Zápis č. 6/2009 ze dne 29.6. 2009

Zápis č. 6/2009
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 29.6. 2009

Přítomni:
členové zastupitelstva 7
nepřítomen, omluven 2 ( Bc. Kuzníková, Rys )
hosté 18

Starosta požádal přítomné novináře, aby se zapsali do prezenční listiny a sdělili za jaké medium vystupují, hodlají pořizovat audiozáznam a předložili průkaz (akreditace).

Z přítomných s videokamerou tak neučinil pan Reinisch, který sdělil, že je zde jako vydavatel internetových stránek a průkaz žádný nemá. Před zahájením programu předal pan Z. Vlasák přítomnému panu Linhartovi a Reinischovi dopis a požádal, aby tento dopis byl přílohou k dnešnímu zápisu ze zastupitelstva ( viz. příloha č.1 )

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.05 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 7 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu:
Mgr. Tomáš Hromádka, Václav Vlasák

Starosta informoval, že dnešní jednání je zkušebně nahráváno. Předložen návrh na program dnešního zasedání tak, jak byl uveden na pozvánce : Mgr. Felixová navrhla doplnění dnešního programu o žádost spol. JVS Group s.r.o., kterou ÚMČ obdržela v pátek 26.6. 2009 po oznámení programu jednání. Dohodnuto, že tato žádost bude projednána pod bodem různé.
1. Informace starosty
2. Rozpočtové úpravy
3. Investiční rozpočtový výhled na r. 2010 – 2015
4. Záležitosti ZŠ - kontrola ZŠ ze strany zřizovatele - vyjádření k poskytnutým darům
5. Záležitosti MŠ - kontrola MŠ ze strany zřizovatele - navýšení počtu dětí
6. Bytové záležitosti - žádost o odkoupení vily Klauz - projednání nového nájemce v obecním bytě
7. Majetkové záležitosti, projednání smluv
8. Informace o kácení stromů ve Velké a Malé Chuchli
9. Změna vedení VVN na Lahovské
10. Komunikace na Hvězdárně
11. Místní referendum
12. Pálení plastů v Malé Chuchli
13. Různé

Hlasování: jednomyslně schváleno

1) Informace starosty:
• Provoz MHD, autobusová linka 172 : starosta se písemně obrátil na ředitele Dopravního podniku, a.s. s návrhem na úpravu z důvodu nevyhovují situace a stížností ze strany občanů. Navrhl dvě možné varianty řešení. Varianta a) - vrátit linku 172 do původní trasy tzn. Smíchovské nádraží – Velká Chuchle / nám. Omladiny bez konečné zastávky a zpět Smíchovské nádraží - obnovit provoz zrušené linky 204 – Smíchovské nádraží – Velká Chuchle ( Starolázeňská, Radotínská ) - Radotín/ sídliště a zpět Varianta b) - upravit provoz linky 172, a to zkrácením trasy v Radotíně na otočku u vlakového nádraží ( nezajížděla by na sídliště ) - posílit linku 244 Dále navrhl vyznačit na Strakonické komunikaci jízdní pruh pro MHD. Starosta informoval o skutečnosti, že od 1. září 2009 dojde k posílení intenzity spojů na lince 172 v ranní a odpolední špičce o přímé autobusy Smíchovské nádraží – Velká Chuchle a zpět.
• Dne 15. nebo 16.5. byla vykradena plechová hala v ul. Starolázeňská, která je ve vlastnictvím MČ a byl z ní odcizen štěpkovač. Vzhledem k této skutečnosti je třeba tento štěpkovač účetně odepsat z majetkové evidence. ZMČ vzalo tuto skutečnost na vědomí.

