Zápis č. 3/2008 ze dne 31.3. 2008

Zápis č. 3/2008
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 31.3.2008

Přítomni:
členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1
hosté 0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl.

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů. Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Martina Schönbauerová, Ing. arch. Vokurka

Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 2/2008.
2. Rozpočtové úpravy 2008.
3. Přezkoumání hospodaření MČ za r. 2007.
4. ZŠ – finanční vypořádání za rok 2007.
5. MŠ – finanční vypořádání za rok 2007.
6. Odměny členů ZMČ dle NV č. 79/2008.
7. Příspěvky zájmovým organizacím.
8. Nezaplacené poplatky ze psů – navýšení.
9. Majetkové záležitosti.
10. Bytové záležitosti.
11. Stavební záležitosti.
12. Různé.

Hlasování: jednomyslně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.2/2008, uskutečněného dne 25.2.2008 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
l/ Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila členy ZMČ s tím, že zisk z hospodářské činnosti MČ za r. 2007 činí po zdanění 3 207 557,13 Kč a ZMČ dle doporučení finančního výboru schválilo ponechání těchto prostředků v hospodářské činnosti jako rezervu pro případné zapojení do rozpočtu v průběhu roku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

2/ Tajemnice předložila ZMČ závěrečnou zprávu kontrolní skupiny MHMP o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2007. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření městské části Praha – Velká Chuchle za rok 2007, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., (zejména ust. § 2 a § 3) kontrolní skupina konstatovala, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V této souvislosti poděkoval starosta tajemnici a zaměstnancům úřadu za velmi dobrou práci.

3/ Tajemnice předložila návrh ředitelky ZŠ Mgr. Jančíkové na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2007, který činí 67.084,95 Kč. ZŠ navrhla příděl do fondu odměn ve výši 13.000,- Kč a příděl do rezervního fondu ve výši 54.084,95 Kč. FV toto rozdělení doporučil a ZMČ jej schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

4/ Tajemnice předložila rovněž žádost ředitelky MŠ p. Vostřákové na ponechání zůstatku z dotace na r. 2007 ve výši 144 021,52 Kč. FV doporučil ponechání zůstatku a ZMČ ponechání rovněž schválilo včetně přídělu do fondu odměn ve výši 70 000,- Kč a do rezervního fondu ve výši 74021,52 Kč.
Hlasování: jednomyslně schváleno

5/ Tajemnice informovala o nařízení vlády č. 79/2008 ze dne 25. února 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční odměny a příplatky uvolněných členů zastupitelstev vyplývají z NV a v případě neuvolněných členů rozhoduje o případném zvýšení zastupitelstvo. Na základě návrhu Bc. Kuzníkové neschválilo ZMČ zvýšení měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva.
Hlasování: jednomyslně proti navýšení

6/ Dále předložila tajemnice k vyjádření žádost p. Peterka ze ZO ČZS Velká Chuchle na poskytnutí dotace na činnost v r. 2008 a ZMČ schválilo poskytnutí částky 5000,- Kč.
Hlasování: jednomyslně schváleno

7/ Podle novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění zákona č. 229/2003 Sb., § 11 může obec zvýšit včas nezaplacený poplatek za psa až na trojnásobek. Tajemnice, na základě návrhu ing. Šmejkalové z odboru smluv, daní a poplatků, požádala ZMČ o rozhodnutí o navýšení poplatků. ZMČ po projednání schválilo navýšit včas nezaplacený místní poplatek ze psů takto: od 1.4.2007 do 30.4.2007 navýšení o 30% od 1.5.2007 do 31.5.2007 navýšení o 50 % od 1.6.2007 navýšení o 100 %
Hlasování: jednomyslně schváleno

Další projednávané návrhy, týkající se majetkových záležitostí, byly projednány výborem majetku obce a doporučeny ZMČ ke schválení:

