Zápis č. 2/2010 ze dne 22.2.2010

Zápis č. 2/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 22.2.2010

Přítomni:
členové zastupitelstva 7
nepřítomen, omluven 2
hosté 7

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 7 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Olga Kuzníková, Zdeněk Vlasák

Před schválením programu navrhl starosta, aby jako první bod programu proběhlo nové projednání stavby 514 svážnice Velká Chuchle - Radotín a požádal ZMČ o souhlas s přijetím hostů (zástupci vlastníků, zhotovitelů, investora a projektant), kteří chtěli podrobně seznámit s účelem stavby a zodpovědět případné dotazy členů ZMČ. ZMČ s přijetím hostů souhlasilo.

Program po změně:
1/ Stavba 514 svážnice Velká Chuchle - Radotín - nové projednání.
2/ Informace starosty
3/ Přezkum hospodaření za rok 2009 - 2. dílčí zpráva.
4/ Přezkum hospodaření za rok 2010.
5/ Nový pracovní řád MČ Praha - Velká Chuchle, ÚMČ.
6/ Žádost o dotaci DTJ Velká Chuchle.
7/ Žádost o dotaci SK Čechoslovan Chuchle.
8/ Inventarizace pohledávek a závazků za r. 2009.
9/ Kritéria pro přijímání dětí do MŠ.
10/ Bytové záležitosti.
11/ Vlajka pro Tibet .
12/ Majetkové záležitosti - projednání smluv.
13/ Stavební záležitosti.
14/ Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno

1) Starosta seznámil s jednáním na stavebním odboru v Radotíně ohledně stavby 514 svážnice Velká Chuchle - Radotín s tím, že účastníci tohoto jednání požádali (v souladu s usnesením 7/2009 ze dne 21.9.2009 b. 7/14) o možnost vystoupit na zasedání ZMČ a vysvětlit účel stavby a seznámit s uvažovanou variantou. Jednání ZMČ se jako hosté zúčastnili:
Ing. Vojta - spol. OMEGA (obstaravatel ŘSD) , Ing. Řehoř - projektant SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Suk za investora ŘSD ČR ZP, Ing. Florian a Ing. Krejčí za vlastníka pozemků Lesy Steinských. V rámci téměř hodinové diskuse seznámili hosté se záměry výstavby a informovali o tom, že příprava této stavby trvá spoustu let a je velmi náročná. Jedná se o chráněnou oblast a ochranné pásmo dráhy a bylo nutné zpracovat řadu expertiz, hlavně z hlediska ekologického. MHMP vzhledem k obavám o změnu krajinného rázu podmínil souhlas stanoviskem vlády. Vláda dala ke stavbě souhlas, ale stanovila pro dodavatele velmi složité podmínky. P. Florian - jednatel vlastníka pozemků firmy Lesy Steinských vyjádřil překvapení nad dosavadním zamítavým stanoviskem členů ZMČ ke stavbě této cesty a upozornil na hledisko odpovědnosti majitele za bezpečnost - bez této cesty nelze majetek chránit. Na popud starosty vysvětlil projektant jak bude cesta řešena a jaký bude mít charakter. Předložil příčné řezy s tím, že cesta je navrhovaná tak, aby kopírovala terén . Povrch cesty bude zpevněný (nikoliv asfaltový koberec). Stavbu lze provádět z obou stran - lze postupovat od Radotína, aby se nezatížila Chuchle (po celou dobu stavby bude přítomen geolog.)
Hosté zodpověděli ještě dotazy p. starosty, p. Hromádky a p. Vokurky a zastupitelé vzali na vědomí, že stavba bude zrealizována i přes výhrady některých členů ZMČ, protože jsou k dispozici všechna potřebná vyjádření a povolení, včetně usnesení vlády. Vzhledem k těmto okolnostem starosta navrhl revokovat zamítavé stanovisko k této stavbě - usnesení ZMČ 7/2009 ze dne 21.9.2009 b. 7/14 v plném rozsahu a naformulovat naše připomínky.
Hlasování: 6 pro, 1 proti

ZMČ vyjádřilo souhlas se stavbou svážnice za těchto podmínek:
- realizace stavby směrem z Radotína a propustkem pod železnicí
- nezbytnost citlivého řešení vůči krajině
- bude zamezeno možné sjízdnosti z obou směrů umístěním závory
- striktní dodržení všech podmínek usnesení vlády a správních orgánů
- poskytnutí veškerých podkladů předkládaných pro územní a stavební řízení
Hlasování: 6 pro, 1 proti