2) Starosta předal slovo Ing. Svobodové (hlavní účetní), která dle doporučení FV seznámila s návrhem následujících rozpočtových úprav za 6/2009:

V příjmové části rozpočtu:
+ 70 000,- zapojení neinv.dotace na volby do EP Pol 4111
+ 40 000,- zapojení neinv.dotace pro ZŠ na integraci žáků Pol 4121

Celkem:110 000,-

Ve výdajové části rozpočtu:
+ 30 200,- zapojení neinv.dot.na volby do EP-odměny OVK a OON OdPa 6117 Pol 5021
+ 1 800,- zapojení neinv.dot.na volby do EP-zdr.pojištění–organ. OdPa 6117 Pol 5032
+ 12 000,- zapojení neinv.dot.na volby do EP-materiál OdPa 6117 Pol 5139
+ 16 000,- zapojení neinv.dot.na volby do EP-nájemné OdPa 6117 Pol 5164
+ 8 200,- zapojení neinv.dot.na volby do EP-služby OdPa 6117 Pol 5169
+ 1 800,- zapojení neinv.dot.na volby do EP-pohoštění OdPa 6117 Pol 5175
+ 3 000,- navýšení prostř.na pohoštění – volby do EP OdPa 6117 Pol 5175
- 3 000,- snížení prostř.na pohoštění – ÚMČ OdPa 6171 Pol 5175
+ 40 000,- navýšení přísp.pro ZŠ na integraci žáků OdPa 3113 Pol 5331
+ 30 000,- navýšení přísp.pro ZŠ na nákup SW OdPa 3113 Pol 5331
+ 150 000,- zapojení prostř.na technické zhodnocení budovy ZŠ OdPa 3113 Pol 6121
+ 30 000,- zapojení prostř.na projekt.dokument. na zřízení WC (2x) OdPa 3113 Pol 6121 na hřišti u ZŠ

Celkem: 320 000,- Kč

V části financování (položka 8115):
+ 210 000,- zapojení vl.zdrojů z minul.let na navýšení příspěvku pro ZŠ (nákup SW), na technické zhodnocení budovy ZŠ a projekt.dokument.k WC na hřišti u ZŠ

Celkem: 210 000,-

ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo – viz. příloha č.2 usnesení 6/2009.

Hlasování: jednomyslně schváleno

3) Ing. Svobodová, na základě doporučení finančního výboru, předložila návrh požadavků pro střednědobý investiční rozpočtový výhled 2010-2015.
- přístavba budovy ZŠ 2 mil.na r.2010 + 28 mil. Kč na r.2011
- hřiště Malá Chuchle 2.5 mil.
- rekonstrukce topení „Klubový dům“ 2 mil.
- výstavba hasičské zbrojnice 10 mil.
- výstavba haly pro skladové hospodářství (včetně úpravy dvora + plot) 3.5 mil.
- rekonstrukce komunikace Nad Závodištěm (včetně veřejn.osvětlení) 1,5 mil.
- zastavovací studie bývalého areálu Femat 250 tis.
K tomuto tématu proběhla diskuse. Arch. Vokurka nesouhlasí s investicí do Klubového domu, dle jeho názoru se jedná o ztracené investice. Dle názoru Mgr. Hromádky nemáme podobný objekt, kde by mohla být knihovna, pošta, hasiči apod., proto je investice do rekonstrukce topení nutná, i když se nám objekt nemusí líbit. Arch. Vokurka se domnívá, že částka 250.000,- Kč na zastavovací studii bývalého areálu Femat je nízká a navrhuje ji zvýšit na 500.000,- Kč. Dále by se dle jeho názoru měly učinit kroky ke zvýšení kapacity školky např. znovuzřízením v budově v ul. Starolázeňská, kde školka dříve byla. Starosta reagoval, že z důvodů různých předpisů a nároků na provoz školky a skutečnosti, že se nachází dosud v záplavovém území, v této budově není možné školku znovu zprovoznit. Školka by se mohla na dobu, kdy by došlo k nárůstu počtu dětí v MČ, otevřít např. právě v plánované přístavbě u základní školy. Starosta vyzývá, aby nejen přítomní podali případně návrhy a nápady na řešení této situace. Na základě diskuse starosta navrhuje schválit předložený investiční rozpočtový výhled na rok 2010 – 2015 s tím, že původní částka 2 mil. Kč na rok 2010 u přístavby ZŠ se navyšuje na 3 mil. Kč a částka 250,- tis. Kč na zastavovací studii bývalého areálu Femat se zvyšuje na 500,- tis. Kč. Po projednání bylo schváleno předložit hl.m.Praze tyto požadavky pro střednědobý investiční rozpočtový výhled 2010-2015 :
- přístavba budovy ZŠ s využitím pro MŠ 3 mil.na r.2010 + 28 mil. Kč na r.2011 - hřiště Malá Chuchle 2.5 mil.
- rekonstrukce topení „Klubový dům“ 2 mil.
- výstavba hasičské zbrojnice 10 mil.
- výstavba haly pro skladové hospodářství (včetně úpravy dvora + plot) 3.5 mil.
- rekonstrukce komunikace Nad Závodištěm (včetně veřejn.osvětlení) 1,5 mil.
- zastavovací studie bývalého areálu Femat 500 tis.

