Zápis č. 6/2008 ze dne 30.6. 2008

Zápis č. 6/2008
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 30.6.2008

Přítomni:
členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1
hosté 5

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů.

Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Olga Kuzníková, Václav Vlasák

Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 5/2008.
2. Rozpočtové úpravy na rok 2008.
3 Střednědobý investiční výhled.
4. Vnitřní směrnice ÚMČ.
5. Majetkové záležitosti.
6. Výběrové řízení na ředitelku MŠ.
7. Kontrola ZŠ, MŠ.
8. Záležitosti výborů.
9. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.5/2008, uskutečněného dne 26.5.2008 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru, seznámila s návrhem rozpočtových úprav na rok 2008 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 4 155 100,- Kč (zapojeny dotace z MHMP ve výši 3 085 000,- Kč, prostředky z fin. vypořádání za rok 2007, z vrácené daně z příjmů za rok 2007 a fin. prostředky z daru Prahy 5). ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo. Rozpočtové úpravy jsou uvedeny v příloze č. l usnesení 6/2008.
Hlasování: jednomyslně schváleno

2/ Tajemnice, na základě dohody se sociálním odborem MČ Prahy 16, požádala ZMČ o schválení fin. příspěvku pro sourozence K. na letní dětský tábor ve výši 7.300,- Kč vzhledem k tíživé rodinné situaci. ZMČ poskytnutí příspěvku schválilo. '
Hlasování: jednomyslně schváleno

3/ Starosta, na základě doporučení finančního výboru, předložil návrh požadavků pro střednědobý investiční rozpočtový výhled 2009-2014. Tyto požadavky byly již uplatňovány v roce 2007 a jsou každý rok aktualizovány. Po projednání bylo schváleno předložit stejné požadavky i na další období: - rekonstrukce topení „Klubový dům“ 2 mil. - přípojka kanalizace a plyn, plynové topení - samoobsluha 2 mil. - výstavba haly pro skladové hospodářství (včetně úpravy dvora + plot) 3.5 mil. - výstavba hasičské zbrojnice 10 mil. - hřiště Malá Chuchle 2.5 mil. - přístavba budovy ZŠ 2 mil.na r.2009 + 28 mil. Kč na r.2010
Hlasování: 7 pro, l proti

4/ Tajemnice seznámila s návrhem směrnice MČ Praha - Velká Chuchle k dodržování povinnosti veřejných funkcionářů MČ Praha - Velká Chuchle v oblasti střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., ze dne 16. března 2006 a ZMČ ji schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

5/ Dále tajemnice předložila k vyjádření „Opatření tajemnice č. 36/2008“ k organizačnímu postupu při přípravě a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kterým stanoví závazný postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. ZMČ po projednání „Opatření tajemnice č. 36/2008“ schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který informoval o jednání výboru majetkového: Výbor se zabýval žádosti manželů K. o odkup části pozemku parc. č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle o výměře cca 300 m2. Výbor prodej doporučil a ZMČ schválilo vyvěšení záměru s tím, že žadatel předloží oddělovací geometrický plán a znalecký posudek. Hlasování: jednomyslně schváleno

7/ Výbor rovněž projednával „Souhlasné prohlášení“ včetně předávacího protokolu na pozemek KN 969/5 v k. ú. Velká Chuchle, kterým nám MČ Praha 5 bezúplatně převádí pozemek parc. č. 969/5 o výměře 683 m2 v k.ú. Velká Chuchle (dosud ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5). ZMČ převod schválilo a pověřilo starostu podpisem souhlasného prohlášení.
Hlasování: jednomyslně schváleno

