Zápis č. 9/2007 ze dne 6.8.2007

1

Zápis č. 9/2007
z mimořádného zasedání Zastupitelstva
městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 6.8.2007

Přítomni:
členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté 6

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.

Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Jan Rys

Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 8/2007.
2. Rozpočtové úpravy na rok 2007.
3. Jednostranné zvýšení nájemného.
4. Výběr dodavatele hracích prvků na hřiště u MŠ.
5. Kynologická akce „Hafík 2007“.
6. Projednání smluv.
7. Majetkové záležitosti - prodej pozemku.
8. Rekonstrukce komunikací.
9. Rozhodnutí o umístění stavby „Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli“.
10. Příprava nového územního plánu.
11. Závěr.

Hlasování: jednohlasně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.8/2007, uskutečněného dne 28.6.2007 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru, seznámila s návrhem rozpočtových úprav na rok 2007 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 1 704 300,- Kč (zapojeny prostředky z fin. vypořádání za rok 2006 a z vrácené daně z příjmů za rok 2006) a ve výdajové části byly doplněny UZ k výdajům čerpaným z daně z příjmů a o částku 573 300,- Kč zvýšeny rezervy. ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo.

Hlasování: jednohlasně schváleno

2/ Starosta, vzhledem k tomu, že MČ Praha – Velká Chuchle předala na základě protokolu práva a závazky k investiční akci: „st. č. 4685 MČ Praha - Velká Chuchle – Výstavba hřiště pro účely ZŠ Ch. Masarykové“ MHMP – Odboru městského investora, požádal ZMČ o souhlas s finanční spoluúčastí MČ, která je nutná ze zákona. ZMČ po projednání prohlašuje, že MČ Praha – Velká Chuchle má zajištěny veškeré finanční prostředky potřebné k dofinancování akce nad rámec dotace a že tyto prostředky převede do rozpočtu přejímajícího (OMI MHMP).

Hlasování: jednohlasně schváleno

3/ Starosta dále požádal ZMČ o schválení, aby po dokončení výstavby hřiště u ZŠ a převzetí stavby městskou částí Praha – Velká Chuchle se MČ zavázala, že bude hradit veškeré náklady spojené s provozováním hřiště. ZMČ po projednání schválilo, že MČ Praha – Velká Chuchle bude náklady hradit.

Hlasování: jednohlasně schváleno

4/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o tom, že ve Sbírce zákonů č. 151/2007 je uveřejněno Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25.6.2007, ve kterém MMR v souladu s § 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje postup pro uplatnění jednostranného zvýšení nájemného z bytu pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008. Kat.území Malé a Velké Chuchle je zařazeno do oblasti označené číslem 16 (příloha č. 2). V příloze č. 4 (4a) jsou uvedeny maximální možné přírůstky měsíčního nájemného v %, stanovené pro aktuální nájemné za l m2.

Příloha č. 4 – byty standardní
stávající nájemné            max. % navýšení      nájemné pro r. 2008 43,52 Kč                           o 22,50 %                53,18 Kč
36,13 Kč                                     o 30,00 %                46,97 Kč
29,50 Kč                                     o 39,10 %                41,03 Kč

Příloha č. 4a – byty se sníženou kvalitou
stávající nájemné            max. % navýšení       nájemné pro r. 2008 23,63 Kč                              o 44,60 %               34,17 Kč
18,36 Kč                                        o 57,30 %               28,88 Kč

Hlasování: 8 pro, l se zdržel

5/ Starosta předal slovo Mgr. Schönbauerové, která informovala o veřejné zakázce malého rozsahu na akci “ Vybavení dětského hřiště u MŠ“. MČ vyzvala k podání nabídky 4 firmy a ve stanoveném termínu předložily nabídku 3 firmy a to HAGS Praha s.r.o., TOMOVY PARKY s.r.o. a firma TR ANTOŠ s.r.o. Komise pro otevírání obálek jmenovaná starostou ve složení Mgr. Schönbauerová – předseda, členové Mgr. Felixová, Ing. arch. Vokurka a tajemník P. Hradecká, provedli otevírání obálek s nabídkami a jejich posouzení. Komise doporučila zastupitelstvu jako nejvýhodnější a nejvhodnější nabídku č. 2 TOMOVY PARKY s.r.o. a ZMČ se po prostudování nabídek a po projednání přiklonila k doporučení komise a schválila jako dodavatele vybavení dětského hřiště u MŠ firmu TOMOVY PARKY s.r.o.

