Zápis č. 4/2007 ze dne 7.3.2007

Zápis č. 4/2007 z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 7.3.2007

Přítomni:
členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1
hosté 0


Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů. Ověřovatelé dnešního zápisu: Václav Vlasák, Ing. arch. David Vokurka

Návrh na program zasedání:

I. Projednání návrhu
- schválení nájemce na pronájem nebytových prostor Starochuchelská č.p. 400 Velká Chuchle.

Hlasování: jednohlasně schváleno


I. Projednání návrhu
l. Starosta požádal Mgr. Felixovou, aby informovala o jednání výběrové komise, které se uskutečnilo dne 5. března 2007 ohledně otevírání obálek a posouzení nabídek na pronájem nebytového prostoru – prodejny potravin v Praze 5 – Velké Chuchli, Starochuchelská č.p. 400. Komise, schválená usnesením ZMČ 1/2007 ze dne 29.1.2007, konstatovala, že v období oznámeném záměrem z 31.1.2007, vyvěšeném na úřední desce MČ Praha – Velká Chuchle, byly doručeny do 28.2.2007 do 17.00 hod. dvě obálky:
l. zájemce: Petr Kotál, Prodloužená 19/175, Praha 5
2. zájemce: První moravská společnost Praha, spol. s.r.o. V Jámě l, Praha 1.
Obě nabídky splnily požadovaná kritéria a vzhledem k tomu, že nabídka č. l vyzněla konkrétněji zejm. cenou, opravou, navrženým sortimentem a dalšími službami, výběrová komise jednomyslně doporučila ZMČ uzavřít smlouvu na uvedený nebytový prostor se zájemcem č. l Petrem Kotálem. ZMČ po podrobném projednání a dle doporučení výběrové komise schválilo uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor ve Starochuchelské č.p. 400 s p. Petrem Kotálem na dobu určitou le dohody na 5-7 let s nájemným 15 tis/měs. Z důvodu nutných stavebních úprav pronajatých prostor bude prominuta platba nájemného po dobu 3 měs.
Hlasování: 7 pro, l se zdržel

2. Na závěr ing. Vokurka vznesl požadavek na vyvěšení kopie dopisu od OS Zdravá Chuchle, který měl být na ÚMČ již od listopadu 2006. Odpověděla tajemnice, že prověří, zda ÚMČ kopii dopisu bdržel.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno v 18.45 hod.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Stanislav Fresl
Starosta
Ověřovatelé: Václav Vlasák, Ing. arch. David Vokurka