Zápis č. 6/2007 ze dne 30.4.2007

ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 30.4.2007

Přítomni:
členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1
hosté 0


Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Václav Vlasák

Návrh na program zasedání:
Program :

1. kontrola zápisu a usnesení 5/2007
2. projednání návrhů
- rozpočtové úpravy
- závěrečný účet hl. m. Prahy
- majetkové záležitosti
- projednání smluv
- projednání programu veřejné schůze
- různé
- diskuse
- závěr

Hlasování: jednohlasně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.5/2007, uskutečněného dne 26.3.2007 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů

1/ Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru, seznámila s návrhem rozpočtových úprav na rok 2007 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 6 006 500,- Kč (zapojena inv. dotace na nákup zařízení pro údržbu komunikací a veřejné zeleně, inv. dotace na rekonstr. komunikace a chodníků, inv. dotace na rekonstrukci byt. domu Vojtěška, neinv. dotace na provoz MŠ). ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo včetně výdajů na výše uvedené účely se zapojením vl. zdrojů a dále navýšení výdajů na zahrad. práce na hřišti u MŠ z vl. zdrojů a navýšení výdajů na opravy komunikací a chodníků v Malé Chuchli zapojením daru Prahy 5.

Hlasování: jednohlasně schváleno

2/ Tajemnice dále seznámila se „Zprávou o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2006“ a členové ZMČ ji vzali na vědomí.

3/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který po předchozím schválení minulým ZMČ znovu požádal ZMČ o souhlas se zakoupením pozemku parc. č. 869/8 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 2562 m2 (u fotbalového hřiště) od pí K.P. za dohodnutou cenu 452 tis. Kč. ZMČ po projednání
vyjádřilo souhlas a schválilo vyvěšení záměru.
Hlasování: jednohlasně schváleno


4/ Pan Vlasák, vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení prodeje části pozemku parc.č. 160 v k.ú. Velká Chuchle, který byl oddělen geometr. plánem pod č. 160/10 o výměře 478 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 700 Kč/m2 pí V.D. ZMČ prodej schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

5/ Starosta dále seznámil s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene pro kabely PRE, vedené na pozemcích parc. č. 87, 154 a 155 k.ú. Malá Chuchle, kterou předložilo PREdistribuce, a.s.za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000,- Kč. Výbor SaUP uzavření smlouvy doporučil a ZMČ uzavření smlouvy mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

6/ Starosta též předložil ke schválení návrh „Kupní smlouvy“ mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 na prodej pozemku parc. č. 87/2 k.ú. Malá Chuchle o výměře 25 m2 za cenu dle znaleckého posudku. ZMČ prodej schválilo a souhlasí s vyvěšením záměru.
Hlasování: jednohlasně schváleno

7/ Starosta znovu předal slovo tajemnici, která seznámila s „Dohodou o narovnání“ mezi MČ Praha – Velká Chuchle a ing. M.H. Hl. m. Praha (MČ Praha – Velká Chuchle na základě svěřené správy nemovitostí) je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 876/8 o výměře 256 m2 a 923/137 o výměře 14 m2 a ing. M.H. byl na základě listiny „Rozhodnutí o dědictví“ zapsán v KN také jako vlastník. Účastníci dohody napravili tento stav tak, že vlastnické právo k předmětným pozemkům dohodli ve prospěch MČ Praha – Velká Chuchle (Hl. m. Praha koupilo tyto pozemky v r. 1976) a na základě uvedené právní skutečnosti byl podán návrh na záznam do KN.
Hlasování: jednohlasně schváleno

8/ Starosta dále předložil společný návrh MČ Praha – Slivenec a MČ Praha – Velká Chuchle na zřízení autobusového spojení mezi našimi městskými částmi a to vzhledem k profilu komunikace nejlépe pomocí malého autobusu. ZMČ po projednání schválilo zaslání této žádosti generálnímu řediteli DP hl. m. Prahy.
Hlasování: jednohlasně schváleno

9/ Starosta rovněž informoval o žádosti starostky MČ Praha – Slivenec RNDr. Jany Plamínkové o povolení výjimky k průjezdu fekálních vozů naší obcí. Vzhledem k tomuto dlouhodobému problému,
který značně zatěžuje naše občany, schválilo ZMČ postoupení žádosti odboru dopravy MČ Prahy 16, aby ji řešil v součinnosti s policií.
Hlasování: jednohlasně schváleno

