Zápis č. 2/2008 ze dne 25.2.2008

Zápis č. 2/2008
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 25.2.2008


Přítomni: členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1
hosté 0
Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl.

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Jan Rys, Mgr. Tomáš Hromádka

Návrh na program zasedání:
l. Kontrola zápisu a usnesení č. 1/2008.
1. Rozpočtové úpravy 2008.
2. Finanční vypořádání 2007.
3. Změna organizačního řádu.
4. Majetkové záležitosti.
5. Projednání podnětů.
6. Organizační záležitosti.
7. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.1/2008, uskutečněného dne 28.1.2008 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání. 

II. Projednání návrhů
l/ Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení finančního výboru, seznámila s návrhem rozpočtových úprav na rok 2008 – do rozpočtu byla zapojena částka 146 200,- Kč ze zdrojů z minulých let (101 tis. Kč inv. příspěvek OMI MHMP na doplatek za inženýrskou činnost – topení v ZŠ a 45 200,- Kč navýšení prostř. za zabezpečovací zařízení - hasičská zbrojnice). ZMČ po projednání úpravy rozpočtu na r. 2008 schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

2/ Starosta seznámil s usnesením RHMP č. 87 ze dne 29.1.2008 „postup MČ při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro MČ vytvořené v kap. 1016 schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2008“ s tím, že MČ mohou uplatnit maximálně 3 žádosti o dotaci: Finanční výbor doporučil a ZMČ po projednání schválilo předložení těchto žádostí:
Rekonstrukce domu č.p. 7 a domu č.p. 400 (plynofikace a odkanalizování objektů) .............. 2 mil.Kč
Rekonstrukce kanalizace Dubnická (odstranění havarijního stavu a rekonstrukce řadu) ..................... 3 mil.Kč
Výstavba veřejného hřiště s využitím pro ZŠ Ch. Masarykové ............................... 5 mil.Kč
Hlasování: jednomyslně schváleno

3/ Tajemnice informovala o jednání o finančním vypořádání hospodaření naší MČ za r. 2007, kterého se na ROZ MHMP zúčastnili za MČ starosta a tajemnice. Konečná výše odvodu (přídělu), vyplývající z finančního vypořádání za rok 2007 bude MČ sdělena po projednání návrhu fin. vypořádání za rok 2007 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a po uzavření fin. vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. ZMČ vzalo na vědomí. 4/ Tajemnice předložila návrh nového organizačního řádu a podrobně seznámila s novým organizačním schématem úřadu a novými úkoly, které pro ÚMČ vyplývají v sociální oblasti (funkce veřejného opatrovníka) a v oblasti životního prostředí (zákon o odpadech). ZMČ po projednání nový „Organizační řád ÚMČ Praha-Velká Chuchle“ schválilo s účinností od 1. března 2008.
Hlasování: jednomyslně schváleno

5/ V souvislosti se změnou organizačního řádu a v souvislosti s kumulací činností navrhla tajemnice změnu tajemníka výboru životního prostředí. ZMČ schválilo, že od 1. března 2008 bude tajemníkem VŽP paní Pajerová.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6/ Starosta předložil ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Velká Chuchle a Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s. Praha 4, U Plynárny 500 s oprávněním zařizovat a provozovat plynárenská zařízení na pozemcích 1013, 1018/1, 1184 a 1186 v k.ú. Velká Chuchle. ZMČ uzavření smlouvy schválilo. Hlasování: jednomyslně schváleno

7/ Starosta, vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení prodeje pozemku parc. č. 670/3 o výměře 12 m2 v k.ú. Velká Chuchle. ZMČ po projednání schválilo uzavření budoucí smlouvy kupní mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 na prodej pozemku parc. č. 670/3 o výměře 12 m2 v k.ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

8/ Starosta informoval o požadavku řed. odboru ochrany prostředí MHMP Ing. arch Winklera o odsvěření parcely č. 160, k.ú. Velká Chuchle naší městské části (dle platného ÚP je určena k využití jako LR – lesní porosty) a převedení do vlastnictví hl. m. Prahy. Zároveň žádá o zachování dvou přístupových cest na tomto pozemku od ulice Pod Akáty.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9/ Dále starosta předložil ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2007 mezi MČ Praha – Velká Chuchle a Markétou Vysloužilovou, vydavatelství MAROLI na zhotovení publikace „Velká Chuchle“ se změnou termínu předání hotového díla do 30.7.2008. Hlasování: jednomyslně schváleno

10/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která v souvislosti s 24 podněty p. Vágnerové, které byly předány všem členům ZMČ na předcházejícím zasedání ZMČ, předložila návrh odpovědi paní Vágnerové a požádala členy ZMČ o jejich stanoviska k jednotlivým podnětům. Po projednání ZMČ odpověď paní Vágnerové schválila. Hlasování: jednomyslně schváleno

11/ Starosta předložil žádost předsedy SK Čechoslovan Chuchle p. Bernkrauta o příspěvek na činnost SK na rok 2008 a ZMČ schválilo poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,-
Hlasování: jednomyslně schváleno

12/ Starosta rovněž informoval o zahájeném územním rozhodnutí stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření hl. m. Prahy“ etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 22 Velká Chuchle a spolu s Ing. arch. Vokurkou seznámili zastupitele s připomínkami MČ k předložené dokumentaci. ZMČ pověřilo starostu a Ing. arch Vokurku zpracováním připomínek k uvedené stavbě dle návrhu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

13/ Na závěr byl stanoven termín jednání pracovní skupiny ÚP na 4.3.2008 v 18.00 hodin v pracovně starosty. Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno v 19.50 hodin.

Stanislav Fresl,starosta

Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Ověřovatelé: Jan Rys Mgr. Tomáš Hromádka