Zápis č. 13/2007 ze dne 27.12.2007

Zápis č. 13/2007
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 27.12.2007

Přítomni: členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté 1

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 17.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Václav Vlasák
Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 12/2007.
3. Odpisový plán ZŠ na rok 2008.
4. Rozpočtové úpravy na rok 2007.
5. Projednání rozpočtu na rok 2008.
6. Majetkové záležitosti.
7. Projednání smluv.
8. Kontrola ZŠ, MŠ.
9. Organizační záležitosti.
10. Různé.
11. Závěr. 

Hlasování: jednomyslně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.12/2007, uskutečněného dne 26.11.2007 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru, seznámila s návrhem úpravy odpisového plánu ZŠ za rok 2007 a návrhem odpisového plánu ZŠ na rok 2008. ZMČ po projednání schválilo úpravu odpisového plánu ZŠ na rok 2007 a odpisový plán ZŠ na rok 2008.
Hlasování: jednomyslně schváleno

2/ Tajemnice, rovněž na základě doporučení finančního výboru, předložila návrh odpisového plánu MŠ na rok 2008 a ZMČ jej po projednání schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

3/ Tajemnice, dle doporučení finančního výboru, seznámila s návrhem rozpočtových úprav na rok 2007 – rozpočet byl navýšen o částku 11 900,- Kč (do příjmové a výdajové části rozpočtu byl zapojen dar od spol. FEMAT na zvonohru ve výši 5 tis. Kč a zapojena neinv. dotace MHMP pro ZŠ na integraci ve výši 6,9 tis. Kč) a dále došlo k úpravám ve výdajové části rozpočtu dle skutečného čerpání. ZMČ po projednání úpravy rozpočtu na r. 2007 schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

4/ Starosta požádal o vyjádření členů ZMČ k návrhu rozpočtu na r. 2008, který byl projednán a doporučen ke schválení VF a po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce MČ Praha – Velká Chuchle. Rozpočet je koncipován v objemu příjmů ve výši 10 062 tis. Kč (včetně zdrojů vytvořených v uplynulých letech - převod z vlastního fondu hospodářské činnosti) a výdajů ve výši 10 062 tis. Kč. ZMČ po projednání předložený návrh rozpočtu schválilo.
Hlasování: 8 hlasů pro, 1 proti

5/ Tajemnice předložila ZMČ návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2008, který ZMČ rovněž na základě doporučení VF schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

6/ Tajemnice informovala o žádosti řed. MŠ p. Vostřákové o ponechání nevyčerpané částky 10 990,- Kč z poskytnuté dotace na mzdové náklady ve výši 125 tis. Kč a to na administrativní práce. ZMČ ponechání částky 10 990,- Kč MŠ pro tento účel schválilo.     
Hlasování: jednohlasně schváleno

7/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který seznámil členy ZMČ s jednáním výboru majetku obce, které se uskutečnilo dne 27.12.2007. Pan Vlasák předložil k vyjádření žádost p. M.V. o odkoupení části pozemku parc. č. 1166/1 o výměře 39,1 m2 v k.ú. Velká Chuchle. V rámci rekonstrukce objektu č.p. 4 na náměstí Chuchelských bojovníků má být pozemek upraven (oddělení obrubníkem a zhotovení chodníku navazujícího na chodník v ul. Na Cihelně). Na základě doporučení výboru ZMČ tento prodej schválilo s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat oddělovací geometrický plán a znalecký posudek.
Hlasování: jednohlasně schváleno

8/ Pan Vlasák předložil žádost p. J.R. a p. P.Š. na pronájem (příp. prodej) pozemku parc. č. 1027/2 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 48 m2. Výbor nedoporučil pronájem (příp. prodej) schválit, neboť nesouhlasí s výstavbou plechových garáží, které nejsou v souladu s ÚP. ZMČ dle doporučení výboru a po projednání neschválilo pronájem (příp. prodej) a schválilo předložení žádosti o změnu ÚP Útvaru rozvoje hl. m. Prahy – změna kategorie na SV-B (plocha všeobecně smíšená).
Hlasování: jednohlasně proti pronájmu (prodeji)
Hlasování: jednohlasně schválena změna ÚP

