Zápis č. 13/2008 ze dne 29.12.2008

Zápis č. 13/2008
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 29.12.2008

Přítomni:
členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté 5

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Bc. Olga Kuzníková

Starosta na úvod jednání předložil ke kontrole zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ 10/2008, 11/2008 a 12/2008 a bylo konstatováno, že zápisy odpovídají průběhu jednání.
Hlasování: jednomyslně schváleno

Poté předložil návrh programu dle pozvánky a Mgr. Hromádka požádal, dle podnětu ing. Malého, o zařazení dalšího bodu ohledně referenda a byl schválen následující program:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 10/2008, 11/2008, 12/2008.
2. Informace starosty.
3. Autobusová doprava.
4. Rozpočtové úpravy za rok 2008.
5. Projednání rozpočtu na rok 2009.
6. Závěry kontrol MHMP u MČ – přestupková agenda, přezkum hospodaření za rok 2008.
7. Závěry kontrol MČ u příspěvkových organizací ZŠ a MŠ.
8. Majetkové záležitosti.
9. Odpis pohledávek ČIU.
10. Bytové záležitosti.
11. Platový výměr ředitelky MŠ.
12. Počet zaměstnanců ÚMČ na rok 2009.
13. Termíny zasedání ZMČ v roce 2009.
14. Místní referendum
Hlasování: jednomyslně schváleno

1/ V úvodu jednání ZMČ starosta seznámil s probíhajícími i ukončenými stavebními činnostmi:
- serpentina Na Hvězdárně by měla být dokončena 18.1.2009 a následně bude pokračovat rekonstrukce až k otočce autobusu MHD na pozemku FINEP.
- bylo ukončeno zatrubnění Vrutice v souvislosti s dokončením křižovatky u žel. přejezdu
- vyčistilo se dno potoka,byla dokončena zítka za účelem uzavření ukončení profilu zatrubnění tak, aby nedocházelo k poškození stavby.
- byla dokončena plynofikace 3 objektů Na Hvězdárně a do 30.4.2009 by měly být uzavřeny smlouvy o věcných břemenech a vydáno kolaudační rozhodnutí.
- byla dokončena oprava kanalizace v oblasti Dubnické a dojde k předání PVK.
- OMI zahájil přípravné práce na výstavbu hřiště u ZŠ
– byl zadán nákup prefabrikátů na zatrubnění potoka.
- MHMP projednal odvolání proti hřišti u MŠ a vrátil věc k novému projednání ÚMČ Praha 16 Radotín.
- TSK dokončilo rekonstrukci komunikace na Slivenec /rekonstrukce Starochuchelské se předpokládá během r. 2009/
- cyklistická stezka pod barrandovskou skálou je uzavřena v souvislosti s padajícími kameny
- záležitost řeší vlastník pozemku Magistrát hl. m. Prahy.
- MČ zaslala vyjádření SUDOPu, že nesouhlasí se zábory a zařízením staveniště na pozemcích ve svěřené správě MČ v souvislosti se záměrem výstavby tunelu v Malé Chuchli.

2/ Starosta informoval o jednání na ROPIDu ohledně změn v autobusové dopravě, které inicioval a kterého se dne 10.12.2008 zároveň s ním zúčastnil zástupce starosty MČ Prahy 16, tajemník ÚMČ Prahy 16 a vedoucí odboru dopravy Prahy 16. Všichni se kategoricky stavěli proti změnám dopravní obslužnosti (bus 204 a 244), ovšem ROPID argumentoval tím, že úsporná opatření se provedla po celé Praze z důvodu omezení finančních prostředků a bylo posíleno vlakové spojení. Nyní bude probíhat zkušební období, kdy budou provádět průzkumy vytíženosti a koncem ledna, případně začátkem února bude další jednání, kde dojde k případnému přehodnocení. Vzhledem k tomu, že starosta, ZMČ, úřad i občané považují změny za naprosto nepřijatelné – především neúnosnou vzdálenost vlakového nádraží pro občany a naprosto nedostatečnou dopravní obslužnost ve večerních hodinách a o víkendech hlavně v Radotínské a oblasti bývalého zahradnictví, navrhl sepsání otevřeného dopisu na ředitele spol. ROPID s výčtem všech argumentů proti provedeným změnám, který by mohli podpořit i občané dopisy na ROPID nebo prostřednictvím úřadu (budou předány při osobním jednání). Situací v autobusové dopravě se zabýval i bezpečnostní výbor a Mgr. Hromádka doplnil další argumenty (např. důchodci nad 70 let nemají slevu ve vlacích, ve vlacích není zajištěn bezbariérový přístup, zastávka je příliš vzdálená pro důchodce). Otevřený dopis se všemi argumenty bude přílohou usnesení 13/2008 a bude zveřejněn na našich webových stránkách a informačních deskách úřadu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

