Zápis č. 3/2006 ze dne 27.12.2006

Zápis č. 3/2006 – nové ZMČ
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 27.12.2006

Přítomni:
členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven   0
hosté 0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu:  Bc. Olga Kuzníková, Mgr. Tomáš Hromádka

Návrh na program zasedání:

 1. Kontrola zápisu a usnesení ZMČ 2/2006
 2. Projednání návrhů
  • Projednání rozpočtu na rok 2007
  • Plán VHČ na rok 2007
  • rozpočtové úpravy na rok 2006
  • projednání jednacích řádů výborů
  • projednání žádostí o změnu ÚP
 3. Organizační záležitosti
 4. 4.Různé
 5. 5.Diskuse, závěr.

Hlasování: jednohlasně schváleno                    

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání č.2/2006-nové ZMČ, uskutečněného dne 6.12.2006 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů

1/ Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila ZMČ s návrhem rozpočtu na r. 2007,  který byl dne 11.12.2006 projednán a doporučen ke schválení VF a po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce MČ Praha – Velká Chuchle. Rozpočet je koncipován v objemu příjmů ve výši 9 660 tis. Kč (včetně zdrojů vytvořených v uplynulých letech - převod z vlastního fondu hospodářské činnosti) a výdajů ve výši  660 tis. Kč. ZMČ po podrobném  projednání  předložený návrh rozpočtu schválilo.
Hlasování: 8 hlasů pro, 1 proti

2/ Tajemnice ještě předložila ZMČ návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2007,  který ZMČ rovněž  na základě doporučení VF schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno


3/ Tajemnice dále na základě doporučení finančního výboru, který se konal 27.12.2006, seznámila  leny ZMČ s návrhem rozpočtových opatření na rok 2006 – rozpočet  MČ Praha – Velká Chuchle nebyl navýšen, došlo pouze k úpravám ve výdajové části rozpočtu dle skutečného čerpání. ZMČ po projednání úpravy rozpočtu  na r. 2006  schválilo.   
Hlasování: jednohlasně schváleno

4/ Tajemnice rovněž předložila návrh na jednací řád výborů obecně, s tím, že předsedové výborů seznámili členy ZMČ s návrhem na základní úkoly jednotlivých výborů. Po projednání byly schváleny jednací řády výborů: finančního, kontrolního, bezpečnostního, sociálního a bytového, životního prostředí, majetku obce.
Hlasování: jednohlasně schváleno

5/ Starosta dále seznámil ZMČ s jednáním Bezpečnostní rady správního obvodu Prahy 16, které se zúčastnili starostové správního obvodu Prahy 16, kde byl m.j. upřesněn krizový plán MČ Prahy 16
a projednávána možnost zavedení městského kamerového systému.

6/ Dále starosta informoval o průběhu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 21.12.2006, kterého se zúčastnil.

7/ Starosta rovněž předložil žádost spol. Elektroštika, s.r.o. o souhlas se stavbou kabelového vedení na pozemcích parc. č. 943/5 a 943/2, v k.ú. Velká Chuchle a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch PREdistribuce, a.s. ZMČ po projednání schválilo stavbu „Praha 16 – Radotín, Strážovská – TS, kVN, kNN“ a uzavření smlouvy.
Hlasování: jednohlasně schváleno

8/ Starosta dále předal slovo p. Rysovi, který informoval o záměrech výboru ŽP pro r. 2007 a zároveň pozornil na překračování povolené rychlosti stavebními firmami v oblasti Lahovské. ZMČ po projednání schválilo, aby předseda bezpečnostního výboru  vyzval dopisem tyto firmy k dodržování opravních předpisů.
Hlasování: jednohlasně schváleno

9/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která tlumočila zastupitelstvu poděkování řady občanů naší městské části, kteří obdrželi od ÚMČ dárkové balíčky při příležitosti významného životního jubilea  a vánoční balíčky.

10/ Starosta předal slovo ing. Vokurkovi, který seznámil ZMČ s jednáním výboru stavebního a předložil k vyjádření žádost ing. Pecákové o změnu územního plánu parc. č. 1017/1k.ú. Velká Chuchle z kategorie ZN na kategorii OC. Výbor stavební změnu nedoporučil s tím, že tento návrh je možno řešit až jako další etapu po vypracování zastavovací studie celé chatové oblasti Lahovská, ve které budou vyjasněny zejména otázky komunikací a sítí v této oblasti. ZMČ po projednání zaujalo stejné stanovisko jako VS a změnu ÚP neschválilo.
Hlasování: jednohlasně proti

11/ Ing. Vokurka dále předložil žádost spol. OMICRON – K  na změnu územního plánu areálu bývalého zahradnictví v Praze – Velké Chuchli ze stávajícího funkčního určení ZOS na funkci kombinovanou ZOS + OC s cílem výstavby 540 bytů v uvedeném prostoru. Výbor stavební požadovanou změnu ÚP nedoporučil, protože prostor je v záplavovém území, ve kterém se stavby pro bydlení nesmí umísťovat /viz vyhl. č. 32/1999 Sb., hl. m. Prahy ve znění dle usnesení ZHMP ze dne 14.9.2006/ Plánovaná výstavba by se navíc při povodni stala komunikačně nedostupným ostrovem.
ZMČ po projednání zaujalo stejné stanovisko jako VS a změnu ÚP neschválilo
Hlasování: jednohlasně proti

12/ Starosta následně předal slovo Mgr. Hromádkovi, který seznámil ZMČ s projektem ÚMČ Praha 16 z oblasti prevence kriminality. Ve spolupráci s tajemnicí bylo objednáno 5 informačních tabulí „Auto není trezor“, které budou umístněny v ulicích Dostihová, Starochuchelská, Radotínská.

13/ Starosta znovu předal slovo tajemnici, která informovala ZMČ o výsledcích kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Charlotty Masarykové dne 15. listopadu 2006 a v souvislosti se zjištěním určitých nedostatků o následné kontrole pokladní hotovosti a pokladních dokladů školní jídelny příspěvkové organizace dne 1. prosince 2006. Obě kontroly provedl zřizovatel.

14/ Tajemnice dále požádala ZMČ o schválení počtu zaměstnanců ÚMČ na rok 2007. Jedná se o stejný počet jako v r. 2006: 7 úředníků, pokladní a uklízečka  na část. úvazek, 4 zaměstnanci pracovní četa,  1 zaměstnanec na část. úvazek obsluha kotelny a údržba b.j. Radotínská. ZMČ po projednání počet zaměstnanců schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

15/ Starosta  ještě informoval o kontrole výkonu státní správy na úseku zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) zabezpečované ÚMČ Praha – Velká Chuchle, kterou u ÚMČ provedl MHMP dne 14.11.2006. Kontrolní skupina konstatovala, že v rámci úřadu jsou vytvořeny podmínky pro plnění úkolů souvisejících s ochranou MČ před povodněmi.

16/ Starosta dále informoval o nutnosti objednání skutečného zaměření sítí v ulici Dubnická v souvislosti s plánovanou kolaudací . ZMČ po projednání schválilo objednání zaměření u spol. VSV Engineering.
Hlasování: jednohlasně schváleno

Starosta na závěr popřál všem členům ZMČ hodně zdraví, klidu a pohody v roce 2007.                      Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Stanislav Fresl
starosta