9/ Pan Vlasák požádal o revokaci b. 12/8 usnesení 12/2007 ze dne 26.11.2007 (původní záměr nebyl vyvěšen potřebnou dobu) a vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru při novém vyvěšení a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení prodeje pozemku parc. č. 923/137 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 14 m2 Ing. J.P. za cenu dle znaleckého posudku ve výši 23 650,- Kč. ZMČ prodej schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

10/ Pan Vlasák, vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení prodeje pozemku parc. č. 87/1 k.ú. Malá Chuchle o výměře 1306 m2 a pozemku parc. č. 89/6 o výměře 30 m2 v k.ú. Malá Chuchle spol. Podzimek a synové, s r.o., Váňovská 528, 589 16 Třešť . Výbor doporučil schválit prodej za cenu dle znaleckého posudku ve výši 720 300,- Kč s tím, aby v kupní smlouvě byla podmínka provedení sadových úprav budoucím kupujícím. ZMČ po projednání schválilo prodej těchto pozemků s podmínkou provedení sadových úprav.
Hlasování: 8 pro, l proti

11/ Pan Vlasák na základě doporučení výboru a vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení prodeje pozemku parc. č. 160/11 o výměře 589 m2 v k.ú. Velká Chuchle paní J. A. K. ZMČ po projednání schválilo prodej uvedeného pozemku za cenu 547 480,- Kč dle předloženého znaleckého posudku.
Hlasování: jednohlasně schváleno

12/ Pan Vlasák na základě doporučení výboru a vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, navrhl, aby žadatel o prodej části pozemku parc. č. 651 v k.ú. Velká Chuchle p. J.V. byl znovu požádán o předložení GP a tržního znaleckého posudku.
Hlasování: 8 pro, l se zdržel

13/ P. Vlasák na základě doporučení výboru a vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, navrhl, aby žadatelé o prodej pozemku parc. č. 1165 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 274 m2 pan J., paní J. a pan C. předložili znalecký posudek.
Hlasování: jednohlasně schváleno

14/ P. Vlasák ještě předložil žádost PRE o odkoupení části pozemku parc. č. 670/3 v k.ú. Velká Chuchle pro umístění trafostanice a zřízení věcného břemene pro přístup ke kabelovému vedení. Výbor doporučil tento prodej a zřízení věcného břemene schválit a ZMČ jej rovněž schválilo s tím, že PRE si nechá na vlastní náklady zpracovat znalecký posudek a oddělovací geometrický plán.
Hlasování: jednohlasně schváleno

15/ Starosta znovu předal slovo tajemnici, která v souvislosti s přípravou nájemní smlouvy pro Ústav fyziky plazmatu – akademie věd ČR, požádala ZMČ o vyjádření k ceně nájemného z pozemku parc. č. 89/3 v k.ú. Malá Chuchle o výměře 435 m2. Vzhledem k tomu, že pozemek není oceněn v cenové mapě, schválilo ZMČ nájemné ve výši 8 % z ceny dle znaleckého posudku sousedního pozemku parc. č. 89/6.
Hlasování: jednohlasně schváleno

16/ Starosta předložil k vyjádření dodatek ke smlouvě, která není z hlediska objemu veřejnou zakázkou a ZMČ schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Ing. Pavlem Burianem – PROFIS, Hrudičkova 2110/10, Praha 4 a MČ Praha – Velká Chuchle na rekonstrukci chodníků Na Cihelně - II. etapa..
Hlasování: jednohlasně schváleno

17/ Dále starosta předložil k vyjádření dodatek ke smlouvě, která rovněž z hlediska objemu není veřejnou zakázkou a to na zhotovení sádrokartonových podhledů v podkrovním bytě bytového domu „Vojtěška“ a rekonstrukci sociálního zařízení. ZMČ schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi panem Alešem Bohatým, Michelská 83, 140 00 Praha 4 a MČ Praha – Velká Chuchle.
Hlasování: jednohlasně schváleno

18/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která seznámila členy ZMČ s výsledky kontrol hospodaření ze strany zřizovatele v ZŠ a MŠ. Během kontrol nebyly shledány zásadní nedostatky. Veškeré nesrovnalosti zjištěné při minulých kontrolách byly odstraněny.

