Zápis č. 3/2010 ze dne 29.3.2010

Zápis č. 3/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 29.3.2010

Přítomni:
členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté 5

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Jan Rys

Před schválením programu navrhl starosta, aby po informacích starosty proběhlo seznámení členů ZMČ s plánovanou výstavbou „Na Hvězdárně" a požádal o souhlas s přijetím hostů ze společnosti „Vily Chuchle, a.s." ZMČ souhlasilo.

Program:
1. Informace starosty
2 Informace zástupců spol. „Vily Chuchle a.s." a „Reflecta Development a.s." o plánované výstavbě
„Na Hvězdárně"
3. Rozpočtové úpravy za r. 2010
4. Přezkum hospodaření za r. 2009 - závěrečná zpráva
5. Změna rozsahu účetnictví v příspěvkových organizacích
6. Projednání hospodářského výsledku MČ
7. Projednání hospodářského výsledku ZŠ
8. Projednání hospodářského výsledku MŠ
9. Výše úplaty v MŠ na šk. rok 2010/2011
10. Navýšení místního poplatku za psa po lhůtě splatnosti
11. Dodatek č. 1 k „Opatření tajemnice č. 36/2008" - zadávání veř. zakázek malého rozsahu
12. Bytové záležitosti
13. Projednání smluv
14. Informace o jednání ohledně využití „Areálu na Kazínské 8"
15. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno

l) Informace starosty
- o tom, že dne 25.3.2010 proběhl zápis dětí do MŠ Velká Chuchle.
- o konání „Velikonočního jarmarku", který pořádá MČ dne 2.4.2010 v areálu na Kazínské 8.
- o vítězství Městské části Praha - Velká Chuchle v soutěži „Zlatý erb" v kategorii nejlepší
webové stránky obce na úrovni kraje hl. m. Prahy.
- bude pokračovat výstavba komunikace Na Hvězdárně, bude vypsán tendr na zhotovitele a starosta
jedná o tom, aby se ještě letos vybudovalo otočiště pro bus.
- o jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které městským částem schválilo ponechání nevyčerpaných
účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2009 k využití v roce 2010 a
převod nedočerpaných finančních prostředků z akce „Rekonstrukce objektu samoobsluhy" ve
výši 852,2 tis. Kč na TSK hl. m. Prahy na akci „Vybudování mostku pro pěší ve Starochuchelské
ulici".
- Zastupitelstvo hl. m. Prahy rovněž schválilo návrhy na uvolnění rezerv na investice pro městské
části v roce 2010 a pro naši městskou část schválilo na akci „Přístavba budovy ZŠ s využitím pro
MŠ" 3 000 tis. Kč a na akci „Výstavba hřiště - Malá Chuchle" 2 390 tis. Kč.
- finanční prostředky na dokončení hřiště u ZŠ jsou k dispozici a bude pokračovat výstavba.
- hřiště u MŠ je připraveno k otevření pro potřeby MŠ i veřejnosti, ale vzhledem k letošní tuhé zimě
došlo k posunu příkrého svahu nad hřištěm a zřizovatel musí vzhledem k bezpečnosti návštěvníků
nechat zpevnit svah, což bylo již zadáno a bude provedeno po velikonocích. K otevření tedy dojde v
průběhu dubna, tak jak již bylo avizováno.


2) JUDr. Jakub Sklenka ze spol. „Vily Chuchle a.s." seznámil přítomné s tím, jak se bude vyvíjet zástavba v lokalitě „Na Hvězdárně", poté co společnost odkoupila pozemky od společnosti „FINEP Chuchle" a pověřila spol. „REFLECTA Development, a.s." zpracováním ucelené koncepce stavby.
Záměr nového vlastníka nahrazuje „sídlištní typ zástavby" zástavbou rodinnými vilami vyššího standardu (je poptávka po větších parcelách, takže se budou i spojovat), mění zásadním způsobem míru využití území, dramaticky snižuje podlažnost, snižuje předpokládaný počet obyvatel území, frekvenci obslužné dopravy i veškeré kapacitní nároky na návaznou technickou infrastrukturu.
Společnosti jde zároveň, dle vyjádření JUDr. Sklenky a projektantky Ing. Kateřiny Hůrkové, o vyřešení okolí rozumným kompromisem, rozhodně nechtějí uzavřené prostory. Před prezentací na ZMČ společnost vedla jednání i s místními občanskými sdruženími a bude v nich dále pokračovat. Výstavba je plánovaná po etapách na dobu cca 5 let a kromě rodinných vil se počítá i s realizací obchodního zázemí.
Koncept předpokládá 4 části:
1/ potraviny, 2/ nekuřácká restaurace ve spojení s cukrárnou a kavárnou, 3/ služby dle požadavků občanů (lékař, kadeřnictví, kosmetika apod.), 4/ kanceláře.
Kromě toho je počítáno s prostorem pro potřeby městské části o výměře 150 m2.
JUDr. Sklenka informoval členy ZMČ, že podrobná informace společnosti o chystaných záměrech bude zveřejněna v březnovém čísle Chuchelského zpravodaje a dalším čísle Novin Prahy 16.
Po zodpovězení několika dotazů požádal starosta členy ZMČ o vyjádření k záměru a ZMČ schválilo koncept zastavěnosti území „Na Hvězdárně" , prezentovaný zástupci spol. „Vily Chuchle a.s." JUDr. Sklenkou a Ing. Hůrkovou. /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 3/20010 b. 3/2/
Hlasování: jednomyslně schváleno

3) Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení FV seznámila s návrhem následujících rozpočtových úprav za 03/2010:
V příjmové části rozpočtu:
+1 000 000,- zapojení inv.daru od Nadace ČEZ na výstavbu hřiště u ZŠ OdPa 3113 Pol 3121
+ 40 000,- zapojení neinv.dotace pro ZŠ na protidrogovou prevenci Pol 4121
+2 000 000,- převod části nerozděl.zisku z VHČ na zatepl.byt.domu Radotínská Pol 4131
Celkem: 3 040 000,- Kč

Ve výdajové části rozpočtu:
+1 000 000,- zapojení inv.daru na výstavbu hřiště u ZŠ OdPa 3113 Pol 6121
+ 40 000,- zapojení neinv.dotace pro ZŠ na protidrogovou prevenci OdPa 3113 Pol 5331
+ 75 500,- navýš.výdajů na opravy kanalizace v Dostihové ul. OdPa 2321 Pol 5171
+3 073 000,- zapojení výdajů na zateplení byt.domu Radotínská OdPa 3612 Pol 6121
+ 22 500,- zapoj.výdajů na PD-rekonstr.komun.Nad Závodištěm OdPa 2212 Pol 6121
+ 25 800,- navýš.výdajů na ost.služby - revize povodň.plánu OdPa 6171 Pol 5169
+ 16 000,- navýš.výdajů na nákup DDHM - kontejner na textil OdPa 6171 Pol 5137
Celkem: 4 252 800,- Kč

V části financování (položka 8115)
+1 212 800,- zapojení vl.zdrojů z min.let
Celkem: 1 212 800,- Kč
ZMČ rozpočtové úpravy schválilo.
/viz příloha č. 2 usnesení ZMČ 3/2010 b. 3.3/
Hlasování: jednomyslně schváleno

4) Tajemnice seznámila ZMČ se závěrečnou zprávu kontrolní skupiny MHMP o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2009, kterou kontrolní skupina předala starostovi a tajemnici dne 24.3.2010. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření Městské části Praha - Velká Chuchle za rok 2009, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., kontrolní skupina konstatovala, že v r. 2009 u ÚMČ Praha - Velká Chuchle nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
ZMČ vzalo zprávu na vědomí a starosta poděkoval tajemnici a úředníkům za dobrou práci, protože takové výsledky auditu rozhodně nejsou samozřejmostí u všech úřadů.

5) Tajemnice informovala o tom, že městské části obdržely od MHMP (v souvislosti s reformou účetnictví státu od 1.1.2010) doporučení, aby zvážily převedení účetnictví příspěvkových organizací do zjednodušeného rozsahu. Finanční výbor doporučil zjednodušený rozsah vedení účetnictví ZŠ a MŠ vzhledem k nižším personálním a administrativním nárokům na vedení „nového" účetnictví s tím, že na základě doporučení MHMP budou zachovány dle metodiky MHMP pro PO knihy analytických účtů, bude účtováno o podrozvahových účtech 901,902 a 903 (evidence drobného dlouhod.nehm.a hm.majetku a ostatního majetku) a o odepsaných pohledávkách - účet 911. FV zjednodušený rozsah vedení účetnictví příspěvkových organizací doporučil a ZMČ jej schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6) Tajemnice předložila návrh finančního vypořádání - rozdělení zisku MČ za r.2009. Finanční výbor doporučil ponechat zisk za r.2009 ve výši Kč 3 153 563,37 ve VHČ jako rezervu pro případné zapojení do rozpočtu v průběhu roku 2010 a ZMČ tento návrh schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

7) Dále předložila návrh ředitelky ZŠ na rozdělení zisku za r.2009 ve výši Kč 43 948,50 takto:
- do fondu odměn Kč 35 000,-
- do fondu rezervního Kč 8 948,50,
ZMČ dle doporučení FV návrh na rozdělení zisku ZŠ schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