Hlasování: schváleno - 6 pro, 1 proti

4) Mgr. Felixová informovala o proběhlé kontrole hospodaření v ZŠ Charlotty Masarykové, kterou prováděl zřizovatel. Během kontroly nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

5) Ing. Svobodová, na základě doporučení finančního výboru, dále předložila k projednání žádost ředitelky ZŠ Mgr.Jančíkové o povolení přijetí finančních darů v celkové výši Kč 83 495,- (od Unie rodičů ve výši Kč 63 495,- a od p.Tlačbaby ve výši Kč 20 000,-) do rezervního fondu ZŠ. ZMČ přijetí finančních darů do rezervního fondu ZŠ schválilo.

Hlasování: jednomyslně schváleno

6a) Ing. Svobodová rovněž předložila podrobnější informace k návrhu p.Vladimíra Izbického pořádat vánoční hrnčířské trhy na závodišti v Chuchli, kdy by se předpokládala organizační i finanční (cca 150tis.Kč) spoluúčast naší městské části. Finanční výbor nedoporučil finanční ani organizační spoluúčast MČ, rovněž ZMČ po krátké diskusi jakoukoli spolupráci na této akci zamítlo.

Hlasování: jednomyslně schváleno

6b) V souvislosti s předcházejícím bodem však ZMČ nemá námitky proti konání této akce na chuchelském závodišti.

Hlasování: jednomyslně schváleno

7) Mgr. Felixová informovala o proběhlé kontrole hospodaření v mateřské škole, kterou prováděl zřizovatel. Během kontroly nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

8) Starosta předložil žádost ředitelky mateřské školy Aleny Kučerové o schválení navýšení celkové kapacity dětí v MŠ pro školní rok 2009/2010 z původního počtu 96 dětí na 98 dětí, tj. o dvě děti ( po jednom dítěti ve dvou třídách ve II. patře ). Záležitost byla projednána s Hygienickou stanicí Praha a během prázdnin dojde k rekonstrukci záchodů a umýváren, aby mohlo dojít k případnému navýšení. Zastupitelstvo po projednání povolilo v souladu s ust. § 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb. a navazujících práv. předpisů výjimku z nejvyššího počtu dětí, a to z dosavadního celkového počtu 96 dětí na celkový počet 98 dětí v celé mateřské škole tj. o dvě děti ( po jednom dítěti ve dvou třídách ve II. patře MŠ ).

Hlasování: jednomyslně schváleno
Arch. Vokurka vznesl požadavek na seznam dětí vč. adres jejich bydliště, které jsou v mateřské školce, resp. dětí, které byly či nebyly přijaty do nového školního roku. Arch. Vokurka byl odkázán na paní ředitelku MŠ, která v případě, že tento požadavek je legitimní, je jediná kompetentní jej poskytnout.

