Zápis č. 2/2010 ze dne 24.11.2010

Zápis č. 2/2010
z 2. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 24.11.2010

Místo konání: ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, Praha 5, Velká Chuchle
Přítomni: členové zastupitelstva 11
Veřejnost: 8

Hosté:
Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka ZŠ Charlotty Masarykové
Ing. arch. Peter Sticzaj - Gromski, Ing. Valérius Lalkovič, zástupci společnosti Grido,architektura a design,s.r.o.
Starosta požádal ZMČ o souhlas s přijetím hostů a to jej schválilo.

Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta Mgr. Martin Melichar. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin, kdy bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, jelikož jsou přítomni všichni členové zastupitelstva.

Starosta následně dal návrh na obsazení funkce ověřovatelů zápisu, kdy do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi: Viktor Čahoj, Ladislav Kadeřábek

Dále dal návrh na obsazení funkce zapisovatele, kdy navržena byla Mgr. Gabriela Dudášová, načež dal o návrzích hlasovat.
Hlasování. Schváleno jednomyslně

Před započetím projednávání bylo starostou navrženo rozšíření programu jednání zastupitelstva o nový bod - projednání smlouvy o dílo na dodávku a montáž prvků pro víceúčelové hřiště v Malé Chuchli a jeho zařazení jako bodu 15, před bodem jednání Různé.
Hlasování: Schváleno jednomyslně

Poté bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu jednání dle pozvánky:

K bodu 1
Přístavba ZŠ a zadání projektové dokumentace

Starosta uvedl tento bod jednání, přičemž následně předal slovo Ing. arch Vokurkovi, do jehož kompetence příprava tohoto bodu jednání spadá.

a) Vyhodnocení výběrového řízení
Ing. arch. Vokurka krátce informoval o projektu přístavby základní školy, kdy tato je nutná s ohledem na zajištění kapacity základní školy pro potřeby městské části . Informoval o výzvě k podání nabídek, kterou městská část učinila za účelem výběru nejvhodnější nabídky, přičemž jako nabídka nejvhodnější byla odbornou komisí zvolena nabídka společnosti Grido,architektura a design,s.r.o.. Následně Ing.arch. Vokurka předal slovo zástupcům této společnosti, aby vítěznou nabídku představili.
b) Prezentace vítězného návrhu
Následovalo představení vítězné nabídky a to jednak verbálně, tak i formou videoprojekce. V průběhu přestavení nabídky byly zástupcům společnosti Grido,architektura a design,s.r.o. kladeny ze strany jednotlivých zastupitelů doplňující a upřesňující dotazy, které směřovaly na splnění požadavku na splnění nízkoenergetických až pasivních standardů, dále na světelnost, přehřívání objektu, energetickou bilanci, Energetická bilance - FVE panely, náklady na pořízení FVE 2 mil Kč záleží na sehnání dotace, dále možnosti využití FVE, pouze pro vlastní spotřebu, rozdíl v konstrukci střechy v návaznosti na možné umístění FVE panelů nebude . Ředitelka školy Mgr. Jančíková bez dotazů a bez připomínek

c) Projednání smlouvy
Starosta poděkoval přítomným zástupcům společnosti Grido,architektura a design,s.r.o. za účast a prezentaci vítězné nabídky, načež tito opustili jednání zastupitelstva, taktéž i Mgr. Jančíková, ředitelka ZŠ. Následně bylo přistoupeno k projednání návrhu smlouvy předloženého společností Grido,architektura a design,s.r.o. v souvislosti s budoucí realizací jejich vítězné nabídky.

