Zápis č. 1/2010 ze dne 9.11.2010

Městská část Praha-Velká Chuchle
Zastupitelstvo Městské části Praha-Velká Chuchle

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Velká Chuchle,
konaného dne 9.11.2010, od 18:00 hodin v budově ZŠ Charlotty Masarykové.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním starostou p. Stanislavem Freslem (dále jako
„předsedající").
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva MČ (při prezenci) předáno osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 26.10.2010, žádný návrh nebyl podán). Informace o ustavujícím zasedání byla
v souladu se zákonem zveřejněna po dobu 7 dní, a to od 2.11.2010 do 9.11.2010 na úřední desce MČ Praha-Velká Chuchle a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přítomno 56 hostů.

1. Volba mandátové komise

Předsedající navrhl do mandátové komise Mgr. Gabrielu Dudášovou a p. Jana Matla.

Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje mandátovou komisi ve složení Mgr. Gabriela Dudášová a pan Jan Matl.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

2. Ověření platnosti voleb do ZMČ, zpráva mandátové komise

Předsedající předal slovo člence okrskové volební komise p. Hanlové, která seznámila přítomné se zápisem výsledku voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Velká Chuchle, konaných ve dnech 15.-16.10.2010 podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí a zpracovaných ČSÚ a informovala o tom, že dle sdělení Krajského soudu v Praze nebyla ve volebních okrscích 381 a 382 podána žaloba na neplatnost výsledků voleb. K dnešnímu dni nebyla podána žádná písemná rezignace na mandát člena ZMČ a zvolení členové zastupitelstva pro volební období 2010-2014 jsou:
Ing. Jiří Petr ............................. člen za ČSSD
Mgr. Oto Linhart ...................... člen za ČSSD
Mgr. Martin Melichar ................. člen za TOP 09
Jan Matl ................................. člen za TOP 09
Viktor Čahoj ........................... člen za TOP 09
Ing.Arch. David Vokurka ............ člen za SZ
MUDr. Jana Vrběcká ................. člen za SZ
Mgr. Lenka Felixová .................. člen za ODS
Stanislav Fresl ......................... člen za ODS
Ladislav Kadeřábek ................... člen za ODS
Mgr. Gabriela Dudášová ............. člen za ODS
Náhradníci:
1. náhradník za ČSSD ..................Ing. Daniel Kozický
1. náhradník za TOP 09 ............... Ing. Miroslav Mendlík
1. náhradník za SZ ..................... Bc. Daniel Šatra
l. náhradník za ODS ................... Bc. Olga Kuzníková

Členové mandátové komise Mgr. Dudášová a p. Matl ve smyslu uvedených informací předložili zprávu mandátové komise.

Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo schválilo zprávu mandátové komise.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno ( příloha č. 1)

3. Složení slibu členy zastupitelstva

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib člena zastupitelstva „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a podpisem na
připraveném archu. Předsedající složil slib do rukou 2. nejstaršího člena ZMČ Ing. Jiřího Petra.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu všech 11 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Felixovou a MUDr. Janu Vrběckou a
a zapisovatelem Jiřinu Hanlovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Felixovou a MUDr. Janu Vrběckou
a zapisovatelem Jiřinu Hanlovou.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu vznesl připomínku Mgr. Linhart, aby byl vypuštěn bod 5 „volba společné volební a návrhové komise" a doplněn bod „ zřízení výborů zastupitelstva".

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. volba mandátového výboru
2. ověření platnosti voleb do Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle, zpráva mandátové
komise
3. složení slibu zvolených členů zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle
4. určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
5. stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle
6. volba starosty
7. volba zástupce starosty
8. zřízení výborů zastupitelstva
9. organizační záležitosti
10. různé.

Výsledek hlasování: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart) Proti: 3
(Dudášová,Kadeřábek,Felixová), Zdrželi se: 1 (Fresl)
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva

a) Předsedající navrhl, aby funkce starosty městské části byla vykonávána jako uvolněná.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se : 0

Návrh usnesení č. 6a):
Zastupitelstvo schvaluje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení č. 6a) bylo schváleno.

b) Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho zástupce starosty, jehož funkce bude vykonávána jako neuvolněná. Mgr. Linhart přednesl další návrh, aby zastupitelstvo volilo dva zástupce starosty, nikoliv jednoho. Na dotaz členky ZMČ Mgr. Dudášové proč mají být
voleni dva zástupci starosty reagovala MUDr. Vrběcká s tím, že 2 místostarostové umožní starostovi zabezpečit lépe rozdělení kompetencí a zástupcům starosty zcela neopustit dosavadní zaměstnání.

