Zápis č 12/2008 ze dne 9.12.2008

1

Zápis č. 12/2008
z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 9.12. 2008

Přítomni:
členové zastupitelstva
od 18.30 hod. 8 - chybí Mgr. Martina Schönbauerová
od 19.00 hod. 9 - dostavila se Mgr. Martina Schönbauerová
– hlasovala od bodu 12/4 včetně do bodu 12/12 včetně )
od 21.05 hod. 8 - odešla Mgr. Martina Schönbauerová
nepřítomen část jednání 1 – viz. výše
hosté 16

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.30 hodin a je usnášení –schopné.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Václav Vlasák, Mgr. Tomáš Hromádka

Návrh na program zasedání:
1. Doplnění a schválení připomínek k návrhu územního plánu
2. Záležitosti ZŠ a MŠ
Hlasování: jednomyslně schváleno

Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo Ing.Schůrkovi, aby seznámil s jednotlivými písemnými návrhy, které MČ obdržela ke změnám v územním plánu. Paní Dana Hádková navrhuje změnit v Malé Chuchli v části zastavěných pozemků parcel č. 185/2 a 185/5 chybně uvedenou nelesní zeleň (ZN) na obytnou (OB) do velikosti zastavěné plochy. ZMČ navrhovanou změnu ÚP schválilo.
Hlasování : jednomyslně schváleno

2/ Ing. Schůrek seznámil s návrhem pana Kadeřábka, který jej osobně jako přítomný host doplnil, na změnu v prostoru mezi Vltavou a ul. Strakonickou v rozmezí od fotbalového hřiště Čechoslovan směrem k Praze - změnit ze (ZN) na (ZP) zeleň parkovou. ZMČ navrhovanou změnu ÚP schválilo.
Hlasování : jednomyslně schváleno

3/ Pan Kadařábek dále navrhoval provést změnu v územním plánu v prostoru severně od areálu zdraví ve Velké Chuchli - změnit na lesní zeleň (ZL). ZMČ navrhovanou změnu ÚP schválilo.
Hlasování : jednomyslně schváleno

4/ Ing. Schůrek seznámil s návrhem Jany a Josefa Pěkných na změnu využití pozemku parc.č. 1005/2 k.ú. Velká Chuchle ze zeleně nelesní (ZN) na obytnou (OB). ZMČ navrhovanou změnu ÚP schválilo. Hlasování : 7 pro, 2 se zdrželi

5/ Ing. Schůrek seznámil s návrhem Marka Malého v ul. Starolázeňská změnit celou stávající zástavbu ze smíšené (SM) na obytnou (OB). ZMČ navrhovanou změnu ÚP schválilo.
Hlasování : jednomyslně schváleno

6/ Ing. arch. Vokurka navrhuje u nezastavěné části v ul. Starolázeňská území označit jako nelesní zeleň. ZMČ navrhovanou změnu ÚP schválilo.
Hlasování : jednomyslně schváleno

7/ Ing. Schůrek seznámil s dopisem Mgr. Pavla Klána a jeho návrhem z pozemku parc.č. 476 k.ú. Velká Chuchle sejmout blokaci veřejně prospěšné stavby a dále ponechat ve veřejné vybavenosti (VV). ZMČ navrhovanou změnu ÚP schválilo.
Hlasování : jednomyslně schváleno

8/ Ing. Schůrek přečetl dopisy Ing. Květy Pecákové, Miloše Suchomela a Jana a Vlasty Červených, týkající se připomínek k oblasti v lokalitě Lahovská – pokračování ulice Na Hvězdárně směr Lochkov, kteří nesouhlasí s případným obchvatem a navrhují vyjmout bod týkající se tohoto obchvatu z dopisu, který bude zasílán s připomínkami k územnímu plánu na útvar rozvoje hl.m. Prahy a jehož část byla schválena na zastupitelstvu dne 24.11. 2008. ZMČ schválilo vypuštění bodu z dopisu.
Hlasování : jednomyslně schváleno

9/ Ing. Schůrek informoval o žádosti Ing. Jahna, resp. spol. LARI, s.r.o. na změnu úz. plánu pozemků v okolí „Vápenky“ ve Velké Chuchli. Zastupitelstvo MČ se domnívá, že požadavek Ing. Jahna je nedostatečně specifikovaný a bude vyzván k doplnění své žádosti a doložením podrobného plánu, vč. vyjasnění parc. čísel.
Hlasování : jednomyslně schváleno

