Zápis č. 4/2008 ze dne 28.4.2008

Zápis č. 4/2008
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 28.4.2008

Přítomni:
členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1
hosté 0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Olga Kuzníková, Václav Vlasák

Návrh na program zasedání:

Program :
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 3/2008.
2. Rozpočtové úpravy 2008.
3. Závěrečný účet MČ za r. 2007.
4. Příspěvky zájmovým organizacím.
5. Záležitosti MŠ.
6. ZŠ – Inspekční zpráva ČŠI
7. Majetkové záležitosti.
8. Záležitosti výborů.
9. Projednávání ÚP.
10. Různé.

Hlasování: jednomyslně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání. Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.3/2008, uskutečněného dne 31.3.2008 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení finančního výboru, seznámila s návrhem rozpočtových úprav na rok 2008 – výdajová část rozpočtu byla navýšena o 21 000 Kč (navýšení prostředků na opravy JSDH zapojením zdrojů z min. let). ZMČ po projednání úpravu rozpočtu na r. 2008 schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

2/ Starosta předal slovo tajemnici, která podrobně seznámila ZMČ s návrhem zprávy o plnění rozpočtu a výsledku hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle za rok 2007 (závěrečný účet), která byla projednána na finančním výboru dne 23.4.2008 s doporučením ke schválení na zasedání ZMČ. Zpráva byla vyvěšena na úřední desce od 9.4.2008 do 28.4.2008 a ZMČ po projednání schválilo závěrečný účet bez výhrad. Hlasování: jednomyslně schváleno

3/ Starosta předložil k vyjádření žádosti zájmových organizací o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v letošním roce a ZMČ po projednání schválilo poskytnutí dotace na činnost TJ Sokol Chuchle ve výši 5 000,- Kč, poskytnutí dotace pro Místní organizaci Českého rybářského svazu na činnost ve výši 5 000,- Kč a pobočce Městské knihovny ve Velké Chuchli na nákup knih ve výši 5 000,- Kč.
Hlasování: jednomyslně schváleno

4/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o návrhu řed. MŠ p. Vostřákové na výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Velká Chuchle na školní rok 2008/2009. Výpočet úplaty je stanoven jako 50 % nákladů na provoz v r. 2007 a činí 425,- Kč/měs. při celodenním provozu a úplata 285,- Kč pro děti, jejichž docházka je omezena nejvýše na 4 hodiny.
Hlasování: jednomyslně schváleno

5/ Mgr. Felixová dle oznámení řed. Vostřákové ještě informovala o tom, že Mateřská škola Velká Chuchle bude od 14.7.2008 do 24.8.2008 uzavřena.
ZMČ vzalo na vědomí.

6/ MČ obdržela kopii „Inspekční zprávy“ České školní inspekce, která prováděla inspekční činnost v Základní škole Charlotty Masarykové ve dnech 11.-13.února 2008. Mgr. Felixová předložila ZMČ inspekční zprávu pro informaci – dle závěrečného hodnocení nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
ZMČ vzalo zprávu na vědomí.

7/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který informoval o jednání výboru majetku obce. Pan Vlasák, vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení prodeje pozemku parc. č. 1033/6 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 4 m2 p.L.R. za cenu dle znaleckého posudku. ZMČ prodej pozemku schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

8/ Pan Vlasák, vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k pronájmu pozemku nebyly ze stran občanů připomínky, požádal ZMČ znovu o vyjádření k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 1000 m2 jako odstavnou plochu pro nákladní dopravu po dobu výstavby obchvatu Prahy, stavba 514 na dobu určitou do 31.12.2010 za cenu 200,- Kč/m2/rok. ZMČ schválilo uzavření uvedené smlouvy mezi MČ Praha – Velká Chuchle a firmou BÖGL a KRÝSL, k.s. Renoirova 1051/2a, Praha 5.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9/ Výbor majetku obce doporučil uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1000/1 (po oddělení parc.č. 1000/32 o výměře 13 m2 a 1000/33 o výměře 32 m2) v k.ú. Velká Chuchle dle žádosti PRE, a.s., s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní ze dne 7.8.2006. ZMČ schválilo uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 za cenu dle znaleckého posudku a vyvěšení záměru.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10/ Výbor rovněž doporučil uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 514, 1000/1, 1032, 1184 a 1189 v k.ú. Velká Chuchle dle žádosti PRE, a.s. s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 7.8.2006. ZMČ schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PRedistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 a to za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11/ Výbor dále řešil žádost spol. FLOHMARKT s.r.o. o pronájem několika pozemků (parc.č. 923/61, 923/62, 923/15, 923/16, 923/215, 923/9, 923/203, 1232/1 a 1232/3) o celkové výměře cca 8937 m2 v oblasti mezi ul. Strakonickou a Vltavou za účelem pořádání akce „Bleší trhy“. Výbor nedoporučuje ZMČ pozemky k tomuto účelu pronajmout a ZMČ pronájem rovněž neschválilo.
Hlasování: jednomyslně proti pronájmu