8) Rovněž seznámila s návrhem ředitelky MŠ na rozdělení zisku za r.2009 ve výši Kč 4 270,- takto:
- do fondu odměn Kč 3 416,-
- do fondu rezervního Kč 854,-,
ZMČ dle doporučení FV návrh na rozdělení zisku MŠ schválilo.
Hlasování: jednosmyslně schváleno

9) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která seznámila s návrhem ředitelky MŠ Kučerové na výši školného 500,- Kč za dítě/měsíčně pro školní rok 2010/2011. (školné vychází z neinvestičních nákladů za rok 2009 a může činit nejvýše 50 % nákladů na jedno dítě za l měsíc).
Hlasování: jednomyslně schváleno

10) Podle novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění zákona č. 229/2003 Sb., § 11 může obec zvýšit včas nezaplacený poplatek za psa až na trojnásobek. Tajemnice, na základě návrhu Ing. Šmejkalové z odboru smluv, daní a poplatků, požádala ZMČ o rozhodnutí o navýšení poplatků. ZMČ po projednání schválilo navýšit včas nezaplacený místní poplatek ze psů takto:
od 1.4.2010 do 30.4.2010 navýšení základní sazby poplatku o 30%
od 1.5.2010 do 31.5.2010 navýšení základní sazby poplatku o 50 %
od 1.6.2010 navýšení základní sazby poplatku o 100 %
Hlasování: jednomyslně schváleno

11) Tajemnice předložila ZMČ návrh na „Dodatek č. 1/2010 k Opatření tajemnice č. 36/2008" z 30.6.2008 k organizačnímu postupu Úřadu městské části Praha - Velká Chuchle při přípravě a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. ZMČ po projednání dodatek č. 1/2010 k Opatření tajemnice
č. 36/2008 schválilo s účinností od 1.4.2010.
Hlasování: 6 pro, l proti, 2 se zdrželi

12) Mgr. Felixová informovala o jednání výboru sociálního a bytového, který projednal žádost Kateřiny Tothové o zařazení do seznamu uchazečů o nájem bytu. Výbor SaB konstatoval, že žádost splňuje veškeré náležitosti a ZMČ schválilo zařazení žádosti p. Kateřiny Tothové do seznamu uchazečů o nájem bytu.
Hlasování: jednomyslně schváleno

13) Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodloužení pronájmu části prostor v areálu Kazínská 8/5 nebyly připomínky, předložil návrh dodatku k nájemní smlouvě a ZMČ schválilo uzavření dodatku k nájemní smlouvě se spol. SAHAB s.r.o. za stejných podmínek do 31.12.2010.
Hlasování: 8 pro, 1 proti

14) P. Vlasák informoval o tom, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k pronájmu stánku na nám. Omladiny nebyly připomínky. ZMČ schválilo uzavření nájemní smlouvy s p. Adélou Vokurkovou, na pronájem stánku na nám. Omladiny za účelem prodeje potravin, tisku a jízdenek MHD na dobu 1 roku. Účinnost smlouvy bude stanovena dle dohody s p. Vokurkovou.
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel

15) Na ÚMČ se obrátil p. P. se žádostí o pronájem pozemku na garážované stání v ul. Starochuchelská na umístění 2 plechových garáží v lokalitě u lesa. Vzhledem k tomu, že předchozí nájemce ukončil nájemní smlouvu, schválilo ZMČ vyvěšení záměru na pronájem.
Hlasování: jednomyslně schváleno

16) Starosta znovu předal slovo tajemnici, která seznámila, že na základě výsledků „Výzvy MČ Praha - Velká Chuchle zájemcům k podání návrhů na uzavření smlouvy o dílo na stavbu zateplení bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli, ulici Radotínské č.p. 384 až 388 v rámci dotace ZELENÁ ÚSPORÁM" z ledna 2010 a v souladu s usnesením ZMČ bod 9/11 ze dne 30.11.2009 výběrová komise předložila návrh „Smlouvy o dílo" se zhotovitelem zateplování předmětných bytových domů stavební firmou PROFIS B £ B s.r.o. ZMČ schválilo uzavření smlouvy s firmou PROFIS, B £ B s.r.o., Chocholova 895, 149 00 Praha 4 za cenu díla 2.384059,- Kč + 10 % DPH s účinností od 1.4.2010.
Hlasování: jednomyslně schváleno

17) Tajemnice dále uvedla, že na základě výsledků „Výzvy MČ Velká Chuchle zájemcům k podání cenové nabídky na uzavření smlouvy o dílo na stavbu rekonstrukce příjezdové komunikace Nad Závodištěm v Praze 5 - Velké Chuchli" z března 2010 a v souladu s usnesením ZMČ bod 6/3 ze dne 29.6.2009 výběrová komise předložila návrh „Smlouvy o dílo" se zhotovitelem rekonstrukce komunikace stavební firmou ZEPRIS s.r.o. ZMČ schválilo uzavření smlouvy se spol. ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 za cenu díla 1 297 715,- Kč včetně DPH 20 % s účinností po získání stavebního povolení.
Hlasování: jednomyslně schváleno

18) Tajemnice ještě informovala o uzavření smlouvy o bezplatném umístění l7 kusů laviček AD-Net s betonovým nosníkem na místních komunikacích a veřejném prostranství městské části se spol. AD-Net, spol. s r.o., Opletalova 19/1441, 110 00 Praha 1. ZMČ vzalo na vědomí.

