Zápis č. 8/2008 ze dne 29.9. 2008

Zápis č. 8/2008
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 29.9.2008

Přítomni:
členové zastupitelstva 8 (do 19.00 hod.)
9 (v 19.00 hod. se dostavil p. Rys, hlasoval od b. 16)
nepřítomen, omluven 0
hosté 2

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl.
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů. Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Olga Kuzníková, Mgr. Lenka Felixová

Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 7/2008.
2 Rozpočtové úpravy na r. 2008
3. Rozpočtový výhled na r. 2009 a 2010
4. Aktualizace b. X jednacího řádu ZMČ
5. PSSZ – kontrola pojistného
6. Informace o konkurzním řízení na řed. MŠ
7. Majetkové záležitosti
8. Stavební záležitosti
9. Bytové záležitosti
10. Různé
Hlasování: jednomyslně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu z mimořádného zasedání ZMČ č.7/2008, uskutečněného dne 28.7.2008 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru, seznámila s návrhem rozpočtových úprav na rok 2008 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 1 112 500,- Kč (do příjmové části byly zapojeny prostředky za pojistné plnění za opravu Multicar, převod nerozděleného zisku z minulých let z hospodářské činnosti, zapojení neinv. dotace na financování CzechPOINT a do výdajové části bylo zapojeno pojistné plnění (Multicar), úpravy na hřišti u MŠ (hrací prvky), dokumentace pro příjezdovou komunikaci Nad Závodištěm, navýšení příspěvku pro ZŠ – učební pomůcky, školení, snížení rezervy – čerpání vrácené daně z příjmů, navýšení výdajů na nákup DDHM – CzechPOINT, navýšení výdajů na nákup ostatních služeb CzechPOINT). ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo. Rozpočtové úpravy jsou uvedeny v příloze č. l usnesení 8/2008.
Hlasování: jednomyslně schváleno

2/ Tajemnice, na základě žádosti řed. ZŠ Mgr. Jančíkové, předložila návrh na úpravu rozpočtu ZŠ: přesun finančních prostředků z FRM na nutné opravy a údržbu projektu (oprava hygienických zařízení, oprava plynových kotlů, oprava střechy) ve výši 100 tis. Kč do provozu a přesun finančních prostředků z RF do provozu na pokrytí nutných nákupů v souvislosti s epidemií žloutenky (15000,- Kč), pokrytí zvýšených cen služeb (internet do škol 15000,-) a plavání (22000,-). ZMČ úpravu rozpočtu ZŠ schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

3/ Starosta, na základě doporučení finančního výboru, předložil k vyjádření návrh rozpočtového výhledu na r. 2009 a 2010. ZMČ po projednání rozpočtový výhled schválilo.Rozpočtový výhled na r. 2009 a 2010 je uveden v příloze č. 2 usnesení 8/2008.
Hlasování: 7 pro, l proti

4/ Starosta opět předal slovo tajemnici, která informovala o požadavku MHMP – řed. Trnky na zpřehlednění a zjednodušení jednacích řádů ZMČ městských částí. V této souvislosti předložila návrh na úpravu b. 2 článku X jednacího řádu ZMČ ze dne 29.1.2007 s tím, že se veřejnost při rozpravě může vyjádřit k jednotlivým bodům programu (bez souhlasu ZMČ, jak bylo v původním znění) a v zájmu plynulého průběhu zasedání se jednotlivá vystoupení osob omezují na dobu 3 minut. ZMČ po projednání schválilo dodatek č. l k jednacímu řádu ZMČ ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.10.2008 s úpravou b. 2 článku X v tomto znění.
Hlasování: jednomyslně schváleno

5/ Tajemnice seznámila členy ZMČ s protokolem PSSZ č. 2002/08 o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění u ÚMČ Praha-Velká Chuchle, provedené dne 7.8.2008. Nebyla zjištěna žádná pochybení a nebyla uložena žádná opatření k nápravě.
ZMČ vzalo výsledky kontroly na vědomí.