9a) Mgr. Felixová seznámila s žádostí některých nájemců bytových jednotek v bytovém domě Praha 5, Starolázeňská 320 ( parc.č. 649 ) o schválení prodeje jimi užívaných bytů, vč. přilehlých pozemků do podílového spoluvlastnictví za cenu stanovenou znaleckým posudkem ( zastavěná plocha a nádvoří parc.č. 649, pozemek parc.č. 650/2 ). Věc byla projednána na výboru sociálním a bytovém a výbor prodej nemovitostí nedoporučuje. Václav Vlasák sdělil, že navrhovaný prodej byl také projednáván na výboru majetku obce – výbor prodej také nedoporučuje. Zastupitelstvo neschvaluje prodej bytového domu v Praze 5, Starolázeňská 320 vč. přilehlých pozemků.

Hlasování: neschválen prodej - 6 proti, 1 zdržel se

9b) V souvislosti s předcházejícím bodem současně nájemci pro případ, že by se ZMČ rozhodlo nemovitosti neprodávat, požádali o schválení uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám, ve kterých by bylo sjednáno smluvní předkupní právo pro případ budoucího prodeje. Tento bod byl také projednán v sociálním a bytovém výboru a ve výboru majetku obce. Oba výbory nedoporučují zastupitelstvu zřídit pro stávající nájemníky předkupní právo. Zastupitelstvo neschvaluje zřízení smluvního předkupního práva pro případný budoucí prodej bytového domu v Praze 5, Starolázeňská 320 vč. přilehlých pozemků.

Hlasování: neschváleno zřízení předkupního práva - 6 proti, 1 zdržel se

10) Mgr. Felixová informovala, že dne 22.6. 2009 projednal výbor sociální a bytový jednotlivé žádosti uchazečů o nájem bytu v MČ Praha – Velká Chuchle, a to na základě skutečnosti, že se uvolnil byt v Praze 5 – Velké Chuchli, ul. Starochuchelská 240/38. Po prostudování jednotlivých žádostí proběhlo hlasování o návrhu, s kým z 8 stávajících uchazečů má MČ uzavřít nájemní smlouvu, resp. koho doporučuje SBV zastupitelstvu, s následujícím výsledkem podle počtu přidělených bodů :
1. Hana Klepalová 24
2. Jan Chocholatý 15 + 7 *)
3. Kristýna Fryšová 15 + 6 *)
4. Daniela Nemčeková 15 + 5 *)
5. Vladimíra Volfová 13
6. Vít Řepa 11 + 5 *)
7. Lucie Štěpánková 11 + 4 *)
8. Zdeňka Stojková 4 *)
body uváděné + 7, +,6 atd. jsou výsledkem druhého a třetího hlasování v důsledku prvotní rovnosti bodů

Uchazečku na první pozici s nejvyšším počtem bodů doporučuje SBV zastupitelstvu jako vhodného nájemce a doporučuje uzavřít s ním nájemní smlouvu

Z řad veřejnosti zazněly návrhy, zda by namísto uvedeného bytu neměla být vybudována klubovna ( pan Burle ) a zda by byt neměl být zachován např. pro školníka ( Dr. Řepová ). Mgr. Felixová doplnila informaci, že v současné době není mezi zájemci o obecní byt žádost ani od učitele ani příp. od školníka a postup při rozhodování o uzavření smlouvy se řídí dle přijatých kriterií standardně jako u ostatních bytů v majetku MČ. Zastupitelstvo schvaluje výsledek pořadí doporučeného SBV a uzavření nájemní smlouvy s paní Hanou Klepalovou.

Hlasování: schváleno - 6 pro, 1 proti

11) Starosta předal slovo p.Vlasákovi, který informoval o jednání výboru majetku obce:
Výbor projednal návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. PREdistribuce, a.s. jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Hl.městem Prahou jako investorem k pozemkům parc.č.3 a 4 v k.ú. Velká Chuchle za účelem vynucené překládky energetického zařízení v rámci stavby označené „Praha 16 – Velká Chuchle, přeložky kabelů NN, ul. Starochuchelská č. stavby IM 90314, SPP: S-119314“. Na základě doporučení výboru ZMČ uzavření této budoucí smlouvy schválilo s tím, že věcné břemeno bude zřízeno jako bezúplatné.