12/ P. Vlasák požádal o revokaci usnesení 4/2006 ze dne 24.4.2006 b. 4/17, které se týkalo užívání pozemku Mgr. M.H. Mgr. V. H. užívá nejen pozemek parc. č. 1188/4 zast. plocha o výměře 23 m2, ale i pozemek parc. č. 1188/3 o výměře 45 m2 v k.ú. Velká Chuchle. Tento stav trvá od r. 1949, kdy rodiče p.V. H. uzavřeli s obcí Velká Chuchle kupní smlouvu. Doklady prokazující uzavření kupní smlouvy jsou k dispozici, ovšem nebyla provedena změna v pozemkové knize a smlouva se fakticky nedochovala, takže formálně vlastnictví dle této smlouvy na manžele V. nepřešlo. MČ má zájem, aby se řešil nesoulad právního a faktického stavu a ZMČ schválilo, aby byla záležitost vyřešena vlastnickým právem vydržení a prostřednictvím notáře proveden vklad do KÚ na Mgr. H..
Hlasování: jednomyslně schváleno

13/ Výbor dále projednával žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch spol. PREdistribuce, a.s. na umístění, provozování a užívání kabelového vedení v pozemcích parc.č. 973/1, 975/1, 987, 993/1, 994, 996, 1000/1, 1184 a 1185 v k.ú. Velká Chuchle. ZMČ schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PRedistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 a to za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

14/ Pan Vlasák požádal o další revokaci usnesení 11/2007 ze dne 29.10.2007 b. 11/10, kterým byl schválen prodej části pozemku parc. č. 651 v k.ú. Velká Chuchle p. V. z ATV-Centrum za cenu 2450,- Kč/m2. Po předložení geometrického plánu a komerčního posudku se prodejem opět zabýval výbor majetku obce a nesouhlasil s cenou dle znaleckého posudku 1400,- Kč/m2, která byla znalcem určena ve spodní hranici cenového rozpětí a doporučil cenu Kč 2000,- Kč/m2. ZMČ po novém projednání schválilo prodej pozemku parc. č. 651/2 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 940 m2 p. J.V. (ATV CENTRUM) pro prezentaci čtyřkolek při jejich prodeji a jejich vyzkoušení za cenu 2000,- Kč/m2 a souhlasí s vyvěšením záměru.
Hlasování: 6 hlasů pro, l proti, l se zdržel

15/ V souvislosti s personálními změnami na ÚMČ Praha – Velká Chuchle navrhl starosta, aby byl s účinností od 1.5.2008 tajemníkem výboru stavebního a územního plánu ing. Petr Schůrek a tajemníkem výboru bezpečnostního p. Eva Barsová. ZMČ tyto změny schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

16/ Na základě žádosti p. Jany Rysové o uvolnění z členství ve výboru životního prostředí předložil předseda výboru p. Rys návrh na doplnění výboru o p. Marii Peškovou. ZMČ změnu schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

17/ Starosta předal slovo Ing. arch Vokurkovi a omluvil se, neboť měl další jednání a dále vedla jednání ZMČ Mgr. Felixová. Ing. arch. Vokurka seznámil členy ZMČ s jednáním pracovní skupiny ÚP a ZMČ po podrobném projednání schválilo návrh územního plánu, který doporučila pracovní skupina územního plánu a schválilo předložení tohoto návrhu Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.
Hlasování: jednomyslně schváleno

18/ Pan Vokurka dále předložil k vyjádření žádost p. J.K. Hutě pod Třemšínem 5, Příbram o změnu územního plánu – jako vlastník pozemku parc. č. 1065 o výměře 1090 m2, druh lesní pozemek v k.ú. Velká Chuchle navrhuje zařadit tento pozemek v územním plánu do využití OC-B (čistě obytné). Prac. skupina ÚP tuto změnu nedoporučila a ZMČ ji rovněž neschválilo s tím, že by měl být zachován jako lesní pozemek.
Hlasování: jednomyslně proti změně ÚP

19/ Mgr. Felixová předala slovo tajemnici, která informovala o možnosti zařazení naší MČ do vyhlášky č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy – Czech POINT. Tajemnice navrhla, přesto, že se jedná o nárůst agendy pro úřad, aby MČ požádala Ministerstvo vnitra ČR o zařazení do tohoto seznamu, neboť by to znamenalo výrazné ulehčení pro občany. Novela vyhlášky by měla být účinná od 1. července t.r. a pokud by náš úřad byl zařazen, vydával by pro občany ověřené výpisy z KN, z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a restříku trestů. ZMČ tuto iniciativu uvítalo a schválilo podání žádosti.
Hlasování: jednomyslně schváleno

20/ O slovo požádal ještě Mgr. Hromádka, který informoval o jednání výboru bezpečnostního a především upozornil na to, že řada nezletilých poslední dobou v mimoškolní době požívá alkohol, kouří a bohužel se vyskytují i drogy. Apeloval na to, aby si každý všímal těchto „partiček“ a případně přivolal policii. Je smutné, že i rodiče podceňují tento problém.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.30 hodin.

Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl,starosta

Ověřovatelé:
Bc. Olga Kuzníková
Václav Vlasák