ze sociálních a pracovních důvodů. Výbor sociální a bytový výměnu doporučil a ZMČ po projednání výměnu bytu schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

8/ Mgr. Felixová seznámila s návrhem kritérií pro přijímání dětí do MŠ Velká Chuchle Na Cihelně, který ZMČ předložila řed. MŠ p. Vostřáková. ZMČ po projednání schválilo kritéria pro přijímání dětí do MŠ Velká Chuchle pro školní rok 2008/2009, která jsou přílohou usnesení č. 1/2008.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9/ Starosta informoval o žádosti ing. Marie Červenkové o souhlas s umístěním revizní šachty pro kanalizační přípojku na okraji našeho pozemku parc. č. 1152 v k.ú. Velká Chuchle. Parcela žadatelky parc. č. 112 má jen 190 m2 a v podstatě je celá zastavěná. ZMČ po projednání schválilo umístění revizní šachty pro kanalizační přípojku dle přiloženého nákresu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10/ Starosta, na základě již schválené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. B045/5305/04 z r. 2006, předložil ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5, které spočívá v právu oprávněného umístit, provozovat a užívat kabelové vedení (kabely l kV a 22 kV) na pozemku parc. č. 977/1 k.ú. Velká Chuchle. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11/ Starosta znovu předal slovo tajemnici, která seznámila s dopisem Občanského sdružení Lungta, kterým OS připomíná 49. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase dne 10. března 2008 a vyzývá k připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“. Na základě výsledku hlasování se MČ ke kampani „Vlajka pro Tibet“ nepřipojí.
Hlasování: 2 pro, 3 se zdrželi, 4 proti

12/ Tajemnice informovala o požadavku MHMP-OMI, který v souladu s protokolem č. 4 o předání a převzetí práv a závazků investora ze dne 13.7.2007 na akci č. 4686, Velká Chuchle – Rekonstrukce ústředního vytápění budovy ZŠ CH. Masarykové, požádal o převod částky 101 tis. Kč na uhrazení doplatku za inženýrskou činnost. ZMČ převod finančních prostředků OMI MHMP ve výši 101 tis. Kč schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

13/ Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který seznámil s jednáním výboru stavebního a vyslovil se k neuspokojivé situaci v osadě Lahovská. Vyjádřil názor, že důvodem je kolize přístupu k nemovitostem v této lokalitě se zásobováním staveniště staveb na pozemcích na východ od osady s tím, že zátěž pro osadu je neúměrná – provoz těžkých nákladních vozidel, které nedodržují rychlost, znečištění, prašnost, hluk. Navrhl prověřit variantu vedení části obchvatové komunikace mimo osadu Lahovská severním směrem mimo nemovitosti a zapracovat do nového ÚP. ZMČ po projednání pověřilo Ing. arch. Vokurku vypracováním odvolání k „Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby pro akci Rekonstrukce komunikace V. Chuchle – Lochkov, I. a II. etapa“ v tomto smyslu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

14/ Starosta ještě seznámil členy ZMČ o jednání na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, kterého se účastnil spolu s Ing. arch Vokurkou. ÚRHMP zpracovává nový územní plán, který by měl nahradit stávající a předpokládá se, že tento nový ÚP by měl platit od roku 2010. V současné době začínají práce na jeho zpracování, poté bude možné materiál připomínkovat (veřejné projednávání). ZMČ pověřilo starostu a Ing. arch Vokurku další přípravou návrhu nového ÚP.
Hlasování: jednomyslně schváleno

15/ Na závěr jednání ZMČ předal starosta slovo hostům (převážně z oblasti Lahovské), kteří v podstatě uváděli stejné připomínky k situaci v osadě Lahovská, které zmínil p. Vokurka a ještě upozorňovali na nebezpečný úsek komunikace mezi pozemky 969/61 až 961/12, který je zúžený a nelze jej rozšířit. P. Řepová dále požádala o prověření možnosti vyspravit stávající komunikaci a zazněl rovněž dotaz, zda bude uzavřena serpentina. Odpověděl starosta, že jednání se spol. ISTAR proběhne v polovině února.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.15 hodin.

Zapsala:
Jiřina Hanlová,
tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl
starosta

Ověřovatelé: Bc. Olga Kuzníková Mgr. Lenka Felixová