Zápis č. 4/2009 ze dne 27.4.2009

Zápis č. 4/2009
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 27.4.2009

Přítomni:
členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1
hosté 9

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl.
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů. Ověřovatelé dnešního zápisu: Jan Rys, Ing. arch. David Vokurka

Před zahájením jednání rozdala Mgr. Felixová všem členům ZMČ písemné stanovisko ředitelky odboru legislativního a právního z MHMP JUDr. Lenky Danielisové k nahrávání zvukových záznamů a videozáznamů z jednání ZMČ, podle kterého dle ustanovení § 12 občanského zákoníku pořizování zvukového či obrazového záznamu zasedání ze strany veřejnosti je možné pouze se souhlasem všech členů zastupitelstva, přičemž souhlas by měl být udělen všemi členy zastupitelstva jednotlivě (tzn. každý za sebe). Souhlas všech členů ZMČ nebyl udělen a pan Reinisch byl požádán, aby nepořizoval obrazový záznam.

Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 3/2009.
2. Informace starosty
3. Stanovisko k návrhu závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2008
4. Projednání závěrečného účtu MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2008
5. Rozpočtové úpravy za rok 2009
6. Opatření tajemnice č. 33B/2009 k evidenci DPH
7. Změna člena sociální a bytové komise
8. Majetkové záležitosti, projednání smluv
9. Vyjádření stanoviska k žádosti A.P.Investements o prodej poz. v k.ú. Velká Chuchle parc. č. 564/6 (vlastnictví hl. m. Prahy)
10. Informace ze stavebního výboru
11. Různé
Hlasování: jednomyslně schváleno

1) Starosta požádal členy ZMČ o vyjádření k zápisu a usnesení ze zasedání ZMČ 3/2009 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání, pouze p. Vokurka chtěl v bodu 32 zápisu č. 3/2009 vypustit slovo petice a ponechat průzkum (uvedený v závorce).
ZMČ vzalo na vědomí.

2) Informace starosty:
- byly podány informace ohledně vyjádření obyvatel osady Lahovská, tj. zpracování a vyhodnocení dotazníků od občanů z této lokality, které provedl ÚMČ ve spolupráci s Ing. Barcalem a budou postoupeny Ing. arch. Smutné z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.
- ZMČ i hosté byli informování o změnách autobusové dopravy od 1.5.2009, které jsou výsledkem řady jednání s ROPIDem, MHMP, Dopravními podniky. Linka 172 bude v trase Smíchovské nádraží – Velká Chuchle prodloužena do zastávky Sídliště Radotín. Na základě požadavku starosty budou jednosměrné vložené spoje v trase Velká Chuchle-Smíchovské nádraží a současný ranní interval bude zkrácen na 15 minut. Občané naší městské části tak budou mít spojení do Prahy, na vlakové nádraží i do Radotína – drobná složitost spočívá v tom, že bude nutné sledovat, zda linka jede do Radotína nebo do Prahy. Starosta poděkoval všem, kteří podpořili jeho snahu o změnu dopravní obslužnosti na podpisových arších (celkem 808 podpisů) a ocenil i zásluhu p. Markové, která v samoobsluze „získala“ nejvíce podpisů.
- o účasti na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 23.4.2009, kde bylo schváleno pro naši MČ poskytnutí dotace z rezervy města ve výši 20 mil. Kč na koupi FEMATu, bohužel se zatím nepodařilo získat finanční dotaci na PD pro rozšíření ZŠ a dokončení hřiště u ZŠ.

3) Starosta předal slovo tajemnici, která požádala o vyjádření k návrhu závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2008 – podklady pro členy ZMČ byly k dispozici na úložišti pro zastupitele. ZMČ návrh závěrečného účtu hl. m. Prahy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

4) Tajemnice, dle doporučení finančního výboru, požádala o schválení závěrečného účtu MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2008, který byl před projednáváním vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce a ZMČ schválilo závěrečný účet MČ Praha – Velká Chuchle za r. 2008 bez výhrad.
Hlasování: jednomyslně schváleno

5) Tajemnice, na základě doporučení FV, seznámila s návrhem následujících rozpočtových úprav za 4/2009: V příjmové části rozpočtu:
+ 5 000,- navýš.neinv.dotace ze SR na přísp.na školství
Celkem: 5 000,-

Ve výdajové části rozpočtu:
+ 5 000,- rezerva
+ 80 000,- výroba a montáž krytů k radiátorům v MŠ
Celkem: 85 000,- Kč

V části financování (položka 8115)
+ 67 800,- zapojení zůstatku z vrácené daně z příjmů za r.2007
+ 12 200,- zapojení vl.zdrojů z minul.let
Celkem 80 000,- Kč

ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo – viz. příloha č.1 usnesení 4/2009.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6) FV doporučil, dle návrhu výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity poskytnutí příspěvku do výše 10.000,- Kč na jednodenní akci pro děti a mládež při příležitosti Mezinárodního dne dětí a to na zájezd dne 7.6.2009 do Plzně – dopoledne areál Škoda (Techmánia), odpoledne zámek Kozel (prohlídka) a finanční příspěvek do výše 10.000,-Kč na jednodenní akci pro seniory při příležitosti Mezinárodního dne seniorů – zájezd do Kutné Hory v září 2009. ZMČ poskytnutí finančních příspěvků schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

7) FV se rovněž zabýval žádostí Mysliveckého sdružení Radotín o finanční příspěvek na výkon práva myslivosti , které vykonává též v k.ú. Velká Chuchle. Výbor poskytnutí příspěvku nedoporučil a ZMČ jej rovněž neschválilo.
Hlasování: 5 proti, 3 se zdrželi

8) FV též projednal žádost řed. MŠ p. Kučerové o souhlas s čerpáním finančních prostředků (cca 90.000,- Kč) z investičního fondu (FRIM) na úpravu sociálního zařízení ve II. poschodí MŠ, což umožní navýšení počtu dětí ve dvou třídách z 24 dětí na 25 dětí. Výbor doporučil vyjádřit souhlas a ZMČ čerpání schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9) Tajemnice požádala o schválení „Opatření tajemnice č. 33B/2009 k evidenci DPH“ dle předloženého podkladu a ZMČ jej schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10) Vzhledem k tomu, že p. Marie Nedvědová ukončila své působení v sociálním a bytovém výboru, nechal starosta hlasovat o nové člence ze dvou návrhů:
paní Helena Vlasáková Hlasování:
5 pro, 2 se zdrželi, 1 proti

paní MUDr. Jana Vrběcká
Hlasování: 1 pro, 6 se zdrželo, l proti
Novou členkou výboru se stala paní Helena Vlasáková s účinností od 1.5.2009.

11) Starosta předal slovo tajemnici, která informovala o jednání výboru majetku obce: Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k pronájmu části pozemku parc.č. 923/61 (1 000 m2) v k.ú. Velká Chuchle spol. EKOPRAG, Mánesova 88, Praha 2 nebyly ze stran občanů připomínky, doporučil výbor ZMČ znovu tento pronájem schválit, a to od 1.5.2009 za cenu 200 Kč/m2/rok.
Hlasování: jednomyslně schváleno

12) Výbor projednával žádost TSK o souhlas se záborem pozemků ve správě naší MČ, přiléhajících ke komunikaci Starochuchelská, kterou bude TSK opravovat, a to v úseku od mostu Pod Akáty až k náměstí Chuchelských bojovníků. Vzhledem k tomu, že tuto záležitost již řešil na svém jednání stavební výbor, který po seznámení s přiloženou projektovou dokumentací doporučil svolat samostatné jednání s TSK (dořešení požadavků na umístění zpomalovacích pruhů, pokračování chodníku, objížděk atd.), se zatím majetkový výbor k této žádosti nevyjádřil. Informaci doplnil starosta, Ing. arch. Vokurka a Ing. Schůrek s tím, že dne 5.5.2009 bude zmíněné jednání s TSK a následně se vyjádří ZMČ, zatím vzalo informace na vědomí.

13) Výbor dále doporučil uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví majetku ČR (výzbroje a výstroje pro JSDH Velká Chuchle v celkové hodnotě 44 250,15Kč) mezi ČR – Ministerstvem vnitra a naší MČ a ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

