Zápis č. 10/2009 ze dne 21.12.2009

Zápis č. 10/2009
z 10. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 21.12.2009

Přítomni:
členové zastupitelstva 7
nepřítomen, omluven 2
hosté 0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 7 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Zdeněk Vlasák

Na začátku zasedání starosta navrhl doplnění programu o 2 body, které by se projednávaly na řádném zasedání ZMČ 28.12.2009 a navrhl, aby se vzhledem k dovoleným některých členů jednání ZMČ konalo až v lednu 2010 a to 18.1.2010.

Hlasování: jednomyslně schváleno

Program zasedání:
Rozpočtové úpravy za 12/2009.
Odměny členům výborů ZMČ a přestupkové komise.
Odpisový plán ZŠ
Odpisový plán MŠ
Rozpočet 2010.
Počet zaměstnanců ÚMČ na r. 2010
Majetkové záležitosti
Hlasování: jednomyslně schváleno

1) Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení FV seznámila s návrhem následujících rozpočtových úprav za 12/2009:

V příjmové části rozpočtu:
+ 500 000,- zapojení inv.dotace na zastavovací studii - FEMAT Pol 4221
+1 500 000,- zapojení inv.dotace na příjezd.komun.Nad Závodištěm Pol 4221
Celkem: 2 000 000,- Kč

Ve výdajové části rozpočtu:
+ 500 000,- zapojení inv.dotace na zastavovací studii - FEMAT OdPa 3613 Pol 6119
+1 500 000,- zapojení inv.dotace na příjezd.komun.Nad Závodištěm OdPa 2212 Pol 6121
- 150 500,- snížení rezervy OdPa 6171 Pol 5901
+ 85 000,- zvýšení prostř.na opravy a udržování - silnice (značky) OdPa 2212 Pol 5171
+ 5 000,- zvýšení prostř.na nákup obleků, atd. - JSDH OdPa 5515 Pol 5134
+ 40 000,- zvýšení prostř.na kanalizaci Starochuchelská OdPa 2321 Pol 6121
+ 20 500,- zvýšení prostř.na akci zateplení byt.domu Radotínská OdPa 3612 Pol 6121
- 5 000,- sníž. prost. na opravy rozhlasu OdPa 3341 Pol 5171
+ 5 000,- navýš. prostř. na nákup ost.sl.-zpravodaj OdPa 3349 Pol 5169
Celkem:2 000 000,- Kč
/viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 10/2009/

Hlasování: jednomyslně schváleno

2) Tajemnice na základě doporučení finančního výboru požádala předsedy jednotlivých výborů , aby na předloženém seznamu schválili rozdělení odměn členům výborů za r. 2009. /viz neveřejná příloha č. 2 usnesení ZMČ 10/2009/

Hlasování: jednomyslně schváleno

3) Starosta předložil k vyjádření odpisový plán ZŠ na rok 2010. ZMČ schválilo odpisový plán dle návrhu ředitelky ZŠ.

Hlasování: jednomyslně schváleno

4) Rovněž předložil odpisový plán MŠ na rok 2010. ZMČ schválilo odpisový plán dle návrhu ředitelky MŠ.

Hlasování: jednomyslně schváleno

5) Starosta, na základě doporučení finančního výboru, seznámil s návrhem rozpočtu na r. 2010 (po dobu 15 dnů byl vyvěšen na úřední desce MČ Praha - Velká Chuchle) a plánem vedlejší hospodářské činnosti na rok 2010. Rozpočet je koncipován v objemu příjmů ve výši 11 267 tis. Kč (včetně zdrojů vytvořených v uplynulých letech - převod z vlastního fondu hospodářské činnosti ve výši 1 400 tis. Kč) a výdajů ve výši 11 267 tis. Kč. (v případě, že SR neschválí prezident, budou místo státní dotace použity vlastní zdroje MČ). ZMČ předložený návrh rozpočtu schválilo. /viz příloha č. 3 usnesení ZMČ 10/2009/

Hlasování: jednomyslně schváleno

6) Starosta předal slovo tajemnici, která požádala o schválení počtu zaměstnanců ÚMČ na rok 2010 a to:
5 úředníků na plný úvazek, 3 úředníci na částečný úvazek, 3-4 zaměstnanci pracovní četa, ostatní dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti. (uklízečka, archiv, dat. schránky, obsluha kotelny Radotínská, kronikářské práce, vymáhání pohledávek) ZMČ po projednání počet zaměstnanců schválilo a pověřilo tajemnici, aby v odůvodněných případech uzavřela dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní poměry na dobu určitou jako zástupy za dlouhodobě dočasně nepřítomné zaměstnance.

Hlasování: jednomyslně schváleno

7) Starosta požádal o vyjádření k žádosti p. Romana Bodnára ohledně pronájmu pozemku parc. č. 1099/1 v k.ú. Velká Chuchle pod garáží č. 9 (V Dolích - po p. Horkém). Výbor doporučil pronájem schválit a ZMČ schválilo vyvěšení záměru na pronájem pozemku.

Hlasování: jednomyslně schváleno

8) Starosta ještě informoval o problémech se zabezpečením elektřiny pro nájemce pozemku
923/61 v k.ú. Velká Chuchle. Jedná se o zátopové území a zatím se nepodařilo (přes intenzivní jednání s PRE) zajistit zavedení elektřiny pro nájemce p. Libora Bendu, Bendol s.r.o. a LIP Praha s.r.o. Na základě žádosti všech nájemců a po projednání schválilo ZMČ částečnou revokaci usnesení 3/2009 b. 3/15 ze dne 31.3.2009 a schválilo pro pana Bendu a Bendol s.r.o. (kteří využívají pozemek částečně) snížení nájmu pro r. 2009 na 100 Kč/m2.
Rovněž schválilo revokaci usnesení 3/2009 b. 3/17 ze dne 31.3.2009 v plném rozsahu a schválilo uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy se spol. LIP PRAHA, s.r.o. na část poz. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle, neboť z výše uvedených důvodů společnost nemohla pozemek využívat a ani neužívala.

Hlasování: jednomyslně schváleno

9) Zároveň starosta požádal o částečnou revokaci usnesení 6/2009 b. 6/13 ze dne 29.6.2009,
kterým bylo schváleno uzavření smlouvy s Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 1159/1 a 1160 v k.ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku a částečnou revokaci usnesení 7/2009 b. 7/9 ze dne 21.9.2009 se stejnou společností , kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 996, 1160 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku.
V obou případech byla z časových důvodů uzavřena smlouva za cenu 10 tis. Kč. ZMČ
s touto revokací souhlasí a schválilo uzavření obou smluv za tuto cenu.

Hlasování: jednomyslně schváleno

Na závěr jednání starosta poděkoval přítomným zastupitelům za celoroční práci, popřál
příjemné a klidné prožití vánoc a hodně zdraví v r. 2010, zároveň všem předal barevný nástěnný kalendář Malá a Velká Chuchle 2010.
Členy ZMČ i rodinné příslušníky a přátele pozval na vánoční koncert „Pražské mobilní zvonohry", který MČ zabezpečila na 25.prosince 2009 v 10.00 a bude se konat v areálu na Kazínské 8.


Zasedání bylo ukončeno v 18.35 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl, starosta

Ověřovatelé:

Mgr. Lenka Felixová

Zdeněk Vlasák