10/ Starosta ještě v souvislosti s investičními akcemi, schválenými pro naši MČ ve státním rozpočtu ČR na rok 2007 v oblasti školství:
Výstavba hřiště pro účely ZŠ Charlotty Masarykové …………………………… 4 500 tis. Kč
Rekonstrukce ústředního vytápění budovy ZŠ Ch. Masarykové …………………3 500 tis. Kč
předložil po předběžném projednání s OMI (Odbor městského investora) návrh, aby obě akce zadal OMI jako veřejnou zakázku a prováděl investorskou činnost. ZMČ po projednání návrh schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

11/ Starosta informoval o jednání na OMI ve věci protihlukových stěn v oblasti ul. Strakonická mezi Malou a Velkou Chuchlí s tím, že bylo dohodnuto, že projektovou a inženýrskou činnost pro tyto práce zajistí OMI na základě předložení požadavku MČ Praha – Velká Chuchle.
Hlasování: jednohlasně schváleno


12/ Starosta zároveň informoval o jednání na OMI ohledně protipovodňových opatření v oblasti závodiště – umožnění odtoku povodňových vod v prostoru „8 kanálů“. ZMČ po projednání schválilo zaslání žádosti na OMI.
Hlasování: jednohlasně schváleno

13/ Starosta dále informoval o kolaudaci komunikace Dubnická a v souvislosti s tím s požadavkem
zkontrolovat kamerou splaškovou kanalizaci a vodovod. ZMČ schválilo objednání kontroly a s tím spojených prací.
Hlasování: jednohlasně schváleno

14/ Starosta ještě požádal o vyjádření k žádosti p. Aleny Chotěborské, aby veřejnou část plynovodu na hranu pozemku uhradila MČ. ZMČ po projednání schválilo úhradu s tím, že po kolaudaci bude uzavřena smlouva s Pražskou plynárenskou na odprodej.
Hlasování: jednohlasně schváleno

15/ Starosta rovněž informoval o probíhajících úpravách nového dětského hřiště u MŠ a v této souvislosti požádal o schválení uzavření smlouvy s firmou Profis B  B s.r.o. na „Oplocení zadní části areálu, terénní úpravy, chodníčky, přístupový chodníček z hřiště MŠ a přístupovou komunikaci – v ul. V Úvoze“. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

16/ Starosta předal slovo p. Rysovi, který informoval o jednání výboru životního prostředí a poukázal na 3 uschlé stromy v ulici Nad Drahou, které ohrožují bezpečnost chodců. Odpověděl starosta, že stromy budou odborně pokáceny.

17/ Starosta ještě informoval ZMČ, že dosud není upřesněn harmonogram prací na výstavbu serpentiny Na Hvězdárnu (není vydáno dopravně-inženýrské opatření) a 2.5.2007 bude komunikace předána zhotoviteli.

18/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o jednání výboru sociálního a bytového.

19/ Starosta předal slovo Bc. Kuzníkové, která upozornila na to, že v Malé Chuchli na pozemku parc. č. 86 se do chatičky znovu nastěhovali bezdomovci, kteří na pozemku pálí odpad. Odpověděla tajemnice, že o situaci je informována MP, ale vlastníkem je Pozemkový fond ČR. ZMČ po diskusi schválilo, aby MČ zaslala žádost MHMP – odboru obecního majetku, aby požádal Pozemkový fond ČR o svěření pozemku parc. č. 86 i přilehlých pozemků parc.č. 84 a 85 do správy Hl. m. Prahy resp. Městské části Praha – Velká Chuchle, aby městská část měla možnost tyto pozemky kontrolovat.
Hlasování: jednohlasně schváleno

20/ Paní Kuzníková zároveň upozornila na nepořádek a vznikající skládku odpadu v ulici Zbraslavská
mezi Malou Chuchlí a Hlubočepy pod „Barrandovskými terasami“ a ZMČ schválilo, aby MČ zaslala výzvu ÚMČ Praha 5 na řešení této situace na jejich kat. území.
Hlasování: jednohlasně schváleno

21/ Starosta předal slovo p. Děrdové, která informovala o jednání výboru kontrolního a připomínkách a dotazech členů k usnesením ZMČ. (dotaz na kolaudaci samoobsluhy, apel na likvidaci stromů bezpečným způsobem, názor většiny výboru na nevhodnost propojení přes ČD tunelem pro jeho vysokou fin. náročnost a obtížné tech. řešení). Zároveň požádala, aby výbor ŽP provedl místní šetření v zadní části závodiště, kde se nachází skladiště nepotřebných věcí.
Hlasování: jednohlasně schváleno

22/ Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který informoval o jednání výboru stavebního a územního plánu. Výbor doporučil, aby stavební práce spojené s obnovou vodovodních řadů v ul. Bílčická, Nad Libří, Novochuchelská, Bruntálská a Na Hvězdárně (náhrada starého poruchového potrubí) byly zkoordinovány s ostatními investory v této lokalitě (OMI a FINEP).