Za účelem schválení samotné smlouvy bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo na 6.12.2010 v 18.00hod., na úřadě MČ, s úkolem pro tajemnici vyjasnit podklady ke spornému pozemku Povodí Vltavy do 6.12.2010. Připomínky zastupitelů k návrhu smlouvy o dílo nejpozději do neděle 28.11.2010 večer. Do čtvrtka 2.12. bude na úložišti návrh smlouvy po připomínkách obou smluvních stran. Smlouvu připraví Ing. Vokurka a uloží na úložiště do 2.12.2010
Hlasování: schváleno jednomyslně

K bodu 2
Výsledky architektonické soutěže areálu Kazínská 8

Starosta požádal zastupitele o případná vyjádření k výsledkům architektonické soutěže na využití areálu Kazínská 8, kdy výsledky, jakož i jednotlivé návrhy jsou prezentovány na webových stránkách městské části. Zastupitelstvo schválilo výsledky architektonické soutěže na nové centrum obce v areálu Kazínská 8.
Hlasování: schváleno jednomyslně

K bodu 3
Rozpočtové úpravy na listopad 2010

Tajemnice seznámila s návrhem rozpočtových úprav na 11/2010. /viz příloha č. 1 usnesení 2/2010 nové ZMČ/

Starosta přednesl návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy na listopad 2010.
Hlasování: schváleno jednomyslně

K bodu 4
Záležitosti školství ZŠ a MŠ
4a)
Starosta přednesl žádost ředitelky ZŠ Charlotty Masarykové stran čerpání finančních prostředků ve výši 50.000,- Kč z FRM za účelem oprav a údržby školy.
Hlasování: schváleno jednomyslně

4b)
Starosta přednesl žádost ředitelky ZŠ Charlotty Masarykové o změnu odpisového plánu z důvodu nutnosti zakoupení nové el. pánve do školní kuchyně a možnost využití rozdílu v odpisech na financování provozních záležitostí školy. Odpisy se mění z původních 68.683,44 Kč na 59.947,00 Kč.
Hlasování: schváleno jednomyslně

4c)
Tajemnice informovala o žádosti ředitelky ZŠ o schválení celoroční odměny, kdy podkladem pro rozhodování o odměnách jsou zprávy o aktivitách zařízení, kroužcích, výsledcích kontrol atd. a na
základě předložených podkladů navrhla odměnu do výše 15. 000,- Kč (dle finančních možností školy).
Hlasování: schváleno jednomyslně

4d)
Tajemnice informovala o žádosti ředitelky MŠ o schválení celoroční odměny, kdy podkladem pro rozhodování o odměnách jsou zprávy o aktivitách zařízení, kroužcích, výsledcích kontrol atd. a na
základě předložených podkladů navrhla odměnu do výše 15. 000,- Kč (dle finančních možností školy).
Hlasování: schváleno jednomyslně

4e)
Starosta přednesl oznámení ředitelky MŠ o přerušení provozu MŠ v období od 27.12.2010 do 31.12.2010.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

K bodu 5
Majetkové záležitosti

5.1.
Byla projednána doručená žádost RNDr. Ondreje Valenta, Csc. o prodloužení nájemní smlouvy č. P/330/2007 na pozemek č. 82/1 v k.ú. Malá Chuchle, o výměře 886m2 - zahrada.
Zastupitelstvo schválilo vyvěšení závěru na pronájem výše uvedeného pozemku.
Hlasování: schváleno jednomyslně

5.2.
Byla předložena a projednána žádost pana Libora Bendy o prodloužení nájemní smlouvy č.P/416/2009 schválenou usnesením ZMČ Praha - Velká Chuchle č.3/2009 dne 30.3.2009, na parcele č. 923/61 o výměře 500m2 a výši ročního nájmu 100.000,- Kč. Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru.
Hlasování: schváleno jednomyslně

5.3.
Byla předložena a projednána žádost Mgr. Veroniky Buriš na pronájem nebytových prostor bývalého autosalonu v areálu Kazínská 8, Praha 5- Velká Chuchle. Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru na pronájem na 1 rok.
Hlasování: schváleno jednomyslně