6/ V souvislosti s tím, že v konkurzním řízení na ředitelku MŠ nebyla v l. kole vybrána vhodná uchazečka, informoval starosta o tom, že stávající ředitelka p. Vostřáková po dohodě s MČ učinila zpětvzetí výpovědi z pracovního poměru a vzdání se funkce, aby byl časový prostor pro opakované konkurzní řízení. ZMČ zpětvzetí schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

7/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o novém vypsání konkurzního řízení na funkci řed. MŠ s tím, že ve stanoveném termínu se přihlásily 3 uchazečky. Konkurzní komise po kontrole přihlášek konstatovala, že všechny uchazečky splňují požadovaná kritéria a byly pozvány k ústnímu pohovoru.
ZMČ vzalo na vědomí.

8/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který seznámil členy ZMČ s jednáním výboru majetku obce, který projednával nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemku parc.č. 417/1 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 233 m2 (pozemek pod obecní komunikací v ul. Na Cihelně) do vlastnictví hl.m.Prahy a jeho následné svěření naší MČ. Výbor doporučil ZMČ s tímto bezúplatným převodem souhlasit a ZMČ jej rovněž schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9/ Pan Vlasák informoval o žádosti Odboru ochrany prostředí MHMP o odsvěření lesního pozemku parc.č. 1132/1 v k.ú. Velká Chuchle – nezpevněné cesty mezi hřbitovem a zástavbou obce, jehož správa je tomuto odboru svěřena. Výbor doporučil souhlasit s odsvěřením a ZMČ jej schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10/ Výbor se též zabýval žádostí společnosti SMEČ s.r.o. o pronájem nevyužitých pozemků v záplavové oblasti o výměře cca 2000 m2 pro parkování nákladních vozidel a malé mechanizace. Výbor doporučuje ZMČ nabídnout této společnosti k pronájmu část pozemku parc.č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle, a to za cenu 200 Kč/m2/rok. ZMČ schválilo uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. v k.ú. Velká Chuchle o výměře cca 2000 m2 za cenu 200 Kč/m2/rok na dobu 1 roku s přednostní možností prodloužení po předchozím vyvěšení záměru.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11/ Tajemnice předložila k vyjádření souhlasné prohlášení mezi MČ Praha – Velká Chuchle a MČ Praha 5, aby pozemek č. parc. 1111 – podíl ve výši 1/4 (celková výměra 4726 m2- lesní pozemek) v k.ú. Velká Chuchle, dosud ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5, byl svěřen MČ Praha – Velká Chuchle. ZMČ souhlasné prohlášení schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

12/ Starosta seznámil s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 829/2008/OSDS, kterou předložila Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Praha 4, U Plynárny 500 na „Stavbu č. 4506 – TV Velká Chuchle, etapa 0007 – Na Hvězdárně: Plynovod a přeložka plynovodu“ na poz. parc. č. 996, 1160 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle v ul. Na Hvězdárně. ZMČ schválilo uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

13/ Tajemnice informovala o výzvě MČ k podání nabídky na rekonstrukci splaškové kanalizace v ul. Dubnická a Strmý Vrch ve Velké Chuchli. Ve stanoveném termínu obdržela MČ 3 nabídky. Komise, jmenovaná tajemnicí provedla dne 22.9.2008 vyhodnocení a dle zadávacích kritérií doporučila toto pořadí: l/ ZEPRIS s.r.o. /cena díla 2,462.275 Kč bez DPH/ 2/ p. Petr Vácha /cena díla 2,895,499 Kč bez DPH/ 3/ Stavební společnost Šlehofer, a.s. /cena díla 3,033.010 Kč bez DPH/ Rekonstrukce bude hrazena z dotace od MHMP a ZMČ schválilo uzavření „Smlouvy o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ul. Dubnická a Strmý Vrch ve Velké Chuchli“ se spol. ZEPRIS s.r.o., Do Koutů 3, 143 16 Praha 4 dle předložené nabídky a za výše uvedenou cenu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

14/ Starosta informoval o výstavbě chodníků pro pěší V Dolích. Výstavba byla zadána a je v kompetenci správce komunikace TSK hl. m. Prahy. V současné době TSK ukončila projekční práce, situační výkres byl předán a je k dispozici na stavebním odboru ÚMČ. Dle informace ing. Ditricha z TSK jsou stavební práce v letošním roce ještě reálné a to za předpokladu ukončení používání ulice Starochuchelské jako objízdné komunikace za uzavřenou komunikaci Na Hvězdárně do 31.10.2008. (v souladu s vydaným DIR)
ZMČ vzalo na vědomí.

