Zápis č. 5/2007 ze dne 26.3.2007

Zápis č. 5/2007 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 26.3.2007

Přítomni:
členové zastupitelstva  9
nepřítomen, omluven  0
hosté  12     

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů. Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Bc. Olga Kuzníková  P. Reinisch před zahájením zasedání požádal, zda si může během jednání „udělat pár fotek“ – ZMČ nemělo námitek.
Návrh na program zasedání:

Program :

 1. Kontrola zápisu a usnesení 3/2007 a 4/2007
 2. 2.Projednání návrhů
  1. rozpočtové úpravy
  2. projednání majetkových záležitostí
  3. ZŠ -  finanční vypořádání za rok 2006, odpisový plán
  4. MŠ - odpisový plán, kritéria přijetí dětí do MŠ, úplata za vzdělávání 
  5. přestupková komise - doplnění členů
  6. výtěžek z VHP - použití
  7. nezaplacené poplatky za psa – navýšení
  8. projednání materiálů variantního komunikačního propojení přes ČD ve Velké Chuchli
  9. informace ohledně vývoje projektové dokumentace potoka Vrutice
  10. příprava Veřejné schůze
 3. různé
 4. diskuse
 5. závěr.

Hlasování: jednohlasně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.3/2007, uskutečněného dne 26.2.2007 a zápisu ze zasedání ZMČ 4/2007, uskutečněného dne 7.3.2007 a bylo konstatováno, že zápisy odpovídají průběhu jednání.
Před projednáváním návrhů předal starosta slovo tajemnici, která v souvislosti s účastí hostů na zasedání seznámila přítomné s odst. X. „Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle“, ze dne 6.12.2006, který se týká účasti dalších osob na zasedání zastupitelstva.
Tajemnice rovněž informovala (v souvislosti s dotazem ing. Vokurky na předchozím zasedání ZMČ), že dopis OS Zdravá Chuchle ve věci nadjezdu úřadu oficielně prostřednictvím podatelny nepřišel.
(bylo prověřeno za účasti ing. Vokurky)

II. Projednání návrhů

1/ Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru, seznámila s návrhem rozpočtových úprav na rok 2007 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o
849 500,- Kč (zapojením vlastních zdrojů). ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo, včetně zapojení neinv. dotace 40 tis.  pro ZŠ na protidrogovou prevenci a výdajů na zvýšení příspěvků ZŠ, na dotaci ČZS, pořízení publikace o Malé a Velké Chuchli a nákup pozemku u SK Čechoslovan Chuchle od paní P.).
Hlasování: jednohlasně schváleno


2/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který informoval o jednání výboru majetku obce – předložil žádost paní V.D. o odkoupení části pozemku parc. č. 160 v k.ú. Velká Chuchle, který byl oddělen geometr. plánem pod č. 160/10 o výměře 478 m2. Výbor doporučil prodej schválit, a to dle znaleckého posudku za cenu 700 Kč/m2. ZMČ po projednání schválilo vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 160/10 o výměře 478 m2 za cenu dle znaleckého posudku 700 Kč/m2.
Hlasování: jednohlasně schváleno 


3/ P. Vlasák dále, vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení prodeje pozemků v k.ú. Velká Chuchle žadatelům panu Š. a paní E. ZMČ schválilo prodej pozemku panu J. Š., z Prahy 3 a paní P. E. z Prahy 4  parc. č. 572 o výměře 22 m2 a pozemku parc. č. 1166/1 o výměře 6 m2 vše v k.ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednohlasně schváleno


4/ P. Vlasák dále, vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji části pozemku parc. č. 651 v k.ú. Velká Chuchle (část zahrady u bytového domu Starolázeňská 320) nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení prodeje tohoto pozemku s tím, že výbor majetku obce prodej opětovně nedoporučil -  po vybudování protipovodňové ochrany se cena pozemku značně zvýší. Proti prodeji vystoupil Mgr. Hromádka s argumentem, že se jedná o část zahrady vily „Klauzovky“ a nebylo by proto vhodné
rozšiřovat pozemky prodejny čtyřkolek a znehodnocovat bydlení obyvatelům v ulici Starolázeňské
a ve vile „Klauz“. ZMČ po projednání prodej za stávající cenu neschválilo s tím, že po vybudování
protipovodňových opatření žádost znovu projedná.
Hlasování: pro 1, proti 7, zdržel se 1

