Zápis č. 12/2007 ze dne 26.11.2007

Zápis č. 12/2007
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 26.11.2007

Přítomni:
členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1
hosté 0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů.

Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Olga Kuzníková, Mgr. Tomáš Hromádka

Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 11/2007.
2. Rozpočtové úpravy na rok 2007.
3. Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ.
4. Majetkové záležitosti.
5. Projednání smluv.
6. Záležitosti ZŠ a MŠ.
7. Projednání změn územního plánu.
8. Projednání podkladů pro zpracování územně analytických podkladů.
9. Různé.
10. Závěr.

Hlasování: jednomyslně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.11/2007, uskutečněného dne 29.10.2007 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
1/ Starosta, na základě doporučení finančního výboru, seznámil s návrhem rozpočtových úprav na rok 2007 – do příjmové části rozpočtu byl zapojen inv. příspěvek OMI MHMP (hřiště a topení v ZŠ) ve výši 1 316 tis. převodem části nerozd. zisku z VHČ, do výdajové části rozpočtu bylo zahrnuto 24 800,- Kč na úpravy oplocení na hřišti MŠ a 11 900,- Kč na osazení dočasné zábrany na hraně svahu hřiště u MŠ zapojením daru Prahy 5 a o 10 tis. byl navýšen příspěvek ZŠ na „Mikulášskou“ z prostředků z vrácené daně z příjmů za r. 2006. ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

2/ Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila ZMČ se zápisem z l. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle za období od 1.1.2007 do 30.9.2007. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v době od 1.10.2007 do 19.10.2007 kontrolní skupinou MHMP. Byly zjištěny dva drobné nedostatky v účtování položky rozpočtové skladby, které neovlivnily celkovou úroveň účetnictví a výkaznictví. Starosta, v souvislosti s dobrými výsledky dílčího přezkoumání, poděkoval tajemnici i zaměstnancům úřadu za dobrou práci.

3/ Tajemnice dále, ve snaze sjednotit ceny nájemného z pozemků u nově uzavíraných smluv, požádala ZMČ o vyjádření. Po projednání bylo (v souladu s výměrem MF č. 01/2007 ze dne 6.12.2006 písm. d) schváleno nájemné z pozemků nesloužících k podnikání nájemce ve výši 30,- Kč/m2/rok a nájemné z pozemků, sloužících k podnikání nájemce ve výši 8 % z ceny dle cenové mapy.
Hlasování: jednomyslně schváleno

4/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který informoval o jednání výboru majetku obce a požádal o revokaci bodu 11/12 usnesení č. 11/2007 ze dne 29.10.2007, kterým byl schválen pronájem části pozemku 82/1 o výměře 600 m2. Vyměřená rozloha pronajímané části pozemku parc. č. 82/1 činí 886 m2 (dle stávajícího oplocení) a z těchto důvodů ZMČ po novém projednání schválilo pronájem části pozemku parc. č. 82/1 o výměře 886 m2 v k.ú. Malá Chuchle O.V. za cenu 30,- Kč/m2/rok s tím, že bude využíván výhradně jako zahrada. Hlasování: 5 pro, 3 se zdrželi

5/ Pan Vlasák dále informoval o žádosti p. L.J., p. J.J a p. P.C. o koupi pozemku parc. č. 1165 k.ú. Velká Chuchle o výměře 274 m2. Výbor doporučil prodej za cenu dle znaleckého posudku za předpokladu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s kanalizační přípojkou a podmínkou přístupu k potoku Vrutice. ZMČ souhlasí s doporučením výboru majetku obce a schválilo prodej a vyvěšení záměru.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6/ Pan Vlasák ještě navrhl revokaci b. 11/8 usnesení č. 11/2007 ze dne 29.10.2007 s tím, aby původně schválené odkládací podmínky v kupní smlouvě s J.Z. byly nahrazeny zástavním právem k prodávané nemovitosti. ZMČ po novém projednání schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 160/6 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 580 m2 s J.Z. za cenu dle znaleckého posudku ve výši 301 600,- Kč a splátkový kalendář dle žádosti kupující takto: při podpisu kupní smlouvy 151 600,- Kč, 75 000,- Kč po uplynutí prvního roku a zbývajících 75 000,- Kč po uplynutí druhého roku od podpisu kupní smlouvy. Pohledávka bude zajištěna zástavním právem k prodávané nemovitosti.
Hlasování: jednomyslně schváleno

