Zápis č. 1/2010 ze dne 18.1.2010

Zápis č. 1/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 18.1.2010

Přítomni:
členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1
hosté 0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Tomáš Hromádka, Mgr. Martina Schönbauerová

Program:
1. Informace starosty.
2. Závěry kontrol MHMP u MČ
- přezkum hospodaření za rok 2009 - dílčí zpráva
- kontrola na úseku evidence obyvatel.
3. Závěry kontroly ČŠI u MŠ.
4. Závěry kontrol MČ u ZŠ a MŠ.
5. Bytové záležitosti.
6. Pečovatelská služba.
7. Žádost o dotaci ČZS - ZO.
8. Majetkové záležitosti - projednání smluv.
9. Stavební záležitosti
- optimalizace traťového úseku Praha hl. n.-Praha Smíchov
- stanovisko k prodeji pozemku 564/6 v k.ú. Velká Chuchle
- studie Viladomů Hvězdárna
- stanovisko k PD - přístavba RD v ulici Nad Libří 343
- smlouva o dílo na zateplení Radotínské.
10. Různé - termíny jednání ZMČ v roce 2010.
11. Závěr.
Hlasování: jednomyslně schváleno

1) Informace starosty:
- poděkování za pomoc při likvidaci sněhové nadílky, kromě zaměstnanců se na úklidu chodníků a komunikací podílela řada brigádníků, dobrovolníků, firem, občanů i hasičů, podařilo se zajistit i odvoz sněhu z některých lokalit. Starosta všem vyjádřil velký dík za pomoc.
- o veřejném ústním jednání o vydání ÚR o umístění stavby „SOKP stavba 514 Lahovice-Slivenec, SO 154.1 svážnice, Velká Chuchle-Radotín" dne 9.2.2010 v 9.00 hod. na ÚMČ Praha 16 (ZMČ Praha-Velká Chuchle umístění stavby neschválilo).
- o veřejném ústním jednání dne 16.2.2010 na ÚMČ Praha 16 v Radotíně o vydání rozhodnutí o změně využití území a vydání souhlasu s provedením terénních úprav pozemků Praha-Malá Chuchle, Praha-Velká Chuchle při komunikaci Mezichuchelská (MČ Praha-Velká Chuchle změnu využití neschválila).
- připravuje se další ročník závodu Czech Bigman ve dnech 3.-4. července 2010.
- dne 16.10.2010 se uskuteční automobilový závod do vrchu, spojený s výstavou veteránů.
- ÚMČ Praha - Velká Chuchle a TJ Sokol Chuchle pořádají dne 7.2.2010 od 10.00 hodin masopustní průvod dětí a dospělých.
- o jednání starosty a Bc. Kozlovské na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ohledně změn ÚP v souvislosti s žádostí A.P.Investment na navyšování koeficientů výstavby v lokalitě u panelových domů Na Hvězdárně. Starosta jednal v intencích usnesení ZMČ - tedy zachovat koeficient „A" max. „B".
- FINEP v Chuchli končí, dodělá I. etapu a bude zde působit jiná společnost. Ta předpokládá výstavbu 106 bytů místo původně plánovaných 209, což představuje snížení počtu obyvatel o 200. Starosta trvá na požadavku na zabezpečení služeb v této lokalitě - až bude zpracována zastavovací studie, společnost ji představí na jednání ZMČ (je třeba požadovat zachování veřejných staveb dle ÚP).

2) Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila ZMČ se zápisem z 1. dílčího přezkoumání hospodaření, provedeného kontrolní skupinou MHMP v MČ Praha - Velká Chuchle dokladově v úřadu městské části ve dnech 23.11.2009-11.12.2009 za období od 1.1.2009 do 31.10.2009. Kontrolní skupina konstatovala, že nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky, drobné nedostatky byly odstraněny během kontroly. Tajemnice rovněž seznámila s protokolem o výsledku kontroly výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel, provedené ve dnech 24.-27.11.2009 u ÚMČ Praha - Velká Chuchle pracovnicemi MHMP. Kontrolní skupina konstatovala, že výkon státní správy na kontrolovaném úseku je prováděn na velmi dobré úrovni, kontrolovaný při vedení agendy prokazuje dobrou znalost příslušných právních předpisů a výkonu agendy věnuje náležitou pozornost.
ZMČ vzalo výsledky kontrol na vědomí.

3) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o závěrech kontroly České školní inspekce v Mateřské škole Velká Chuchle, která proběhla ve dnech 21. a 22. října 2009. Inspekční zpráva vyzněla velmi pozitivně a ČŠI zvláště ocenila systematické vedení školy, kvalitní průběh vzdělávání a pohodovou atmosféru prostředí, což výrazně přispívá k pozitivním výsledkům vzdělávání.

ZMČ vzalo inspekční zprávu na vědomí.

4) Mgr. Felixová seznámila i se závěry kontrol zřizovatele u Základní školy Charlotty Masarykové a Mateřské školy Velká Chuchle, které proběhly dne 4.12.2009. Během kontrol nebyly zjištěny závažné
chyby a nedostatky a drobné chyby byly odstraněny.
ZMČ vzalo výsledky kontrol na vědomí.

5) Starosta, v souvislosti s dopisem paní V., který zaslala zastupitelstvu ohledně nájemní smlouvy na byt v Radotínské ulici, konstatoval, že ÚMČ bude v této věci postupovat v souladu s právními předpisy.
ZMČ vzalo dopis p. V. na vědomí.

6) Starosta požádal členy ZMČ o vyjádření k dopisu starosty MČ Prahy 16 Mgr. Hanzlíka s požadavkem finančního příspěvku na rozvoz obědů seniorům Malé a Velké Chuchle ve výši 96 700,- Kč na r. 2010. V této souvislosti informoval, že předcházející ZMČ schválilo příspěvek na dovoz obědů seniorům se zdravotním omezením, případně zákonným nárokem ve výši 15,- Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o radikální zvýšení nákladů, ZMČ po projednání neschválilo úhradu finančního příspěvku v této výši pro MČ Praha 16 - Radotín a pověřilo Mgr. Felixovou, aby prověřila jiné, levnější možnosti dovozu. Ačkoliv úhrada dovozu obědů má být v režii seniorů, zastupitelstvo se shodlo, že bude nadále přispívat částkou 15,- Kč a v případě potřeby uhradí seniorům i nosiče. MČ písemně osloví stávající uživatele této služby a vysvětlí důvody případné změny. Následně zahájí jednání s jiným dovozcem o poskytnutí této služby.
Hlasování: jednohlasně schváleno

7) Starosta předložil žádost ZO Českého zahrádkářského svazu o finanční příspěvek na činnost pro rok 2010. ZMČ schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: jednohlasně schváleno

8) Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který seznámil s jednáním výboru majetku obce, které se uskutečnilo dne 18.12.2009. Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k pronájmu části pozemku parc.č. 1099/1 v k.ú. Velká Chuchle pod garáží č. 9 v Dolích nebyly ze stran občanů žádné připomínky, doporučil výbor ZMČ uzavření nájemní smlouvy s žadatelem p. Romanem Bodnárem.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9) Výbor se rovněž zabýval nabídkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemku parc. č. 416/2 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 54 m2 (pozemek pod obecní komunikací v ul. Na Cihelně) do vlastnictví hl. m. Prahy a jeho následné svěření naší MČ. Výbor doporučil s tímto bezúplatným převodem souhlasit a ZMČ bezúplatný převod schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10) Pan Vlasák též na základě doporučení výboru předložil ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene se spol. PREdistribuce, a.s. k pozemku parc. č. 670/3, 1170 a 1171 v k.ú. Velká Chuchle (ul. Starolázeňská - trafostanice) za účelem umístění, provozování a užívání kabelového vedení na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 11.4.2008. ZMČ
schválilo uzavření smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11) Pan Vlasák rovněž předložil ke schválení kupní smlouvu se spol. PREdistribuce, a.s. na pozemek pod trafostanicí ve Starolázeňské ul. - parc. č. 670/29 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 12m2 (odděleno
geometr. plánem z pozemku parc. č.670/3) na základě budoucí smlouvy kupní ze dne 20.3.2008 za cenu dle znaleckého posudku. ZMČ uzavření kupní smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

12) Starosta informoval o žádosti SUDOPu Praha o vyjádření souhlasu pro vydání ÚR stavby „Optimalizace traťového úseku Praha hl. n.-Praha Smíchov", která v traťovém úseku Praha Smíchov - Praha Radotín řeší výstavbu nového traťového zabezpečovacího zařízení . Stavební výbor doporučil souhlasit a ZMČ schválilo vydat souhlas pro vydání územního rozhodnutí.
Hlasování: jednomyslně schváleno