5/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, které seznámila s návrhem kritérií pro přijímání dětí do  MŠ Velká Chuchle Na Cihelně, který ZMČ předložila řed. MŠ  p. Vostřáková. ZMČ po projednání a doplnění dvou bodů schválilo kritéria, pro přijímání dětí do MŠ Velká Chuchle pro školní rok 2007/2008, která jsou přílohou usnesení č. 5/2007 a úplatu za vzdělávání ve výši 700,- Kč/měs.                     
Hlasování: jednohlasně schváleno

6/ Mgr. Felixová dále, dle dopisu ředitelky MŠ, informovala o návrhu prázdninového provozu v MŠ  to: 2.-13.7.2007 bude v provozu jedna třída, 16.7.-24.8.2007 bude zavřeno. Tento návrh byl předem konzultován s rodiči a ti neměli připomínky.               

7/ Starosta předal slovo tajemnici, která předložila k vyjádření „Odpisový plán ZŠ na rok 2007“.
Členové ZMČ neměli připomínky a odpisový plán schválili.
Hlasování: jednohlasně schváleno

8/ Tajemnice rovněž předložila k vyjádření „Odpisový plán MŠ na rok 2007“. Členové ZMČ opět neměli připomínky a odpisový plán byl schválen.
Hlasování: jednohlasně schváleno

9/ Tajemnice dále požádala o schválení finančního vypořádání ZŠ Charlotty Masarykové za rok 2006 a příděly do fondů. ZMČ po seznámení s návrhem schválilo HV ve výši 41523,73 Kč, příděl do FO ve výši 8305,- Kč a RF ve výši 33218,73 Kč.
Hlasování: jednohlasně schváleno

10/ Ve smyslu  § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění, může obec zvýšit včas nezaplacený poplatek za psa (termín úhrady 31.3.2007)  až na trojnásobek. Starosta na základě návrhu odboru smluv, daní a poplatků požádal ZMČ o rozhodnutí o navýšení poplatků. ZMČ po projednání schválilo navýšit včas nezaplacený místní poplatek ze psů takto:
od 1.4.2007 do 30.4.2007 navýšení o 30%
od 1.5.2007 do 31.5.2007 navýšení o 50 %
od 1.6.2007 navýšení o 100 %
Hlasování: jednomyslně schváleno

11/ Starosta dále předložil k vyjádření žádost předsedy Mysliveckého sdružení Radotín p. Rady  o příspěvek na myslivecké hospodaření. O slovo požádal p. Rys, který vyslovil názor, že Myslivecké sdružení nenakládá s dotacemi hospodárně a ZMČ finanční příspěvek neschválilo.
Hlasování: 8 proti, l se zdržel

12/ Starosta ještě požádal, vzhledem ke značnému nárůstu přestupků, o doplnění členů přestupkové komise a to o p. Věru Bínovou a p.Hanu Hlavatou.
Hlasování: jednohlasně schváleno

13/ V souladu s dalším bodem programu předal starosta slovo Ing. arch. Vokurkovi, který informoval o materiálech, které předal všem členům ZMČ  a ve kterých shrnul názor OS Zdravá Chuchle ke „Komunikačnímu propojení přes ČD ve Velké Chuchli.“ Výhody projektu nadjezdu: průjezd aut Velkou Chuchlí bude plynulý, zvýší se kapacita průjezdu aut obcí, bude bezpečný průjezd aut při křížení s tratí, pěší budou nadále využívat žel. přejezd a nevýhody projektu nadjezdu:
znehodnotí bydlení ve Starolázeňské ul. (nadjezd vystoupá v jejich blízkosti až nad druhá podlaží vil), zasáhne velkou měrou život obyvatel Na Mrázovce, zkomplikuje a prodlouží průjezd směrem na Radotín a Strakonice pro všechny obyvatele žijící nad tratí, protože závory budou pro auta uzavřeny, pěší budou nadále využívat žel. přejezd, značnou měrou negativně zasáhne do vzhledu Chuchle, zvýší se kapacita průjezdu aut obcí, problém se přesune do míst před sokolovnu, kde tím vznikne ještě nepřehlednější křižovatka než je dnes. Pan Vokurka dále zpochybnil znalecký posudek autorizovaného projektanta p. Drbohlava, vzhledem k tomu, že je jedním z projektantů stavby a nedořešenost a nekoncepčnost projektu nadjezdu a navrhl zvážení změny záměru výstavby přemostění.
Do diskuse se zapojila Bc. Kuzníková s dotazem v čem spočívá nedořešenost a Mgr. Hromádka, který e domnívá, že by Chuchle měla zůstat rekreační odpočinkovou zónou pro obyvatele Prahy.