8/ Tajemnice předložila k vyjádření žádost spol. Jarnette Réclame s.r.o. o souhlas s umístěním l ks oboustranné stavby pro reklamu na pozemku MČ parc. č. 872/3 k.ú. Velká Chuchle při ul. Strakonická o vnitřním rozměru výlepových ploch 3,6 x 9,6 m. ZMČ nemá námitek proti umístění reklamy s tím, že po předložení souhlasů dalších kompetentních orgánů (stavební odbor, odbor dopravy, TSK) bude ZMČ předložen ke schválení návrh smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9/ Tajemnice požádala o revokaci usnesení 13/2007 ze dne 27.12.2007 b. 13/14 v části, týkající se zřízení věcného břemene pro přístup ke kabelovému vedení, neboť budou dotčeny pozemky parc. č. 670/3, 1170 a 1171 (nikoliv pouze 670/3, jak uvedlo PRE ve svém návrhu). ZMČ po projednání znovu schválilo uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Velká Chuchle a firmou PRedistribuce, a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5 pro přístup ke kabelovému vedení na pozemcích parc. č. 670/3, 1170 a 1171 v k.ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10/ Tajemnice dále informovala o žádosti ing. Majnera z Východočeských elektromontáží, spol. s.r.o., Úsobí 126, o projednání budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro akci „Praha 5 – Velká Chuchle, Dubnická – kNN“. Týká se stavby elektrické přípojky NN-l kV pro nezasíťovaný pozemek parc. č. 1036/6 k.ú. Velká Chuchle v ul. Dubnická – kabel NN bude uložen do pozemku parc. č. 1037/1, k.ú. Velká Chuchle. ZMČ po projednání schválilo uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro akci „Praha 5 – Velká Chuchle, Dubnická – kNN“ mezi MČ Praha-Velká Chuchle a firmou PRedistribuce, a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5 za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11/ Tajemnice předložila žádost spol. Vejvoda, s. r.o., Hauptova 594, Praha – Zbraslav o stanovisko k návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene „Telefonní přípojka pro obytný areál Na Hvězdárně, Praha 5 – Velká Chuchle“, která se týká stavby nové telefonní přípojky pro obytný areál Na Hvězdárně, Praha 5 na pozemcích parc. č. 1184 a 1000/1 v k.ú. Velká Chuchle. ZMČ po projednání schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uvedenou akci mezi MČ Praha-Velká Chuchle a Telefónica O2 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

12/ Tajemnice informovala o tom, že žadatelé o prodej pozemku parc. č. 1165 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 274 m2 pan J.J., paní L.J. a pan P.C. předložili znalecký posudek. ZMČ po projednání a dle doporučení výboru majetku obce schválilo prodej pozemku parc. č. 1165 v k.ú. Velká Chuchle panu J.J., Mgr.L.J. a panu P.C. o výměře 274 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 643.900,- Kč a uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene s právem vjezdu a chůze na pozemek parc. č. 1165 v k.ú. Velká Chuchle za účelem provádění údržby a oprav kanalizačního vedení a revizních šachet a přístupu k potoku Vrutice.
Hlasování: jednomyslně schváleno

13/ Tajemnice předložila žádost p.L.R. na odkoupení pozemku parc. č. 1033/6 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 4 m2. ZMČ schválilo vyvěšení záměru na prodej tohoto pozemku za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

14/ Tajemnice informovala o žádosti Magistrátu hl. m. Prahy – řed. odboru ochrany prostředí Ing. arch. Winklera o odsvěření parcel 1059/3, 1062/1, 1062/2 a 1062/3 v k.ú. Velká Chuchle a převedení na hl. m. Prahu s tím, abychom nechali geometricky oddělit východní část parcel č. 1062/1 a 1062/3, kde se nachází přístupová komunikace k zástavbě obce a výsadba provedená MČ, která by zůstala ve správě naší MČ. ZMČ dle doporučení výboru majetku schválilo odsvěření parcel 1059/3, 1062/2 a částečně 1062/1 a 1062/3 (dle geometrického oddělení) v k.ú. Velká Chuchle a převedení na hl. m. Prahu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

15/ Další žádost o dočasné užívání městských pozemků předložil p. Achs z firmy BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, Praha 5. Starosta informoval o tom, že se jedná o pozemek mezi ulicí Strakonickou a Vltavou parc. č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle, který je svěřen do správy městské části. Firma požaduje povolení na dočasné užívání části tohoto pozemku o výměře 1000 m2 jako odstavnou plochu pro nákladní dopravu po dobu výstavby obchvatu Prahy, stavba 514. ZMČ schválilo uzavření smlouvy o nájmu pozemku na dobu určitou do 31.12.2010 za cenu 200,- Kč/m2/rok a vyvěšení záměru.
Hlasování: jednomyslně schváleno

