Zápis č. 5/2009 ze dne 25.5.2009

Zápis č. 5/2009
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 25.5.2009

Přítomni:
členové zastupitelstva 9 (Mgr. Hromádka odešel v 19.15 – hlasoval do bodu 10 včetně)
nepřítomen, omluven 0
hosté 10

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů. Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Bc. Olga Kuzníková

Návrh na program zasedání:
1. Informace starosty.
2. Příspěvky zájmovým organizacím.
3. Majetkové záležitosti: - smlouva Femat - odsvěření pozemku parc. č. 160.
4. Rekonstrukce ul. Starochuchelská.
5. Rozpočtové úpravy za rok 2009.
6. Záležitosti výborů.
7. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno

1) Informace starosty:
- o zkušenostech s dopravou po provedení změny trasy linky 172: linku 244 nelze ovlivnit, linku 204 ROPID nehodlá obnovit. Úpravou trasy a jízdního řádu u autobusu č. 172 nedošlo ke zlepšení dopravní obslužnosti pro občany Velké Chuchle – občané se dostanou do Radotína, ale spoje, které přijíždějí do Velké Chuchle jsou mnohdy zcela obsazené, až přeplněné, nedodržují jízdní řád a významně se zhoršila i kultura cestování. Bohužel ROPID ani Radotín nechtěli akceptovat návrh starosty, aby 172 zajížděla pouze na nádraží Radotín a trvali na zajíždění na sídliště s tím, že nebude příliš využíván z důvodu dobrého vlakového spojení. Realita je však jiná a v době mimo dopravní špičku, kdy jezdí jeden spoj za hodinu se starší lidé a maminky s kočárky těžko dostávají do přeplněných autobusů. Jedna občanka předala starostovi srovnání četnosti autobusových spojů do okolních MČ, které vyznívá v náš neprospěch, veškeré tyto a další argumenty použije starosta k jednání o posílení linky u pana radního Šteinera na MHMP.
- o účasti ve výběrové komisi MHMP na zhotovitele II. etapy komunikace Na Hvězdárně, kde byla vybrána firma Eurovia CS, a.s. (bývalé SSŽ). Snahou MHMP je, aby firma zahájila práce co nejdříve - předpoklad dokončení komunikace včetně nového chodníku lesem je v listopadu t.r. V jednání je zároveň nová autobusová linka Na Hvězdárnu, starosta ocenil přístup rodiny Smolových, která poskytne část svého pozemku v dolním úzkém místě serpentýny, aby byl umožněn průjezd autobusu.
- o veřejné schůzi, která se uskuteční dne 10.6.2009 v 18.30 v budově ZŠ Charlotty Masarykové s programem: stavební činnost a další záležitosti městské části.
- o častých problémech, které způsobují spuštěné závory u železničního přejezdu a ujistil, že zavření závor neorganizuje radnice jak se snaží někteří rozšiřovat, ani starosta nemá v kanceláři žádné tlačítko, kterým spouští závory, aby podpořil nadjezd. Zodpovědná je Správa železniční dopravní cesty.
- o žádosti nájemníků bytového domu „Klauz“ o odprodej nemovitosti a zahrady – žádost bude zveřejněna v materiálech na úložišti pro zastupitele pro jednání červnového ZMČ.
- ÚMČ Praha 16 vydal rozhodnutí ohledně dětského hřiště u mateřské školy – Velká Chuchle a pokud nedojde k dalšímu bezdůvodnému odvolání, mohlo by hřiště konečně sloužit školce i veřejnosti.
- o aktivitě, kterou vyvíjí, aby se mu podařilo sehnat další finanční prostředky na dokončení hřiště u základní školy.