23/ Ing. arch. Vokurka podal dále informace o jednání starosty, JUDr. Kubáta a Ing. arch. Vokurky na Útvaru rozvoje HMP ve věci vymezení rozsahu zastavovací studie chatové oblasti „Lahovská“ – výbor s vymezením rozsahu řešeného území a území pro širší vztahy doporučuje souhlasit a ZMČ po projednání schválilo zadání studie v tomto rozsahu.
Hlasování: jednohlasně schváleno

24/ Výbor rovněž doporučil podat návrh na změnu územního plánu – vypuštění přemostění Libeřského údolí mezi ul. Na Hvězdárně a V Úvoze a ZMČ návrh na změnu územního plánu rovněž schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

25/ Výbor dále doporučil souhlasit s návrhem na změnu územního plánu v oblasti mezi Malou a Velkou Chuchlí z kategorie DH (plochy a zařízení hromadné dopravy a parkoviště) na kategorii ZOB – obchodní. ZMČ návrh na změnu územního plánu schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

26/ Výbor ještě doporučil, aby byl požádán MHMP o vypracování urbanistické studie prostoru mezi ČD a Vltavou od Malé Chuchle až po hranice k.ú. Lahovice. ZMČ schválilo zaslání žádosti v této věci na Útvar rozvoje hl. m. Prahy.
Hlasování: jednohlasně schváleno

27/ Výbor stavební zároveň doporučil zadat vypracování projektu na dešťovou kanalizaci v oblasti ul. Starolázeňská a U Zahradnictví a ZMČ po projednání schválilo, aby stavební odbor a odbor účetnictví ÚMČ prověřily možnost zadat vypracování tohoto projektu.
Hlasování: jednohlasně schváleno

28/ Ing. arch. Vokurka ještě upozornil v souvislosti se stížností na nepořádek, který je v Malé Chuchli v areálu kolem společnosti EKO-SUNRISE a kterým se zabýval výbor ŽP, že lokalitu navštívil osobně a zjištěné nedostatky potvrdil. Starosta odpověděl, že v této věci bude provedeno místní šetření. Zároveň přečetl dopis, který zaslala MČ řed. odboru ŽP MHMP v této věci s návrhem na opatření.

29/ Ing. arch. Vokurka dále požádal o zvážení možnosti otevření hřiště u ZŠ Charlotty Masarykové
i v dopoledních hodinách a v sobotu a v neděli pro veřejnost. ZMČ nemělo námitek a starosta pověřil
Mgr. Felixovou projednáním této záležitosti s ředitelkou ZŠ Mgr. Jančíkovou.

30/ Starosta předal slovo Mgr. Hromádkovi, který informoval o jednání výboru bezpečnostního a návrhu člena výboru p. Laburdy na umístění vodorovného značení před TJ Sokol Chuchle, aby bylo zřejmé, kde je chodník, parkovací místa a komunikace. Odpověděla tajemnice, že ÚMČ inicioval toto značení již zhruba před měsícem na odboru dopravy MČ Prahy 16.

31/ Pan Laburda dále navrhl zřídit v rámci ÚMČ pro každého člena zastupitelstva e-mailovou adresu
(schránku) pro jednodušší komunikaci občanů se zastupiteli, což členové ZMČ nepovažují za nezbytné a návrh neschválili.
Hlasování: jednohlasně proti

32/ Mgr. Hromádka dále požádal o informaci o aktuální situaci ohledně infokanálu. Odpověděla tajemnice, že provozovatel kabelové televize na zprovoznění pracuje – dává dohromady počítač a vyhledává vhodný program.

33/ Starosta ještě upozornil, že z důvodu opravných prací na trati bude železniční přejezd ve Velké Chuchli krátkodobě uzavřen, a to: 16.5.2007 od 23.30 hodin – 17.5.2007 do 4.00 hodin.

34/ Starosta dále v souvislosti s připravovanou veřejnou schůzí dne 24.5.2007 požádal členy ZMČ o vyjádření. Požádala o slovo p. Děrdová, která vyjádřila názor, že vzhledem k tomu, že není dosud vydáno DIO ani harmonogram výstavby komunikace Na Hvězdárnu, není vyjasněno zadání projektu na dešťovou kanalizaci v oblasti ul. Starolázeňská a U Zahradnictví, a není uzavřeno jednání ve věci protihlukových stěn, doporučila veřejnou schůzi odložit. K tomuto názoru se připojila většina členů ZMČ a z tohoto důvodu bylo konání schůze odloženo.
Hlasování: 6 pro, 2 se zdrželiJednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.10 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl
starostaOvěřovatelé:

Zdeňka Děrdová
Václav Vlasák