Zápis č. 1/2009 ze dne 9.2.2009 - 2.část

1

2. část zápisu č. 1/2009
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 9.2.2009

Přítomni:
členové zastupitelstva 8 , od 18.20 hod. 9 přišla Bc. Kuzníková a hlasovala od bodu 20
nepřítomen, omluven 0
hosté 9

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů. Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Tomáš Hromádka, Václav Vlasák

Starosta předložil ke kontrole l. část zápisu a usnesení ze zasedání ZMČ 1/2009 ze dne 26.1.2009 (dle požadavku starosty bylo ukončeno dříve) a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

Návrh na program zasedání
– pokračování v projednávání bodů, odložených z časových důvodů: 9. Zlepšení - demokracie zasedání zastupitelů – náměty úpravy jednacího řádu – úkoly kontrolnímu výboru - diskuse.
10. Záležitosti týkající se ÚP a záležitosti stavební – včetně námětů na vypracování nezávislých studií a posudků, vytváření základní vize – teze kam by měla MČ směřovat. Dopravní problematika.
11. Náměty na řešení a omezení tranzitu fekálních vozů přes komunikace v MČ.
12. Náměty a připomínky občanů.
13. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno

V úvodu jednání ZMČ starosta poděkoval všem, kteří se zúčastnili masopustního průvodu v sobotu 7. února, poděkoval sponzorům a Sokolu, především Mgr. Schönbauerové za organizační zabezpečení celé akce. Zároveň, vzhledem ke značné výstavbě a nutnosti konstruktivního řešení řady problémů s tím spojených, požádal starosta o spolupráci všech zastupitelů a vyjádřil naději, že bude převládat pozitivní přístup a nikoliv negace.

1. část zápisu 1/2009 ze dne 26.1.2009 byla ukončena bodem 17, následuje další bod:

18/ Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který předložil návrh na úpravu jednacího řádu ZMČ ze dne 29.1.2007 v bodech 8 a 9 článku II. K návrhu se souhlasně vyjádřila tajemnice a navrhla doplnění bodu 5 a 9, týkajících se předávání pozvánek a podkladů na jednání ZMČ členům ZMČ. Vzhledem k tomu, že budoucnost úřadů směřuje k elektronické komunikaci, vytvořil úřad zabezpečené úložiště pro zastupitele, kde budou k dispozici zastupitelům výše uvedené dokumenty pro čtení na datovém úložišti. Zastupitelé úpravy a doplnění jednacího řádu schválili a tajemnice všem členům ZMČ předala proti podpisu přístupové údaje – uživatelské jméno a heslo. Zároveň upozornila, že materiály na úložišti jsou určeny výhradně pro výkon funkce zastupitele. Dodatek č. 2 k jednacímu řádu byl schválen s účinností od 10.2.2009 a je přílohou usnesení 2. části zápisu 1/2009.
Hlasování: jednomyslně schváleno

19/ Ing. arch. Vokurka ještě informoval o jednání stavebního výboru a o jednání s projektantem SUDOP Praha k připravované optimalizaci železniční trati Praha – Beroun, které se uskutečnilo dne 16.1.2009. P. Vokurka seznámil s navrhovanými variantami projektanta: a) zastávka bude na místě, kde je původně nakreslena – neposunutá b) zastávka bude v Malé Chuchli c) zastávka bude jen na vnitřní koleji, tzn. dostupnost vlakem pouze ve směru a ze směru Smíchovského nádraží (tato varianta je v kolizi s pilířem navrhovaného mostu) Informaci doplnil Ing. Schůrek a přečetl vyjádření stavebního výboru: „SV trvá na vyprojektování dalších možných alternativních řešení, vedoucích k přiblížení projektované železniční zastávky směrem do centra Velké Chuchle, tzn. k současnému železničnímu přejezdu, neboť všechny doposud předložené návrhy jsou nepřijatelné.“ Starosta doplnil, že další jednání s projektanty je svoláno na 11.2.2009 ke starostovi. Na dotaz Ing. Kozického starosta potvrdil, že se jednání zúčastní i Správa železniční dopravní cesty. ZMČ s doporučením stavebního výboru souhlasí a schválilo zaslání tohoto vyjádření SUDOPu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