Opět si vzal slovo starosta a vyjádřil se  k dopravně komunikačním systémům včetně propojení Dl a D5, které dle jeho názoru zamezí obávanému průjezdu Velkou Chuchlí – bohužel  nejen v naší obci, ale i v celé Praze narůstá provoz, protože se zvyšuje počet automobilů.  Obecně narůstá výstavba v celé Praze a v Chuchli rovněž, protože investoři nakoupili pozemky od soukromých vlastníků a samozřejmě za účelem výstavby, čemuž městské části nemohou zabránit. Komunikace  mezi Malou a Velkou Chuchlí (dokončení se předpokládá v červnu – červenci 2007) zkrátí a zrychlí cestu do Prahy a bude sloužit  pro místní dopravu automobilů a hromadnou dopravu a v žádném případě pro nákladní ani tranzitní dopravu. Poté starosta požádal ZMČ o schválení, aby mohl vystoupit JUDr. Kubát ze stavebního odboru ÚMČ.


ZMČ vyjádřilo souhlas a JUDr. Kubát následně podrobně informoval o chronologických krocích, které souvisí s projednáváním stavby:
stavba přemostění přes ČD je součástí územního plánu Hl. m. Prahy z roku 1999 a platné změny Z 1000/00, odsouhlasené Zastupitelstvem hl. m. Prahy 14.9.2006. Dle obecně závazné vyhl. č. 32/1999 MHMP a platné změny odsouhlasené ZHMP dne 14.9.2006 je veřejně prospěšnou stavbou pod poř. č. 37. Utvar rozvoje MHMP dne 12.1.2006 odsouhlasil nepatrný posun stavby severním směrem  v souladu s předloženou dokumentací.
v souvislosti s územním řízením na tuto stavbu bylo vydáno OŽP ÚMČ Velká Chuchle povolení ke kácení dřevin mimo les dne 29.12.2005 na základě usnesení ZMČ 13/2005 ze dne 28.12.2005 b. 13/30
stavební úřad MČ Praha 16 dne 20.6.2006 při ústním jednání vyzval investora (IDS Praha)  doplnění podkladů (změna ÚP ze dne 12.1.2006) a rozhodnutí MHMP 00P ze dne 7.4.2006.
doplněním těchto podkladů byly řešeny námitky OS „Ateliéru pro životní prostředí“ k uvedené stavbě. Ministerstvo ŽP dne 29.11.2006 vydalo rozhodnutí, ve kterém odvolání OS „Ateliér pro
životní prostředí“ zamítá s konečnou platností.
11.10.2006 zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí projekt komunikačního propojení
přes ČD ve Velké Chuchli zpracovaný projektantem Metrostav, a.s.a předložený investorem IDS Praha  a schválilo, aby občané byli o tomto projektu informováni prostřednictvím webových stránek MČ  a úřední a informativní desky MČ.
dne 29.1.2007 zastupitelstvo MČ usnesením 1/2007  b. 1/31 bere na vědomí návrh Ing. arch. Vokurky  na zastavení přemostění  přes ČD do doby vyřešení možnosti výstavby tunelu a pověřilo starostu vyvoláním jednání v této věci.
8.2.2007 proběhlo shora uvedené jednání, na kterém autorizovaný statik a soudní znalec
vysvětlil možnosti a předal vypracovaný znalecký posudek, který členové zastupitelstva MČ na svém jednání dne 26.2.2007 převzali k prostudování.
-     5.3.2007 proběhlo jednání na ÚMČ se zástup. SŽDC a IDS
(Ing. arch. Vokurka poznamenal, že nebyl k jednání přizván)