Výsledek hlasování: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart) Proti: 3 (Fresl,Felixová,Dudášová) Zdrželi se: 1 (Kadeřábek)

Návrh usnesení č. 6b):
Zastupitelstvo schvaluje, že pro výkon zástupce starosty budou voleni 2 členové zastupitelstva, kteří nebudou dlouhodobě uvolněni.
Usnesení č. 6b) bylo schváleno.

7. Určení způsobu volby starosty a zástupce starosty a volba starosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a zástupce starosty veřejně hlasováním. Mgr. Linhart prohlásil, že o tajném hlasování se neuvažuje a předsedající tedy vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty dle pořadí, v jakém se umístily volební strany ve volbách. Za ODS zazněl návrh na pana Stanislava Fresla.
Výsledek hlasování: Pro: 4 (Fresl,Felixová,Dudášová,Kadeřábek), Proti: 7 (Melichar, Vokurka, Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart), Zdžel se: 0
Návrh nebyl schválen
Za TOP 09, za ĆSSD a za SZ byl navržen Mgr. Martin Melichar.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart), Proti: 3
(Felixová,Dudášová,Kadeřábek), Zdržel se: 1 ( Fresl)

Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo zvolilo uvolněným starostou MČ Praha-Velká Chuchle Mgr. Martina Melichara.
Usnesení č. 7 bylo schváleno

Po zvolení starosty Mgr. Melichara mu předal předsedající p. Fresl vedení zasedání.
Mgr. Melichar převzal slovo a požádal tajemnici úřadu p. Hanlovou o podporu při řízení
ZMČ. P. Hanlová tedy vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci zástupce starosty.

Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo zvolilo 2 neuvolněné zástupce starosty - Ing. Jiřího Petra a Ing. arch. Davida Vokurku.
Ze strany ODS zazněl návrh na Mgr. Lenku Felixovou.
Výsledek hlasování pro Mgr. Felixovou: Pro: 4 (Fresl,Felixová,Dudášová,Kadeřábek), Proti: 7 (Melichar, Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart), Zdržel se: 0
Za TOP 09, za ČSSD a za SZ byl navržen Ing. Jiří Petr.
Výsledek hlasování pro Ing. Petra: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,
Linhart), proti: 4 (Fresl,Felixová,Kadeřábek,Dudášová), Zdržel se: 0
Za TOP 09, za ČSSD a za SZ byl jako druhý zástupce starosty navržen Ing. arch David Vokurka.
Výsledek hlasování pro Ing. arch. Vokurku: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl, Vrběcká,Linhart), proti: 4 (Fresl,Felixová,Kadeřábek,Dudášová), zdržel se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8. Zřízení výborů zastupitelstva

Tajemnice úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti ze zákona zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně pět členů.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo 8 výborů zastupitelstva, o jejichž zřízení a jmenování předsedů bylo hlasováno jednotlivě.
Finanční výbor:
Za ODS nebyl navržen kandidát.
Za TOP 09 byl navržen pan Viktor Čahoj.

Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo schválilo zřízení finančního výboru a předsedu p. Viktora Čahoje.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart), Proti: 3
(Felixová,Fresl,Dudášová), Zdržel se: 1 ( Kadeřábek)
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Kontrolní výbor:
Za ODS byla navržena Mgr. Gabriela Dudášová, jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení č.10:
Zastupitelstvo schválilo zřízení kontrolního výboru a předsedkyni Mgr. Gabrielu Dudášovou.
Výsledek hlasování: Pro: 10 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart, Felixová,Fresl,Kadeřábek), Proti: 0, Zdržel se: 1 ( Dudášová)
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Výbor strategie a komunikace:
Za ČSSD byl navržen Mgr. Oto Linhart. Členka ZMČ p. Dudášová se dotázala na náplň činnosti tohoto výboru a odpověděl pan Linhart, že by výbor měl být poradním výborem pro klíčová strategická rozhodnutí ZMČ. Měl by navrhovat a předkládat celkovou vizi a misi
rozvoje Velké a Malé Chuchle a koncepčně řešit informovanost a zapojení občanů do aktivit MČ.

Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo schválilo zřízení výboru strategie a komunikace a jeho předsedou Mgr. Otu Linharta.
Výsledek hlasování pro výbor a pro předsedu: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl, Vrběcká, Linhart), Proti: 0, Zdržel se: 4 (Fresl,Felixová,Kadeřábek,Dudášová)
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Výbor životního prostředí:
Za ODS byl navržen Ladislav Kadeřábek, jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo schválilo zřízení výboru životního prostředí a jeho předsedou p. Ladislava Kadeřábka.
Výsledek hlasování pro výbor: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Výsledek hlasování pro předsedu: Pro: 10 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj, Vrběcká, Linhart, Felixová,Fresl,Dudášová), Proti: 0, Zdržel se: 1 (Kadeřábek)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Výbor sociální a volnočasových aktivit:
Za SZ byla navržena MUDr. JanaVrběcká, za ODS Mgr. Felixová, ale ta kandidaturu odmítla.

Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo schválilo zřízení výboru sociálního a volnočasových aktivit a jeho předsedkyní MUDr. Janu Vrběckou.
Výsledek hlasování pro výbor i pro předsedu: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,
Vrběcká,Linhart, Proti: 0, Zdržel se: 4 ( Felixová,Fresl,Dudášová,Kadeřábek)
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Výbor dopravy a bezpečnosti:
Za ČSSD byl navržen Ing. Jiří Petr, jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo schválilo zřízení výboru dopravy a bezpečnosti a jeho předsedou Ing. Jiří Petr.
Výsledek hlasování pro výbor: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Výsledek hlasování pro předsedu: Pro: 7 ((Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká, Linhart), Proti: 0, Zdržel se: 4 (Felixová,Fresl,Dudášová,Kadeřábek)
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Výbor stavební a územního plánu:
Za SZ byl navržen Ing. arch. David Vokurka.

Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo schválilo zřízení výboru stavebního a ÚP a jeho předsedou Ing. arch. Davida Vokurku.
Výsledek hlasování pro výbor: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Výsledek hlasování pro předsedu: Pro:7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká, Linhart), Proti: 0, Zdržel se: 4 (Felixová,Fresl,Dudášová,Kadeřábek)
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Výbor majetku obce:
Za ODS byl navržen p. Stanislav Fresl, za TOP 09 byl navržen p. Jan Matl.
Návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo schválilo zřízení výboru majetku obce a jeho předsedou p. Jana Matla.
Výsledek hlasování pro výbor: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Výsledek hlasování pro předsedu p. Fresla: Pro:3 (Felixová,Dudášová,Kadeřábek) Proti:6 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Vrběcká, Linhart), Zdržel se: 2 (Fresl,Matl)
Výsledek hlasování pro předsedu p. Matla: Pro: 6 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Vrběcká, Linhart), Proti: 0, Zdržel se: 5 (Felixová,Dudášová,Kadeřábek,Fresl,Matl)
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

9. Organizační záležitosti

V rámci tohoto bodu požádal o slovo Mgr. Linhart a vznesl 3 požadavky ke schválení:

Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo schválilo možnost natáčení audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva veřejností, pokud nebude narušován průběh jednání.
Výsledek hlasování: Pro: 9 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart, Fresl, Dudášová) Proti: 0, Zdržel se: 2 (Kadeřábek, Felixová)
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo schválilo zrušení moderování diskusního fóra na webových stránkách MČ.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart), Proti: 0,
Zdržel se: 4 (Fresl,Felixová,Dudášová,Kadeřábek)
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo schválilo, aby v případech, kdy nebude jednomyslné hlasování, bylo v zápisu
uváděno hlasování jmenovitě.
Výsledek hlasování: Pro: 10 ((Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart,Fresl, Dudášová,Kadeřábek) Proti: 0, Zdržel se: 1 (Felixová)
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Dále požádala tajemnice, v souvislosti s přípravou na provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha-Velká Chuchle za rok 2010, o schválení členů Hlavní inventarizační komise (HIK).
Za úřad navrhla Ing. Evu Šmejkalovou a Ing. Michaelu Benešovou a požádala ZMČ o návrh na předsedu komise z řad členů ZMČ (dosud byl předsedou HIK zást. starosty). P. Vokurka navrhl starostu Mgr. Melichara a po kratší diskusi bylo hlasováno o tomto návrhu.

Návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo schválilo Hlavní inventarizační komisi (HIK) ve složení: Mgr. Martin Melichar - předseda, Ing. Eva Šmejkalová-člen, Ing. Michaela Benešová-člen.
Výsledek hlasování: Pro: 10 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart,Fresl, Dudášová,Kadeřábek) Proti: 0, Zdržel se: 1 (Felixová)
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