20/ Ing. arch. Vokurka seznámil se žádostí A.P.Investment na provedení úpravy ÚPn HMP – úprava kódu míry využití území na parc.č. 561/5 a parc. č. 564/9, kterou zaslali na ÚMČ Praha 16 Radotín a ten ji postoupil Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Stavební výbor s provedením změny nesouhlasí a Ing. Schůrek přečetl jeho doporučení: „SV vzhledem k charakteru území a současné zástavbě v okolí ulic Nad Závodištěm a Na Hvězdárně v žádném případě nedoporučuje schválení změny kódu míry využití parc. č. 561/5 a parc. č. 564/9 v k.ú. Velká Chuchle ze současného kódu B na navrhovaný kód D, neboť by to znamenalo schválení výstavby vícepodlažních obytných budov, které by negativně pozměnily současný urbanistický pohled na danou lokalitu.“ ZMČ souhlasí s doporučením stavebního výboru a provedení změny ÚPn HMP neschválilo. Hlasování: jednomyslně proti Starosta, na základě dnešního jednání na Útvaru rozvoje za účasti Ing. Barcala, který domluvil schůzku s Ing. arch. Smutnou ohledně zastavovací studie Lahovská, informoval o tom, že v novém územním plánu by měly být zrušeny kategorie A,B,C,D a kódy míry využití bude schvalovat příslušný stavební úřad. Mgr. Hromádka se dotázal, zda při tvorbě nového ÚP jezdí úředníci z Útvaru do městské části. Starosta odpověděl, že je mu známo, že zde byla Ing. arch. Hořejší, jinak má dojem, že navrhují „od stolu“. Dále starosta informoval, že dne 17.3.2009 od 13.00 budou na Útvaru rozvoje projednávány připomínky, které zaslala městská část k návrhu nového ÚP.

21/ V rámci projednávání námětů na vypracování nezávislých studií a posudků požádal Ing. arch. Vokurka o vyjádření zpracovatele návrhu na zadání dopravní studie na zklidnění automobilové dopravy a omezení tranzitní automobilové dopravy MČ Ing. Kozického. Ing. Kozický vysvětlil, že k přípravě návrhu dopravní studie jej vedl vývoj dopravy v Chuchli – po otevření propojení došlo k výraznému nárůstu dopravy. Podle jeho názoru se tímto problémem nikdo z investorů a projektantů nezabýval – po prostudování všech dostupných materiálů zjistil, že komplexně celkovou dopravní zátěž neřešil nikdo, protože takové zadání nikde v podkladech nebylo. Dopravní průzkum by vyčíslil, kolik je dopravy místní a kolik tranzitní (ta by se mohla omezit) a pak by se mohlo posoudit, zda je nutné dělat přemostění či nikoliv. O slovo požádal pan Burle, který uvedl, že např. Hostivice, Jeneč a další dělají obchvat a tady v Chuchli by se měla udělat opatření, aby zde nejezdila žádná auta – proč si tady dělat autostrádu. „Závory fungujou dokonale a jezdí míň aut. Nechceme tady nadjezd. Chceme referendum“. ZMČ po projednání schválilo, aby návrh na zadání dopravní studie posoudily a projednaly výbory stavební a bezpečnostní a po upřesnění i finanční výbor, protože tyto studie jsou finančně náročné. Hlasování: jednomyslně schváleno projednání na výborech

22/ P. Burle se vrátil k dopravě a navrhl, aby se opravilo nádraží, nechalo se na stejném místě, sehnal se mikrobus a objížděl by Chuchli a dovážel cestující k vlakům. Starosta odpověděl, že bude posílena 172 – bohužel v Chuchli jsou 4 koleje, ale jsou nám k ničemu. Pan Vokurka navrhl dohodnout postup, co bychom v dopravě chtěli. O slovo požádal pan Reinisch a přečetl článek z 19.1.t.r. z „Našeho regionu“, kde se hovoří o změnách v autobusové dopravě od 8.3.2009 a dotázal se starosty, proč nikdo nebyl na jednání na MHMP u radního Šteinera. Starosta odpověděl, že hovořil s redaktorkou a článek vyzněl jinak než bylo řečeno, v každém případě musel v té době na jiné jednání a jak s panem radním, tak s Ing. Hanzlíkem hovořil a bylo mu řečeno, že je již takto rozhodnuto. Na předchozím jednání byla Mgr. Felixová a potvrdila, že ji ROPID také postavil před „hotovou věc“. Starosta jak magistrát, tak starostu Ing. Hanzlíka seznámil s našimi argumenty proti tomuto řešení, které ještě zhorší dopravní obslužnost, bohužel se domnívá, že starosta Radotína dal přednost řešení dopravní obslužnosti v Radotíně na úkor naší městské části. V tomto smyslu jednal na Magistrátu s p. primátorem, napsal dopis radnímu Šteinerovi a ZMČ schválilo odeslání dalšího dopisu řediteli ROPIDu s těmito požadavky: - žádáme o obnovení linky 204 o víkendech a do pozdějších nočních hodin - žádáme, aby linka 172 jezdila po původní trase a byla zrušena konečná na „Náměstí Omladiny“. Hlasování: jednomyslně schváleno P. Burle ještě navrhl, zeptat se občanů, kdo bude vlak využívat a p. Řepová poznamenala, že u vlakového nádraží není parkoviště.