Starosta dále pokračoval informací o závěrech z výše uvedeného jednání dne 5.3.2007, jehož předmětem byla stavba „Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli“ a koordinace stavby. Výstupem z jednání bylo:
1)Realizací stavby „Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli“ dle zpracované projektové dokumentace nebude znemožněn investiční záměr SŽDC.
2)Zástupci SŽDC vypíší na „TES“ veřejnou obchodní soutěž.
3)Upřesnění vzájemné koordinace staveb obou investorů proběhne v průběhu zpracování „TES“
možnost změny návrhu opěrné zdi u komunikační stavby.
K dnešnímu dni je jisté, že 4 koleje trati jsou pro plánovaný provoz na trati nutné a musí být zachovány. Dále se uvažuje s intervalem 15 min. pro osobní dopravu a posílením nákladní dopravy, zejména tangenciálním.
Na závěr požádal znovu o slovo Ing. arch. Vokurka a předložil členům ZMČ návrh dopisu, kterým by MČ požádala o zvážení změny PD a přehodnocení záměru výstavby přemostění přes železniční trať ve Velké Chuchli, jehož důvodem je dle jeho názoru především změna skutečností, týkajících se záměru využití železniční trati (dříve se uvažovalo s rychlostním koridorem, nyní se uvažuje především s využitím trati pro příměstskou dopravu) § 5 odst. 6 SZ. Dále přemostění bude poměrně závažným zásahem do charakteristické veduty Velké Chuchle, bezprostředně ohrozí kvalitu bydlení současných obyvatel. Nový návrh by měl celistvě řešit dopravně i urbanisticky celé okolí, právě s vazbami na využití železnice – třeba budoucí zastávky a měl by celistvě a racionálně řešit dopravní vazby včetně pohybu chodců i např. pohyb v klidu. Tuto celistvost dle OS současný návrh postrádá. V návrhu dopisu jsou příslušné orgány žádány o zvážení možnosti křížení dráhy ČD a komunikace pomocí podjezdu, za součinnosti s ČD a záměrem výstavby výše zmíněné zastávky příměstské dráhy bez nutnosti zachování rychlostního koridoru.
Starosta nechal po dlouhotrvající diskusi hlasovat o zaslání navrženého dopisu kompetentním orgánům, tj. ÚMČ Praha 16, Magistrátu hl. m. Prahy, TSK hl. m. Prahy, IDS, a.s. a Metroprojektu Praha, a.s.  a ZMČ odeslání dopisů schválilo.
Hlasování: 5 pro, 4 se zdrželi

14/ Starosta dále podal informace ohledně vývoje projektové dokumentace potoka Vrutice – především dosud nebylo vydáno žádné povolení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Starosta rovněž informoval o jednání na OMI a předložil ZMČ projekt – situaci č. 4, která zohledňuje ponechání zeleného pásu mezi potokem a oplocením nemovitostí. V tomto pásu budou uloženy sítě a vychází se i z předpokladu, že bude ponechán tolik diskutovaný topol. S každým vlastníkem projektant projedná přístupový mostek k nemovitosti. V prvním týdnu v dubnu bude svolána schůzka všech majitelů přilehlých nemovitostí za účasti projektantů, správce vodních toků a projektantů protipovodňové linie hl. města.

15/ Starosta navrhl uskutečnění „Veřejné schůze“ k aktuálním problémům Malé a Velké Chuchle a po projednání bylo schváleno uspořádání „Veřejné schůze“ dne 24.5.2007 v 19.00 hodin v ZŠ Charlotty Masarykové.
Hlasování: jednohlasně schváleno

16/ Starosta dále informoval o zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, kterého se zúčastnil dne 22.3.2007
a o dotacích, které byly pro r. 2007 pro naši městskou část schváleny z prostředků hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu ČR.