Hlasování: jednomyslně schváleno

12) P.Vlasák předložil výzvu spol. PREdistribuce, a.s. k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 1037/1 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění, provozování a užívání kabelového vedení (ul.Dubnická), a to s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 10.4.2008. Výbor doporučil ZMČ uzavření této smlouvy schválit, rovněž ZMČ s uzavřením smlouvy souhlasí, a to za cenu dle znaleckého posudku.

Hlasování: jednomyslně schváleno

13) Výbor majetku obce dále doporučil ZMČ uzavřít dle návrhu smlouvu se spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 1159/1 a 1160 v k.ú. Velká Chuchle ve prospěch stavby plynárenského zařízení „Stavba č.4506 – TV Velká Chuchle, etapa 0005-Serpentina: Přeložky+opěrná zeď“ (přeložení STL plynovodu s přípojkou pro č.p. 256) spočívající v umístění této stavby a právu přístupu a vjezdu na uvedené pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, nutných oprav, údržby, stavebních úprav a kontroly stavby. ZMČ uzavření této smlouvy schválilo, a to za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

14) Výbor majetku obce rovněž projednával návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č.1170 v k.ú. Velká Chuchle (40 cm2 v ul. Starolázeňská) se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za účelem pokládky telefonních kabelů, a to s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 4.6.2008. Vzhledem k tomu, že se jedná o pouze o 40cm2 dotčeného pozemku navrhla spol. Telefónica O2 uzavření tzv.jiné smlouvy, a to „Smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě“, která se nevkládá do KN, za jednorázovou náhradu Kč 1 000,- místo uzavření klasické smlouvy o zřízení věcného břemene za cenu dle znaleckého posudku. Výbor z důvodu zjednodušení doporučil ZMČ uzavřít tuto jinou smlouvu za jednorázovou náhradu Kč 1 000,-. Po jednání výboru však předložila spol. Telefónica 02 třetí variantu, a to návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, která bude vložena na KN, za jednorázovou náhradu Kč 1 000,-. ZMČ schválilo tuto třetí variantu, tzn. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za cenu Kč 1 000,-.

Hlasování: jednomyslně schváleno

15) Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k pronájmu pozemku parc.č. 1027/2 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 328 m2 p. P.T. z Praha 4 nebyly ze stran občanů připomínky, doporučil výbor ZMČ znovu tento pronájem schválit. Žádost p. T. i původně vyvěšený záměr se týkal i pozemku parc.č.1189 o výměře 98 m2. Vzhledem k námitce p. Suchomela, že se jedná o komunikaci – pokračování ul. U Bažantnice, která by měla sloužit jako veřejně přístupová cesta, byl následně vyvěšen nový záměr pouze na pozemek parc.č. 1027/2. Výbor s námitkou p. Suchomela souhlasil a rovněž ZMČ schválilo uzavření nájemní smlouvy pouze na pozemek parc.č. 1027/2.

Hlasování: jednomyslně schváleno

16) Starosta informoval o předloženém návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, kterou po konání majetkového výboru předložila Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Jedná se o zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 996, 1160 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle (přeložení a rekonstrukce STL plynovodu vč.přípojek pro č.p.410,243,376,537,178 a 145 – akce „Stavba č.4506-TV Velká Chuchle, etapa 0007-Na Hvězdárně: Plynovod a přeložka plynovodu). Věc je nutné ještě projednat s Magistrátem, resp. s Hlavním městem Prahou, který musí ve věci ještě rozhodnout.

