Zápis č. 4/2010 ze dne 26.4.2010

7.5.2010

Zápis č. 4/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 26.4.2010

Přítomni:
členové zastupitelstva 6
nepřítomen, omluven 3
hosté 4

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 6 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Mgr. Tomáš Hromádka

Před zahájením zasedání požádal starosta o souhlas s přijetím hostů ze společnosti Vily Chuchle, a.s.
(Ing. Kateřiny Hůrkové, JUDr. Jakuba Sklenky), kteří chtěli informovat o předložené dokumentaci v souvislosti s plánovanou výstavbou „Na Hvězdárně". ZMČ souhlasilo.
Hosté seznámili ZMČ s tím, že předali ÚMČ dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí na akci
„Vily Chuchle" (dříve bytový areál Chuchle - Hvězdárna) a žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les včetně dendrologického průzkumu. Vzhledem k tomu, že žádost o vyjádření k dokumentaci obdržel úřad až po jednání stavebního výboru, Ing. arch. Vokurka vyjádřil názor, že dokumentace musí být projednána SV a následně na příštím zasedání ZMČ. Starosta navrhl, aby k projednání došlo na mimořádném zasedání ZMČ, které by se mělo uskutečnit 17.5.2010 v 18.00 v souvislosti s projednáním soutěžních podmínek na zadání veřejné architektonické soutěže na zpracování ideového návrhu urbanisticko architektonického řešení areálu Kazínská 8 a požádal p. Vokurku, aby do tohoto termínu svolal stavební výbor. ZMČ nemělo námitek.

Starosta předložil ke schválení program :
1. Informace starosty
2. Rozpočtové úpravy za r. 2010
3. Stanovisko k návrhu závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2009
4. Projednání závěrečného účtu MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2009
5. Příspěvky zájmovým organizacím
6. Majetkové záležitosti (projednání smluv a žádostí o pronájem pozemku)
7. Volební záležitosti
8. Stavební záležitosti
9. Podmínky veřejné architektonické soutěže na zpracování ideového návrhu urbanisticko
architektonického řešení areálu Kazínská 8
10. Různé. Hlasování: jednomyslně schváleno

1) Informace starosty:
- 17.4.2010 bylo otevřeno hřiště u Mateřské školy Velká Chuchle pro potřeby MŠ i pro veřejnost
- stavba lapače splavenin, která probíhá u železničního přejezdu bude dokončena do konce května
- probíhá zateplování bytových domů MČ v Radotínské ulici
- bylo dohodnuto, že budou pokračovat protipovodňová opatření včetně úpravy potoka Vrutice,
úpravy by měla doznat i ulice Dostihová - zatím TSK provizorně zabezpečí poničené zábradlí
- je příslib, že bude pokračovat rekonstrukce Starochuchelské od samoobsluhy ke křižovatce Na
Hvězdárnu. V této oblasti starosta požaduje ještě jeden zpomalovací práh. Technická správa komunikací předpokládá, že část komunikace nad železničním přejezdem se odfrézuje a provedou se nejnutnější opravy.
- byla zahájena dostihová sezóna.
- pokud jde o komunikaci Na Hvězdárně, starosta konstatoval, že každý si představuje ideální stav, ale
„udělat rovinky do kopce" dost dobře nejde, není jednoduché dodržet sklonové parametry. Komunikace je vyprojektovaná až k otočišti a snad se dotáhne do konce i ve spolupráci se spol.
VILY CHUCHLE a.s.. Nyní se dělají úpravy na křižovatce s ul. Nad Libří, kde je to dost složité a situace se řeší podle možností s Policií ČR, aby konečné řešení odpovídalo normám a předpisům.
Mgr. Hromádka k této informaci vyjádřil názor, že přes drobné chyby komunikace dopadla dobře.
- 3.-4.7.2010 proběhne Mistrovství světa v závodě BIGMAN a 4. ročník závodu Czech BIGMAN,
který se stal poprvé i součástí světové série WORLD TRIATHLETE 1, kdy se Praha stává
jedním z pořadatelských měst. Omezení na Strakonické by mělo být menší, protože by měla být
dokončena komunikace na Zbraslavi.
- občané osady Lahovská, založili občanské sdružení Osada Lahovská, starosta se zúčastnil jejich
prvního zasedání dne 23.4.2010.

2) Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení FV seznámila s návrhem následujících rozpočtových úprav za 04/2010:

V příjmové části rozpočtu:
+ 151 200,- zapojení neinv.dotace pro ZŠ na integraci žáků Pol 4121
+ 21 000,- zapojení neinv.dotace na ZZOZ Pol 4121
+ 500 000,- zapojení inv.dotace na zast.studii býv.areálu FEMAT Pol 4221
+3 000 000,- zapojení inv.dotace na příst.budovy ZŠ s využitím pro MŠ Pol 4221
+2 390 000,- zapojení inv.dotace na výst.hřiště v Malé Chuchli Pol 4221
Celkem: 6 062 200,- Kč

Ve výdajové části rozpočtu:
+ 151 200,- navýšení příspěvku pro ZŠ-dotace na integraci žáků Odpa 3113 Pol 5331
+ 21 000,- navýš.prostř.na školení - ÚMČ - z dotace na ZZOZ OdPa 6171 Pol 5167
+ 500 000,- zapojení inv.dotace na zast.studii býv.areálu FEMAT OdPa 3613 Pol 6119
+3 000 000,- zapojení inv.dotace na příst.budovy ZŠ s využitím pro MŠ OdPa 3113 Pol 6121
+2 390 000,- zapojení inv.dotace na výst.hřiště v Malé Chuchli OdPa 3421 Pol 6121
+ 500 000,- zapojení inv.dotace na zast.studii býv.areálu FEMAT-ponech. OdPa 3613 Pol 6119
+1 374 900,- zapojení inv.dotace na rek.. komun.Nad Závodištěm-ponech. OdPa 2212 Pol 6121
+1 999 000,- zapojení inv.dotace na stav..přípr.v býv.areálu FEMAT-ponech. OdPa 3613 Pol 6121
- 22 500,- snížení prostř.na PD k rekonstr.komun.Nad Závodištěm-vl.zdr. OdPa 2212 Pol 6121
+ 17 000,- zapojení prostř.na opravy v MŠ OdPa 3111 Pol 5171
+ 24 300,- navýš.prostř.na ost.služby - revize v budově ÚMČ OdPa 6171 Pol 5169
+ 80 000,- zpevnění svahu vč.výsadby zeleně na hřišti u MŠ OdPa 3113 Pol 6121
+ 7 700,- navýš.prostř.na ost.služby - dětský tábor pro Kulhánkovi OdPa 6171 Pol 5169
Celkem: 10 042 600,- Kč

V části financování (položka 8115)
+3 873 900,- zapojení inv.dotací ponechaných z roku 2009 (500tis.-zast.studie býv.areálu FEMAT, 1 374,9tis.-rekonstr.komun.Nad Závodištěm, 1 999tis.-stavební příprava v býv.areálu FEMAT)
+ 106 500,- zapojení vl.zdrojů z minulých let-z vrácené daně z příjmů (-22,5tis.-PD k rekonstr.komun.Nad Závodištěm, +17tis.-opravy v MŠ, +80tis.-zpevnění svahu vč. výsadby zeleně na hřišti u MŠ, +24,3tis.-revize, +7,7tis.-dětský tábor pro Kulhánkovi)
Celkem: 3 980 400,- Kč
ZMČ rozpočtové úpravy schválilo.
/viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 4/2010 b. 4.2/
Hlasování: jednomyslně schváleno

3) Tajemnice požádala o vyjádření k návrhu závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2009 - podklady pro členy ZMČ byly k dispozici na úložišti pro zastupitele a návrh byl zpřístupněn na extranetu hl. m. Prahy. ZMČ návrh závěrečného účtu hl. m. Prahy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

4) Tajemnice, dle doporučení finančního výboru, požádala o schválení závěrečného účtu MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2009, který byl před projednáváním vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce a ZMČ schválilo závěrečný účet MČ Praha - Velká Chuchle za r. 2009 bez výhrad.
Hlasování: jednomyslně schváleno