2) Informace starosty:
- dne 7.2.2010 uspořádala městská část ve spolupráci se Sokolem Chuchle „Masopustní průvod".
Akce byla velmi úspěšná a zúčastnilo se mnoho návštěvníků jak v maskách, tak v civilu. Starosta
poděkoval zastupitelce Martině Schönbauerové za organizační zabezpečení a velkému počtu
sponzorů za velký podíl na úspěchu masopustního veselí.
- o jednání na MHMP ohledně finančního vypořádání hospodaření naší MČ za r. 2009, kterého se
zúčastnil starosta a tajemnice. Konečná výše odvodu (přídělu), vyplývající z finančního vypořádání
za rok 2009 bude MČ sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2009 v
Zastupitelstvu hl. m. Prahy a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se st. rozpočtem.
- MČ, na základě usnesení RHMP č. 44 ze dne 26.1.2010, předložila požadavky na investiční
dotace MHMP z rezervy pro městské části. Návrhy vycházely ze střednědobého investičního plánu
městské části, schváleného ZMČ.
-v Základní škole Charlotty Masarykové proběhl zápis dětí do 1. třídy a vzhledem ke značnému počtu
přihlášených dětí zřizovatel po dohodě s ředitelkou školy rozhodl o otevření dvou 1. tříd s tím, že
starosta zahájil potřebné kroky na MHMP k zajištění finančních prostředků na navýšení mzdových
nákladů.
-o účasti na výroční schůzi MO ČZS.
ZMČ vzalo informace starosty na vědomí.

3) Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila ZMČ se zápisem z 2. dílčího přezkoumání hospodaření, provedeného kontrolní skupinou MHMP v MČ Praha - Velká Chuchle dokladově v úřadu městské části ve dnech 11.1.2010-15.1.2010 za období od 1.11.2009 do 30.11.2009. Kontrolní skupina konstatovala, že nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. ZMČ vzalo výsledky kontroly na vědomí.

4) Tajemnice požádala ZMČ o vyjádření k zabezpečení přezkoumání hospodaření MČ Praha - Velká Chuchle za r. 2010. ZMČ schválilo, aby starosta požádal o přezkoumání hospodaření naší MČ za r. 2010 Magistrát hl.m. Prahy - odbor finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření.
Dále navrhla nahradit v r. 2010 výkon interního nebo externího auditu v příspěvkových organizacích, zřízených MČ Praha - Velká Chuchle, a to v ZŠ Charlotty Masarykové a v MŠ Velká Chuchle, veřejnoprávní kontrolou ze strany zřizovatele. Hlasování: jednomyslně schváleno

5) Tajemnice předložila ZMČ k vyjádření nový „Pracovní řád MČ Praha - Velká Chuchle, Úřadu městské části", který zpracovala v souladu s novelou Zákoníku práce. Pracovní řád rozvádí v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, zákona o úřednících územních samosprávných celků a dalších právních předpisů, vztahujících se na pracovně právní vztahy zaměstnanců Městské části Praha - Velká Chuchle, Úřadu městské části. ZMČ schválilo Opatření tajemnice 38/2010 „Pracovní řád" s účinností od 1.3.2010.
Hlasování: jednomyslně schváleno


6) Starosta předložil ke schválení žádost DTJ Velká Chuchle o finanční příspěvek na činnost pro rok 2010. ZMČ schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: 6 pro, l se zdržel

7) Starosta předložil ke schválení žádost SK Čechoslovanu Chuchle o finanční příspěvek na činnost pro rok 2010. ZMČ schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: 5 pro, 1 proti, 1 se zdržel

8) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o jednání Hlavní inventarizační komise dne 26.1.2010. ZMČ po projednání a zodpovězení dotazů schválilo zápis z jednání HIK a výsledky inventarizace majetku a závazků MČ Praha - Velká Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle za rok 2009.
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel

9) Mgr. Felixová požádala o vyjádření k návrhu „Kritérií přijímání dětí do MŠ". ZMČ po projednání kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2010/2011 schválila /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 2/2010/.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10) Mgr. Felixová informovala o jednání výboru sociálního a bytového, který projednával žádost
Ing. Dany Kozlovské o zařazení do seznamu uchazečů o nájemní byt. Výbor zařazení doporučil a ZMČ po projednání schválilo zařazení její žádosti do seznamu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11/ Mgr. Felixová seznámila s dopisem Občanského sdružení Lungta, kterým OS připomíná 51. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase dne 10. března 2010 a vyzývá k připojení se k akci „Vlajka pro Tibet". Na základě výsledku hlasování se MČ ke kampani „Vlajka pro Tibet" nepřipojí.
Hlasování: pro: p. Vokurka, p. Schönbauerová
proti: p. Vlasák, p. Kuzníková
zdrželi se: p. Fresl, p. Felixová, p. Hromádka
/na přání p. Vokurky hlasování zveřejněno jmenovitě/