investiční dotace:
Rekonstrukce komunikací a chodníků…………….. 4 mil. Kč
Nákup zařízení pro úklid a zimní údržbu komunikací a veřejné zeleně ………….. 500 tis. Kč
Rekonstrukce byt. domu Vojtěška II. etapa …………… 800 tis. Kč

neinvestiční dotace:
Provoz MŠ Velká Chuchle ……………………………………………………….   500 tis. Kč
investiční akce schválené ve státním rozpočtu ČR na rok 2007 v oblasti školství:  Výstavba hřiště pro účely ZŠ Charlotty Masarykové ……… 4 500 tis. Kč
Rekonstrukce ústředního vytápění budovy ZŠ Ch. Masarykové …………………3 500 tis. Kč

17/ Starosta ještě předložil žádost předsedy SK Čechoslovan Chuchle p. Hazuky o příspěvek na činnost SK na rok 2007 a ZMČ schválilo poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,-
Hlasování: jednohlasně schváleno

18/ Další žádost o příspěvek předložil předseda ČZS p. Peterek – dotace byla schválena již v rámci rozpočtových úprav ve výši 10.000,- Kč vzhledem k 50. výročí založení.
Hlasování: jednomyslně schváleno

19/ Starosta předal slovo p. Rysovi,  který přečetl e-mail p. Dvořáka, který v minulosti bydlel ve Velké Chuchli a vyjádřil obavy ze satelitních městeček a ze snahy MČ dosáhnout více jak 2 tis. obyvatel a tím navýšení rozpočtu. Odpověděl starosta a vysvětlil, že tato pravidla se týkají obcí, nikoliv Hl. m. Prahy. Pan Rys se ještě okrajově zmínil o nové variantě projektu potoka Vrutice a kácení v serpentině Na Hvězdárnu a Mgr. Hromádka se dotázal, z jakého důvodu je investorem a zhotovitelem komunikace Na Hvězdárnu Magistrát hlavního města Prahy – OMI, když městská část schválila
výstavbu spol. FINEP za předpokladu výstavby komunikace a nyní je výstavba hrazena z peněz daňových poplatníků. Starosta odpověděl, aby se tazatel zeptal na Magistrátu s tím, že se pravděpodobně jedná o dohodu mezi FINEP a MHMP-OMI a po výstavbě bude komunikace převedena do správy TSK.      

20/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o jednání Výboru sociálního a bytového
a projednání opakované žádosti manželů Š. o směnu bytů. Výbor směnu ze stejných důvodů nedoporučil (s odkazem na ust. § 715 zák. č. 40/1964 Sb.,) a ZMČ ji rovněž neschválilo.
Hlasování: 5 proti, 4 se zdrželi

21/ Mgr. Felixová informovala o opakovaném podnětu paní V.V.na provedení místního šetření ohledně užívání nebytových prostor v budově Českých drah a ZMČ po projednání konstatovalo, že podnět je totožný a ZMČ schválilo odpověď jmenované s tím, aby se p. Vágnerová se svým podnětem obrátila na České dráhy.
Hlasování: jednohlasně schváleno

22/ Mgr. Felixová dále informovala o žádosti pana D. a manželů G. o náhradu výdajů spojených s přidělením nových evidenčních čísel v osadě Lahovská. Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu byli v r. 2006 vyzváni k odstranění nesouladu evid. čísel, která přidělil v r. 1987 MNV Praha – Velká Chuchle. ZMČ po podrobném projednání náhradu výdajů neschválilo, a to z důvodu promlčení nároků a nedostatku pasivní legitimace dle ust. zákonů 58/1969 Sb., 82/1998 Sb., případně 40/1964 Sb.
Hlasování: 7 proti náhradě, 2 se zdrželi


23/ Starosta předal slovo Mgr. Schönbauerové, která informovala členy ZMČ o velmi úspěšné akci „Masopustní procházce masek dětí a dospělých“, kterou pořádala MČ Praha – Velká Chuchle a TJ Sokol Chuchle dne 4. března 2007 a vyjádřila přesvědčení, že se stane tradicí.

24/ Starosta dále podal upřesňující informace o sportovně-společenském projektu „BIGMAN“,
který se uskuteční 7.-8.9.2007 (plavání, cyklistika, běh) a vyzval Mgr. Schönbauerovou k nominaci  5 členného družstva.
25/ Mgr. Schönbauerová ještě informovala o společné akci ÚMČ Praha – Velká Chuchle, MŠ Velká Chuchle a ZŠ Charlotty Masarykové „Velikonoční setkání seniorů“ ve středu 4. dubna 2007
v 10.00 hod. v objektu MŠ.