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

17) Starosta informoval o kácení poškozených a nebezpečných stromů. Jedná se o topol v ul. Dostihová na základě žádosti vlastníka přilehlé nemovitosti pana Svobody. Odbor ŽP ÚMČ provedl potřebná ohledání a požádal ČIŽP o poskytnutí stanoviska k pokácení, k dispozici je i znalecký posudek. Bylo také provedeno šetření ohledně případného výskytu netopýrů. Současně výbory životní a bezpečnostní doporučují pokácení. Dále starosta informoval o návrhu bezpečnostního výboru na pokácení borovice v ul. Nad Drahou, a to z důvodu nebezpečného naklonění stromu nad komunikací. Pokácení bude provedeno v následujících dnech. Dalším stromem v havarijním stavu je lípa v Malé Chuchli v ul. Zbraslavská, která se vlivem větru rozlomila. Zde bylo kácení již provedeno. Zastupitelé doporučují, aby v případě pokácení těchto stromů byla požadována a provedena náhradní výsadba.

18) Dále starosta informoval o skutečnosti, že se na všechny MČ v Praze obrátila MČ Praha 2, která připravila a navrhla text nové obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na území hl. města Prahy. Starosta se obrací na zastupitele i na veřejnost, aby k této připravované vyhlášce učinili své případné připomínky.

19) Starosta přítomné informoval o stížnosti pana Kawuloka z Malé Chuchle, že dochází k pálení plastových obalů na pozemku, který je ve vlastnictví spol. Podzimek a synové. Tajemnice úřadu paní Hanlová provedla místní šetření, konstatovala, že na pozemku se nachází stavební materiál a palety a pálení plastů nezaznamenala. Požádala pana Kawuloka, aby v případě, že se skutečnost bude opakovat, kontaktoval policii, která může uložit blokovou pokutu na místě, případně informovat úřad a bude zahájeno správní řízení. Tajemnice na základě této stížnosti kontaktovala výrobního ředitele spol. Podzimek a synové Ing. Veselého. Ten připustil, že ze strany zaměstnance mohlo dojít k založení ohniště na pozemku, věc s ním vyřešil a ujistil, že se věc nebude opakovat.

20) Arch. Vokurka informoval o plánované rekonstrukci el. vedení 2x110 kV, které jde přes Lahovskou středem současné zástavby, kdy dojde k osazení nových stožárů v té samé trase. Řešení této problematiky lze v současné době přesunout na některé další jednání zastupitelstva. Starosta k tomuto bodu doplňuje, že Ing. Schůrek požádal projektanta o poskytnutí doplňujících informací. 21) Arch. Vokurka poskytl informace k zahájení výstavby dalšího úseku komunikace Na Hvězdárně ( od Šatrů k Vávrům ) tak, jak bylo projednáno na stavebním výboru. Dle sdělení investora bude rekonstruovaný úsek dokončen v letošním roce. V souladu s doporučením SV navrhuje Arch. Vokurka, aby starosta projednal na OMI prodloužení úseku výstavby komunikace, a to včetně inženýrských sítí od stávajícího ukončení u Vávrů po poslední dům zástavby – k Minxům. Starosta přislíbil jednat s investorem v této věci. Arch. Vokurka dále navrhuje, aby v rámci jednání bylo požadováno, aby byla zainvestována celá komunikace až k obratišti, vč. sítí. Starosta přislíbil, že při jednání na magistrátu a OMI bude činit kroky k uvolnění peněz na dokončení celé komunikace k obratišti během příštího roku. Na základě proběhlé diskuse se usneslo, že zastupitelstvo MČ
21a) trvá na tom, aby současná prováděná rekonstrukce v ul. Na Hvězdárně byla provedena až k poslednímu domu zástavby tj. k domu Minxů ( poslední dům vpravo ) Hlasování: jednomyslně schváleno
21b) žádá, aby v roce 2010 byla vybudována v ul. Na Hvězdárně komunikace od domu Minxů k plánovanému obratišti MHD, včetně zasíťování Hlasování: jednomyslně schváleno
21c) žádá, aby tato nově vybudovaná komunikace v ul. Na Hvězdárně nesloužila k stavební činnosti jakýchkoli firem, které v prostoru Hvězdárny provádějí stavební činnost Hlasování: jednomyslně schváleno a pověřuje starostu, aby v intencích usnesení jednal s OMI a Magistrátem hl.m. Prahy.