7/ Pan Vlasák dále informoval o žádosti ředitele odboru ochrany prostředí MHMP Ing. arch. Winklera o odsvěření ¼ pozemku parc. č. 1108/8 v k.ú. Velká Chuchle, který je svěřen do správy naší MČ a převedení na hlavní město Prahu. Výbor majetku obce nemá proti převedení námitek a ZMČ po projednání odsvěření ¼ pozemku parc. č. 1108/8 v k.ú. Velká Chuchle schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

8/ P. Vlasák rovněž, vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení prodeje pozemku parc. č. 923/137 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 14 m2 p. J.P. dle znaleckého posudku ve výši 23 650,- Kč.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9/ Starosta předložil k vyjádření smlouvu, která není z hlediska objemu veřejnou zakázkou a ZMČ schválilo uzavření smlouvy mezi Ing. Pavlem Burianem – PROFIS, Hrudičkova 2110/10, Praha 4 a MČ Praha – Velká Chuchle na rekonstrukci chodníku – ul. Starochuchelská u Vrutického potoka. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10/ Dále starosta předložil k vyjádření „ Smlouvu o výpůjčce“ mezi MHMP, zast. dle plné moci firmou ZAVOS s.r.o., Vinohradská 28/2516, 120 00 Praha 2 a MČ Praha – Velká Chuchle na přenechání pozemků č. 945, 1185, 944 a 943/5 do užívání po dobu provedení stavby č. 3082 – TV Radotín, etapa 0013 – Višňovka, výtlak a čerpací stanice odpadních vod. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11/ Starosta též předložil ke schválení „Smlouvu o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní“ mezi MČ Praha-Velká Chuchle a Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., Praha 4, U Plynárny 500, týkající se „Výstavby plynovodu pro odběrné místo ul. Nad Závodištěm v Praze 5 – Velké Chuchli“. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

12/ Starosta dle programu předal slovo Bc. Kuzníkové, která seznámila členy ZMČ s jednáním „Školské rady“ dne 23.10.2007, která schválila „Výroční zprávu ZŠ na r. 2006-2007“.
ZMČ vzalo výroční zprávu na vědomí.

13/ Starosta znovu předal slovo tajemnici, která v souladu s „Pravidly pro poskytování odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha – Velká Chuchle“, schválenými usnesením ZMČ č. 7/2003, předložila návrh na odměny pro ředitelku ZŠ a MŠ. ZMČ schválilo odměny dle návrhu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

14/ Starosta informoval o dalším jednání pracovní skupiny (dále jen PS) ohledně přípravy a projednávání návrhů nového územního plánu, které se uskutečnilo dne 12.11.2007. (Legenda polyfunkčních území ÚP pro níže uvedená území – viz příloha č. 1 zápisu z jednání ZMČ 12/2007) Starosta informoval i o požadavku ředitele Útvaru rozvoje hl. m. Prahy Ing. Votavy na poskytnutí podkladů pro zpracování územně analytických podkladů. PS vytipovala tyto nevhodně využívané nebo nevyužívané plochy (brownfields) s návrhy na způsob jejich využití:
1. území mezi Malou a Velkou Chuchlí, kde se nachází více než 25 let stará navážka v současné době zarostlá divokou zelení, která byla původně určena pro parkovací a dílenské zařízení ČSAD. Doporučujeme využít celou tuto plochu pro variabilní obchodní střediska s menší kapacitou, spojená s možností místního kulturního a společenského využití a případnou ubytovací kapacitou se zachováním maxima zeleně. Současně doporučujeme zachovat objekt „Klauz“ na pozemku parc.č. 646 k.ú. Velká Chuchle pro jeho zajímavou stavebně historickou hodnotu a jeho využití sladit s celým uvedeným prostorem,
2. území bývalého zahradnictví „Waltrovka“ - zachovat určení plochy jako SP a funkčně propojit s připravovaným rekreačním areálem Velká Chuchle, Radotín, Zbraslav, Lipence s tím, že tento prostor může být využit jako technické a servisní zázemí pro celý připravovaný rekreační areál s propojením až k přilehlému dostihovému závodišti,
3. prostor mezi ul. Strakonickou a Vltavou - bývalý areál Vodních staveb - v prostoru se nachází zbytky ocelových hal a přístřešků s plochami ze silničních panelů a řada drobných polorozpadlých objektů. Doporučujeme zachovat využití SO s tím, že je nutno v této souvislosti vyřešit odvodnění dost. závodiště pod ul. Strakonickou jako součást protipovodňových opatření.
Hlasování: jednomyslně schváleno