Hlasování: jednohlasně schváleno

6/ Starosta rovněž tlumočil žádost MČ Prahy-Slivenec, týkající se zapůjčení prostor v horní části Chuchelského areálu a povolení uspořádat tradiční soutěž sliveneckých a volyňských pejsků „HAFÍK 2007“ dne 23.9.2007. ZMČ souhlasí.

Hlasování: jednohlasně schváleno

7/ Starosta dále předložil ke schválení smlouvu, která není z hlediska objemu veřejnou zakázkou: OXAMO s.r.o. – rekonstrukce vozovky – ul. Dolomitová. ZMČ uzavření smlouvy mezi MČ Praha – Velká Chuchle a OXAMO s.r.o. schválilo. Hlasování : jednohlasně schváleno 8/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení prodeje pozemku parc.č. 87/1 v k.ú. Malá Chuchle o výměře 1306 m2 společnosti Podzimek a synové, s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku. ZMČ prodej schválilo.

Hlasování: 8 pro, l proti

9/ Starosta znovu předal slovo tajemnici, která požádala o revokaci b. 5/3 usnesení č. 5/2007 ze dne 26.3.2007, který se týkal prodeje pozemku parc. č. 572 a 1166/1 v k.ú. Velká Chuchle. Oddělením od pozemků 1166/1 a 572 vznikly pozemky parc. č. 1166/4 o výměře 6 m2 (4 m2 z pozemku 1166/1 a 2 m2 z pozemku 572) a výměra pozemku parc. č. 572 tedy činí 20 m2, nikoliv 22 m2, jak bylo schváleno v usnesení 5/2007. ZMČ s revokací usnesení 5/2007 souhlasí, schválilo znovu prodej pozemku parc. č. 572 o výměře 20 m2 a pozemku parc. č. 1166/4 o výměře 6 m2 k. ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku MgA. Jakubovi Šimůnkovi, nám. Jiřího z Lobkovic 506/14, Praha 3 a souhlasí s vyvěšením záměru.

Hlasování: jednohlasně schváleno

10/ Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který informoval o návrhu na provedení rekonstrukcí chodníků a doporučení stavebního výboru na řešení oblasti Strmého vrchu. ZMČ po projednání ve smyslu doporučení výboru schválilo rekonstrukci chodníků v ul. Dolomitová, Prodloužená a Na Cihelně. (Oblast Hvězdárny bude řešena až po výměně vodovodních řadů)

Hlasování: jednohlasně schváleno

11/ Ing. arch. Vokurka v souvislosti s rozhodnutím o umístění stavby a ochranném pásmu stavby nazvané „Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli Praha – Velká Chuchle“, vydaným MČ Praha 16 dne 16.7.2007, předložil návrh na odvolání. P. Vokurka podrobně rozebral písemné připomínky, které předal všem členům ZMČ. (návrh tvoří přílohu č. 2 usnesení ZMČ 9/2007) Po téměř dvouhodinové diskusi ke všem připomínkám, ke které byl se souhlasem ZMČ přizván i JUDr. Kubát ze stavebního odboru došlo k hlasování, ve kterém ZMČ neschválilo, aby se MČ Praha – Velká Chuchle odvolala proti územnímu rozhodnutí.

Hlasování: 6 proti odvolání, 3 pro

12/ V souvislosti s předloženým návrhem Ing. arch. Vokurky ZMČ schválilo, aby MČ Praha – Velká Chuchle v dalších jednáních ohledně projektové dokumentace stavby „Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli“ byly zohledněny připomínky, předložené ing. arch. Vokurkou.

Hlasování: jednohlasně schváleno

13/ Ing. arch. Vokurka dále informoval o přípravě nového územního plánu a v souvislosti s tím bylo schváleno utvoření pracovní skupiny v čele s panem starostou Freslem a Ing. arch. Vokurkou, která organizačně zabezpečí přípravu a realizaci tohoto projektu. Vzhledem k rozsahu a náročnosti těchto prací, na kterých se bude podílet ÚMČ i ZMČ by významným partnerem měla být veřejnost. V souvislosti s přípravou ÚP proběhne informační kampaň, aby veřejnost mohla předložit své připomínky a návrhy.

Hlasování: jednohlasně schváleno

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.10 hodin.

Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl starosta

Ověřovatelé:
Zdeňka Děrdová
Jan Rys