5.4.
Byla předložena a projednána žádost společnosti CMMS, s.r.o. o prodloužení smlouvy ze dne 22.10.2009 pod číslem N/2002/D8/2009 na pronájem nebytového prostoru parc. č. 3 k.ú. Malá Chuchle o celkové výměře 40m2 za účelem skladování materiálu. Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru.
Hlasování: schváleno jednomyslně

5.5.
Byla předložena a projednána žádost pana Josefa Dostála o prodloužení pronájmu pozemku a objektu za účelem provozování zámečnické dílny, dle dodatku č. N1/2001/D13/2010 ke smlouvě uzavřené dne 19.12.2001. Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru.
Hlasování: schváleno jednomyslně

5.6.
Byla předložena a projednána žádost společnosti Radiové systémy a komunikace spol. s r.o. Provozovna Pod Akáty 60/169, Praha 5, Velká Chuchle o dlouhodobý pronájem cca 10 let, prostoru v objektu bývalé stodoly areálu Kazínská 8. Jedná se o část haly -cca 100m2. Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru na pronájem tohoto prostoru na 1 rok.
Hlasování: schváleno jednomyslně

5.7.
Byla předložena a projednána žádost společnosti SAHAB, s.r.o. o prodloužení nájemní smlouvy v prostorách objektu bývalého autosalonu v areálu Kazínská 8,Velká Chuchle na rok 2011.
Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru.
Hlasování: schváleno jednomyslně

5.8.
Byla předložena a projednána žádost MHMP odboru obchodních aktivit o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle. K námitkách zastupitelů, že se jedná o jedinou přístupovou cestu dále, k připomínce požárního hlediska, a s ohledem na to, že se na předmětném pozemku nachází sdružená přípojka splaškové kanalizace, zastupitelstvo prodej předmětného pozemku nedoporučuje.
Hlasování: jednomyslně proti

5.9.
Byla předložena a projednána žádost pana Uzelace o koupi části pozemku p.č. 1038 mezi pozemky 1036/36 a 335/1 o celkové výměře 268 m2, dle přiloženého plánku. Vzhledem k tomu, že je tento pozemek pro obec bezcenný není nijak využitelný ani strategicky položený schválilo zastupitelstvo vyvěšení záměru na prodej výše uvedeného pozemku.
Hlasování: schváleno jednomyslně


K bodu 6
Kompetence starosty a místostarostů
a) Starosta přednesl navrhované kompetence starosty a místostarostů:
Starosta - Mgr. Martin Melichar
- zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti ekonomiky, v oblasti sociální a bytové, školství a vzdělávání, hospodářské politiky, správy majetku svěřeného městské části Praha - Velká Chuchle
- zodpovídá za zadávání veřejných zakázek
- má právo rozhodnout o zveřejnění záměru na prodej, směnu nebo darování nemovitého majetku, jeho pronajmutí nebo poskytnutí jako výpůjčky dle § 36 odstavec 1 zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

1. Zástupce starosty - Ing. Jiří Petr

- podílí se ve vymezených oblastech na výkonu funkce starosty
- zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti dopravy,bezpečnosti, investic, životního prostředí a sportu
- po dobu nepřítomnosti starosty ho zastupuje a plní úkoly v nezbytném rozsahu

2. Zástupce starosty - Ing. arch. David Vokurka

- podílí se ve vymezených oblastech na výkonu funkce starosty,
- zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti územního rozvoje MČ, v oblasti stavební a v oblasti kultury
- po dobu nepřítomnosti starosty a místostarosty je zastupuje a plní úkoly v nezbytném rozsahu

Hlasování: schváleno jednomyslně

b) Tajemnice dále seznámila ZMČ s pravomocemi starosty v těch MČ, kde se nevolí rada. (§ 95 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze). Ocitovala § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a seznámila členy ZMČ s tím, že v MČ kde se rada nevolí, plní její funkci starosta, s výjimkou pravomocí uvedených v § 94, odst. 2 písm. b), d) a e); tyto úkoly plní zastupitelstvo městské části.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace tajemnice o pravomocech starosty v těch MČ, kde se nevolí rada a schvaluje, aby starosta plnil funkci rady s výjimkou pravomocí uvedených v § 94, odst. 2 písm. b), d) a e) zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, které plní ZMČ.
Hlasování: schváleno jednomyslně

