Zápis č. 1/2009 ze dne 26.1.2009 1. část

1

Zápis č. 1/2009
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 26.1.2009

Přítomni:
členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté 18

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů. Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Tomáš Hromádka, Václav Vlasák

Starosta na úvod jednání předložil ke kontrole zápis a usnesení ze zasedání ZMČ 13/2008 ze dne 29.12.2008 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání. Starosta požádal, aby jednání ZMČ bylo výjimečně ukončeno ve 21.00 hodin, protože ještě ten den odlétá do zahraničí a navrhl, aby v projednávání bodů ze schváleného programu, které nebudou z časových důvodů řešeny, bylo pokračováno dne 9.2.2009 od 18.00 hodin.
Hlasování: jednomyslně schváleno

Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 13/2008.
2. Rozpočtové úpravy na rok 2009.
3. Zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle.
4. Žádost o dotaci ZO Českého zahrádkářského svazu.
5. Schválení inventarizace pohledávek a závazků za rok 2008.
6. Krizový štáb – změna.
7. Majetkové záležitosti.
8. Petice – odpověď starosty.
9. Zlepšení - demokracie zasedání zastupitelů – náměty úpravy jednacího řádu – úkoly kontrolnímu výboru - diskuse.
10. Záležitosti týkající se ÚP a záležitosti stavební – včetně námětů na vypracování nezávislých studií a posudků, vytváření základní vize – teze kam by měla MČ směřovat. Dopravní problematika.
11. Náměty na řešení a omezení tranzitu fekálních vozů přes komunikace v MČ.
12. Náměty a připomínky občanů.
13. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno

V úvodu jednání ZMČ starosta seznámil s tím, že v polovině ledna konzultoval se všemi členy ZMČ upřesnění investičních požadavků ze strany naší MČ (na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1898 ze dne 9.12.2008 mohla každá MČ předložit 3 požadavky na dotace z rezervy města). Všichni členové ZMČ schválili předložení těchto návrhů, které bylo nezbytné předat MHMP do 22.1.2009:
a) koupě areálu FEMAT – 30 mil. Kč
b) přístavba budovy ZŠ – 2 mil. Kč
c) výstavba haly pro skladové hospodářství – 2 mil. Kč.
Pan Hromádka poznamenal, že pan starosta by se měl držet schváleného programu, ale starosta ještě považoval za vhodné seznámit členy ZMČ a hosty s aktuálním stavem projednávání změn v dopravní obslužnosti, které navrhuje ROPID (argumentuje omezenými finančními prostředky) s tím, že jednání za účasti ROPIDu a MČ Praha 16 se zúčastnila Mgr. Felixová. Současný návrh, který je uvažován od 8.3.2009 a prosazován MČ Prahy 16, je pro občany naší MČ naprosto nevyhovující a starosta informoval, že věc projednával jak osobně s primátorem, tak s radním Šteinerem, kterému poslal dopis se žádostí o další jednání a přehodnocení návrhu. Opět vystoupil pan Hromádka a důrazně požádal, aby starosta jednal dle schváleného programu.

1/ Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru, seznámila s návrhem následujících rozpočtových úprav za 1/2009 – byl zapojen zůstatek z vrácené daně z příjmů za r.2007: (bylo rozhodnuto hlasovat o položkách odděleně) ve výdajové části rozpočtu:
+ 305 000,- zapojení výdajů na plyn.příp.Nad Závodištěm
+ 20 000,- navýšení přísp.ZŠ na nákup krouhače zeleniny
Hlasování: jednomyslně schváleno
+ 50 000,- zapojení daru MP na nákup koně
Pokud jde o nákup koně, starosta informoval o jednání starostů všech MČ správního obvodu Prahy 16 na Zbraslavi s tím, že všichni starostové městských částí podporují nákup koně pro potřeby MP správního obvodu Prahy 16 a po koupi bude stanoven časový harmonogram služeb koně na jednotlivých MČ správního obvodu Prahy 16.