15/ Dále byla PS projednána žádost společnosti FINEP o změnu územního plánu na území pozemku parc.c. 476 k.ú. Velká Chuchle z kategorie VV na OB. PS doporučila s tímto návrhem vyslovit nesouhlas a uvedený pozemek i nadále ponechat v kategorii VV jako rezervu pro potřebnou výstavbu školského zařízení. ZMČ souhlasí s doporučením PS a změnu ÚP neschválilo.
Hlasování: jednomyslně proti

16/ Na jednání PS byla projednána i žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 145 k.ú. Malá Chuchle, předložená odborem obchodních aktivit MHMP s tím, že v případě prodeje by tato plocha byla využita pro podnikatelský záměr výstavby garáží a odstavných ploch pro autobusy. PS doporučila důrazně odmítnout tento záměr jako naprosto nevhodný v tomto prostoru a nerealizovatelný i z toho důvodu, že přes uvedený pozemek vede již nová komunikace Mezichuchelská s nájezdem na přemostění ul. Strakonické a cyklistická stezka. ZMČ prodej pro tento záměr neschválilo.
Hlasování: jednomyslně proti

17/ Rovněž byl projednán podnět pořízení změny územního plánu, který podala společnost AUSTlS a.s. na pozemcích 561/1, 561/2 a 561/3 k.ú. Velká Chuchle, kde navrhovatel požaduje změnu využití z kategorie OB-B na využití OB-C, dále na ploše 1.545m2 kategorie LR změnu využití na OB-C a na ploše 1.258 m2 kategorie NL na využití OB-C. PS doporučila s tímto návrhem vyslovit nesouhlas a ZMČ změnu ÚP neschválilo.
Hlasování: jednomyslně proti

18/ PS projednala návrh na pořízení změny územního plánu, předložený společností Na čtvrtích a.s. pro území bývalého zahradnictví "Waltrovka", kde je požadována pro plochu 187.472 m2 plánovaného funkčního využití SP změna na funkční využití SV. PS doporučila s tímto návrhem vyslovit nesouhlas a ZMČ změnu ÚP neschválilo.
Hlasování: jednomyslně proti

19/ PS ještě projednala návrh na změnu územního plánu, předložený MichalemValdhansem, ve kterém požaduje pro pozemky parc.č. 751/1 a 751/2 k.ú. Velká Chuchle změnu využití z kategorie ZSP na kategorii SVM. PS doporučuje vyslovit souhlas a ZMČ po projednání změnu ÚP schválilo. Hlasování: jednomyslně schváleno 20/ PS se rovněž zabývala žádostmi ing. Josefa Pipoty a manželů Červených o změnu Územního plánu. V prostoru mezi ul. Strakonickou a Vltavou požadují změnit možnost využití ze stávajícího označení SO – sportu na označení VN – nerušící výroba a služby. PS doporučila a ZMČ schválilo řešit uvedené návrhy až po vypracování celkové studie prostoru mezi ul. Strakonickou a Vltavou od Malé Chuchle až po Lahovičky, kterou MČ objednala na MHMP.
Hlasování: jednomyslně proti

21/ Starosta dále požádal o revokaci b. 10/8 usnesení 10/2007 ze dne 8.10.2007, kterým nebyl schválen „Návrh na pořízení změny ÚP – golf Lahovičky“. Výbor stavební a ÚP doporučil stanovisko přehodnotit vzhledem k tomu, že uvažovaný areál leží na k.ú. Velká Chuchle pouze minimální částí (cca 20%) a negativní stanovisko narušuje celkový záměr, který leží z 80 % mimo k.ú. Velká Chuchle. ZMČ po novém projednání „Návrh na pořízení změny ÚP HMP – Golf Lahovičky“ schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

