Zápis č 9/2008 ze dne 29.10.2008

1

Zápis č. 9/2008
ze zasedání Zastupitelstva městské části
Praha–Velká Chuchle, konaného dne 29.10.2008

Přítomni:
členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté 9

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl.

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení - schopné, přítomno 9 zastupitelů.

Ověřovatelé dnešního zápisu: Jan Rys, Václav Vlasák

Starosta na úvod jednání předložil návrh, aby po kontrole zápisu a usnesení byly projednávány stavební záležitosti, vzhledem k tomu, že tato problematika zajímá většinu přítomných hostů a ZMČ schválilo tento program zasedání:

1. Kontrola zápisu a usnesení č. 8/2008.
2. Stavební záležitosti.
3. Rozpočtové úpravy za rok 2008.
4. MHMP - protokol o kontrole na úseku poplatků.
5. Projednání výsledků konkurzního řízení na ředitelku MŠ a
projednání jmenování nové ředitelky.
6. Odměny ředitelek příspěvkových organizací.
7. Záležitosti Rady školy.
8. Příprava veřejné schůze.
9. Majetkové záležitosti.
10. Různé.

Hlasování: jednomyslně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.8/2008, uskutečněného dne 29.9.2008 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
l/ V rámci projednávání stavebních záležitostí starosta informoval o jednání, které vedl na TSK ohledně opravy komunikace v ul. Starochuchelská, Velká Chuchle, č. akce 756. Bylo dohodnuto realizovat opravu komunikace v rozsahu Náměstí Chuchelských bojovníků (začátek dopravního ostrůvku) – konec mostku D62 „Pod akáty“ . Starosta v tomto úseku inicioval zpomalovací prahy u přechodů pro chodce. Provedení prahů je závislé na výškovém řešení komunikace a především možnosti odvodnění. Projektant provede koncepční řešení, které projedná s DP – Autobusy. Na jednání bylo domluveno, že takto bude řešen přechod za Náměstím Chuchelských bojovníků (pod samoobsluhou). Přechod před Náměstím Omladiny je signalizován a není dle TSK třeba zřizovat zpomalovací prahy.
Dále dle vyjádření představenstva FINEPu informoval starosta o tom, že po vyřešení odvolání a dle rozhodnutí MHMP bude výstavba I. etapy pokračovat od 3.11.2008 a je požádáno o stavební povolení na II. etapu. Předpokládá se i výstavba III. etapy a pozemky pro IV. etapu FINEP nabízí k prodeji. 
ZMČ vzalo informace na vědomí.

2/ Starosta informoval o dalším jednání se SUDOPem, kterého se zúčastnil dne 24.10.2008 s Ing. Schůrkem ohledně projednávání dalších připomínek k PD „Optimalizace železniční tratě Beroun – Řevnice – Praha Smíchov pro příměstskou dopravu“. Především MČ trvá na uchování přechodu pro pěší přes železniční přechod a přemístění železniční zastávky směrem do centra. Starosta předal slovo Ing. Schůrkovi ze stavebního odboru, který doplnil informace o výstupu z tohoto jednání:
- po projektem předpokládaném zrušení a odstranění stávajícího železničního přejezdu v křížení Starochuchelská, Dostihová s Mezichuchelskou a Radotínskou pro automobilový provoz je nutné buď ponechat současný úrovňový přechod pro pěší nebo připravit k posouzení další alternativní řešení vedoucí k uchování urbanistické celistvosti obce – SUDOP přislíbil ponechání současného úrovňového přechodu pro pěší.
- projektem nově navrhovaná železniční zastávka nebude pro obyvatele praktická, neboť mimoúrovňové křížení pro pěší je příliš daleko od stávajících pěších tras v centru obce, přístupová cesta na zastávku má poměrně velké výškové rozdíly a mimo to je umístěna v chráněném území - dle vyjádření projektanta Ing. Tvrdíka by posunutí železniční zastávky vyřešily vnitřní peróny, pak by stačil jeden nástupní ostrůvek, který by šel přiblížit k Velké Chuchli.
Na základě poskytnutých informací a po projednání ZMČ schválilo tyto připomínky k PD:
- zachování přechodu pro pěší přes železniční přejezd ve Velké Chuchli
- přiblížení železniční zastávky k centru obce
Hlasování: jednohlasně schváleno