15/ Starosta poté informoval o pozastavení výstavby „I. etapy FINEP“ v souvislosti se soudním rozhodnutím (žaloba o.s. „Zdravá Chuchle“ resp. JUDr. Kužvarta) a seznámil ZMČ o řadě jednání s investorem a zhotovitelem výstavby „serpentýny“ o dodržení termínu uzavírky. Dle ujištění investora MHMP-OMI bude dodržen termín ukončení uzavírky v ul Na Hvězdárně ve Velké Chuchli a to 31.10.2008 pod hrozbou sankcí a penále ze strany MHMP. Dále informoval o odsunutí termínu zahájení výstavby protipovodňové linie v Malé a Velké Chuchli na základě odvolání o.s. „Zdravá Chuchle“ resp. JUDr. Kužvarta. Stavba měla být zahájena ve 2. polovině letošního roku.
ZMČ vzalo informace na vědomí.

16/ Starosta předložil ZMČ koncept projektu „Revitalizace a využití pozemků v lokalitě „Lahovičky“ pro vybudování a provoz sportovišt“, jehož generálním investorem bude TRADECO Praha, s.r.o.a požádal členy ZMČ o vyjádření podpory. ZMČ koncept projektu schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

17/ Starosta ještě avizoval jednání pracovní skupiny pro projednávání územního plánu, neboť se domnívá, že by se pracovní skupina měla vyjádřit k další výstavbě v Chuchli. Dle jeho názoru by v okolí obce měla být zachována zeleň a další výstavba by neměla pokračovat.

18/ Starosta informoval o otevření dalšího úseku cyklostezky mezi Malou Chuchlí a Lahovicemi. Slavnostního otevření dne 17.9.2008 se zúčastnil primátor Pavel Bém a radní Petr Štěpánek.

19/ Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který seznámil ZMČ se schůzkou členů stavebního výboru se zástupcem developera p. Cerhou, za účelem řešení komerční zóny mezi Malou a Velkou Chuchlí. Výsledkem jednání, na základě připomínek členů stavebního výboru, bylo doporučení dopracovat variantní řešení dispozice jednotlivých objektů obchodního centra (Tesco, Bauhaus) v prostoru vymezeném ul. Starolázeňská, Strakonická a Mezichuchelská. V současné době jsou k dispozici celkem tři varianty půdorysného řešení. ZMČ i hosté, po seznámení s variantami, připomínkovali nedořešené parkování, nutnost prověření zvýšené dopravní zátěže, vyjádřili nesouhlas s 24 hodinovým provozem atd. ZMČ schválilo, aby stavební výbor pokračoval v jednáních ve smyslu vznesených připomínek.
Hlasování: jednomyslně schváleno

20/ P. Vokurka zároveň seznámil s jednáním stavebního výboru dne 23.9.2008 a předložil pro informaci územně technickou studii „Optimalizace železniční tratě Beroun – Řevnice – Praha Smíchov pro příměstskou dopravu“, kterou zpracoval SUDOP PRAHA, a.s. pro Správu železniční dopravní cesty. Vzhledem k tomu, že stavební výbor na minulém jednání nesouhlasil s některými navrženými objekty a nevhodnými změnami dispozice oproti současnosti, byl na jednání v září přizván zástupce projektanta ing. Tvrdík. Po tomto jednání SV doporučil zásadně přepracovat PD u stávajícího a studií rušeného železničního přejezdu a to tak, aby byl uchován přechod pro pěší formou signalizace příp.podchodem, neboť by došlo k faktickému rozdělení Velké Chuchle na dva celky před tratí a za tratí. Rovněž SV doporučuje přehodnotit polohové umístění nově projektované železniční zastávky až za centrální osu Velké Chuchle cca 300 m směrem k Malé Chuchli a to nejen z důvodu vlastní vzdálenosti, ale především z důvodu výškových rozdílů přístupové cesty mezi centrem Velké Chuchle a železniční zastávkou. Současně doporučuje znovu prověřit variantu s menším počtem kolejí. ZMČ pověřilo starostu dalším jednáním na SUDOPu ve smyslu doporučení SV.
Hlasování: jednomyslně schváleno