14) Výbor znovu jednal ve věci umožnění přístupu k pozemku parc.č. 675 v k.ú. Velká Chuchle jeho majitelům pí. J. P. a p. M. K. (zastoupení na základě plní moci JUDr. Tomášem Nahodilem) přes pozemky ve správě naší MČ (parc.č. 670/1, 670/3 a 670/4), neboť v současné době k parcele neexistuje přístupová cesta. Na základě rozhodnutí ZMČ byli osloveni majitelé sousedního pozemku parc.č. 676/1 (a zároveň majitelé pozemků parc.č. 676/2, 676/3, 676/4) ohledně směny části tohoto pozemku za část obecního pozemku parc.č. 670/1 s tím, že přes část pozemku parc.č. 676/1 by mohl být následně umožněn přístup na parcelu č. 675. Zástupce majitelů pozemku parc.č. 676/1 p.D. po osobním jednání na ÚMČ nakonec souhlasil s touto variantou, avšak za podmínky, že MČ zároveň osloví majitele pozemku parc.č. 675 a smění s nimi část tohoto pozemku za část obecního pozemku parc.č. 670/1, tak aby byl umožněn přístup přes tyto směnou nabyté obecní pozemky (část 676/1 a 675) k pozemku parc.č. 675 a zároveň i k pozemku parc.č.676/2 (676/3 a 676/4) z této druhé strany. Je to z toho důvodu že, majitelé plánují do budoucna rozdělení (scelení) těchto tří pozemků na dva přibližně stejně velké a případně i jejich prodej, a chtějí mít proto umožněn samostatný přístup k oběma pozemkům po obecní komunikaci (pozemku). Členové výboru tuto variantu doporučili ZMČ ke schválení za předpokladu, že se směnou pozemků bude souhlasit pí.P. s p.K. – tajemnice informovala, že obdržela od jejich právního zástupce písemně souhlasné stanovisko. ZMČ předložené varianty schválilo a ÚMČ bude pokračovat v jednáních v tomto smyslu. (pan Vokurka doplnil, že by se v co nejbližší době měla řešit v této lokalitě zástavba pomocí studie)
Hlasování: jednomyslně schváleno

15) Výbor dále projednával žádost jednatele spol.HBW GROUP, s.r.o. p. Hašlera o koupi pozemku parc.č.1064/11 o výměře 44 m2 v k.ú.Velká Chuchle, který je ve správě naší MČ. Spol.HBW GROUP zároveň vlastní přilehlé pozemky parc.č. 1076 a 1064/10 spolu s rodinným domem č.p.189, jehož rekonstrukci plánuje, a chce proto tento pozemek z důvodu scelení přilehlých pozemků odkoupit. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek vodní plochy (mokřinu-potok) je třeba nejprve možnost prodeje takového pozemku soukromé osobě prověřit – tajemnice doplnila, že bude třeba, aby v tomto případě žadatel požádal o stanovisko MHMP – odboru ochrany životního prostředí a ZMČ se potom může vyjádřit.
ZMČ vzalo informace na vědomí.

16) Tajemnice seznámila se žádostí p. F. o pronájem stánku na nám. Omladiny pro potřeby TS Fantazie jako sklad. Výbor doporučil pronájem na dobu určitou, ale ZMČ po projednání pronájem neschválilo, neboť preferuje využití jako prodejnu novin a drobného občerstvení. Hlasování: jednomyslně proti

17) V rámci dalšího bodu programu, kterým se zabýval výbor majetku i výbor stavební Ing. arch. Vokurka informoval o žádosti MHMP – odboru obchodních aktivit o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 564/6 v k.ú. Velká Chuchle, který je ve vlastnictví hl.m.Prahy a je na něm umístněna trafostanice PRE. O koupi tohoto pozemku zažádala spol. A.P.Investment s.r.o., která vlastní přilehlé pozemky parc.č. 564/9 a 561/5 a má zde zájem realizovat výstavbu vícepodlažních domů. Stavební výbor ani výbor majetku nedoporučují schválit prodej ani nesouhlasí s předloženou studií zástavby a nadále trvají na původním schváleném využití pozemků v ÚP OB – kód B. P. Vokurka přečetl návrh odpovědi pro MHMP dle doporučení výborů a ZMČ neschválilo prodej pozemku, ani předloženou studii.
Hlasování: jednomyslně proti

18) ZMČ vzalo na vědomí zápis z jednání stavebního výboru dle podkladů na úložišti. (k bodu l viz bod 20)

19) V rámci bodu „různé“ přečetl starosta návrh dopisu na ředitele Správy železniční dopravní cesty Plzeň Ing. Šťastného s tím, že obyvatelé Malé Chuchle i ZMČ zásadně nesouhlasí s navrženým řešením organizace výstavby a umístěním zařízení staveniště budoucí stavby „Praha-Beroun“ a ZMČ jej schválilo. Hlasování: jednomyslně schváleno

20) P. Linhart dále požádal o předložení či zveřejnění dvou dokumentů – bylo mu doporučeno, aby podal na ÚMČ žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a dále požadoval, aby členky ZMČ, které hlasovaly proti zadání studie budoucí dopravy sdělily své argumenty – oslovené členky reagovaly v tom smyslu, že své argumenty uvedly při hlasování na předcházejícím jednání ZMČ.