23/ V souladu s dalším bodem programu teze – vize, kam by Chuchle měla směřovat, navrhl Ing. arch. Vokurka, aby zastupitelstvo odhlasovalo jeho návrh: „Teze vize – místo pro kvalitní a přívětivý život Aby Chuchle byly – Bezpečné a tradiční moderní místo, ohleduplné k vlastním občanům a citlivé k životnímu prostředí“. Návrh vyvolal trochu rozpaky, každý měl trochu jinou představu a vyjádřila se Bc. Kuzníková, která se domnívá, že není třeba toto odhlasovávat – všichni se tím řídíme a konec konců všechny zastoupené strany v zastupitelstvu toto mají ve volebních programech, tento názor podpořil i pan Vlasák ml.. Přihlásil se pan Linhart, který vyjádřil názor, že z profesionálního hlediska by mělo být formulováno, jaká ta obec má být. Starosta ukončil diskusi a nechal hlasovat.
Hlasování: jednomyslně schváleno

24/ Pokud jde o náměty na řešení a omezení tranzitu fekálních vozů přes komunikace v MČ, požádal o slovo p. Rieger, který znovu zdůraznil nepřijatelný počet průjezdů fekálních vozů Chuchlí resp. Starochuchelskou ulicí. Starosta reagoval vysvětlením, že ve Slivenci bohužel stále není kanalizace a PVK odmítlo zřídit ve Slivenci „stáčírnu“, fekální vozy mají tedy jedinou možnost jezdit do Lahoviček. Doplnila tajemnice, že se písemně obrátila na ing. Jiráska, tajemníka ÚMČ Praha 16, ohledně vydaných povolenek k vjezdu úřadem v Radotíně a ten ve svém e-mailu sdělil, že oddělení dopravy v Radotíně vydalo pouze 3 povolenky k vjezdu do Velké Chuchle pro nákladní vozy odvážející splaškové vody. Povolenky slouží pro vjezd do ulice Radotínská. Nákladní vozy jezdící po trase Slivenec – Velká Chuchle buď nemají vydanou výjimku a mohou za nepovolený vjezd dostat pokutu od Policie ČR či MP nebo mají povolení vydané ÚMČ Praha 5 (vzhledem k tomu, že zákazová značka v tomto směru je již na k.ú. Slivenec, správní obvod Praha 5). Tajemnice vysvětlila, že povolenky musí obsahovat údaje o registrační značce, tovární značce, vlastníku vozidla, oblasti (ulici), platnosti povolení – současné povolenky platí do 30.6.2009. Kopie těchto povolenek již byly vyžádány. ZMČ schválilo, aby byla policie vyzvána, aby dle kopií povolenek prováděla důslednější kontrolu průjezdu fekálních vozů a aby ÚMČ Praha 16 byl požádán o neprodloužení povolenek po 30.6.2009.
Hlasování: jednomyslně schváleno

25/ O slovo se přihlásila MUDr. Vrběcká, která se dotázala, zda bude veřejná schůze do prázdnin. Starosta odpověděl, že ano a vyzval zastupitele, aby si promysleli vhodný termín.

26/ Dále požádal p. Linhart Mgr. Felixovou, aby v zápise 12/2008 ze dne 9.12.2009 b. 12 provedla v jeho příspěvku doplnění, že mu vadí úroveň diskuse, která se nejen na zastupitelstvu, ale i v Chuchli vede, tedy nikoliv diskuse jako taková. Bylo přislíbeno, že se jeho připomínka uvede v dnešním zápisu.

27/ Pan Burle se dotázal, zda se bude v Chuchli zase kácet, že se zde šíří různé fámy – starosta odpověděl, že zatím žádné rozhodnutí vydáno nebylo a p. Rys doplnil, že výbor životního prostředí se zabýval žádostí pana Svobody o pokácení topolu před jeho domem na Dostihové, který je nebezpečný, ztrouchnivělý a podélně prasklý a doporučil jeho pokácení, protože může způsobit úraz osobám i koňům nebo poškození plotu i projíždějících aut po komunikaci. Toto zjištění potvrdil i znalecký posudek, zpracovaný soudním znalcem. P. Burle ještě konstatoval, že má závěry ČIŽP a dotázal se, zda navrhl výbor ŽP tento strom jako památný. Pan Rys odpověděl, že ano.