3/ Starosta ještě zmínil e-mail Ing. Marka Malého, který zaslal zastupitelstvu a starostovi jako podnět pro 9. jednání zastupitelstva a byl předán všem členům ZMČ. Ing. Marek se staví proti plánovanému odstavnému parkovišti P+R vedle stávajícího sportovního tenisového areálu a uvádí návrhy na přínosnější alternativy pro řešení této lokality.
ZMČ se samozřejmě jednoznačně staví proti parkovišti a po projednání schválilo další připomínku k PD „Optimalizaci železniční tratě Beroun – Řevnice – Praha Smíchov pro příměstskou dopravu“:
- nesouhlasí s plánovaným odstavným parkovištěm P+R
Hlasování: jednohlasně schváleno

4/ Ing. Schůrek ještě zmínil jednání stavebního výboru, který se seznámil s předloženou PD komunikačního propojení přes ČD ve Velké Chuchli a doporučil ZMČ s projektantem dořešit následující zjištěné nedostatky:
- chybí koordinace s předloženou studií SŽDC (bod 2) v prostoru stávajícího přejezdu tzn. není společně řešeno trvalé uchování přechodu pro pěší a návrh stání v klidové zóně nad přejezdem
- chybí dořešení zastávky MHD v obou směrech v prostoru napojení Starochuchelské a projektovaného komunikačního propojení přes ČD - chybí dořešení úpravy provozu v ulicích Pod Akáty a Na Mrázovce v napojení na komunikační propojení přes ČD
- navrhované napojení cyklostezky v nájezdu na most není dopracované a jeví se až jako nebezpečné. Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který kromě uplatnění uvedených připomínek požádal, aby k vyjádření k PD pro IDS a.s. byly doplněny dosud neřešené připomínky z přílohy usnesení 9/2007.
Starosta a ing. Schůrek navrhli, vzhledem k tomu, že PD obsahuje řadu nedostatků, aby koordinační skupina (stavební výbor) pokračovali v jednání a řešení některých zjištěných nedostatků v PD. ZMČ po delší diskusi schválilo zaslání připomínek ke komunikačnímu propojení přes ČD ve Velké Chuchli Inženýringu dopravních staveb a.s. dle doporučení stavebního výboru, doplněné o dosud neřešené připomínky, uvedené v příloze usnesení 9/2007, s tím že se bude pokračovat v jednání s projektanty.
Hlasování: jednohlasně schváleno

5/ Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru, seznámila s návrhem rozpočtových úprav na rok 2008 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 38 200,- Kč (do příjmové části byly zapojeny prostředky za doplatek pojistného plnění za opravu Multicar a neinvestiční dotace pro ZŠ na integraci žáků, do výdajové části dtto a prostředky na rekonstrukci zámkové dlažby v ul. Prodloužená – čerpání z vrácené daně z příjmů).
Hlasování: jednomyslně schváleno

6/ Tajemnice informovala o výsledcích kontroly, provedené u našeho úřadu pracovnicí hl. m. Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy, odboru daní, poplatků a cen a to kontroly plnění opatření uložených na úseku správy místních a správních poplatků, provedené v srpnu 2008. Kontrolou předloženého spisového materiálu bylo zjištěno, že všechna uložená opatření jsou plněna.
ZMČ vzalo výsledky kontroly na vědomí.

7/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o výsledcích ústních pohovorů na funkci ředitelky MŠ Na Cihelně. Ústní pohovory proběhly se třemi uchazečkami a konkurzní komise, schválená zastupitelstvem doporučila na funkci p. Alenu Kučerovou. ZMČ po projednání schválilo v souladu s doporučením komise jmenování p. Aleny Kučerové do funkce ředitelky MŠ Na Cihelně s účinností od 1.1.2009. 
Hlasování: 8 pro, l se zdržel