16/ Tajemnice též požádala o schválení smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha – Velká Chuchle a spol. ISTAR s.r.o., Rubeška 393, Praha 9 s tím, že MČ přenechá vypůjčiteli k užívání části pozemků parc. č. 570/2-93m2, 570/10-1m2, 1158-349m2, 1159/1-1175m2 a 1215/1-54m2 o celkové výměře 1672 m2 za účelem rekonstrukce komunikace Na Hvězdárně, včetně pokládky inž. sítí, včetně chodníku a výsadby zeleně. ZMČ uzavření smlouvy o výpůjčce schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

17/ Starosta předložil žádost gen. ředitele spol. BG Technik cs, a.s. Honda – motorové stroje, U Závodiště 251/8, Praha 5 p. Jiřího Belingera o stanovisko k umístění přístaviště, tvořeného plovoucím molem o rozměru 15x3 m a náplavky na levém břehu Vltavy – 61 ř.km. Přístaviště by mělo sloužit ke kotvení, nástupu a výstupu osob pro budoucí přívoz, plánovaný mezi Velkou Chuchlí a Modřany a zároveň bude používáno ke kotvení předváděcích lodí Honda Marine. Toto stanovisko bude sloužit pro jednání firmy BG Technik cs, a.s. s Povodím Vltavy (vlastník pozemku)
Hlasování: jednomyslně schváleno

18/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o 4 žádostech o přidělení bytu, které obdržela MČ Praha – Velká Chuchle. Žádosti p. Stefanie Neumannové, p. Miloslava Horáka, p. Romany Dekastellové a p. Daniely Nemčekové projednal výbor bytový a sociální a doporučil, aby do seznamu uchazečů o byt byla zařazena žádost p. Nemčekové. Ostatní žádosti nesplňovaly všechna kritéria pro zařazení. ZMČ v souladu s doporučením výboru schválil zařazení žádosti p. Nemčekové.
Hlasování: jednomyslně schváleno

19/ Starosta seznámil členy ZMČ se studií „Rezidence Velká Chuchle- pozemky parc. č. 21 a 22 v.ú. Velká Chuchle“, kterou předložila firma Jans, s.,r.,o., Projekty, inženýring, realizace staveb, Ostrovského 253/3, Praha 5. Jedná se o návrh rezidenčního komplexu, navrženého mezi ulicemi Starochuchelská, Kazínská a Na Mrázovce (stávající objekt FEMATu). Navržený obytný soubor dosahující výšky 4 NP umístěný na společné podnoži garáží představuje další výrazný nárůst bytové funkce v historické části Velké Chuchle a ZMČ s realizací zásadně nesouhlasí. Členové ZMČ po diskusi pověřili starostu, aby prověřil možnosti odkoupení těchto pozemků pro potřeby MČ. Hlasování: jednomyslně proti výstavbě rezidenčního komplexu
Hlasování: jednomyslně pro odkoupení pozemků pro potřeby MČ

20/ Starosta předal slovo Ing. arch Vokurkovi, který informoval o jednání výboru stavebního a ÚP, který projednával žádost spol. Austis na změnu ÚP v ul. Bruntálská, parc. č. 561/2 a 561/3 k.ú. Velká Chuchle v celkové výměře 4.451 m2 ze zemědělského půdního fondu (kategorie LB) na funkční využití ploch pro výstavbu rodinných domků – čistě obytné (kategorie OC-B). Výbor doporučil změnu ÚP, bude-li zachován účel pouze pro RD a bude-li předložena studie umístění budoucích staveb. ZMČ schválilo předložení žádosti o změnu ÚP ÚR HMP za předpokladu výstavby rodinných domků a po obdržení studie umístění budoucích staveb.
Hlasování: jednomyslně schváleno

21/ Starosta pozval všechny členy ZMČ na sportovně-společenskou akci „Bigman“, která se uskuteční ve dnech 6.-7.6.2008. Jedná se o plavání, cyklistiku a běh – start v loděnici v Malé Chuchli.

22/ Starosta znovu předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o dalších 2 podnětech p. Vágnerové. Vzhledem k tomu, že se jednalo o opakované podněty, rozhodlo ZMČ, že se nebude těmito podněty znovu zabývat a pověřilo Mgr. Felixovou, aby odpověděla v tomto smyslu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

Na závěr byl stanoven termín jednání pracovní skupiny ÚP na 8.4.2008 v 18.00 hodin v pracovně starosty.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl,starosta

Ověřovatelé: Mgr. Martina Schönbauerová Ing. arch. David Vokurka