21/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o jednání výboru sociálního a bytového, který doporučil aktualizovat kritéria pro výběr uchazečů o nájem bytu. ZMČ návrh kritérií schválil s účinností od 1.10.2008, včetně doplnění povinnosti žadatelů obnovovat a aktualizovat svoji žádost každý rok a práva zastupitelstva pronajmout byt z důvodu veřejného zájmu i fyzické osobě, která nemá trvalé bydliště v Malé a Velké Chuchli, ale vykonává zaměstnání na území naší městské části jako zaměstnanec např. Policie ČR, Městské policie, hasičského sboru, školství, zdravotnictví apod.
Hlasování: jednomyslně schváleno

22/ Výbor posoudil žádost o nájem bytu p. Lucie Štěpánkové, bytem Na Cihelně 3/9, Praha 5 a doporučil zařazení žádosti do seznamu žadatelů o byt. Vzhledem k tomu, že žadatelka splňuje požadovaná kritéria, ZMČ zařazení žádosti do seznamu schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

23/ VSaB též doporučil provést aktualizaci stávajících žádostí o byty a zaslat žadatelům, jejichž žádosti jsou v současné době zařazeny v seznamu žadatelů o byt formuláře pro aktualizaci žádostí a údajů. ZMČ provedení aktualizace schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

24/ Mgr. Felixová, na základě informace stavebního odboru ÚMČ, že v bytovém domě „Vojtěška“ v ul. U Bažantnice byla dokončena rekonstrukce bytu 1+1, požádala ZMČ o vyjádření k přidělení bytu. ZMČ po projednání schválilo, aby VSaB po aktualizaci žadatelů a žádostí doporučil vhodného nájemce.
Hlasování: jednomyslně schváleno

25/ Starosta v souvislosti s projednáváním bytových záležitostí navrhl, aby výbor sociální a bytový ve spolupráci s ÚMČ připravil dopis na MHMP se žádostí o přidělení bytu z kvóty Hl. m. Prahy. (několik let nám nebyl městem žádný byt přidělen) ZMČ zaslání žádosti schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

26/ Starosta předal slovo tajemnici, která informovala, že městská část připravila pro veřejnost počítač, který je umístěn v přízemí budovy ÚMČ a od 1.10.2008 bude v úředních hodinách úřadu sloužit občanům MČ zdarma k přístupu na internet.

27/ Tajemnice seznámila ZMČ s tím, že dle správního řádu může oprávněná osoba požádat o zrušení trvalého pobytu občanovi a místem nového TP je v tomto případě sídlo ohlašovny, tedy Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle. Tito občané mohou požádat, aby sídlo ohlašovny bylo současně sídlem jejich podnikání a provozovny. Tajemnice požádala členy ZMČ o vyjádření a ZMČ po projednání neschválilo, aby občanům, kteří mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny bylo na této adrese povoleno sídlo podnikání a provozovny.
Hlasování: jednomyslně proti

28/ Příští zasedání ZMČ je plánováno na 27.10.2008, ale vzhledem k tomu, že v úterý 28.10.2008 je státní svátek a 27.10.2008 školní prázdniny, doporučil starosta změnu termínu a bylo schváleno, že 9. zasedání ZMČ se uskuteční ve středu 29.10.2008 v 18.00 hod.
Hlasování: jednomyslně schváleno

29/ Mgr. Felixová informovala, že řed. ZŠ Mgr. Jančíková stanovila na 13.10.2008 ředitelské volno.

30/ Ing. arch. Vokurka se dotázal, kdy bude otevřeno dětské hřiště u MŠ. Odpověděl starosta, že termín zatím nelze stanovit, vzhledem k tomu, že se proti rozhodnutí MČ Praha 16 ohledně povolení stavby dětského hřiště u MŠ odvolala k MHMP pí. K.

31/ Pokud jde o další dotaz p. Vokurky na termín veřejné schůze, odpověděl starosta, že ji plánuje do konce roku v Malé i Velké Chuchli.

32/ Na závěr dal starosta prostor k dotazům hostům a p. Melichar upozornil na nebezpečný přechod v ul. Starochuchelská u stanice autobusu Kazínská. Starosta informoval o tom, že TSK konečně přikročí k rozsáhlé rekonstrukci Starochuchelské a při jednání, které se předpokládá ještě v říjnu uplatní tyto připomínky a bude požadovat v této oblasti a u ZŠ zpomalovací prahy.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.00 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl,starosta

Ověřovatelé: Bc. Olga Kuzníková Mgr. Lenka Felixová