10/ Ing. Schůrek seznámil s připomínkami k návrhu konceptu ÚP pana Švacha, Frajera, paní Koubkové I., Koubkové K., Figarové a Pěkné z Dostihové ulice ve Velké Chuchli. Zastupitelstvo proto schválilo zařadit oblast situovanou jižně v ul. Dostihová do veřejně prospěšných staveb protipovodňové ochrany.
Hlasování : jednomyslně schváleno

11/ Dále seznámil Ing. Schůrek s návrhem změn Ing. Prokopa Říhy. Na základě jeho podnětu zastupitelstvo schválilo do návrhu ÚP zakreslit říční přívoz Velká Chuchle – Modřany, případně umístění mostu pro pěší a cyklisty.
Hlasování : jednomyslně schváleno

12/ Ing. Schůrek přečetl také připomínky Jana Reinische a Moniky a Jiřího Pípalových, kterými jsou mj. odstranění zakreslení nadjezdu z ÚP, zachování zakreslení žel. přejezdu. V rámci diskuse k problematice starosta uvedl, že je třeba otázku přemostění atd. koncepčně dořešit, je potřeba o otázce komunikovat s lidmi. Dále informoval, že od účinnosti nového jízdního řádu od 14.12. 2008 může být žel. přejezd dle poskytnutých informací uzavřen 46 minut z hodiny díky zvýšené frekvenci průjezdu vlaků. Uvedl, že plánovaný nadjezd je řešen pro osobní dopravu, MHD, pěší a cyklisty nikoli pro nákladní dopravu. Na poradě se zástupci Městské policie i Policie ČR opakovaně připomínkoval nutnost kontrolovat zákaz průjezdu nákladních vozidel do Velké Chuchle. Pan Linhart z přítomných hostů uvedl, že mu vadí diskuse, která se nejen na zastupitelstvu, ale i v Chuchli vede ohledně přemostění, pokácení stromů atd. Každý sice požaduje dobrou obslužnost, ale v současné době je dle jeho názoru záměr vybudovat v Chuchli průjezdnou magistrálu. Doprava v Chuchli by se měla zklidnit. Dle názoru dalšího hosta pana Vrběckého je stávající železniční přejezd brzdou pro „průjezdnost“ Chuchle, kdy si každý rozmyslí, aby stál u spuštěných závor. Na základě dotazu z řad hostů na stanovisko MV k referendu starosta uvedl, že dle informací poskytnutých ministerstvem bylo stanovisko dnes zasláno, v současné době jej k dispozici nemá. Jakmile jej MČ obdrží bude zveřejněno. Pan Dubský uvedl, že by rád vytkl starostovi „pokácení stromů“ – je nutné dávat do případných rozhodnutí o povolení ke kácení stromů, vždy podmínku vázanou na stavební povolení. Dle jeho názoru je třeba vejít v jednání s IDS a požadovat, aby paní Vohradníková odešla z tohoto projektu, protože neumí jednat s lidmi ani s městskou částí. Pan Rys navrhl, aby se městská část obrátila na kompetentní osoby z Českých drah, aby vysvětlila, proč se ve Velké Chuchli dělá přemostění a jinde se dle jeho znalostí neplánuje, proč není možné, aby se koleje sbíhaly dříve před Chuchlí a tím se snížil počet kolejí. Starosta uvedl, že dle vyjádření Drážní inspekce, Praha 1 ze dne 17.5. 2005 bylo v České republice vytipováno 53 nejvíce nebezpečných železničních přejezdů a na druhém místě se v rámci Prahy a středočeského kraje umístil žel. přejezd ve Velké Chuchli. Do diskuse se zapojila slečna Mladenová, která uvedla, že prováděla ve Velké Chuchli průzkum a obrátila se na 500 obyvatel, odpovědělo 296 obyvatel. Na dotaz zda souhlasí s postavením nadjezdu nad tratí odpovědělo 64 ano, 220 ne a 16 neví, s vykácením stromů nesouhlasilo 251, 27 souhlasilo, nevědělo 18. K diskusi se připojil pan Burian, který uvedl, „že předkové by z toho zaplakali“, protože už 50 let se usiluje o zrušení přejezdu a vybudování přemostění, nemohlo to být dříve realizováno pouze z finančních důvodů. Pan Dubský dále doplnil, že by postačilo akci pozastavit a vyjmout přemostění z veřejně prospěšných staveb, protože to „bude pro chucheláky, tak jaké pak veřejné“. Jinak proti nadjezdu není, jen se obává množství aut. Další host pan Rieger uvedl, že v uváděné anketě nebyl pro přemostění, avšak po proběhlé diskusi je pro. Jako důvod proč byl proti přemostění uvádí, je průjezd fekálních vozů přes Velkou Chuchli. Ing. arch. Vokurka na základě uváděných připomínek navrhuje vymazání plánovaného nadjezdu z veřejně-prospěšných staveb a vymazání nadjezdu z územního plánu. ZMČ navrhované změny ÚP většinou hlasů schválilo.
Hlasování : pro 5, proti 4