22) Arch. Vokurka sdělil, že na ÚMČ Praha Velká Chuchle byl předán návrh přípravného výboru na uspořádání místního referenda a přečetl znění otázky, která by měla být předmětem referenda :
Souhlasíte s tím, aby městská část Praha - Velká Chuchle podnikla v samostatné působnosti kroky, zamezující realizaci přemostění přes železniční trat' do doby, než nezávislá studie - zpracovaná dle Zadání uvedeného v příloze č. 5 Usnesení zastupitelstva č. 3/2009 ze dne 30.3.2009 - nade vší pochybnost prokáže, že přemostění je pro Velkou Chuchli nezbytně nutné a jeho realizací nedojde k nárůstu dopravy ve Velké a Malé Chuchli ani k negativním dopadům na jejich životní prostředí?
Arch. Vokurka sdělil, že by bylo vhodné spojit referendum s podzimními volbami, kvůli finančním prostředkům. Starosta sdělil, že na dnešním jednání není možné rozhodnout o termínu konání referenda, neboť návrh v souladu se zákonem o místním referendu posuzuje ÚMČ Praha – Velká Chuchle, který musí provést kontrolu formálních náležitostí návrhu, případně vyzvat k odstranění nedostatků a zmocněnec výboru Ing. Kozický bude písemně vyrozuměn. Starosta sdělil, že jakmile bude k dispozici bezvadný návrh k uspořádání referenda, bude svoláno mimořádné zastupitelstvo. Ing. Kozický k věci doplnil, že návrh byl podán 23.6. 2009 a pokud návrh obsahuje vady, odstraní je a předá starostovi. Důvod pro stanovení termínu v době konání podzimních voleb vidí nejen ve snížení nákladů, ale také ve vyšší účasti lidí. K tématu proběhla diskuse – zapojili se např. pan Burle ( otázka by se měla přeformulovat jednodušeji – přemostění ano/ne ), pan Dubský (v zastupitelstvu jsou laici je třeba mít odborné podklady), pan Linhart ( od chvíle vyhlášení referenda nemůže MČ konat v otázce, která je předmětem referenda, nemůže se stavět), dr. Piskáček ( otázka do referenda je složitá, měla by se stáhnout a vyhlásit jednoduchá, většina lidí nebude vědět o čem hlasuje ).

23) Arch. Vokurka informoval o skutečnosti, že ÚMČ obdrželo oznámení – veřejnou vyhlášku o zahájení řízení o vydání změny Z1000/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a že veřejné jednání ve věci se bude konat dne 6.8. 2009 na Magistrátu hl.m. Prahy.

24) Mgr. Felixová seznámila zastupitele a přítomné hosty s došlou žádostí společnosti JVS GROUP, s.r.o., která hodlá dne 28.8. 2009 od 16.00 do 22.30 hod. uskutečnit v areálu dostihového závodiště ve Velké Chuchli akci Pyrogames – multimediální a pyrotechnickou show s využitím světelných a laserových prvků. K tomuto tématu proběhla mezi přítomnými diskuse s námitkami a obavami, jak může akce negativně ovlivnit nejen chuchelské občany, ale také domácí zvířata. Vzhledem ke skutečnosti, že MČ akci nepovoluje, pouze se k ní vyjadřuje, zastupitelstvo bere akci na vědomí s tím, že navrhuje, aby byl pořadateli akce sdělen požadavek MČ k dodržení „nočního klidu“ tedy nepřekročení 22.00 hodiny a jako možná kompenzace zatížení občanů a místních zvířat umožnit volný vstup chuchelským občanům na tuto akci.

25) Mgr. Hromádka učinil dotaz na starostu na měření exhalací (přemostění Radotín – Lahovice). Starosta sdělil, že o věci hovořil se starostou MČ Praha 16 Hanzlíkem, a že s ním o věci nadále bude jednat. Dále Mgr. Hromádka vznesl námitku nad schválením rozpočtu zastupitelstvem hl. m. Prahy, zkrácením o 300 mil. Kč na protipovodňová opatření. Domnívá se, že by se měl projevit nad touto skutečností nesouhlas ze strany naší MČ.

26) Starosta navrhl, aby naše MČ poskytla vysoušeče, které máme k dispozici některé obci či vesnici, která byla postižena současnými povodněmi. Uvedl, že vysoušeče jsou technicky v pořádku a je třeba oslovit místní občany, kteří mají vysoušeče ještě zapůjčené, aby je, pokud je to možné, dali také k dispozici. Dále navrhl, aby se uvolnila z rozpočtu MČ částka 20-30 tis. Kč, za kterou by se nakoupila např. dezinfekce, prac. nářadí, pitná voda apod. Zastupitelstvo souhlasí se zapůjčením vysoušečů, které jsou ve vlastnictví MČ do některé povodněmi postižené obce a vyčlenění finanční částky 30.000,- Kč z rozpočtu na nákup dezinfekce, prac. nářadí, pitné vody apod. a následného poskytnutí těchto věcí postižené obci.

Hlasování: jednomyslně schváleno

27) Arch. Vokurka sdělil, že obdržel od arch. Malého alternativní návrh obytné zóny ulice Starochuchelská , jak případně řešit dopravu v této oblasti. Tento návrh bude zveřejněn na www stránkách úřadu a na úložišti zastupitelů, aby se s návrhem mohli seznámit ostatní. Starosta dále informoval, že z důvodu opravy vozovky komunikace Starochuchelská v úseku nám. Chuchelských bojovníků – Pod Akáty, vydal ÚMČ Praha 16 – Radotín dne 24. června 2009 rozhodnutí ve prospěch žadatele BENE – stavební společnost , které povoluje od 1. července 2009 úplnou uzavírku komunikace Starochuchelská. Uzavření komunikace bude mít 2 fáze, a to 1. fáze od 1.7.2009 do 31.8.2009 v úseku nám. Chuchelských bojovníků – Pod Akáty 2. fáze od 1.9.2009 do 30.9.2009 v úseku nám. Omladiny – Pod Akáty. Pro chuchelské občany bude zajištěna objízdná trasa. V době prázdnin nebude zajíždět autobus 172 přes závory a budou zrušeny zastávky Kazínská, Velká Chuchle, Starochuchelská.

28) Následovala diskuse a připomínky hostů:
Dr. Řepová se dotázala na jednání se společností ZEPRIS – starosta sdělil, že na jednání byl Ing. Schůrek p. Dubský – v souvislostí s informací o kácení topolu, navrhuje, aby i za pokácené stromy nad přejezdem byla vysazena adekvátní náhrada a zda by se strom resp. pařez, který znovu obrazil, nedal zachránit ? Starosta vyzval k podávání návrhů, kam by se náhradní výsadba měla umístit.
p. Burle – sdělil, že doprava v Chuchli vzrostla enormně a díky tomu dochází k otřesům domů, které praskají, dělá to např. automatická převodovka autobusů
p. Melichar – upozornil, že by se měl posekat pozemek za bývalou školkou, který se nachází přes ulici jeho domu, starosta uvedl, že se jedná o pozemek magistrátní
p.Melichar připomněl otázku lepšího označení cyklostezky u tenisových kurtů, aby cyklisté neohrožovali chodce a možnost zřídit lampu veřejného osvětlení do části ul. Starolázeňské při odbočení z Paroplavební
Dr. Řepová také upozornila na neudržovaný pozemek Hondy u parkoviště. Starosta přislíbil řešení těchto otázek.

Zasedání bylo ukončeno v 20.40 hodin.

Zapsala Mgr. Lenka Felixová a Ing. Lenka Svobodová

Stanislav F r e s l , starosta

Ověřovatelé:
Václav V l a s á k
Mgr. Tomáš H r o m á d k a