P. Zágler poděkoval starostovi a ÚMČ za pomoc při sběru železného šrotu - poskytnutí techniky a pomoc p. Rottera a starosta zároveň vyslovil poděkování hasičům za každoroční pořádání sběru, jehož výtěžek slouží jako příspěvek na pořádání Dne dětí. (v letošním roce dne 6.6.2009)

P. Rys vyjádřil zklamání z výsadby u serpentýny, ale Ing. Schůrek přečetl část kolaudačního rozhodnutí, která se týká obnovy a náhrady odstraněné zeleně na lesních pozemcích podle plánu rekultivace ( byla přílohou k žádosti o vydání rozhodnutí) s tím, že výsadba bude prováděna v souladu s tímto plánem v průběhu tří let od kolaudace stavby, tj. do 30.4.2012. Ing. arch. Vokurka se domníval, že se MČ mělo proti kolaudačnímu rozhodnutí odvolat vzhledem k tomu, že není jasné, komu bude komunikace předána a hlavně kvůli neosvětlenému schodišti u Šimůnků. Starosta a Ing. Schůrek vysvětlili, že nebyly důvody, proč se odvolat, neboť nedostatky zjištěné při kolaudačním řízení nebrání řádnému užívání stavby a komunikace bude předána TSK.

Mgr. Hromádka upozornil na zápis z bezpečnostního výboru, který byl zveřejněn na úložišti a především zmínil problematiku spadu exhalací z budoucího vnějšího dopravního okruhu hlavního města Prahy tj. oblast Lochkov – Lahovice – Jesenice (bylo projednáváno na ZMČ 9/2008 v souvislosti s oslovením starostů okolních dotčených MČ). Člen BV p. Patočka se touto problematikou dlouhodobě zabývá a výbor navrhl, aby jej ZMČ pověřilo dalším jednání v této věci se starosty MČ, ŘSD a SUDOPem. Starosta odpověděl, že tato jednání povede sám (pan Patočka nemůže dostat pověření k jednání statutárních zástupců MČ).

P. Hromádka ještě zmínil odpověď nám. Reedové z MHMP na jeho podnět na protikorupční kanál ohledně serpentýny, které zveřejnil na úložišti pro zastupitele.

Ing. Schůrek, na základě podnětu p. Kodeta znovu přečetl poslední korespondenci ohledně protihlukových stěn s tím, že poslední dopis MHMP, jehož část byla citována v zápise 3/2009 byla odpovědí na dotaz ohledně protihlukových stěn, ale byla zde uvedena zmínka ohledně protipovodňových opatření a tím patrně vznikl dojem, že byli lidé dle názoru p. Kodeta mylně informováni svým úřadem. Ing. Schůrek i starosta znovu ujistili, že tomu tak není (již několik let je protihluková stěna samostatnou stavbou, ale původně byla zvažována možnost využití protipovodňové podezdívky k výstavbě protihlukové stěny) a ZMČ vzalo toto vysvětlení na vědomí.

Ing. Kozický požádal o přeměření kanálů na serpentýně a předal Ing. Schůrkovi příslušnou normu, týkající si výšky kanálů a ten jej ujistil, že bude tuto věc připomínkovat při kontrolním dnu.

Dále se p. Kozický zeptal, proč není otevřeno pro veřejnost hřiště u MŠ – odpověděl starosta (stejně jako na totožný dotaz na ZMČ v r. 2008), že se bohužel neustále nesmyslně odvolává právní zástupce vlastníka přilehlé nemovitosti a bez pravomocného kolaudačního rozhodnutí nemůžeme hřiště otevřít.

Dále zazněl dotaz, proč byla umístěna svodidla v ul. Nad Drahou, odpověděl Ing. Schůrek, že to byl požadavek bezpečnostního výboru (Ing. Vrběcký) a úpravu provedlo TSK na základě rozhodnutí odboru dopravy z Radotína.

P. Melichar požádal o lepší označení cyklostezky u tenisových kurtů, aby cyklisté neohrožovali chodce, dále o výzvu vlastníkovi přilehlé nemovitosti, aby udržoval pořádek na svém pozemku a o prověření možnosti zřídit lampu veřejného osvětlení do části ul. Starolázeňské při odbočení z Paroplavební.

Starosta pozval členy ZMČ na prohlídku propojky Dl-D5 dne 30.4.2009 dopoledne.

21) Na závěr zasedání ZMČ starosta pozval přítomné na veřejnou schůzi v Malé Chuchli ohledně tunelu „Praha-Beroun, nové železniční spojení.“ dne 29.4.2009 a avizoval veřejnou schůzi ve Velké Chuchli, týkající se problematiky výstavby v obci a to na 10. června 2009 v budově ZŠ Charlotty Masarykové.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.20 hodin.

Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl, starosta

Ověřovatelé:
Jan Rys
Ing. arch. David Vokurka