13/ Ing. arch. Vokurka navrhuje ponechat v ÚP železniční přejezd ve Velké Chuchli v současné podobě. ZMČ návrh k ÚP schválilo.
Hlasování : jednomyslně schváleno

14/ Přítomný host pan Kadlec navrhl změnu v oblasti Lahovská, která je v ÚP částečně vedená jako zeleň a částečně jako smíšená parc.č. 583 a 581 k.ú. Velká Chuchle, a to z pěstební zeleně (PS) na obytnou (OB). ZMČ navrhovanou změnu ÚP schválilo.
Hlasování : jednomyslně schváleno

15/ Starosta dále informoval, že z průběhu veřejné schůze v Malé Chuchli dne 3.12. 2008 vyplynul nesouhlas místních obyvatel se záměrem budování tunelu „Praha – Beroun“ a požadavek v případě výstavby zásadně eliminovat dopady na občany Malé Chuchle. Zastupitelstvo schválilo záměr hájit oprávněné zájmy obyvatel Malé Chuchle v souvislosti s plánovanou výstavbou tunelu Praha – Beroun tak, aby se v případě realizování této stavby co nejvíce eliminovaly negativní dopady ( emise, hluk, zábory, zařízení staveniště atd.) a neschválilo zábory a zařízení staveniště na pozemcích ve vlastnictví městské části. Hlasování : jednomyslně proti vybudování tunelu a proti záborům a zařízení staveniště na pozemcích MČ

16/ Návrh na změnu ÚP v zástavbě Malé Chuchle severně od „Mostu inteligence“ změnit oblast smíšenou (SM) na obytnou (OB) byl při zastupitelstvu dne 24.11.2008 odložen byl také projednáván na veř. schůzi dne 3.12. 2008 v Malé Chuchli a byl přítomnými občany podpořen. Zastupitelstvo schvaluje navrhovanou změnu v ÚP v zástavbě Malé Chuchle severně od „Mostu inteligence“ ze smíšené na obytnou.
Hlasování : jednomyslně schváleno

17/ Ing.arch. Vokurka navrhl na základě veřejné schůze v M. Chuchli dne 3.12.2008 vyznačení a zřízení zastávky ČD v Malé Chuchli v místě bývalého nádraží. ZMČ navrhovanou změnu ÚP schválilo.
Hlasování : jednomyslně schváleno

18/ Mgr. Felixová předložila žádost ředitelky Mateřské školy paní Dagmar Vostřákové o rozvázání pracovního poměru dohodou a vzdání se funkce ředitelky ke dni 31.12. 2008. ZMČ dohodu schválilo. Hlasování: jednomyslně schváleno

19/ Mgr. Felixová předložila návrh na odměny pro ředitelky MŠ a ZŠ dle „Pravidel pro poskytování odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha – Velká Chuchle“, schválenými usnesením ZMČ č. 7/2003 / viz. neveřejná příloha č. l, 2 usnesení 12/2008/. ZMČ schválilo odměny dle návrhu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

20/ V průběhu zasedání jednotliví předsedové výborů podpisem schválili rozdělení odměn členům výborů za r. 2008. /viz neveřejná příloha č. 3 usnesení 12/2008/

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno v 21.50 hodin.

Zapsala: Mgr. Lenka Felixová, zástupce starosty

Stanislav F r e s l , starosta

Ověřovatelé:
Václav V l a s á k
Mgr. Tomáš H r o m á d k a