3) Starosta, na základě doporučení finančního výboru, seznámil s rozpočtovou úpravou na r. 2008 – došlo k navýšení rozpočtu o 200 000,- Kč zapojením neinvestiční dotace z MHMP pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů na dýchací techniku a příslušenství. ZMČ rozpočtovou úpravu schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

4) Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila s odpisovým plánem ZŠ a MŠ na rok 2009. ZMČ schválilo odpisové plány dle návrhů ředitelek ZŠ a MŠ.
Hlasování: jednomyslně schváleno

5) Tajemnice, na základě doporučení finančního výboru, podrobně seznámila s návrhem rozpočtu na r. 2009 (po dobu 15 dnů byl vyvěšen na úřední desce MČ Praha – Velká Chuchle) a plánem vedlejší hospodářské činnosti na rok 2009. Rozpočet je koncipován v objemu příjmů ve výši 10 530 tis. Kč (včetně zdrojů vytvořených v uplynulých letech - převod z vlastního fondu hospodářské činnosti) a výdajů ve výši 10 530 tis. Kč. Ing. arch. Vokurka navrhoval zapojení cca 200 tis. na urbanistické studie a p. Reinisch na případné konání referenda. Odpověděl starosta, že v případě potřeby není problém provést rozpočtovou úpravu. ZMČ po projednání předložený návrh rozpočtu schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6) Tajemnice informovala o výsledku kontroly výkonu státní správy na úseku přestupkové agendy provedené u Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle pracovníky MHMP odboru živnostenského a občanskoprávního za období roku 2006 a l. pol. roku 2007. Kontrola nezjistila zásadní nedostatky a závěr kontroly zní: „Ojedinělé zjištěné nedostatky neměly vliv na náležitý výkon přestupkové agendy a neodůvodňují tedy závěr o nesprávném výkonu kontrolované agendy či zásadních rozporech se zákonem o přestupcích a správním řádem.“
ZMČ vzalo výsledky kontroly na vědomí.

7) Tajemnice dále seznámila se zápisem z l. dílčího přezkoumání hospodaření v MČ Praha – Velká Chuchle za období 1.1.-31.10.2008, které prováděli 4 kontroloři MHMP – odboru finanční kontroly a přezkoumání hospodaření v době 24.11.-12.12.2008. Bylo konstatováno, že účetnictví MČ bylo v podstatných ohledech vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a zjištěné nedostatky významným způsobem neovlivnily celkovou úroveň účetnictví a výkaznictví.
ZMČ vzalo výsledky auditu na vědomí a starosta v této souvislosti poděkoval tajemnici a zaměstnancům za dobrou práci.

8) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala členy ZMČ o kontrolách u ZŠ a MŠ ze strany zřizovatele. Nedostatky, zjištěné při předchozí kontrole byly odstraněny, ale stále ještě se vyskytují nedostatky v dodavatelských fakturách a dokladech, které nemají veškeré náležitosti účetních dokladů.
ZMČ vzalo výsledky kontrol na vědomí.