2) Starosta předložil žádost SK Čechoslovanu Chuchle o příspěvek na činnost pro rok 2009. Finanční výbor poskytnutí příspěvku nedoporučil, ZMČ po projednání schválilo příspěvek ve výši 5000,- Kč.
Hlasování: 5 pro, 3 proti, l se zdržel

3) Starosta informoval i o žádosti p. Vojtové z Malé Chuchle o příspěvek na občerstvení pro děti při pořádání dětského dne v Malé Chuchli dne 30.5.2009. Finanční výbor doporučil poskytnout příspěvek na občerstvení do výše 3000,- Kč a ZMČ jej schválilo.
Hlasování jednomyslně schváleno

4) Starosta požádal o schválení kupní smlouvy o převodu nemovitostí v k.ú. Velká Chuchle mezi spol. FEMAT s.r.o., Kazínská 8, Praha 5 a MČ Praha- Velká Chuchle a to:
- budova čp. 8 – občanská vybavenost na parcele č. 21
- pozemek parc. č. 21 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2575 m2
- pozemek parc. č. 1151/2 – ostatní plocha o výměře 7 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 24,000.000,- Kč (záloha ve výši 5,000.000,- Kč byla již uhrazena). Doplatek ve výši 19,000.000,- Kč je splatný do 15 dnů od podpisu smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno

5) Současně starosta požádal o schválení kupní smlouvy o převodu nemovitosti v k.ú. Velká Chuchle mezi p. B. T. Praha-Radotín a MČ Praha – Velká Chuchle a to pozemku parc. č. 22 – ostatní plocha o výměře 1673 m2, který je součástí areálu, za dohodnutou kupní cenu ve výši 6,000.000,- Kč, která je splatná do 15 dnů od podpisu smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6) Usnesením 2/2008 ze dne 25.2.2008 b. 2/8 bylo dle požadavku MHMP řed. Winklera schváleno odsvěření parcely č. 160, k.ú. Velká Chuchle (určeného k využití jako LR – lesní porosty), ale vzhledem k tomu, že MČ do této doby odprodala čtyři části tohoto pozemku vlastníkům přilehlých nemovitostí, požádal starosta ZMČ o schválení odsvěření zbývající části parcely č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle za účelem svěření hlavnímu městu Praze. ZMČ odsvěření schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

7) Starosta předal slovo tajemnici, která informovala o požadavku p. Tvrzského, Doudova 29, Praha 4 o pronájem části pozemku parc. č. 1027/2 a 1189 v k.ú. Velká Chuchle (osada Višňovka), vzhledem k tomu, že předcházející nájemnice ukončila smluvní vztah. ZMČ schválilo, aby byl po geometrickém zaměření pozemku vyvěšen záměr.
Hlasování: jednomyslně schváleno

8) V rámci dalšího bodu programu seznámil starosta s jednáním s TSK ohledně opravy komunikace Starochuchelská, která je v dezolátním stavu. Informoval o tom, že byly ze strany MČ iniciovány 2 zpomalovací prahy a umístění dopravní značky s omezením rychlosti na 40. Snahou úřadu je, aby rekonstrukce proběhla v období prázdnin a nebyla narušena doprava dětí do školy. Řeší se provoz linky 172 a kvóta ukončení. Starosta trvá na takovém organizačním zabezpečení ze strany TSK, aby bylo zajištěn příjezd k poště a samoobsluze. Další jednání se uskuteční začátkem června na TSK. Starosta předložil ke schválení smlouvu o výpůjčce mezi MČ a Technickou správou komunikací Hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1 na bezplatné užívání pozemků parc. č. 29/1, 306, 465, 1164, 1166/1 a 1167/1 k.ú. Velká Chuchle a to po dobu opravy komunikace Starochuchelská v úseku nám. Chuchelských bojovníků – most D62 ul. Pod Akáty, 1. a 2. etapa, č. stavby 756.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9) Starosta předložil žádost ředitelky ZŠ Mgr. Jančíkové o schválení čerpání prostředků z rezervního fondu školy na nákup školního nábytku ve výši 100 tis. Kč. ZMČ použití prostředků schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10) Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení FV seznámila s návrhem následujících rozpočtových úprav za 5/2009:

V příjmové části rozpočtu:
+20 000 000,- inv.dotace na koupi areálu FEMAT
+ 5 000 000,- převod nerozd.zisku z VHČ na koupi areálu FEMAT Celkem:
25 000 000,-

Ve výdajové části rozpočtu:
+10 282 600,- nákup pozemků – areál FEMAT - dotace
+14 717 400,- nákup budov, staveb – areál FEMAT – dotace,VHČ
+ 165 000,- zhotovení plotu (pozemek parc.č.923/61)
Celkem:
25 165 000,- Kč