26/ Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který informoval o jednání stavebního výboru a předložil k vyjádření žádost manželů O. ve věci napojení na stávající kanalizační přípojku
a přístupové cesty k pozemku parc. č. 335/5 k připravované stavbě RD. Výbor doporučil vyslovit souhlas s tím, že přístup nebude vytvořen dalším zářezem do valu na pozemku parc. č. 1038, ale bude protažen kolem pozemku parc. č. 335 a napojen na již vybudovaný přístup u pozemku parc. č. 335/4 u rodinného domku č.p. 415, vše v k.ú. Velká Chuchle. ZMČ schválilo po projednání přístup dle doporučení stavebního výboru.
Hlasování: jednohlasně schváleno

27/ Starosta předal slovo Mgr. Hromádkovi, který se zmínil o dopisu p. Kodeta ohledně protihlukových stěn. Odpověděl starosta, že o této záležitosti s panem Kodetem již hovořil.

28/ Mgr. Hromádka dále informoval o jednání bezpečnostního výboru, který se m.j. zabýval návrhem p. Patočky na umístění značky „zákaz zastavení“ u firmy Albion v Malé Chuchli – odpověděl starosta, že bude umístěna značka „zákaz zastavení“ v začátku ulice Podjezd a dále zmínil nebezpečný holubí trus na chodnících pod žel. mostem v Malé Chuchli.

29/ Mgr. Hromádka dále učinil dotaz na vyčištění rybníčku pod zahrádkářskou kolonií v Libři, kam vypouštěla firma, která staví vily Na Hvězdárně chladicí vodu z vrtací soupravy. Starosta informoval
o tom, že MČ podala podnět stavebnímu odboru MČ Prahy 16 na provedení místního šetření
a stavební firma musí dle závěru z místního šetření a zápisu z následného jednání na ÚMČ dne 5.3.2007 celý znečištěný prostor v Libři neprodleně vyčistit a předložit rozbor vody – správním orgánem bude provedena následná kontrola.  

30/ Starosta na závěr dal prostor k diskusi přítomným hostům. V rámci diskuse požádal p. Chalupecký, aby se příští schůzky ohledně projednání projektu potoka Vrutice  s vlastníky nemovitostí na Dostihové zúčastnili fundovaní odborníci, kteří by byli schopni zodpovědět veškeré dotazy občanů.
Rovněž se dotázal starosty, proč je potok prohlubován a ten odpověděl, že musí být průtok 14 m3/s
A poté vznikla polemika proč se podobná opatření neprovedou i na hořejším roku Vrutice, kde je koryto také úzké. Další dotaz vznesl p. Malý, který se zeptal na protipovodňová opatření ve Starolázeňské ulici a poté vyslovil názor, že zaslání dopisu ohledně podjezdu, navrženého Ing.arch. Vokurkou nemá žádný smysl a inicioval zadání hrubé studie podjezdu. Starosta odpověděl, že prověří
časové a finanční možnosti vypracování studie. Redaktorka České televize p. Aneta Vojtěchová
se starosty dotázala, zda o přemostění bylo jednáno s občany. Starosta odpověděl, že ano a to již
v minulosti. Dalšímu diskutujícímu p. Melicharovi se nelíbí „pahorek“, který bude mít za svým domem a ohradil se, že s ním někdo nejednal. Požádal, zda by mohl nahlédnout do zápisů z minulosti.
Další občan upozornil na záchranu veduty Zlíchovského kostela o kterou se zasadil „Klub Za starou Prahu“ a  domnívá se, že by tak měli vystupovat i chuchelští. Starosta na závěr vyjádřil názor, že nikdo neříká, že nechce podjezd, protože samozřejmě jde všechno a jeho snahou je, aby dopad na MČ byl co nejmenší.   
Vzhledem k pokročilé době a vzhledem k tomu, že nebyly další dotazy, ukončil starosta jednání.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 22.30 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl, starosta
Ověřovatelé:
Mgr. Lenka Felixová
Bc. Olga Kuzníková