8/ Pan Vlasák, dle doporučení výboru, předložil k projednání protokol o předání komunikace „Propojení Velké a Malé Chuchle“ č. PP/23/08/336/2008 mezi TSK hl.m.Prahy (předávající), Hl. m. Praha – odbor správy majetku MHMP (přejímající a následně předávající) a MČ Praha – Velká Chuchle (následně přejímající). ZMČ po projednání schválilo převod hmotného majetku a podpis protokolu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9/ Výbor dále doporučil ZMČ vyřešit duplicitní zápis vlastnictví v KN k pozemku parc.č.981/91 o výměře 40 m2 v k.ú. Velká Chuchle uzavřením dohody o uznání a narovnání s p.H. V. jako závětní dědičkou po zemřelé p. M. K., která je dle evidence KN spolu s hl.m.Prahou (svěřená správa nemovitostí MČ Praha - Velká Chuchle) vlastníkem tohoto pozemku. Dle návrhu p. V. doporučuje výbor ZMČ přiznat p. V. náhradu ve výši Kč 10 000,- a ZMČ schválilo uzavření dohody za těchto podmínek.
Hlasování: 7 pro, l se zdržel

10/ Výbor se zabýval žádostí OS společnost pro obnovu parníku Lanna l o pronájem cca 500 m2 pozemku parc.č. 923/61 nebo 923/62 v k.ú. Velká Chuchle za účelem uložení trupu historického parníku Lanna 1 a jeho následné opravy. Výbor doporučuje ZMČ pronajmout tomuto občanskému sdružení část pozemku parc.č.923/62 a ZMČ schválilo pronájem části pozemku 923/62 v k.ú. Velká Chuchle o výměře cca 500 m2 za 35 Kč/m2/rok na dobu l roku s možností přednostního prodloužení.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11/ Výbor i ZMČ se opětovně zabývalo žádostí p. P. o možnost přístupu na pozemek parc. č. 675 přes pozemky MČ parc. č. 670/1 nebo 670/3 v k.ú. Velká Chuchle, ale výbor ani zastupitelstvo přístup (ani pěší) neschválilo z důvodu nedořešených vlastnických vztahů, což by i v budoucnu způsobilo komplikace oběma stranám.
Hlasování: jednomyslně proti

12/ Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k uzavření smlouvy o výpůjčce nebyly ze stran občanů připomínky, doporučil výbor uzavření smlouvy o výpůjčce se spol. PVS a.s.. ZMČ schválilo uzavření smlouvy o výpůjčce s Pražskou vodohospodářskou společností a.s., Cihelná 548/4, Praha l k pozemkům parc. č. 561/4, 570/9, 998/19, 998/43, 1027/2, 1160, 1161/1, 1162/1 v k.ú. Velká Chuchle za účelem obnovy vodovodních řadů v ul. Bílčická a okolí.
Hlasování: jednomyslně schváleno

13/ Starosta dále informoval o žádosti Mgr. Stehlíkové z PVS, a.s. o zapůjčení pozemků č. 1158 a 1159/1 v k.ú. Velká Chuchle, na které je uzavřena smlouva o výpůjčce se spol. ISTAR s.r.o. na dobu výstavby sertentýny a ZMČ schválilo udělení souhlasu pro firmu ISTAR s.r.o. k uzavření nájemní smlouvy s PVS, a.s. na uvedené pozemky po dobu nezbytně nutných prací.
Hlasování: jednomyslně schváleno

14/ Starosta předložil ke schválení smlouvu o dílo mezi MČ Praha – Velká Chuchle a spol. VAS v.o.s., Hilmarova 979, Praha 5 na „Zpevnění komunikace, zhotovení betonové patky v ul. V Dolích“, ve výši Kč 47 680,- Kč vč. DPH. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

15/ Rovněž informoval o dokončování publikace „Malá a Velká Chuchle“ a v této souvislosti předložil, vzhledem ke zvýšení počtu stran, ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s vydavatelstvím MAROLI ze dne 15.3.2007 s navýšením o 47 667,- Kč a posunem termínu vydání. ZMČ uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

16/ Starosta též informoval o návrhu smlouvy o dílo od firmy Tomovy parky s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11, Turnov na dodávku hracích prvků pro dětské hřiště u mateřské školy. ZMČ po projednání schválilo, aby se návrh znovu prověřil a projednal s tím, že by se některé prvky mohly vypustit. Hlasování: jednomyslně schváleno 17/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která předložila návrh smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha – Velká Chuchle a Texat s.r.o. na zapůjčení pozemku na umístění sběrného kontejneru, který bude sloužit veřejnosti k odložení nepotřebných textilií a následně k charitativním účelům. ZMČ schválilo vyvěšení záměru na zapůjčení 2 m2 části pozemku parc. č. 1167/1 v k.ú. Velká Chuchle (nám. Omladiny u tříděného odpadu). Hlasování: jednohlasně schváleno