19) Dále seznámila s návrhem smlouvy s Diakonií Broumov, Husova 319, 550 01 Broumov - Velká
Ves ohledně bezplatné obsluhy kontejnerů pro sběr použitého textilu pro humanitární účely od obyvatel Městské části Praha - Velká Chuchle. Kontejner by měl být v průběhu dubna-května
umístěn na nám. Omladiny vedle tříděného odpadu. ZMČ vzalo na vědomí.

20) Starosta informoval o jednání stavebního výboru a komise územního plánu ohledně vybudování potřebné občanské vybavenosti, obchodů a služeb na pozemcích bývalého areálu Femat, dle návrhů, které obdržela MČ. Bylo dohodnuto, že území se bude řešit komplexně, i když etapovitě, spolu s využitím pozemků s objekty současné samoobsluhy a klubového domu na Starochuchelské ulici. Komplexní řešení předpokládá vytvoření dosud chybějícího centra městské části.
a) zadání architektonické zastavovací studie pozemků areálu Kazínská 8 bude probíhat otevřenou soutěží, výhradně podle pravidel České komory architektů dále ČKA.
b) byly stanoveny priority v umístění služeb a zařízení k vyžití občanů v nově vybudovaných objektech na pozemcích areálu Kazínská 8:
- pošta
- víceúčelová tělocvična
- klubovna a zázemí pro účelová sdružení a kroužky občanů
- městská knihovna
- ordinace lékaře
- úřadovna Městské policie
- gastronomické zařízení
- parkovací místa pro návštěvníky
- parková úprava nezastavěné části včetně zřízení veřejného prostranství ke konání obecních slavností, svátečních jarmarků, vánoční zvonkohry atd.
ZMČ návrh na využití areálu schválilo.
Hlasování: jednomyslně schválen


21) Tajemnice doplnila předcházející informaci o jednání s Ing. Markétou Kohoutovou, která pracovala na ČKA, kde organizovala zadávání architektonických soutěží a požádala členy ZMČ o schválení jmenování Ing. Markéty Kohoutové do funkce tajemníka a sekretáře soutěže na arch. studii pro areál na Kazínské ve Velké Chuchli.
Hlasování: jednomyslně schváleno

22) Starosta doplnil e-mailovou informaci ing. Jiřího Barcala, kterou zastupitelé obdrželi v podkladech pro jednání ZMČ. Ing. Barcal jako člen přípravného výboru informoval o založení občanského sdružení s názvem „Osada Lahovská", jehož cílem je aktivně přispět k rozvoji a zvelebení prostředí v osadě a ujistil, že sdružení bylo založeno především z motivace najít společnou řeč a postoj obyvatel osady Lahovská a podpořit ty obyvatele osady, kteří chtějí aktivně přispět k rozvoji osady
s tím, že ÚMČ vnímají jako partnera, se kterým chtějí aktivně komunikovat a spolupracovat.
ZMČ vzalo na vědomí.

23) Starosta informoval o dopisu l. nám. primátora hl. m. Prahy JUDr. Rudolfa Blažka, který zaslal všem městským částem návrh vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů a předpokládá změnu kompetencí v oblasti ochrany přírody a krajiny s tím, že ruší kompetence městských částí Praha l -57 a svěřuje je městským částem Praha 1-22. Úřad s touto
změnou zásadně nesouhlasí a ZMČ tento názor rovněž podpořilo a schválilo zaslání připomínek
dle návrhu (viz příloha č. 3 usnesení ZMČ 3/2010 b. 3/21)
Hlasování: jednomyslně schváleno

24) Zastupitelé vzali na vědomí e-mail Mgr. Šachové a Mgr. Šacha ohledně výstavby komunikace
Na Hvězdárnu, který obdrželi v podkladech na jednání ZMČ a starosta doplnil, že tyto podněty byly
zaslány investorovi a zhotoviteli a v průběhu dubna dojde k jednán s ředitelem ISTARu Ing.Hrdličkou.

25) Zastupitelé vzali na vědomí dopis p. Vilmy Vágnerové.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.20 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl, starosta

Ověřovatelé: Zdeňka Děrdová

Jan Rys