K bodu 7
Schválení členů jednotlivých výborů a jejich tajemníků

7.1.
Tajemnice předkládá návrh na tajemníky jednotlivých výborů z řad zaměstnanců úřadu městské části následovně:
Finanční výbor - p. Pavla Pajerová
Kontrolní výbor - p. Jana Černá
Výbor ŽP - p. Pavla Pajerová
Strategie a komunikace-p. Marie Schönbauerová
Doprava a bezpečnost-Ing. Petr Schůrek
Majetku obce-Ing. Lenka Svobodová
Stavební a ÚP-Ing. Michaela Benešová
Sociální a volnočas. aktivity-Ing. Eva Šmejkalová

Zastupitelstvo přistoupilo k hlasování o shora uvedeném návrhu.
Hlasování: schváleno jednomyslně

7.2.
Schválení členů výborů

Výbor strategie a komunikace:
Pan Mgr. Oto Linhart, představil budoucí činnost nově vzniklého výboru strategie a komunikace a navrhl schválit předložený jednací řád a členy:
p. Viktora Čahoje
MUDr. Ivo Matla
Hlasování: schváleno jednomyslně

Výbor sociálních a volnočasových aktivit:
MUDr. Vrběcká dala následující návrh složení výboru, navrhla minimálně 7 členů - vznikl spojením 2 výborů. Informovala, že oslovila Mgr. Martinu Schönbauerovou, která dosud neodpověděla. Dále MUDr. Vrběcká informovala, že by preferovala přibrání někoho z nové výstavby FINEPu ev. ještě z Malé Chuchle. Složení výboru není rigidní, lze dovolit.
Návrh k dnešnímu dni:
MUDr.Jana Vrběcká
Mgr.Martin Melichar
Mgr.Věra Hajná
Miroslav Holeček
Dis.Kateřina Vomáčková
Petra Benčátová
Ivana Vinšová
Hlasování: schváleno jednomyslně

Výbor finanční:
Ivan Petr
Bc. Ondřej Švec
Ing. Miroslav Mendlík
David Steigerwald

Předkládá: Viktor Čahoj, předseda výboru
Hlasování: schváleno jednomyslně

Výbor majetku:
Milan Dubský
Petr Chalupecký.
Náhradník: Tomáš Benčat.
Předkládá: Jan Matl, předseda výboru
Hlasování: schváleno jednomyslně

Výbor stavební a územního plánu:
Bc. Daniel Šatra
Ing. Jan Janda
Ing. arch. Karel Doubner
Ing. Daniel Kozický
Předkládá: Ing. arch. David Vokurka, předseda výboru
Hlasování: schváleno jednomyslně

Výbor dopravy a bezpečnosti:
Marek Malý
Ing. Daniel Kozický
Michal Strnad
Jaroslav Rieger
Předkládá: Ing. Jiří Petr, předseda výboru
Hlasování: schváleno jednomyslně

Výbor životního prostředí:
Kuzníková Olga
Rys Jan
Předkládá: Ladislav Kadeřábek, předseda výboru
Hlasování: schváleno jednomyslně

Výbor kontrolní:
Stanislav Fresl
Olga Kuzníková
Zdeňka Děrdová
Martin Šimek
Předkládá: Gabriela Dudášová
Hlasování: schváleno jednomyslně

K bodu č. 8
Návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta předložil návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva v tomto znění:
Návrh:
a) Neuv.zástupce starosty Ing. Petr Kč 18.000,-
b) Neuv. zástupce starosty Ing. arch. Vokurka Kč 18.000,-
c) předseda zvl.orgánu - přestupková komise Kč 8.300,-
Neuvolnění zastupitelé :
d) Předsedové výboru Kč 1.000,-
e) Člen zastupitelstva bez výboru Kč 500,- Kč.
K návrhu p. Fresla, aby člen zastupitelstva, který není ve vedení žádného výboru neměl nárok na odměnu, dal starosta hlasovat o svém návrhu ve znění pozměňovacího návrhu p. Fresla s tím, že
člen zastupitelstva bez výboru bude bez odměny.