18/ Mgr. Felixová informovala o kontrolách hospodaření v ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Na Cihelně, které prováděl zřizoval. Během kontrol nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

19/ Starosta informoval o konkurzním řízení na ředitelku MŠ Na Cihelně s tím, že se v prvním kole nevybrala vhodná kandidátka a ZMČ schválilo vypsání nového konkurzního řízení.
Hlasování: jednomyslně schváleno

20/ Následně předal starosta informace o místním šetření na stavbě TV Velká Chuchle – serpentina dne 25.6.2008, které bylo svoláno po dohodě OMI MHMP a MČ Praha – Velká Chuchle a jeho cílem bylo seznámení s plánovaným postupem výstavby na akci „TV Velká Chuchle“ v ulici Na Hvězdárně v období dopravní výluky. Kopie záznamu o místním šetření je přílohou č. 2 usnesení ZMČ 6/2008 b.6/20. Dále bylo schváleno, že v průběhu července bude po dohodě s projektanty, zhotovitelem a OMI veřejné jednání (na stavbě, příp. v základní škole), tak aby byly zodpovězeny dotazy, týkající se stavby a harmonogramu uzávěry. Pan Rys navrhl, aby se vybudovala náhradní komunikace, (vedle stavby serpentýny), protože se obává, že přes navrhované sankce při nedodržení termínu, nebude serpentina dokončena do konce roku. Pan Vokurka se dotazoval na cestu pro pěší – ta by měla být vedena podél komunikace. Dále navrhoval zjednosměrnit komunikace v chatařské oblasti. Po následné diskusi ZMČ schválilo tyto kroky a další postup: a) vyzvat FINEP, aby jezdil technikou od chatařské oblasti a zpět po svém pozemku b) projednat s ISTAREM a odborem dopravy MČ Prahy 16 vybudování zálivů u serpentýny a harmonogram výstavby c) projednat zjednosměrnění dopravy v chatové oblasti d) svolat veřejnou schůzi v průběhu července a informovat o průběhu výstavby serpentýny.
Hlasování: jednohlasně schváleno

21/ Starosta seznámil členy ZMČ s pořádáním 3. ročníku cyklistického závodu Praha – Karlštejn Tour, který se bude konat dne 9.8.2008.

22/ Starosta seznámil členy ZMČ s e-mailem p. Kodeta, adresovaným starostovi a předsedům výborů ZMČ. P. Kodet žádá o sdělení, kdy dojde k výstavbě protihlukových stěn na Strakonické, vzhledem k tomu, že již v roce 2007 došlo k dohodě s OMI, že budou vyčleněny investiční prostředky na realizaci protihlukových stěn. Vzhledem k tomu, že dosud k realizaci nedošlo a zhotovitel TSK nedostal z rozpočtu města žádné finanční prostředky, apeluje p. Kodet na pana starostu, aby sehnal potřebné peníze, tak jako se mu to dařilo i v minulých letech. Starosta vysvětlil, že on nemůže ovlivnit přidělení rozpočtových prostředků pro TSK, (MČ může nárokovat pouze dotace do rozpočtu MČ) a seznámil ZMČ s dopisem náměstka ing. Kožíška z TSK hl. m. Prahy ze dne 26.6.2008, který obdržel p. Kodet a MČ na vědomí a který se týká nadměrného hluku z dopravy na komunikaci Strakonická. Hl. m. Praha nechalo zpracovat na základě výpočtové metody pro celé území hl. m. Prahy návrhy opatření pro odstraňování staré hlukové zátěže. Rozhodnutím č.j.: UP/219/1248/1563/217.4/05 bylo Hygienickou stanicí hl. m. Prahy povoleno překročení hygienických limitů hluku na hodnoty uvedené v „Harmonogramu pro odstraňování staré hlukové zátěže z automobilové dopravy na území hl. m. Prahy“ z dubna 2005 dle tohoto harmonogramu až do 31.12.2017. Řešení mimo rámec harmonogramu není u jednotlivých lokalit možné, neboť TSK může použít přidělené finanční prostředky jen na stanovené rozpočtové položky.
ZMČ vzalo informaci na vědomí.