12) P. Felixová ještě v souvislosti se změnou dodavatele služeb (dovoz obědů pro seniory) požádala o schválení uzavření smlouvy se Záchrannou službou AS ČR Praha - západ, U Včely 1442, 156 00 Praha - Zbraslav a schválení uzavření smlouvy o dodávce obědů mezi firmou Ivo Synek - hostinská činnost, Rejkovice 41, 262 23 Jince (provozovna: Veřejná jídelna Radotín, ul. K Cementárně) a seniory, s tím, že MČ je vedlejší účastník smlouvy.
ZMČ uzavření smluv schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

13/ Starosta předal slovo panu Z. Vlasákovi, který informoval o jednání výboru majetku obce a konstatoval, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji pozemku parc.č. 670/29 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 12m2 spol. PREdistribuce, a.s. (trafostanice ve Starolázeňské ul.) nebyly ze stran občanů připomínky. Výbor doporučil ZMČ znovu tento prodej schválit, a to za cenu dle znaleckého posudku a ZMČ jej rovněž schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

14) Majetkový výbor projednal žádost spol. SAHAB s.r.o. ohledně prodloužení pronájmu části prostor v areálu Kazínská 8/5. Výbor doporučuje ZMČ prodloužit nájemní smlouvu na dobu určitou, a to nejdéle do konce volebního období současného zastupitelstva a za stávající cenu. ZMČ schválilo prodloužení pronájmu a vyvěšení záměru.
Hlasování: 6 pro, 1 proti

15) Výbor dále projednal výzvu spol. PREdistribuce, a.s. k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 1159/1, 1160 a 1166/1 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění, provozování a užívání kabelového vedení, a to s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 7.8.2006 (v této budoucí smlouvě byly uvedeny pozemky parc.č. 540/2, 996, 1160, 1161/1 a 1000/1 v k.ú. Velká Chuchle - po zaměření pozemků došlo k úpravě). Výbor doporučuje ZMČ uzavření této smlouvy schválit, a to za cenu dle znaleckého posudku a ZMČ uzavření smlouvy rovněž schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

16) Tajemnice seznámila s tím, že na základě souhlasu ZMČ s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 416/2 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 54 m2 (usnesení ZMČ 1/2010 ze dne 18.1.2010 b. 1/9) zaslal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových návrh Smlouvy o bezúplatném převodu tohoto pozemku. ZMČ schválilo uzavření smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno

17) P. Vlasák předložil žádost p. Adély Vokurkové, Prodloužená 239/5, Praha 5 - Velká Chuchle na pronájem stánku na nám. Omladiny, kde hodlá prodávat potraviny, tisk a jízdenky MHD. ZMČ po projednání schválilo vyvěšení záměru na pronájem.
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel

18) Starosta informoval o jednáních s novou společností Vily Chuchle a.s., která odkoupila od společnosti FINEP Chuchle pozemky Na Hvězdárně. Dle písemné informace společnosti REFLECTA Development a.s., kterou starosta předal všem členům ZMČ, bude projekt Vily Chuchle a.s. oproti původnímu záměru FINEP Chuchle asi o cca 1/3 menší jak co do objemu výstavby, tak do počtu budoucích obyvatel a z toho vyplývající automobilové zátěže. Starosta doplnil, že nová společnost zveřejní podrobnou informaci o projektu v březnovém čísle Chuchelského zpravodaje. Obchodní služby budou podél komunikace Na Hvězdárně a MČ by měla mít k dispozici objekt cca 150 m2 pro potřeby MČ. Dalšího jednání ZMČ se zúčastní zástupci společnosti a poskytnou další informace.
ZMČ vzalo na vědomí.

19) V rámci navrženého bodu různé informoval starosta, že ÚMČ obdržel několik návrhů občanů na využití bývalého areálu na Kazínské 8 a několik podnětů od předsedů výborů ZMČ.
Starosta navrhl, aby připomínky a návrhy odborně posoudil stavební výbor a komise ÚP a předložili
ZMČ jako podklad pro zadání zastavovací studie. Bylo stanoveno, že jednání se uskuteční 11.3.2010 v 19.00 hodin v pracovně starosty a starosta požádal zbývající předsedy výborů o písemné návrhy do tohoto termínu. ZMČ vzalo na vědomí.Zasedání bylo ukončeno ve 21.30 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Stanislav Fresl, starosta


Ověřovatelé: Bc. Olga Kuzníková

Zdeněk Vlasák