13) Starosta dále požádal o vyjádření k zaslané dokumentaci telekomunikační stavby „Optického rozlišení sítě PRAGONET na území Velké Chuchle a Lahovic". ZMČ nemá připomínek za předpokladu zajištění koordinace uvedené telekomunikační stavby s trasou plánované výstavby protipovodňových opatření v dané lokalitě, jejíž investorem je OMI v zastoupení společnosti IDS, a.s.
Hlasování: jednomyslně schváleno

14) Starosta informoval o nové žádosti odboru obchodních aktivit MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 564/6 o výměře 76 m2 v k.ú. Velká Chuchle, na kterém je umístěna TS 3534. SV
tuto žádost řešil již na svém zasedání dne 15.4.2009, nesouhlasil s odprodejem uvedeného pozemku a na svém stanovisku i nadále trvá. Důvodem je fakt, že v případě prodeje je na pozemku 564/6 a dalších pozemcích 561/5 a 564/9 investorem A.P.Investment plánována výstavba areálu viladomů Hvězdárna. Dle předložené zastavovací studie z 10/09 zde má vyrůst areál několika bytových domů v rozporu s platným ÚP, který umožňuje využití OB-kód B. Kromě toho nebylo do dnešního dne uspokojivě projednáno umístění nové trafostanice. Stavební výbor z uvedených důvodů nedoporučil ZMČ revokovat zamítavé stanovisko usnesení ZMČ 4/2009 b. 4/17 ze dne 27.4.2009 a ZMČ rovněž trvá na zamítavém stanovisku k prodeji pozemku parc. č. 564/6 o výměře 76 m2 v k.ú. Velká Chuchle.
Hlasování: jednomyslně proti prodeji

15) Stavební výbor se znovu zabýval zastavovací studií ateliéru Kosek z 10/2009, předloženou panem Aznavourem, který zastupuje A.P.Investment na výstavbu areálu viladomů Hvězdárna, umístěného na parc. č. 561/5, 564/6 a 564/9 v k.ú. Velká Chuchle. SV se touto studií zabýval již na zasedání 4/2009 dne 15.4.2009 a nesouhlasil s plánovanou výstavbou areálu viladomů Hvězdárna vzhledem k neúměrně husté a pro danou lokalitu nevhodné zástavbě několikapodlažních domů, která je v rozporu s platným ÚP pro tuto lokalitu. SV nedoporučil ZMČ revokovat zamítavé stanovisko
usnesení 4/2009 b. 4/17 ze dne 27.4.2009 a ZMČ nesouhlasí s výstavbou viladomů.
Hlasování: jednomyslně proti výstavbě

16) Stavební výbor projednal předloženou PD Ing. O.N. na stavební úpravy a přístavbu RD v ulici Nad Libří č.ú. 343. ZMČ v souladu s doporučením SV (za předpokladu, že si stavebník vyřídí souhlas majitele nemovitosti na pozemku parc. č. 998/71 s umístěním přestavby a schválení této stavební úpravy na stavebním odboru ÚMČ Praha 16) nemá k předložené dokumentaci připomínky.
Hlasování: jednomyslně schváleno

17) Starosta informoval o usnesení okresního soudu v Jindřichově Hradci, který rozhodl v exekuční věci oprávněného: MČ Praha - Velká Chuchle proti povinnému: MacSim a.s. se sídlem Halámky 3, 378 06 Suchdol nad Lužnicí (bývalý provozovatel kabelové televize) tak, že exekuce na majetek povinného nařízená usnesením Okresního soudu v Jindřichově Hradci se zastavuje, neboť je exekuce bezvýsledná. Starosta tedy navrhl, aby pohledávka ve výši 99.193,75 Kč s příslušenstvím byla odepsána.
Hlasování: jednomyslně schváleno

18) Starosta navrhl termíny řádných jednání ZMČ do konce září 2010:
22.2., 29.3, 26.4., 31.5., 28.6., 20.9.2010
Hlasování: jednomyslně schváleno

19) O slovo požádala Mgr. Schönbauerová, která informovala o tom, že p. Kateřina Nedomová
ukončila členství ve výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity a jako nového člena navrhla
p. Václavu Šafářovou. ZMČ tento návrh schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

20) O slovo se přihlásil p. Rys a požádal o intervenci ÚMČ na ROPIDu. aby na vlakovém nádraží
bylo zavedeno hlášení o zpoždění vlaků.
Hlasování: jednomyslně schváleno

Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl, starosta

Ověřovatelé: Mgr. Tomáš Hromádka

Mgr. Martina Schönbauerová