9) Starosta informoval o jednání s JUDr. Tomášem Nahodilem, advokátem zastupujícím p. J.P. a p. M.K., kteří koupili nemovitost na pozemku parc. č. 675, v k.ú. Velká Chuchle, ke které není přístup (bylo řešeno na jednání ZMČ 5/2008 dne 26.5.2008 a 6/2008 dne 30.6.2008 a ZMČ neschválilo přístup přes pozemky parc. č. 670/1 nebo 670/3, které má MČ svěřenya to z důvodu nedořešených vlastnických vztahů v této lokalitě). Starosta navrhl, aby se záležitostí a zřízením práva průjezdu a průchodu přes pozemky parc. č. 670/1, parc. č. 670/3 a parc. č. 670/4 v k.ú. Velká Chuchle znovu zabýval výbor majetku obce a výbor stavební a ZMČ schválilo, aby se po projednání ve výborech záležitostí znovu zabývalo zastupitelstvo na lednovém zasedání ZMČ.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10) Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který na základě doporučení výboru majetku obce doporučil ke schválení smlouvu o provozování plynárenského zařízení v ul. Nad Závodištěm ( STL plynovod PE 63/50, přípojky PE 32 a 3 ls přípojek) k parc. č. 564/12, 567/1 a 570/12, které je ve vlastnictví MČ, s Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., U Plynárny 500, Praha 4. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11) Výbor dále projednával a doporučil uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého majetku – pozemku parc. č. 417/1 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 233 m2 (pozemek pod obecní komunikací v ul. Na Cihelně) s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vlastníkem uvedeného pozemku se stane hl.m. Praha a bude ve svěřené správě naší MČ. Dle smlouvy se nabyvatel zavazuje, že bude o nemovitost řádně pečovat, bude ji užívat pouze k dosavadnímu účelu. Nebude nemovitost využívat ke komerčním účelům, ke komerčním účelům je nepřenechá třetím osobám, ani ji nezcizí, a to vše po dobu nejméně 10 let. Za porušení těchto podmínek hrozí MČ sankce. ZMČ uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

12) Starosta, na základě žádosti spol. INPOS, která provádí inženýrskou činnost pro FINEP Chuchle a.s.předložil k vyjádření smlouvu o výpůjčce na pozemky v kat. území Velká Chuchle. S ohledem na pokračující výstavbu obytného souboru a přípravu 2. etapy je nezbytné současně provést rekonstrukci komunikace Na Hvězdárně. Napojením na zrekonstruovaný úsek ul. Na Hvězdárně v l. etapě, úseku ul. „Serpentina“ a realizací otočky pro vozy MHD (na pozemku FINEPu), v horní části ulice by měla být dořešena dopravní obslužnost celé lokality. Jedná se o smlouvu o výpůjčce na dobu 3 let s účinností od nabytí právní moci stavebního povolení na pozemky parc. č. 993/1 o výměře 490 m2, parc. č. 994 o výměře 1225 m2, 1000/1 o výměře 52 m2, parc. č. 1004 o výměře 518 m2 a parc. č. 1184 o výměře 1405 m2. Ostře proti uzavření smlouvy vystoupil p. Hromádka s tím, že neměl možnost se předem podrobně se smlouvou seznámit a dotázal se, zda bude rekonstrukci provádět FINEP. K výhradám p. Hromádky se připojil i p. Vokurka a starosta vysvětlil, že FINEP provádí inženýrskou činnost na základě smlouvy s MHMP. Starosta ještě uvedl, že FINEP na začátku výstavby sliboval příspěvek na hřiště u MŠ, ale „díky“ obstrukcím a odvoláním, která vedou k prodražování výstavby nebude ochoten městské části přispět. O slovo požádala p. Děrdová, která vyjádřila názor, že je nezbytné rekonstrukci komunikace dokončit – není možné, aby v případě neuzavření smlouvy zůstala komunikace nedokončena. Starosta nechal hlasovat a ZMČ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha – Velká Chuchle a FINEP Chuchle a.s. schválilo.
Hlasování: 7 pro, 1 proti, 1 se zdržel

13) Starosta znovu předal slovo tajemnici, která informovala o tom, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.10.2008 č.j. 77 K 48/2002-346 byl zrušen konkurz na obchodní společnost Česká investiční unie spol. s r.o. (konkurz na majetek byl vyhlášen 2. dubna 2002 č.j. 77 K 48/2002-32). Soud rozvrhl zpeněžený majetek podstaty a po splnění rozvrhového usnesení (nabylo právní moci dne 4.11.2008) předložila tajemnice návrh na odpis pohledávky ve výši 37 261,94 Kč (spotř. plynu ve výši 250 73,39 Kč a cisterna ve výši 12 188,55 Kč.) ZMČ odpis nezaplacené pohledávky schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