Přihlásil se o slovo p. Rys, který si myslí, že zakoupení koně není vhodné a operativní, je náročné jej osedlat a nemůže sloužit tak jako dopravní prostředek za každého počasí. Doporučoval by raději motocykl – s tímto názorem zásadně nesouhlasil p. Zágler (host). Ing. arch. Vokurka se ptal, proč mají policii přispívat městské části a ne Magistrát hl. m. Prahy? Odpověděl starosta, že vzhledem k finanční situaci MP jí přispívá dary řada městských částí. Mgr. Hromádka se domnívá, že bychom je měli vybavit jinou technikou a podivil se finančnímu podílu MČ (Radotín, Zbraslav, Chuchle 50.000,- Kč, Lipence 30.000,- Kč, Lochkov 20.000,- Kč). Starosta vysvětlil, že se podíly stanovily podle velikosti území MČ. Pan Hromádka ještě mínil, že jsme měli raději přispět na LSPP. Reagovala tajemnice, že na LSPP MČ každý rok přispívala a poslední 2 roky příspěvek nebyl požadován. Po uvedené diskusi bylo schváleno poskytnutí daru naší MČ na nákup koně pro MP.
Hlasování: 6 pro, 2 proti, l se zdržel

2) Starosta předložil ke schválení darovací smlouvu, kterou se spol. ECO-SUN s.r.o. se sídlem Paroplavební 50/10, 159 00 Praha 5 rozhodla přispět MČ darem pro účely vybavení dětského hřiště v Městské části Praha – Velká Chuchle v částce 100 000,- Kč. ZMČ uzavření darovací smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

3) Starosta předal slovo tajemnici, která informovala o žádosti p. M., která má v pěstounské péči nezletilou vnučku a nezletilého vnuka, o finanční příspěvek Kč 7.200,- pro děti na tábor v době jarních prázdnin ve dnech 3.-14.3.2009. ZMČ poskytnutí příspěvku schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

4) Tajemnice seznámila se zápisem z 2. dílčího přezkoumání hospodaření v MČ Praha-Velká Chuchle za období l.11.-31.12.2008, které prováděli 3 kontroloři MHMP – odboru finanční kontroly. Kontrolní skupina konstatovala, že ze strany MČ nedošlo k uplatnění sankcí z titulu pozdních úhrad nájemného. Tajemnice vysvětlila, že v případě nájemce v Klubovém domě, byla v roce 2008 většina plateb nájemného uhrazena po lhůtě splatnosti (kromě včasné úhrady v lednu a říjnu 2008) a úřad byl nucen v souladu s nájemní smlouvou dát nájemci výpověď - toto vysvětlení bylo sděleno i auditorům při projednávání zápisu dne 23.1.2009.
ZMČ vzalo zápis na vědomí.

5) Starosta předložil ZMČ k vyjádření žádost ZO Českého zahrádkářského svazu o finanční příspěvek na činnost v r. 2009 a ZMČ po projednání schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 5000,- Kč.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o jednání Hlavní inventarizační komise dne 26.1.2009. ZMČ po projednání a zodpovězení dotazů schválilo zápis z jednání HIK a výsledky inventarizace majetku a závazků MČ Praha - Velká Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle za rok 2008.
Hlasování: jednomyslně schváleno

7) Starosta, vzhledem ke jmenování nové ředitelky MŠ, požádal o aktualizaci členů krizové a povodňové komise MČ a kooptování p. Aleny Kučerové jako členky komise za mateřskou školu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

8) Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který informoval o novém projednávání žádosti p. J. P. a p. M. K. (zastoupených na základě plné moci JUDr. T. N.) o přístup – zřízení práva průjezdu a průchodu k pozemku parc. č. 675 v k.ú. Velká Chuchle přes pozemky ve správě naší MČ (parc. č. 670/1, 670/3 a 670/4), neboť v současné době k parcele neexistuje přístupová cesta. ZMČ svým usnesením 5/2008 neschválilo možnost přístupu na pozemek parc. č. 675 přes pozemky ve svěřené správě MČ, vzhledem k nedořešeným vlastnickým vztahům v této lokalitě. JUDr. T. N., který se zúčastnil jednání ZMČ jako host a bylo mu uděleno slovo vysvětlil, že on i jeho klienti preferují dohodu, nikoliv podání žaloby a navrhoval zřízení věcného břemene nebo nájemní smlouvu. Výbor majetku a výbor stavební společně doporučili variantu nabídnout vlastníkům pozemku parc. č. 676/1 směnu části jejich pozemku za část obecního pozemku parc. č. 670/1 s tím, že přes část pozemku parc. č. 676/1 by mohl být následně umožněn přístup na parcelu. Členové ZMČ i JUDr. N. s doporučením souhlasili a bude zahájeno jednání o případné směně.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9) Výbor majetku dále projednával nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemku parc. č. 416/8 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 1361 m2 (pozemek pod obecní komunikací v ul. V Úvoze) do vlastnictví hl. m. Prahy a jeho následné svěření naší MČ. Výbor doporučil s tímto bezúplatným převodem souhlasit a ZMČ jej rovněž schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10) Výbor ještě projednával žádost Ing. Heyrovské, jednatelky společnosti LIP PRAHA s.r.o., Sezimova 3, Praha 4, pronajmout si od 1.3.2009 část nevyužitých pozemků parc. č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 500 m2. Uvedený pozemek má v současné době v pronájmu společnost Bögl a Krýsl, k.s. – nájemní smlouva bude však na žádost nájemce ukončena dohodou k 28.2.2009. ZMČ schválilo pronájem za cenu 200 Kč/m2/rok.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11) Pan Vlasák ještě požádal o revokaci b. 11/7 usnesení 11/2008 ze dne 24.11.2008, který se týkal prodeje pozemku parc. č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle. Při zápisu byla omylem uvedena cena 23 650,- Kč, ovšem cena dle znaleckého posudku činí 283 350,- Kč. ZMČ tedy po revokaci znovu schválilo prodej pozemku parc. č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 305 m2 manželům Ing. D. a Ing. M. K., Pod Akáty 72/14, Praha 5 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 283 350,- Kč a uzavření kupní smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno

12) Starosta předal slovo Ing. Schůrkovi, který informoval o výzvě k podání návrhu na uzavření smlouvy o dílo na opravu vnitřních prostor bytové jednotky v suterénu bytového domu MČ „Vojtěška“. (bylo projednáno na stavebním výboru). Na základě zaslaných cenových nabídek byl vybrán zhotovitel PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, 149 00 Praha 4 a ZMČ schválilo uzavření smlouvy o dílo na výše uvedené opravy ve výši 660 727,34 Kč bez DPH. Nájemci bude po dobu opravy dán k dispozici objekt ve vlastnicví MČ ve Starolázeňské ulici č. 339.
Hlasování: jednomyslně schváleno

13) Ing. Schůrek ještě informoval o žádosti ředitelky ZŠ Mgr. Jančíkové o výměnu 6 ks dřevěných oken za plastové ve školičce u základní školy. Ing. Schůrek předložil nabídku na dodávku oken včetně zednického začištění a osazení oken a požádal o schválení smlouvy o dílo s firmou PROFIS B & B s.r.o.,Chocholova 895, 149 00 Praha 4 (subdodavatel Noeumont) ve výši 139 104,50 Kč bez DPH. ZMČ schválilo uzavření smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno

14) Starosta, na dotaz (petici) p. Mladenové a dalších: „ Proč 29.12.2005 podepsal souhlas s územním rozhodnutím, schvalujícím nadjezd nad tratí, ačkoliv nic takového zastupitelstvo neodhlasovalo a tudíž k tomu neměl právo“ předložil návrh písemné odpovědi: „Souhlas s územním rozhodnutím jsem 29.12.2005 nepodepsal a ani nemohl podepsat, neboť rozhodnutí o umístění stavby a ochranném pásmu stavby nazvané „Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli Praha – Velká Chuchle“ bylo vydáno věcně a místně příslušným Úřadem městské části Praha 16 - Radotín, odborem výstavby, dopravy a životního prostředí až dne 16.7.2007. Dne 29.12.2005 územní řízení tedy ani nebylo zahájeno. Samozřejmě v rámci územního řízení se zastupitelstvo MČ vyjadřovalo. (Zasedání ZMČ 3/2007, zasedání ZMČ 5/2007 a zasedání 9/2007)“ Následovala diskuse hostů: P. Zágler se pamatuje, že záměr nadjezdu se řešil už za starosty Preka a Lapáčka, podle jeho názoru zmiňovaná listina vůbec nemusela projít ZMČ, léta dělal starostovi místostarostu a zmínil, co vše starosta pro obec udělal na rozdíl od nových „revolucionářů“. P. Vlasák ml. připomínal, že již před 15 lety byl na nástěnce na úřadě vyvěšen starý územní plán, kde byla zakreslena stavba nadjezdu, H-systému atd. (potvrdil to i pan Hromádka) a dotázal se, proč se tehdy nikdo neozval? P. Linhart vyslovil názor, že není ani pro nadjezd, ani proti nadjezdu a myslí si, že pokud se někdo ozývá až teď není úplně špatně, ale tato věc daleko přesahuje mandát ZMČ. P. Linhart se hlavně přimlouval za zadání studie dopravní zatíženosti a apeloval na starostu v této věci. K dokumentu z 29.12.2005 se ještě diskutovalo - Ing. arch. Vokurka a MUDr. Vrběcká se domnívají, že vyjádření měla být projednáno ZMČ a starosta a Ing. Schůrek vysvětlili, že se jednalo o jedno z vyjádření stavebního odboru pro investora.
ZMČ vzalo odpověď starosty na vědomí.