V části financování (položka 8115):
+ 165 000,- zapojení vl.zdrojů z minul.let na zhotovení plotu
Celkem:
165 000,-

ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo – viz. příloha č.1 usnesení 5/2009.
Hlasování: 8 pro, 1 proti

11) Pokud jde o jednání výborů, vzalo ZMČ na vědomí zápisy z výboru stavebního a bezpečnostního, které byly zveřejněny na úložišti. Mgr. Hromádka ještě učinil dotaz na měření exhalací (přemostění Radotín – Lahovice), starosta odpověděl, že ve čtvrtek 28.5.2009 bude o této záležitosti hovořit se starostou Hanzlíkem a řed. TSK. Dále BV doporučil umístění informačních panelů s aktuálními odjezdy vlaků, reagovala tajemnice, že takové informační tabule plánuje ROPID ve spol. s ČD, ale termín realizace není znám. Další připomínka výboru se týkala výjezdu ze staveniště v ul. Na Hvězdárně, kde bylo při dešti rozváženo bahno, starosta odpověděl, že bude řešit stavební odbor v pracovním pořádku. Mgr. Hromádka dále jménem výboru doporučil, aby zasedání ZMČ byla audiovizuálním způsobem zaznamenávána, Ing. arch. Vokurka dodal, že napsal svůj názor na moderované fórum a domnívá se, že není demokracie, proti čemuž se ohradila p. Děrdová. Nikdo se ani v minulosti ani v současnosti nebránil oficielnímu nahrávání, ale nesouhlasí se soukromým nahráváním, které lze zneužít. Tento názor podpořila i p. H. Vlasáková a další zastupitelé. P. Linhart vystoupil s tím, že právní názor ombudsmana na tuto věc se liší od stanoviska Magistrátu, které vydáváme za zákon, ale Mgr. Felixová nesouhlasila a vysvětlila, že se jedná o dva odlišné právní názory, které může řešit pouze soud. Tuto nesmyslnou diskusi ukončil starosta s tím, že by se ZMČ mělo zabývat smysluplnými záležitostmi a není problém, aby se prováděl oficielní zvukový záznam, který bude uložen na ÚMČ a nemůže docházet k případným pochybnostem.

12) Následovala diskuse a připomínky hostů: p. Burle přečetl několik poznámek – požádal, aby se neořezával obrážející jerlín, zajímal se o předávání dárků jubilantům a seniorům, (proč starosta chodí jen k některým jubilantům), nebyla vyvěšena pozvánka na pietní akty k 64. výročí ukončení 2. světové války, jízdní řád autobusu nenavazuje na vlaky, nelíbil se mu dopis, který dostal do schránky, ale domnívá se, že na veřejné schůzi by se mělo schválit místní referendum ohledně nadjezdu, přesto, že zastánci nadjezdu zvítězí. Nechce v Chuchli nárůst dopravy, požádal, aby příslušní odborníci byli upozorněni že „p. Burlemu a p. Riegerovi se při průjezdu nákladních a fekálních vozů otřásá barák a aby tato skutečnost byla zohledněna zpomalovacími prahy, nikoliv retardéry, které dělají rámus“, ještě dodal, že bylo lepší anonymní diskusní fórum. P. Řepová požádala, aby úklid Na Hvězdárně byl prováděn kropícími vozy, aby na Dostihové ulici byl ostříhán živý plot (brání výhledu při výjezdu z parkoviště) a iniciovala přeměření nivelety kanálových vpusti na serpentýně a nedostatečné osvětlení „U Šimůnků“. Odpověděla tajemnice, že toto se řešilo již na minulém jednání ZMČ - Ing. Schůrek tyto připomínky předal ISTARu při kontrolním dnu a budou řešeny s TSK.

13) Na závěr zasedání ZMČ starosta ještě jednou pozval přítomné na veřejnou schůzi ve Velké Chuchli v budově ZŠ Charlotty Masarykové dne 10.6.2009.

Zasedání bylo ukončeno v 19.50 hodin.

Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl, starosta

Ověřovatelé:
Mgr. Lenka Felixová
Bc. Olga Kuzníková