23/ Starosta předložil žádost starosty DTJ Ing. Lapáčka o příspěvek na činnost s dětmi a mládeží v roce 2008 a ZMČ schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 5000,- Kč. Hlasování: jednomyslně schváleno 24/ Na základě žádosti ředitelky ZŠ Mgr. Jančíkové, schválilo ZMČ nákup nové kopírky pro ZŠ v částce 50.000,- Kč z Fondu rezervy majetku ZŠ. Hlasování: jednomyslně schváleno

25/ Starosta předal slovo tajemnici, která informovala o jednání s p. Babkou a p. Dolejšem z Pražských služeb, a.s., které na základě popudu vedení firmy a ve snaze širšího využití popelářských vozů, zvažují v menších MČ zabezpečovat od 1.7.2008 svoz odpadu v odpoledních a večerních hodinách. Městská část s touto změnou zásadně nesouhlasí vzhledem k tomu, že některé úzké komunikace jsou velmi obtížně průjezdné a v odpoledních a večerních hodinách po návratu obyvatel z práce by svoz byl ještě komplikovanější. Požádala tedy ZMČ o podporu s tím, že na základě usnesení ZMČ zašle MČ zamítavé stanovisko řediteli Pražských služeb. ZMČ po projednání s touto změnou rovněž zásadně nesouhlasí.
Hlasování: jednomyslně proti změně

26/ Tajemnice, v souvislosti s novou obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích a ve snaze o zlepšení čistoty naší MČ, předložila návrh na zakoupení sáčků na psí exkrementy. Nákup nových košů a jejich instalace vyžaduje nemalé finanční prostředky a v minulosti bylo nezbytné objednat i speciální svozovou společnost. V současné době se psí exkrementy nepovažují za nebezpečný odpad a je možné je vhazovat do jakýchkoliv košů. Na základě zkušeností jiných MČ i měst, že cena papírových souprav na odklízení psích exkrementů každoročně stoupá a více se využívají sáčky mikroténové, ZMČ schválilo zakoupení mikroténových sáčků a zásobníků.
Hlasování: jednomyslně schváleno

27/ V souvislosti s dotazy na provoz info kanálu tajemnice členy ZMČ informovala o tom, že na straně provozovatele kabelové televize TV NET jsou technické problémy s dálkovým přenosem.

28/ Tajemnice rovněž seznámila členy ZMČ s exekučním řízením MČ Praha – Velká Chuchle vůči spol. TECNO BAU CZ, s.r.o. Vinohradská 85, 120 00 Praha 2, která dluží MČ za pronájem 65.736,- Kč s příslušenstvím. Vzhledem k tomu, že se soudnímu exekutorovi nepodařilo nalézt postižitelný majetek povinného a MČ obdržela usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 o zastavení exekuce, požádala tajemnice o schválení odpisu pohledávky. ZMČ odpis pohledávky schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

29/ Starosta předal slovo p. Rysovi, který si stěžoval na komplikace, které způsobují přívalové deště v lokalitě na Hvězdárně.

30/ Dále pan Rys navrhoval, na základě podnětu p. Patočky, aby MČ požádal hygienickou stanici o měření exhalací před zahájením stavby přemostění a po ukončení, aby bylo srovnání a podklad pro případnou žalobu.
Členové ZMČ se k podnětu nevyjádřili.