8/ Starosta předal slovo tajemnici, která předložila návrh na rozdělení účelové dotace ze státního rozpočtu, kterou obdržely příspěvkové organizace ZŠ a MŠ z MŠMT na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků“. ZMČ po projednání schválilo pro řed. ZŠ Mgr. Elišku Jančíkovou a řed. MŠ Dagmar Vostřákovou odměny z uvedené dotace dle návrhu ve výši 25 % ZP.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9/ Starosta předal slovo Bc. Kuzníkové, která informovala o jednání Školské rady. Vzhledem k tomu, že končí 3leté volební období a v listopadu proběhnou nové volby, navrhla p. Kuzníková na základě doporučení stávající Školské rady snížení počtu členů na 6 (2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci ZŠ, 2 zástupci rodičů). ZMČ po projednání schválilo, aby byla zvolena 6ti členná Školská rada a schvaluje aktualizaci Volebního řádu Školské rady na tento počet členů s účinností od 1.11.2008.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10/ Starosta v souvislosti s přípravou veřejné schůze v Malé a Velké Chuchli předložil návrhy termínů koncem listopadu a začátkem prosince. Po projednání byly schváleny tyto termíny a místa konání veřejných schůzí:
v úterý 2.12.2008 ve Velké Chuchli v ZŠ Charlotty Masarykové od 19.00 hodin
ve středu 3.12.2008 v Malé Chuchli v Pedagogické univerzitě od 19.00 hodin.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11/ Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 923/61 nebyly ze strany občanů připomínky, předložila tajemnice ke schválení návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 2 133 m2 za cenu 200 Kč/m2/rok s účinností od 1.1.2009 na dobu l roku s přednostní možností prodloužení se společností SMEČ s.r.o., Průběžná 80b, 100 00 Praha 10. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

12/ Starosta předal slovo Mgr. Hromádkovi, který informoval o jednání bezpečnostního výboru a dotázal se na rozhodnutí odboru dopravy ÚMČ Prahy 16 o zrušení přechodu pro chodce v ulici Radotínská. Odpověděl starosta, že náš úřad obdržel tuto informaci od Ing. Martínka ex post. Odbor dopravy učinil toto rozhodnutí na základě bezpečnostního auditu, který nařídil zrušit přechod vzhledem k blízké vzdálenosti od železničního přejezdu. MČ již tuto záležitost řeší jak s ÚMČ Prahy 16, tak MHMP – trvá na provedení místního šetření a požaduje obnovení přechodu pro chodce v ulici Radotínská tak, aby byla pro chodce zajištěna možnost bezpečného přecházení.   
ZMČ vzalo informaci na vědomí.

13/ Mgr. Hromádka dále na základě doporučení výboru (iniciativa p. Patočky) požádal starostu o informaci, zda některý ze starostů z okolních městských částí neuvažoval o zadání měření exhalací před zahájením stavby přemostění – propojení Dl a D5 a po ukončení stavby. Přesto, že zazněla připomínka, k čemu to bude dobré, starosta přislíbil, že se ostatních starostů zeptá.
ZMČ vzalo na vědomí.

14/ Starosta předal slovo p. Melicharovi, který požádal o prověření řešení cyklostezky u tenisových kurtů, kde cyklisté ohrožují chodce, dále upozornil na neutěšený stav pozemku vedle tenisových kurtů - vysoká tráva a bodláky a dotázal se na to, jak budou řešeny exhalace v případě stavby přemostění.
Starosta odpověděl, že vše nechá prověřit.

15/ Na základě dotazu Mgr. Hromádky ing. Schůrek na závěr informoval o kontrolním dnu na stavbě serpentiny, na kterém stavbyvedoucí akce Ing. Pekař (KSF, spol. s.r.o.) seznámil se současným postupem prací na serpentině a o zajištění opatření k provizornímu oboustrannému zprůjezdnění rekonstruované komunikace Na Hvězdárnu ke dni skončení povoleného DIR tj. k 31.12.2008.
Dokončení finálních povrchových vrstev komunikace a ostatních SO bude pak následně provedeno do 31.12.2008.

16/ O slovo se ještě přihlásil pan Patočka a znovu požádal p. starostu, aby se pokusil iniciovat zadání měření exhalací před zahájením stavby přemostění – propojení Dl a D5 a po ukončení stavby.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.40 hodin.

Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Stanislav Fresl,starosta

Ověřovatelé: Jan Rys Václav Vlasák