22/ Starosta ještě informoval o žádosti Mgr. Ferulíkové, ředitelky odboru fondů EU o spolupráci při vytipování lokalit typu „brownfields“, vhodných jako podklad pro výběr následných projektů s využitím podpor ze strukturálních fondů EU. MČ Praha –Velká Chuchle již dlouhodobě usiluje o řešení prostoru mezi ul. Strakonická a Vltavou, kde se nachází staré ocelové haly a zbytky devastovaných objektů bývalého zařízení Vodních staveb. Některé objekty jsou z části provozovány, jiné jsou devastovány a zneužívány k ukládání odpadů a celkově prostor působí naprosto neuspořádaným dojmem. Navíc je celý prostor v aktivní povodňové zóně. K vyřešení uvedených problémů a možnosti realizace příp. vypracování studie a podmínek územního plánu je však třeba vyřešit vztahy s jednotlivými vlastníky objektů a pozemků, aby prostor mohl být řešen jako celek. Dokud tento problém nebude vyřešen, bude neustále vyvíjen tlak jednotlivými vlastníky na dílčí změny územního plánu a povede kromě pokračující devastace k nekoordinovanému a nevhodnému použití prostoru. MČ se domnívá, že možným řešením pro toto území by mohlo být využití podpory ze strukturálních fondů. MČ doporučuje a ZMČ po projednání schválilo, aby p. ředitelka iniciovala v této záležitosti jednání mezi odborem fondů EU, Útvarem rozvoje, odborem územního plánu HMP a odborem správy majetku HMP, jehož výsledkem by mělo být vyřešení vlastnických vztahů a praktická možnost realizace návrhů, které budou zpracovány Útvarem rozvoje HMP.

Hlasování: jednomyslně schváleno
23/ Starosta ještě předložil k vyjádření členům ZMČ návrh změny organizačního schématu úřadu s tím, že s účinností od 1.12.2007 bude odbor místního hospodářství podléhat tajemnici úřadu, nikoliv stavebnímu odboru a bude řízen přímo starostou a tajemnicí. ZMČ po projednání schválilo Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu s touto změnou.
Hlasování: jednomyslně schváleno

24/ Starosta rovněž informoval členy ZMČ o výsledcích několika jednání s ROPIDEM ohledně úpravy jízdních řádů s tím, že ROPID na základě vyhodnocení provozu a požadavků ÚMČ provede od 9.12.2007 změnu trasy a zastávek linky č. 172 ve směru Velká Chuchle vedením po Strakonické ulici přes zastávku Dostihová. Zřízení zastávky na znamení „Závodiště Chuchle v ul. Radotínská pro bus 204 ve směru do centra bude řešen ve spolupráci s odborem dopravy v Radotíně.

25/ Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila s usnesením Rady HMP č. 1735 ze dne 13.11.2007, kterým byl schválen Metodický pokyn k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy k 31.12.2007. K zajištění inventarizace majetku a závazků MČ Praha – Velká Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle za rok 2007 byl vydán „Příkaz starosty č. 3/2007“ a tajemnice požádala o schválení „Hlavní inventarizační komise“ ve složení: Mgr. Lenka Felixová – předseda, Ing. Eva Šmejkalová – člen, Eva Barsová – člen.
Hlasování: jednomyslně schváleno

26/ Tajemnice dále informovala o dopisech řed. MHMP ing. Trnky a primátora MUDr. Béma, kterými informovali o personálních a organizačních auditech na MHMP i organizacích zřizovaných městem, které mají vést k úspoře osobních nákladů, zamezení duplicity činností, optimalizace činností, zrušení některých organizací atd. MHMP apeluje na všechny MČ, aby zvážily realizaci organizačních personálních auditů. ZMČ po projednání neschválilo zadání auditu vzhledem ke značným finančním nákladům. (v řádech statisíců)
Hlasování: jednomyslně proti

27/ Tajemnice dále seznámila s dopisem starosty MČ Praha 16 Mgr. Hanzlíka, který se týkal sociálních agend veřejného opatrovnictví osob, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům s tím, že MČ Praha 16 není nadále schopna finančně pokrýt tuto agendu vlastními prostředky. MČ Praha 16 nabídla, že bude tuto agendu i nadále zajišťovat i pro naši MČ, ale za finanční příspěvek cca 26 tisíc korun ročně a požádala o naše stanovisko. Vedení úřadu zastává názor, že veřejné opatrovnictví stanovuje rozhodnutím soud a pokud by takový případ nastal, budeme postupovat dle rozhodnutí soudu. ZMČ toto stanovisko podpořilo a schválilo odpověď v tomto smyslu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

28/ Tajemnice rovněž požádala ZMČ o zvážení poskytnutí odměny pro členy výborů a členy přestupkové komise za r. 2007. ZMČ po projednání schválilo odměny pro členy výborů ZMČ a členy přestupkové komise dle návrhů předsedů (cca 1000,- Kč na osobu dle rozhodnutí předsedy).
Hlasování: jednomyslně schváleno

29/ Starosta ještě navrhl, aby se poslední zasedání ZMČ v letošním roce konalo dne 27.12.2007 již v 17.00 hodin. Členové ZMČ návrh schválili.
Hlasování: jednomyslně schváleno

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.05 hodin.

Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl,
starosta