Nárok na odměnu neuvolněným zastupitelům vzniká dnem schválení na ZMČ.
Hlasování: schváleno jednomyslně

K bodu 9
Schválení povodňového a krizového štábu
Starosta přednesl návrh složení povodňového a krizového štábu /viz. příloha č.2 usnesení 2/2010 nového ZMČ/ a následně dal o návrhu hlasovat.
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 10
Schválení členů likvidační komise
Starosta přednesl návrh složení likvidační komise ve složení pan Ladislav Kadeřábek, pan Viktor Čahoj, Mgr. Lenka Felixová a následně dal o návrhu hlasovat.
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 11
Schválení redakční rady Chuchelského zpravodaje
Starosta přednesl návrh složení redakční rady Chuchelského zpravodaje, ve složení : předseda Mgr. Oto Linhart, členové Jiřina Hanlová, Jana Černá. Tajemnice poznamenala, že dle dohody s Mgr. Linhartem bude působit v redakci na přechodnou dobu, než bude redakční rada doplněna. Mgr.Linhart uvedl, že pan Hromádka nebude členem, ale dle svých časových možností bude zasílat příspěvky. Dále starosta informoval, že je třeba hledat fotografa pro zpravodaj, jako náhradu za pana Záglera, který podal písemnou rezignaci. Následně dal starosta o návrhu hlasovat.
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 12
Pověření členů zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle k podepisování doložky dle ust. § 43 z.č. 131/2000 Sb. , o hl. m. Praze

Starosta přednesl návrh, aby zastupitelstvo schválilo, aby doložky podle § 43 zák. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů podepisovali:
Mgr. Oto Linhart, MUDr. Jana Vrběcká.
Následně dal starosta o předneseném návrhu hlasovat.
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 13
Informace tajemnice o kontrolách u ÚMČ
a) Tajemnice seznámila s tím, že na základě pověření ředitele Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Trnky bylo dne 22.11.2010 zahájeno u ÚMČ přezkoumání hospodaření MČ Praha-Velká Chuchle za rok 2010, které provede kontrolní skupina zaměstnanců MHMP.
b) Tajemnice seznámila s výsledky kontroly VZP, které provedla dne 15.11.2010. Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, zasílání kopií záznamů o prac. úrazech.
Z výsledků kontroly vyplynulo zjištění: „Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky" .
c) Tajemnice informovala o výsledku kontroly výkonu státní správy na úseku zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, zabezpečované ÚMČ Praha-Velká Chuchle, kterou provedli u úřadu zaměstnanci MHMP dne 4.11.2010. Předmětem kontroly byl povodňový plán MČ, povodňové kontroly včetně provedených zápisů, prověření aktuálnosti dat v Povodňovém informačním systému a materiální a technické zabezpečení ochrany městské části před povodněmi. Závěr kontroly zněl: „Lze konstatovat, že v rámci úřadu jsou vytvořeny podmínky pro plnění úkolů souvisejících s ochranou městské části před povodněmi."
Zastupitelstvo vzalo výše uvedené informace na vědomí.
K bodu 14
Schválení zimní údržby chodníků

Starosta předložil návrh nového režimu zimní údržby chodníků ve Velké a Malé Chuchli a následně dal o předloženém návrhu hlasovat. /viz příloha č. 3 usnesení 2/2010 nového ZMČ/
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 15
Schválení smlouvy na vybavení nového hřiště
Tajemnice seznámila s návrhem smlouvy o dílo mezi MČ Praha-Velká Chuchle a Mgr. Lenkou Moštěkovou - TOJA na dodávku a montáž prvků včetně zemních prací a vybudování dopadových zón na víceúčelovém hřišti v Malé Chuchli (dodavatel byl schválen předcházejícím ZMČ). Tajemnice rovněž informovala, které prvky budou na hřišti umístěny. Vzhledem k tomu, že nebyly k návrhu smlouvy dotazy ani připomínky, dal starosta o předloženém návrhu smlouvy hlasovat a ZMČ schválilo uzavření smlouvy za cenu 1.876.008,- Kč včetně DPH.
Hlasování: schváleno jednomyslně

16. Různé
16.1.
Pan starosta předkládá návrh na podpisové oprávnění pro styk s ČS, a.s. pro tyto členy ZMČ:
Mgr. Martin Melichar
Ing. Jiří Petr
Ing. arch. David Vokurka
Mgr. Gabriela Dudášová
Viktor Čahoj

Vzhledem k tomu, že nebyly k návrhu dotazy ani připomínky, dal starosta o předloženém návrhu hlasovat.
Hlasování: schváleno jednomyslně

16.2.
MUDr. Vrběcká přednesla žádost paní Stratilové o zařazení její žádosti do seznamu žadatelů o obecní byt, MUDr. Vrběcká konstatovala, že žadatelka splňuje podmínky pro zařazení do seznamu žadatelů, konkrétně podmínku uvedenou pod písm. F) Kriterií pro výběr uchazečů o nájem bytů schválených ZMČ Velká Chuchle dne 29.9.2008, žádost je však třeba ještě upravit a doplnit. MUDr. Vrběcká navrhuje, aby byla žádost paní Stratilové do seznamu žadatelů zařazena, s tím že bude vyzvána a bude jí poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta k doplnění žádosti. V případě, že by žadatelka výzvě v dodatečně poskytnuté lhůtě nevyhověla a žádost nedoplnila, může být ze seznamu žadatelů vyřazena, o těchto důsledcích bude žadatelka ve výzvě poučena.
Následně dal starosta o návrhu hlasovat.
Hlasování: schváleno jednomyslně

16.3.
Přestupková komise
Starosta informoval, že jmenoval předsedkyní přestupkové komise Mgr. Lenku Felixovou a tyto členy přestupkové komise: Vlastu Markovou, Věru Bínovou, Jiřinu Hanlovou, Janu Černou, Marii Schönbauerovou, Hanu Hlavatou.
ZMČ vzalo informaci o jmenování předsedy a členů přestupkové komise na vědomí.
Tímto bylo ukončeno projednání jednotlivých bodů programu jednání zastupitelstva, s tím, že následně dal starosta prostor dotazům přítomné veřejnosti.
O slovo se přihlásil Ing. Špaňhel a dotazoval se Ing. Petra na problematiku udělování výjimek resp. povolení pro povolení vjezdu nákladních aut do ulice Dolomitová, dále se dotazoval na možnosti a podmínky záboru chodníků v souvislosti se stavbou nebo rekonstrukcí. Ing. Petr přislíbil, že se k věci vyjádří do týdne. K dotazu se vyjádřila paní tajemnice Hanlová, která uvedla, že povolení vydává ÚMČ Praha - Velká Chuchle, zábor chodníku je v souvislosti se stavbou, která je povolena a úhrada se provádí na odboru daní, smluv a poplatků.
Stran bezpečnostní a dopravní situace v obci starosta informuje o jednáních s Městskou policií a PČR, kdy by měla být zvýšena kontrola nepovolených průjezdů nákladních aut obcí, dále informoval o rozšíření činnosti služebny policie pro občany.
Ještě zazněl apel p. Riegra na řešení průjezdu fekálních vozů obcí.

Závěr jednání 21.10 hod.
Zapsala Mgr. Gabriela Dudášová


Mgr. Martin Melichar
starosta

Ověřovatelé:
Viktor Čahoj
Ladislav Kadeřábek