15) V rámci dalšího bodu programu „náměty na úpravy jednacího řádu“ a úkoly kontrolnímu výboru vyslovil pan Vokurka názor, že kontrolní výbor neplní dobře svoji funkci a nekontroluje usnesení ZMČ. Předsedkyně výboru p. Děrdová se ohradila, že kontrolní výbor provádí pravidelné čtvrtletní kontroly pokladny a na jednáních výboru probíhají kontroly usnesení (samozřejmě je v kontaktu s tajemnicí, která má přehled o plnění usnesení). V souvislosti s plněním usnesení doplnil starosta, že ze strany MČ nemohly být zpracovány připomínky ke stavbě 0012 „protipovodňová opatření hl. m. Prahy“ etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 22 Velká Chuchle – usnesení 2/2008 b. 2/12 – zatím MČ neobdržela návrh. Na základě jednání starosty na OMI dojde k oddělení revitalizace potoka Vrutice a protipovodňových opatření. Ing. arch. Vokurka žádal, aby byla k dispozici kompletní dokumentace probíhajících staveb – např. hřiště u ZŠ. Starosta informoval, že stavbu jsme protokolárně předali na OMI a probíhá v režii OMI. Ing. Schůrek doplnil, že zatím máme k dispozici dokumentaci k I. etapě – zatrubnění a vyžádá si od ISTARu dokumentaci další etapy. Připojil se pan Rys, který poznamenal, že bychom měli mít dokumentaci kompletní, když už jsme zaplatili 600 nebo 800 tis. Kč. P. Hajná se dotázala, zda zatrubnění nesouvisí s revitalizací potoka Vrutice, starosta odpověděl, že nikoliv, týká se pouze hřiště u ZŠ. P. Linhart vyjádřil názor, že studie (projekt) hřiště u ZŠ by se měla ukázat občanům – nejlépe na veřejné schůzi. Byla zahájena i diskuse k námětům na úpravy schváleného jednacího řádu ZMČ a členům ZMČ byly předány v písemné podobě. Vzhledem k časové tísni a rozdílným názorům na konkrétní podobu úprav bude tento bod dořešen na jednání ZMČ 9.2.2009.

16) Před ukončením jednání požádal krátce o slovo p. Dubský a zeptal se starosty, zda byl řešen jeho podnět na odvolání Ing. Vohradníkové z projektu stavby nadjezdu. Starosta odpověděl, že tuto otázku řešil s IDS, ale neuspěl.

17) Starosta ještě předal slovo p. Řepové, která iniciovala, aby podél chodníků u serpentýny bylo vybudováno zábradlí a prověřeno osvětlení (vzhledem k posunu lamp nejsou osvětleny schody). Odpověděl Ing. Schůrek, že vznese požadavek na investora v rámci kolaudačního řízení.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.10 hodin, starosta poděkoval za účast a sdělil, že jednání ZMČ 1/2009 bude pokračovat 9. února v 18.00 hodin dle schváleného programu.

Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl, starosta

Ověřovatelé:
Mgr. Tomáš Hromádka
Václav Vlasák