31/ Ing. arch. Vokurka informoval o jednání výboru stavebního a ÚP, který se zabýval žádostí spol. LARI s.r.o. na změny ÚP v oblasti chráněné oblasti Homolky a Vápenky. Jednání výboru se zúčastnil Ing. Čevela ze společnosti LARI, který vysvětlil podněty změny ÚP na pozemcích parc. č. 1080/1, 1080/2, 1084/1 a 1084/3 ze dne 4.7.2005 a pozemcích parc. č. 1094/3 a 1094 ze dne 23.4.2008 a předložil grafickou studii investičního záměru majitele pozemků na vybudování ubytovacích kapacit, restaurace obchodu, garáží a parkoviště, získaného rozšířením současné komunikace v Dolích. Výbor doporučil změnu ÚP pozemků parc.č. 1094/3 a 1094/4, neboť rozšíření komunikace a získání parkovacích ploch přispěje ke zlepšení infrastruktury této části V. Chuchle a nedoporučil změnu ÚP pozemků parc. č. 1080/1, 1080/2, 1084/1 a 1084/3 na využití pro uvedené komerční účely. ZMČ po podrobném projednání neschválilo změnu ÚP pozemků parc. č. 1094/3 (1326 m2 – z ostatní plochy na zahradu) a 1094/4 (1608 m2 – z ostatní plochy neplodná na dopravu, parkoviště) a neschválilo rovněž změnu ÚP pozemků parc. č. 1080/1, 1080/2, 1084/1 a 1084/3 na využití pro komerční účely s tím, že doporučilo majiteli pozemků ing. J. hledat alternativní řešení a lépe využít k realizaci svého investičního záměru smíšenou zónu na pozemcích v okolí Vápenky (zařazeny v ÚP do kategorie SVM).
Hlasování: 4 pro změnu ÚP, 4 proti

32/ Starosta předal slovo Mgr. Hromádkovi, který upozorňoval na stížnosti občanů i členů bezpečnostního výboru na nečistotu a nepořádek na autobusové zastávce „Smíchovské nádraží“ a přítomnost bezdomovců a opilců v denních i nočních hodinách a ZMČ schválilo, aby předseda bezpečnostního výboru zaslal stížnost na MHMP.
Hlasování: jednomyslně schváleno

33/ Pan Hromádka ještě informoval členy ZMČ o požadavcích na přechody pro chodce v Malé Chuchli. Po předběžném projednání s TSK a odborem dopravy MČ Prahy 16 by bylo možné realizovat u podchodu. Na Zbraslavské u byt. domu MČ by realizace předpokládala zrušení parkovacích míst, což se dle průzkumu MČ nesetkalo s pochopením obyvatel bytového domu. Dále pan Hromádka tlumočil výhrady členů bezpečnostního výboru k zajištění pořadatelské služby při akci BIGMAN v obci, na rozdíl od Strakonické.

34/ Na závěr jednání ZMČ předal starosta slovo hostům, kteří se zúčastnili veřejného zasedání ZMČ. Pan Šimek poukázal na nebezpečnou situaci na komunikaci v ul.V Dolích a apeloval na možnost vybudování pěší komunikace v úseku podél stávající bytové zástavby. Z podnětu pana Šimka proběhlo 3.3.2008 místní šetření za účasti odboru dopravy MČ Prahy 16 a Policie ČR – DI a bylo konstatováno, že umístění pěší komunikace v šíři 1,5 m v této části ul. V Dolích je z hlediska šířkových parametrů komunikace možné. Vlastník komunikace TSK zadal vypracování projektové dokumentace, ale protože dle vyjádření p. Šimka nezaplatil, situace stále není dořešena a pan Šimek požádal ZMČ o pomoc. Paní Kočová znovu apelovala na řešení staveništní dopravy pro výstavbu FINEP prostřednictvím obchvatu a požádala starostu o jednání s FINEPem v této věci, neboť nesouhlasí se staveništní cestou zahrádkářskou osadou. Paní Řepová vznesla několik připomínek a podnětů: - policie by měla zvýšit kontrolu provozu nákladních vozidel v lokalitě Na Hvězdárně, - proč nestaví serpentýnu FINEP, - požádala o zabezpečení nového povrchu komunikace na cestě mezi výstavbou FINEP a satelitního městečka, - apelovala na zákaz parkování vozidel dělníků z obou staveb na této cestě, - požádala o vyvěšení aktuálního projektu serpentýny, - domnívá se, že u dětského hřiště u MŠ by mělo být sociální zařízení a voda, případně by měl být vysazen vzrostlý strom, aby byl stín. Pan Zeiner se v závěru připojil k žádosti o řešení staveništní dopravy, s tím, že nákladní vozy jezdí i v sobotu a v neděli.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 22.00 hodin.

Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl,starosta

Ověřovatelé: Bc. Olga Kuzníková       Václav Vlasák