Zápis č. 2/2007 ze dne 5.2.2007

Zápis č. 2/2007 z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 5.2.2007

Přítomni:

členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté Mgr. Eliška Jančíková

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Bc. Olga Kuzníková

Návrh na program zasedání:

1.Ústní pohovor s kandidáty na ředitele ZŠ.
2.Jmenování ředitele ZŠ
3.Různé

Hlasování: jednohlasně schváleno

I. Projednání návrhů

1/ Po schválení programu starosta informoval členy ZMČ, že jeden z kandidátů na ředitele
ZŠ se omluvil a ústního pohovoru se nezúčastní. Starosta tedy pozval na jednání ZMČ Mgr. Elišku Jančíkovou, která se ZMČ krátce představila. ZMČ po projednání schválilo jmenování Mgr. Elišky Jančíkové do funkce ředitelky Základní školy Charlotty Masarykové s účinností od 6.2.2007.
Hlasování: jednohlasně schváleno

2/ Starosta poté informoval o Cenovém věstníku č. 15/2006 ze dne 6.12.2006 a výměru MF č. 01/2007 b.5, kde jsou uvedeny ceny nájemného z pozemků nesloužících k podnikání nájemce. Ve smyslu odd. A, bod 5c) poř. č. 16 předložil starosta návrh na nájemné za hrobová místa.
ZMČ po projednání schválilo ceny nájemného včetně služeb za hrobové místo na hřbitově ve Velké Chuchli s účinností od 1.2.2007:
Urnový háj …………………………………….. 185- Kč/rok
Starý hřbitov – urnový hrob ……………………185,- Kč/rok
hrob …………………………… 325,- Kč/rok
dvojhrob ………………………. 525,- Kč/rok
U ostatních hrobových míst nestand. rozměrů se provede ocenění jednotlivě podle rozměrů.
Hlasování: jednohlasně schváleno

3/ Starosta dále předal slovo tajemnici, která předložila ke schválení návrh platového výměru ředitelky MŠ Dagmar Vostřákové. ZMČ po projednání schválilo platový výměr dle předloženého návrhu.
Hlasování: jednohlasně schváleno

4/ Tajemnice rovněž předložila návrh platového výměru ředitelky ZŠ Mgr. Elišky Jančíkové.
ZMČ po projednání schválilo platový výměr dle předloženého návrhu.
Hlasování: jednohlasně schváleno

5/ Starosta dále ve smyslu usnesení č. 1/2007 ze dne 29.1.2007 b. 1/11 a po dohodě s dosavadním uživatelem předložil návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – nemovitost č.p. 400 v ulici Starochuchelská, aby se smluvně ošetřil faktický stav. ZMČ po projednání schválilo uzavření smlouvy na dobu určitou do 31.3.2007, cena nájmu 10 tis./měsíc.
Hlasování: jednohlasně schváleno

6/ Starosta na závěr informoval o Usnesení RHMP č. 112 ze dne 30.1.2007 – „Postup MČ hl. m. Prahy při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro MČ hl. m. Prahy vytvořené v kap. 1016 schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2007“, tedy o možnosti předložení požadavků na investiční akce a neinvestiční dotace MHMP do 15.2.2007. Starosta navrhl předložit požadavky dle rozpočtového výhledu, předloženého MHMP v roce 2006:

Neinvestiční dotace:
l. Dotace na provoz nové MŠ 500 tis. Kč

Investiční akce:
1. Rekonstrukce komunikací a chodníků 4 mil. Kč
2. Rekonstrukce byt. domu Vojtěška II. etapa 1,5 mil. Kč
3. Výstavba haly pro sklad. hospodářství 3,5 mil. Kč
4. Strojní vybavení ÚMČ 2 mil. Kč

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno v 18.50 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl
starosta

Ověřovatelé:
Mgr. Lenka Felixová
Bc. Olga Kuzníková