28/ Přihlásil se p. Dubský a domnívá se, že by bylo dobré při zadávání studií využít zkušeností a specializace Ing. Kozického a jeho ochoty spolupracovat s ÚMČ a pan Reinisch v souvislosti se zadáváním studií poznamenal, že při projednávání rozpočtu bylo sděleno, že to nebude problém zajistit finance (např. z rezerv). Tajemnice upřesnila, že z rezervního fondu to nebude možné, protože byl použit na úhradu zálohy na odkoupení Fematu, ale musela by se provést rozpočtová úprava. Pan Vlasák ml. doplnil, že zjišťoval ceny studií a konstatoval, že se pohybují od 15 tis. výše.

29/ Ing. arch. Vokurka informoval o návrhu ing. Malého na zaslání stížnosti Českým drahám, a.s. ohledně nárůstu hlukové a vibrační zátěže v okolí železniční trati. Pan Vokurka se domnívá, že by se touto věcí měl zabývat bezpečnostní výbor a předal žádost Mgr. Hromádkovi.

30/ O slovo požádala tajemnice a informovala o žádosti Občanského sdružení Lungta, aby ZMČ na svém zasedání projednalo možnost připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšením tibetské vlajky na budovu úřadu dne 10.března 2009 tuto akci podpořit. 10. března 2009 se připomíná již 50. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, při kterém zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů. ZMČ vyvěšení vlajky schválilo.
Hlasování: 5 pro, 1 proti, 3 se zdrželi

31/ P. Burle se ještě zmínil o zrušení diskusního fóra – poznamenal, že chápe důvody, které k tomu MČ vedly a dnes napsal na úřad e-mail, ale nikdo mu neodpověděl. Tajemnice odpověděla, že žádný e-mail od pana Burleho úřad nedostal. P. Reinisch požádal „o školení“, jak odeslat e-mail na novou e-mailovou adresu zastupitelstva, tajemnice vysvětlila, že se jedná o standardní e-mailovou adresu. Zároveň se vrátila k již jednou projednávané otázce zřídit e-mailové adresy pro každého zastupitele. Reagovala p. Děrdová, že je to velmi časově náročné a po další výměně názorů poznamenal Mgr. Hromádka, že i Novinky.cz přistoupily ke změnám diskusního fóra: „ Novinky.cz chystají zásadní změnu systému přidávání čtenářských příspěvků pod články. Do připravovaného názorového fóra budou od března moci přispívat jen uživatelé, kteří projdou tzv. korespondenční registrací. Zároveň dojde k omezení anonymity, za kterou se stále častěji skrývají autoři nevhodných příspěvků.“ ZMČ po projednání schválilo (jak již bylo avizováno na veřejné schůzi) zřízení moderovaného diskusního fóra. Hlasování: jednomyslně schváleno

32/ Přihlásila se Mgr. Felixová a informovala, že zápis dětí do Mateřské školky Velká Chuchle bude 23. března t.r.

33/ O slovo požádal Mgr. Hromádka a tlumočil podnět Ing. Vrběckého z bezpečnostního výboru, aby se v ulici Nad Drahou zajistila bezpečnost svodidly. Odpověděl starosta, že bude projednáno s IDS a že není třeba tuto záležitost řešit na ZMČ.

34/ Pan Rys se ještě dotázal jak dopadl kontrolní den na serpentýně. Vyjádřil se Ing. Schůrek, který uvedl, že kolaudačního řízení se zúčastnil on a p. Šatra a p. Janda ze SV. Ing. Schůrek obdržel od vedoucího stavby seznam vad a nedodělků, které uplatnil při kolaudaci – jedná se o vady, které nebrání užívání komunikace a budou odstraněny do 30.4.2009. Kolaudační rozhodnutí z Radotína úřad dosud neobdržel. Pokud jde o podnět p. Řepové na vybudování zábradlí podél chodníků, toto nebylo součástí projektu stavby, ale Ing. Schůrek prověří, zda sklon chodníku nevyžaduje umístění zábradlí. P. Řepová se domnívá, že by se dalo vybudovat i svépomocí.

Pan Rieger položil dotaz, kde končí Chuchle směrem na Slivenec – odpověděl starosta, že v zatáčce za Explosive a dále inicioval, aby v Chuchli bylo omezení rychlosti na 40.

Starosta připomněl, že další zasedání ZMČ je 23.2.2009 a ukončil jednání ZMČ.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.10 hodin.

Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl, starosta

Ověřovatelé:
Mgr. Tomáš Hromádka
Václav Vlasák