14) Starosta informoval o žádosti některých nájemníků bytového domu v ulici Radotínská č.p. 384-388 o odkup bytového domu, který má MČ Praha – Velká Chuchle ve svěřené správě. Po 1. žádosti nájemníků ze dne 22.9.2008 a před předložením žádosti k projednání ZMČ, poslal úřad všem nájemníkům základní informace k případnému prodeji domu a přiložil dotazník, aby každý nájemník vyjádřil názor, zda má o privatizaci bytového domu zájem či ne. Po obdržení dotazníků starosta požádal ZMČ o vyjádření k prodeji a ZMČ se jednomyslně vyjádřilo proti prodeji s tím, že v současné době se MČ nebude zbavovat majetku.
Hlasování: jednomyslně proti prodeji

15) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která seznámila ZMČ s odpovědí MHMP – bytového odboru na naši žádost o přidělení bytu z kvóty HMP. Ředitel bytového odboru Mgr. Dykast nám sdělil, že v současné době je kvóta bytů pro městské části vyčerpána a případná výjimečná a naléhavá bytová potřeba může být řešena z mimořádné kvóty.
ZMČ vzalo na vědomí.

16) Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila s návrhem platového výměru nové ředitelky MŠ paní Kučerové. ZMČ schválilo návrh s tím, že po měsíční zkušební době bude přiznán osobní příplatek ve výši 20 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazena.
Hlasování: jednomyslně schváleno

17) Starosta znovu předal slovo tajemnici, která požádala ZMČ o schválení počtu zaměstnanců ÚMČ na rok 2009 a to: 4 úředníci na plný úvazek, 4 úředníci na částečný úvazek, 3 - 4 zaměstnanci pracovní četa, uklízečka na částečný úvazek a l zaměstnanec na částečný úvazek na obsluhu kotelny a údržbu b.j. Radotínská. ZMČ po projednání počet zaměstnanců na r. 2009 schválilo a pověřilo tajemnici, aby v odůvodněných případech uzavřela dohody o pracech mimo pracovní poměr a pracovní poměry na dobu určitou jako zástupy za dlouhodobě dočasně nepřítomné zaměstnance.
Hlasování: jednomyslně schváleno

18) Zastupitelstvo schválilo termíny řádných zasedání ZMČ na r. 2009: 26.1., 23.2.,30.3.,27.4.,25.5.,29.6.,21.9.,26.10.,30.11.,28.12.
Hlasování: jednomyslně schváleno

19) Starosta předal slovo Mgr. Hromádkovi, který inicioval doplnění programu o projednávání referenda, aby přečetl e-mail p. Marka Malého, kterým se dotazuje místostarostky (pokud to není v její kompetenci všech členů ZMČ) na možnost vyhlášení místního referenda zastupitelstvem. Do diskuse se přihlásil p. Vlasák ml., který vystoupil zásadně proti referendu, protože se domnívá, že je zbytečné, neboť se setkává s názory, že nadjezd je jediné možné řešení, ale vyzval p. Rysa, Hromádku a Vokurku, aby založili přípravný výbor, který může podat návrh na pořádání referenda. Pro referendum byl naopak pan Rys a měl obavy „co když se na přemostění něco stane“. Následovalo několik emotivních příspěvků pro a proti referendu a o slovo požádala p. Kuzníková, která se vyjádřila v tom smyslu, že po dobu diskuse probíhající ohledně nadjezdu tj. cca 2-3 měsíce se setkává především s názory pro výstavbu nadjezdu a má pocit, že by ze strany ZMČ nemělo být referendum vyhlášeno. Aby se předešlo dalším dohadům navrhla, aby ZMČ ohledně vyhlášení referenda hlasovalo. Proti hlasování byl Ing. arch. Vokurka, který navrhoval odložit hlasování na další jednání ZMČ. Bc. Kuzníková a další se přiklonili k tomu, aby se „problém“ neodkládal a starosta dal hlasovat. Pro konání referenda byli 2 členové ZMČ, proti 6, zdržel se 1. Vyhlášení místního referenda usnesením ZMČ nebylo schváleno.
Hlasování: 2 pro vyhlášení referenda, 6 proti, l se zdržel

Na závěr p. Reinisch, v souvislosti s tím, že nebylo schváleno vyhlášení referenda ze strany ZMČ, apeloval na vyčlenění finančních prostředků na urbanistické studie.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.10 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl,starosta

Ověřovatelé:
Zdeňka Děrdová
Bc. Olga Kuzníková