19/ Starosta navrhl doplnit přestupkovou komisi o další členku p. Marii Schönbauerovou. ZMČ návrh schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

20/ Starosta navrhl termíny zasedání ZMČ pro r. 2008 a to: 28.1.2008, 25.2.2008,31.3.2008,28.4.2008,26.5.2008, 30.6.2008, 29.9.2008, 27.10.2008, 24.11.2008, 29.12.2008. ZMČ navržené termíny schválilo s tím, že budou konána od 18.00 hod. v pracovně starosty.
Hlasování: jednohlasně schváleno

21/ Starosta znovu předal slovo tajemnici, která předložila návrh dodatku č. 1 k „Opatření tajemnice 28/2003“ , s tím, že pomocné, servisní a manuální práce u ÚMČ vykonávají zaměstnanci odboru místního hospodářství – pracovní četa, uklízečka a zaměstnanec na obsluhu kotelny a údržby v b.j. Radotínská, ostatní zaměstnanci jsou úředníci. ZMČ schválilo dodatek č. l k „Opatření tajemnice 28/2003“ s účinností od 1.1.2008.
Hlasování: jednohlasně schváleno

22/ Tajemnice požádala ZMČ o schválení počtu zaměstnanců ÚMČ na rok 2008 a to: 6 úředníků na plný úvazek, 2 úředníci na částečný úvazek, 4 zaměstnanci pracovní četa, uklízečka na částečný úvazek a l zaměstnanec na částečný úvazek na obsluhu kotelny a údržbu b.j. Radotínská. ZMČ po projednání počet zaměstnanců na r. 2008 schválilo a pověřilo tajemnici, aby v odůvodněných případech uzavřela dohody o pracech mimo pracovní poměr a pracovní poměry na dobu určitou jako zástupy za dočasně nepřítomné zaměstnance. 
Hlasování: jednohlasně schváleno

23/ Tajemnice ještě požádala všechny členy ZMČ, aby nahlásili, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni, protože od ledna 2008 za ně bude odváděno zdravotní pojištění.

24/ Starosta poděkoval Mgr. Martině Schönbauerové a zaměstnancům ÚMČ za organizační zabezpečení „Pražské mobilní zvonohry“, která se za mimořádné účasti diváků konala dne 26. prosince 2007 na nám. Chuchelských bojovníků. Zároveň poděkoval všem sponzorům, kteří nám přispěli finančně (FEMAT) a podíleli se na zabezpečení občerstvení (samoobsluha KOTAL, Karolína Janoušková, Ivana Vernerová).

25/ Starosta seznámil s dopisem místopředsedy představenstva BG Technik cs, a.s. ing. Miky, který na základě dokončení objektů obchodního a servisního zastoupení společnosti HONDA na křižovatce ul. Dostihové a Strakonické, navrhl převzít náklady na péči o podchod pod ul. Strakonická a o vzhled opěrných zdí těchto komunikací.

26/ Starosta dále informoval o registraci občanského sdružení, které bude užívat název „Sdružení rodičů při MŠ Velká Chuchle o.s.“, se sídlem Na Cihelně 456/17, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle a jeho jménem bude jednat Mgr. Edita Šimková.
Hlasování: jednohlasně schváleno

27/ Starosta před ukončením zasedání ZMČ předal slovo p. Zeinerovi, který se zúčastnil zasedání jako host. Pan Zeiner je dotčen staveništní komunikací Na Hvězdárně a vznesl dotaz na legální užívání komunikace, která umožňuje průjezd osadou Lahovská a možnost vybudování panelové objízdné komunikace mimo zahrádkářskou osadu. Zároveň apeloval na kontrolu dodržování čistoty na komunikaci. Starosta odpověděl, že užívání staveništní komunikace prověří začátkem příštího roku.

Na závěr jednání posledního jednání ZMČ v tomto roce popřál starosta všem členům ZMČ i jejich rodinám hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v roce 2008 a poděkoval za práci v tomto roce.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl
starosta

Ověřovatelé: Zdeňka Děrdová
Václav Vlasák