5) Starosta předložil žádosti TJ Sokol Chuchle, Městské knihovny v Praze (pro pobočku ve Velké Chuchli) a MO Českého rybářského svazu o finanční příspěvek na činnost v roce 2010.
ZMČ schválilo finanční příspěvek pro r. 2010 ve výši Kč 5000,- pro každou organizaci.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6) Starosta rovněž informoval o žádosti p. Vojtové z Malé Chuchle o poskytnutí příspěvku na
pořádání dětského dne v Malé Chuchli dne 29.5.2010. Na základě doporučení finančního výboru starosta navrhl úhradu části nákladů na tuto akci do výše 3 000,- Kč a ZMČ tento návrh schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

7) Vzhledem k nepřítomnosti p. Vlasáka, požádal starosta tajemnici, aby předložila ZMČ k vyjádření žádosti, projednávané na výboru majetku obce dne 16.4.2010. Tajemnice informovala o tom, že majetkový výbor projednal uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena se spol.
T-Systems Czech republic a.s. k pozemkům parc.č.725/1, 725/4, 725/5, 725/7, 725/8, 725/9, 725/11, 602/1, 1209/1, 1209/11 a 1170 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění, provozování, nutných oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly stavby „Rozšíření optické sítě PRAGONET na území Velké Chuchle a Lahovic". Výbor doporučil ZMČ uzavření této smlouvy a ZMČ schválilo uzavření smlouvy za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno

8) Výbor se dále zabýval žádostí pana Jaromíra Vejvody o odkup části pozemku parc.č.651/1 v k.ú. Velká Chuchle o velikosti cca 425 m2 (část zahrady u bytového domu Klausovka) za účelem sloučení s jeho pozemky parc.č.651/2,652,653 a 654 z důvodu prodloužení kanalizační přípojky a vybudování lehkého skladu, který by navazoval na prodejnu čtyřkolek. Výbor s prodejem za tímto účelem nesouhlasil a nedoporučil ZMČ jeho prodej. ZMČ prodej pozemku rovněž neschválilo.
Hlasování: 5 proti prodeji, 1 se zdržel

9) Tajemnice informovala o žádosti ředitele Odboru obchodních aktivit MHMP RNDr. Ďurici o stanovisko MČ k pronájmu (příp. prodeji) části pozemku parc.č. 84 v k.ú. Malá Chuchle o výměře 1876 m2 p. Dobešovi, který by pozemek využíval jako zahrádku (sad), výbor konstatoval, že nemá k pronájmu námitky. Stejný názor mělo i ZMČ s tím, že dává přednost pronájmu před prodejem, vzhledem k tomu, že výhledově se počítá v této oblasti s výstavbou tunelu a tento pozemek by měl zůstat v majetku hl. m. Prahy.
Hlasování: jednomyslně schváleno

10) Výbor řešil i žádost spol. VILY CHUCHLE a.s. o uzavření budoucí nájemní smlouvy na staveništní komunikaci Na Hvězdárně (parc.č.993/1,994,996,1004,1013 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle), kterou má do 31.7.2010 v pronájmu spol.Finep Chuchle a.s., za účelem výstavby rodinných domů. Vzhledem k tomu, že spol. Finep Chuchle a.s. odprodala část svých pozemků spol. VILY CHUCHLE a.s., žádá tato společnost o pronájem komunikace s tím, že účinnost nájemní smlouvy by navazovala na ukončení nájemní smlouvy se spol. FINEP Chuchle a.s., tzn.od 1.8.2010. Výbor nemá proti uzavření této smlouvy námitky a doporučuje tedy ZMČ pronájem schválit. ZMČ pronájem také schválilo, resp. souhlasilo s vyvěšením záměru na pronájem.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11) V souvislosti s konáním voleb do Parlamentu ČR, předložil starosta návrh na vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů. Návrh byl schválen a zaregistrované politické strany a hnutí mohou předat sekretariátu ÚMČ k vyvěšení l plakát A4 pro vyvěšení na informativních deskách u budovy ÚMČ, na nám. Omladiny, Na Hvězdárně a v Malé Chuchli.
Hlasování: jednomyslně schváleno

12) Ing. arch. Vokurka informoval o jednání stavebního výboru a seznámil se žádostí p. Michala Strnada (parc. č. 62 v k.ú. Velká Chuchle) o finanční spoluúčast MČ Praha - Velká Chuchle při rekonstrukci opěrné zdi na pozemku p. Strnada, ke které přiléhá chodník a komunikace Pod Akáty. SV doporučil, aby městská část přispěla p. Strnadovi na opravu zdi, která je v havarijním stavu 30% s tím, že tento stav ohrožuje účastníky silničního provozu,neboť hrozí poškození zmíněného chodníku, komunikace a sítí v ní. S tímto návrhem zásadně nesouhlasila předsedkyně finančního výboru Bc. Kuzníková a tlumočila názor FV, že je povinností vlastníka starat se o svůj majetek a rozpočtová situace obecně neumožňuje přispívat takto vysokými finančními příspěvky (přes 100 tis. Kč) vlastníkům na opravy jejich majetku. K tomuto argumentu se připojila i Mgr. Felixová. Starosta podpořil tyto názory znaleckým posudkem, který si nechala zpracovat MČ znalcem Ing. Vladimírem Váchou a ze kterého vyplývá, že „se lze důvodně domnívat, že mezi hlavní příčiny poruch opěrné stěny patří vedle špatného původního návrhu a nevhodné dobové realizace materiálově nesourodé opěrné stěny zejména stáří (83 let) dnes již prakticky dožilé konstrukce trpící dlouhodobě jak vzdušnou, tak i běžnou vlhkostní zemní erozí, která je zejména v zimním období vystavována střídání nepříznivých cyklů mrazů a tání. Změněné hydrologické podmínky v sektoru za opěrnou stěnou nelze jednoznačně prokázat bez náročnějších odvrtů a sond, nicméně se lze domnívat, že při takto zásadní změně poměrů by došlo k podobné destrukci i u zbývající části opěrné stěny s vyšší rozdílovou výškou dvora a komunikace jakož i u opěrných stěn sousedících nemovitostí. Žádné takové indicie nebo masivní průniky spodní vody poškozenou stěnou se však zjistit nepodařilo."
Starosta navrhl, aby MČ po opravě opěrné zdi vlastníkem nechala udělat nový chodník v celé délce plotu, případně opraví i komunikaci. Proti poskytnutí příspěvku se vyjádřil i Mgr. Hromádka s tím, že MČ se musí chovat jako řádný hospodář a dle toho nakládat s finančními prostředky.
Na základě hlasování ZMČ rozhodlo:
a) ZMČ neschválilo poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci opěrné zdi pana
Strnada.
Hlasování: 2 pro, 3 proti, l se zdržel
b) ZMČ schválilo provedení opravy chodníku (případně části komunikace) podél celé
délky plotu p. Strnada
Hlasování: 5 pro, l proti

13) SV dále, v souvislosti s právě probíhající výstavbou hřiště u ZŠ Ch. Masarykové, doporučil, aby součástí bylo i vypracování PD a realizace dořešení okolí stavby tj. chodníků a ozelenění na venkovní straně oploceného hřiště vymezeného ulicí Starochuchelská, Pod Akáty a pěšinou u telefonní budky směrem k bočnímu vjezdu do školy. ZMČ schválilo, aby bylo zadáno vypracování PD.
Hlasování: jednomyslně schváleno

14) SV dále nesouhlasil s vydanou změnou 1857 územního plánu ve změnách 07, kde je zastávka vlaku posunuta do míst, kde byla prezentována SŽDC - ve studii optimalizace trati Praha - Beroun. K této studii vydalo ZMČ nesouhlasné stanovisko. SV se domnívá, že stanovisko MČ nebylo zohledněno a rovněž doporučuje prověřit vydání změny, týkající se posunutí suchého poldru v Libři. Starosta informoval, že Ing. Kozlovská prověřovala zapracování změn na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a byla ujištěna, že ke změnám došlo. Přesto ZMČ schválilo, aby starosta písemně požádal Útvar rozvoje o potvrzení námi požadovaných změn ÚP.
Hlasování: jednomyslně schváleno

15) Starosta, tajemnice a Ing. arch. Vokurka seznámili přítomné s jednáním stavebního výboru dne 23.4.2010 ohledně přípravy veřejné architektonické soutěže na zpracování ideového návrhu urbanisticko-architektonického řešení prostoru na Kazínské 8. Podmínky pro vypsání soutěže připravila tajemnice a sekretářka soutěže Ing. