Zápis č. 7/2007 ze dne 28.5.2007

Zápis č. 7/2007
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 28.5.2007


Přítomni:
členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté 1

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.

Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Olga Kuzníková, Mgr. Tomáš Hromádka

Návrh na program zasedání:
Program :
1. kontrola zápisu a usnesení 6/2007
2. zpráva o přezkoumání hospodaření MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2006
3. kontrola VZP-zpráva
4. projednání návrhů
- majetkové záležitosti – nákup a prodej pozemků
- projednání smluv
- organizační záležitosti příspěvkových organizací
- diskuse
- závěr

Hlasování: jednohlasně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.6/2007, uskutečněného dne 30.4.2007 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila ZMČ se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2006“, provedenou sekcí kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy podle zákona č. 420/2004 Sb., se závěrem, že při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru a že hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky a nakládání s majetkem bylo v roce 2006 v souladu s předpisy, upravujícími finanční hospodaření územních samosprávních celků. Informaci doplnil starosta s tím, že kontrolní skupina se při projednávání zprávy vyjádřila velmi pochvalně k bezchybnému vedení účetnictví.
ZMČ bere zprávu na vědomí.

2/ Tajemnice rovněž seznámila s „Protokolem o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného“, která byla provedena pracovníky VZP ČR za období 11.6.2003 – 16.4.2007. Za uvedené období nebyly zjištěny nedostatky pouze jedna omylná platba, která vznikla záměnou účtu a byla po dohodě s VZP provedena.
ZMČ bere protokol na vědomí.

3/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který seznámil s jednáním výboru majetku obce a na základě doporučení výboru předložil žádost p. J. Z. o odkoupení části pozemku parc. č. 160/6 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 580 m2 na základě předloženého znaleckého posudku. ZMČ po projednání schválilo prodej uvedené části pozemku a to za cenu dle znaleckého posudku ve výši 520,- Kč/m2.
Hlasování: jednohlasně schváleno

4/ P. Vlasák dále předložil ke schválení návrh kupní smlouvy mezi MČ Praha-Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 na prodej pozemku parc. č. 1159/3 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 13 m2 za cenu dle znaleckého posudku. Výbor prodej doporučil, ZMČ jej po projednání schválilo a souhlasí s vyvěšením záměru.
Hlasování: jednohlasně schváleno

5/ P. Vlasák také předložil k vyjádření návrh smlouvy o věcném břemenu ve prospěch PREdistribuce, a.s. – kabelové vedení 1 a 22kV na pozemcích parc. č. 1158 a 1159/1 v k.ú. Velká Chuchle. ZMČ uzavření smlouvy schválilo za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednohlasně schváleno

6/ Pan Vlasák informoval o žádosti manželů J., kteří mají v Malé Chuchli přístup ke svému pozemku pouze po pozemku parc. č. 208/3 (komunikace), jehož vlastníky jsou manželé P.. Manželé J. požádali ÚMČ o pomoc při řešení této situace a výbor majetku obce, vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci navazující na ulici V Uličce, kterou vlastní MHMP, doporučil, aby se MČ obrátila na Magistrát. ZMČ schválilo, aby ÚMČ jednal v této věci s MHMP (TSK).
Hlasování: jednohlasně schváleno

7/ Pan Vlasák, vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení prodeje části pozemku parc.č. 87/2 k.ú. Malá Chuchle o výměře 25 m2 za cenu dle znaleckého posudku. ZMČ schválilo uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha- Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 na výše uvedený pozemek.
Hlasování: jednohlasně schváleno

8/ Pan Vlasák, vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení koupě pozemku parc.č. 869/8 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 2562 m2 (u fotbalového hřiště) od p. K. P za dohodnutou cenu 452 tis. Kč. ZMČ uzavření kupní smlouvy schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

9/ Starosta předal slovo p. Rysovi, který se zmínil o projektu potoka Vrutice a zpochybnil výpočty průtočnosti v ul. Dostihová, zpracované firmou ONEGAST, neboť dle jeho výpočtů je průtok menší. Dále informoval o anonymu, který vyzval výbor ŽP k větší aktivitě pokud jde o pořádek v ul. Dolomitová a o žádosti p. K., zaslané starostovi a zastupitelům s dotazy, které se týkají hustoty osídlení na pozemcích FINEPu a snahy vyřadit stavbu přemostění ze seznamu veřejně prospěšných staveb. Odpověděl starosta, že kopii dopisu předal všem členům ZMČ – předsedům výborů, aby po projednání ve výborech tlumočili stanovisko na příštím jednání ZMČ. P. Rys ještě učinil dotaz, proč se kácely stromy v serpentině, když se tam nic neděje a p. Vokurka mu odpověděl, že kácení muselo být provedeno v době veget. klidu. P. Rys se zároveň zmínil o anketě, kterou zorganizovalo OS Zdravá Chuchle /TAM-TAM/ a poznamenal, že o ni určitě nebude mít nikdo zájem. P. Burle požádal, aby mu vyplněné anketní lístky na dva dny zapůjčil a p. Rys mu je předal.

10/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o žádosti řed. MŠ p. Vostřákové o vyjádření k možnosti snížit (odpustit) v odůvodněných případech úplatu v MŠ za předškolní vzdělávání (dlouhodobá nemoc či jiná dlouhodobá nepřítomnost dítěte). ZMČ po podrobném projednání schválilo ve vyjímečných případech možnost snížení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ.
Hlasování: jednohlasně schváleno

11/ Mgr. Felixová rovněž informovala o vyjádření řed. Jančíkové k návrhu člena ZMČ na dočasné využití venkovních prostor (hřiště u ZŠ) pro veřejnost. Paní ředitelka nedoporučila využití školních prostor z mnoha důvodů ( prostory jsou v dopoledních hodinách využívány ke školním aktivitám, současně probíhá výuka, která by byla rušena hlukem, není zajištěno hygienické zázemí a o víkendech by chyběl dohled na zakrytí pískoviště, na pořádek a úklid kolem školy (odpadky, nebezpečné předměty, psí exkrementy apod.) ZMČ po projednání neschválilo z uvedených důvodů využití školních prostor pro veřejnost.
Hlasování: 7 neschválilo, l se zdržel,1 pro

12/ Starosta předal slovo p. Děrdové, která informovala o kontrole pokladních dokladů u ÚMČ Praha-Velká Chuchle za I. čtvrtletí r. 2007, kterou provedli členové kontrolního výboru p.Vojta, p. Piskáčková a p. Děrdová. Kontrola nezjistila žádné nedostatky, naopak se vyjádřila kladně k vedení pokladny.
ZMČ vzalo na vědomí.

13/ Starosta předal slovo Mgr. Schönbauerové, která předložila návrh výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity na zajištění „Pražské mobilní zvonohry“. Po předběžném projednání s provozovatelem by byl reálný termín 26.12.2007 dopoledne po dobu cca 2 hodiny. ZMČ po projednání tento záměr schválilo (předpokládané náklady by nepřesáhly 15 tis. Kč) a starosta požádal členy ZMČ o vytipování vhodného místa na tuto akci do dalšího jednání ZMČ.
Hlasování: jednohlasně schváleno

14/ Starosta předal slovo Bc. Kuzníkové, která učinila dotaz, kdy bude otevřena samoobsluha. Odpověděl starosta, že vzhledem k dohodě s novým provozovatelem samoobsluhy na úpravách objektu většího rozsahu se předpokládá otevření ve druhé pol. června 2007. ÚMČ informoval na webových stránkách i informačních deskách MČ.

15/ P. Kuzníková se dále dotazovala, zda byla MHMP vyhlášena akce „Stojany na kola“, na kterou má přispívat MHMP. Odpověděl starosta, že zatím nikoliv, ale bez ohledu na to MČ uvažuje o pořízení stojanů na kola k ZŠ a k poště.
ZMČ bere na vědomí.

16/ P. Kuzníková ještě požádala o informaci o mostku přes Vrutici u podchodu pod Strakonickou. Vyjádřil se starosta, že bude součástí úprav Vrutice v ulici Dostihové.

17/ Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který seznámil s jednáním výboru stavebního dne 23.5.2007. Informoval podrobně o návrhu úprav ÚP změny 06, 07. Dne 7.6.2007 se uskuteční na Útvaru hl. m. Prahy projednávání navrhovaných úprav ÚP a ZMČ pověřilo účastí na tomto jednání p. starostu a p. Vokurku.
Hlasování: jednohlasně schváleno

18/ Dále p. Vokurka seznámil členy ZMČ se žádostí ŘSD o stanovisko ke stavbě svážnice Velká Chuchle – Radotín jako součásti stavby 514 – okruh Lahovice – Slivenec. Svážnice je naprojektována jako horizontální lesní cesta ve svahu nad tratí mezi vyústěním tunelu a prostorem nad nádražím ve Velké Chuchli s odůvodněním možnosti odvozu dřeva z tohoto lesního prostoru. ZMČ po projednání stavbu neschválilo.
Hlasování: jednohlasně proti

19/ P. Vokurka, na základě nového projednání ve stavebním výboru, požádal o revokaci b. 5/26 usnesení č. 5/2007 ze dne 26.3.2007 v plném rozsahu vzhledem k tomu, že došlo ke změně projektu příjezdu ke stavbě na pozemek parc. č. 335/5, k.ú. Velká Chuchle a projekt předpokládá přímý vjezd přes pozemek parc. č. 1038 ve vlastnictví obce, namísto původně odsouhlaseného propojení s příjezdem k parcele 335/13 (p. P.). Výbor doporučil souhlasit s touto změnou za podmínky, že stavebník (manželé O.) provede práce na pozemku parc. č. 1038 na vlastní náklady a bude platit dlouhodobý nájem za celou část pozemku parc. č. 1038, přiléhající k pozemku parc. č. 335/5.
Hlasování: jednohlasně schváleno

20/ Starosta předal slovo Mgr. Hromádkovi, který informoval o tom, že Rada hl. m. Prahy schválila zadání nového územního plánu a pokud návrh schválí i ZHMP, zahájí ihned Útvar rozvoje hl. m. Prahy práce na novém územním plánu města.

21/ Starosta znovu předal slovo tajemnici, která informovala o tom, že se s p. Hromádkou zúčastnila semináře Spolupráce městských částí v oblasti CR „Praha není jen královská cesta“, který organizačně zabezpečoval Institut evropské demokracie. Další seminář dne 4.6.2007 poskytne informace o možnostech využití evropských Strukturálních fondů a Norských fondů a možnostech spolupráce formou „public-private partnership“.

22/ Tajemnice dále seznámila s tím, že prověřovala možnost zakoupení digitálního záznamníku (diktafonu) pro pořizování záznamu z jednání zastupitelstva a informovala o možné variantě.

23/ Tajemnice ještě pozvala na akci „Dětský den spolu s královských průvodem císaře Karla IV“, který se uskuteční v pátek 1.6.2007 od 12 hod. na Staroměstském náměstí. (podrobný program bude zveřejněn na našich webových stránkách). Královský průvod má v kompetenci krajský úřad Středočeského kraje a má podporu hlavního města Prahy a MČ Praha 1.

24/ Starosta dále informoval o tom, že stavební odbor projednává nabídku na projekční a investiční činnost pro stavbu dešťové kanalizace ve Velké Chuchli – prostor vymezený ul. Strakonická, Dostihová a Starolázeňská a objízdnou komunikací u trati ČD. Na dalším jednání ZMČ bude projednáno případné zadání zhotovení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a inženýrská činnost do vydání ÚR a SP.

25/ Starosta požádal o vyjádření k zadání zhotovení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a inž. činnost do vydání ÚR a SP pro stavbu „Připojení domů čp. 406, 407 a 432 na STL rozvod plynu“ v ul. Nad Závodištěm ve Velké Chuchli společnosti VSV – Engineering s.r.o. Staropramenná 29, Praha 5. ZMČ po projednání zadání schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

26/ Starosta dále informoval o žádosti jednatele MO Českého rybářského svazu p. Štiky o příspěvek na činnost Místní organizace Českého rybářského svazu . ZMČ po projednání schválilo příspěvek ve výši 5 000,- Kč.
Hlasování: jednohlasně schváleno

27/ Starosta, v souvislosti se schválenou inv. dotací z MHMP na nákup zařízení pro údržbu komunikací a veřejné zeleně ve výši 500 tis. Kč, předložil nabídku p. Jana Soldáta, Ve struhách 150, 390 03 Tábor – Klokoty na štěpkovač CHIPPER 8. ZMČ po projednání schválilo nákup štěpkovače za cenu 396 tis. Kč bez DPH.
Hlasování: jednohlasně schváleno

28/ Starosta předal znovu slovo p.Děrdové, která požádala o prověření možnosti osazení dopravního značení v ulici Radotínská u přechodu u nádraží. Odpověděl starosta, že se pokusí o projednání.

29/ Starosta předal slovo p. Schönbauerové, která požádala o omezení rychlosti ve V. Chuchli, především v okolí školy v ulici Starochuchelská. ZMČ po projednání pověřilo starostu jednáním s odborem dopravy MČ Prahy 16 a TSK (možnost zpomalovacích prahů, omezení rychlosti nebo zřízení obytné zóny).
Hlasování: jednohlasně schváleno

30/ Starosta ještě jednou předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který v souvislosti s tím, že MČ obdržela od MHMP dotaci na rekonstrukci chodníků a komunikací, informoval o tom, že stavební výbor vytipuje chodníky, které by bylo vhodné rekonstruovat a předloží ke schválení ZMČ.
ZMČ vzalo na vědomí.

31/ Starosta předal slovo Mgr. Hromádkovi, který informoval o tom, že dne 22.5.2007 byla slavnostně otevřena nejmenší pobočka Městské knihovny ve Velké Chuchli a zařadila se tak mezi dosud 33 plně automatizovaných knihoven na území hlavního města. Slavnostního otevření se zúčastnil náměstek ředitele knihovny Ing. Pavel Petříček, ředitelka Obvodní knihovny pro Prahu 5, 13 a 16 PhDr. Jana Alexová a za MČ Praha – Velká Chuchle starosta, místostarostka a tajemnice.

32/ Starosta rovněž informoval o tom, že od 21.6.2007 od 7.00 hodin ráno do 23.6.2007 do 18.00 hodin odpoledne bude firma SKANSKA DS provádět pokládku obrusné vrstvy komunikace v křižovatce ulic Dostihová – Radotínská v návaznosti na ulici U Skály. Železniční přejezd bude v této době neprůjezdný.
ZMČ vzalo na vědomí.

33/ Na závěr jednání ZMČ starosta požádal členy ZMČ, aby do příštího zasedání ZMČ nahlásili tajemnici předpokládané čerpání dovolené v červenci a srpnu z důvodu organizačního zabezpečení případného mimořádného zasedání ZMČ a krizového štábu.

34/ Starosta předal slovo p. Burlemu, který se zúčastnil zasedání ZMČ jako host a ten vyjádřil své náměty a připomínky ke kácení topolu na Dostihové ulici, k nebezpečnému železničnímu přejezdu, k protipovodňovým opatřením, k užívání štěpkovače a multikary, k umístění osvětlení uprostřed chodníku, k počtu úředníků na ÚMČ (dříve stačili dva).Dále požadoval odvoz „Žákova lomu“, řešení poldrů, „odstranění dopravních značek“ (stejně je nikdo nedodržuje), obnovení tůně v Chuchelském háji a domníval se, že městská část by měla provozovat samoobsluhu, což by vedlo ke snížení cen.

Na závěr p. Burle ujistil členy ZMČ, že je „humorista“, že to tak nemyslí a neformální diskuse pokračovala i po skončení ZMČ.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.15 hodin.

Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl starosta

Ověřovatelé: Bc. Olga Kuzníková Mgr. Tomáš Hromádka