10. Různé

Na závěr ustavujícího zasedání dal předsedající možnost k vyjádření občanům. Přihlásila se p. Helena Kuzníková a požádala, vzhledem k tomu, že nikdo ze zástupců Malé Chuchle nebyl zvolen do nového zastupitelstva, aby předsedové výborů zohlednili tuto skutečnost při nominaci členů výborů a využili zkušeností některých občanů z M. Chuchle (p. Patočky,
p. Steigerwalda a dalších).
O slovo požádal Ing. arch. Doubner, který zmínil několik záležitostí, kterým by mělo nové ZMČ věnovat pozornost a to: protipovodňová opatření, protihlukový val podél Strakonické,
terminál nákladní dopravy mezi Strakonickou a Mezichuchelskou - v ÚP by bylo dobré požádat o změnu funkce alespoň na obytnou, stavba tunelu železničního koridoru pro vysokorychlostní vlaky, přístavba základní školy, železniční zastávka s mimoúrovňovou křižovatkou, pokračování ve formulaci a výstavbě centra Velké Chuchle/Femat/,
protažení autobusu do chatové kolonie, průjezd do Lochkova, evidence stromů v chráněném území v katastru obce - v lese se kácí mimo vegetační klid. K poslední připomínce se ostře ohradil p. Kadeřábek (hajný) s tím, že kácení probíhá dle plánu a kácí se pouze postižené a suché stromy.
Mgr. Dudášová apelovala na to, aby v zápisech ze ZMČ byly u každého hlasování uvedeny argumenty členů ZMČ, proč hlasovali tak, jak hlasovali. Na to reagovala tajemnice, že odmítá provádět takto podrobné zápisy ze ZMČ a Mgr. Dudášová se nabídla, že bude zápisy pořizovat. K této záležitosti se vyjádřil i Ing. Kozický, který vyjádřil názor, že dosavadní zápisy ze zasedání ZMČ, prováděné zapisovatelkou jsou dostačující.
Do diskuse se přihlásil pan Burle, který vyjádřil přání, aby se občané, diskutující na diskusním fóru představovali.
Dále se dotázal Ing. Špaňhel provozovatele webu „chuchle-info" p. Strnada, proč se nemohl dostat na jejich stránky, když chtěl zveřejnit svůj příspěvek. Odpověděl pan Strnad, že by žádný problém být neměl.
Tajemnice ještě upozornila nové členy ZMČ, že musí rozhodnout o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a o nové redakční radě Chuchelského zpravodaje.
Došlo ke shodě, že tyto otázky budou řešeny na 1. řádném zasedání ZMČ a předběžný termín
byl stanoven na 24.11.2010.
O slovo požádal p. Fresl, který poděkoval všem za důvěru v uplynulých téměř 16 letech. Vyjádřil přesvědčení, že se snažil pro Chuchli udělat to nejlepší co šlo s tím, že kdyby nic nedělal, tak by též nic nezkazil. Uvedl dále, že se domnívá, že jak po povodních, tak i v dalších letech se zhostil své práce docela dobře. Poděkoval všem svým příznivcům i voličům a zmínil volební výsledky, dle kterých by podle obdržených hlasů získala v novém ZMČ ODS deset mandátů a TOP 09 jeden, ovšem volební zákony jsou takové, jaké jsou. Na závěr uvedl, že se všemi rád potká nejen na radnici, ale i na ulici. Většina přítomných jej odměnila potleskem.
O slovo požádala i tajemnice úřadu, která poděkovala p. Freslovi jménem svým i jménem zaměstnanců úřadu za dlouholetou spolupráci, kdy se podařila v Chuchli řada věcí a vyjádřila přání, aby tento vývoj pokračoval, i když to není tak jednoduché, jak si někteří představují.
Poblahopřála nově zvoleným členům ZMČ a poděkovala za spolupráci předcházejícímu
zastupitelstvu.
Na závěr vystoupil nově zvolený starosta, který poděkoval p. Freslovi za jeho práci v čele radnice v uplynulých volebních obdobích a vyjádřil přání, aby p. Fresl byl oporou v novém
zastupitelstvu. Dále poděkoval všem voličům za projevenou důvěru, které si nesmírně váží, ale kterou bere hlavně jako velkou odpovědnost a výzvu.
Zdůraznil, že do voleb nešel s cílem dělat kariérního politika, jemuž radnice slouží k osobnímu prospěchu, ale s vůlí pracovat, zkvalitňovat a hlavně měnit tvář obce, ve které se narodil. Vyzval přítomné, aby mu sdělovali své názory, podněty, myšlenky či připomínky
a ujistil, že se všemi podněty bude zabývat.

Předsedající ukončil jednání ZMČ v 19.50 hodin.

Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ Praha-Velká Chuchle


Ověřovatelé: Mgr. Lenka Felixová


MUDr. Jana Vrběcká


Mgr. Martin Melichar
starosta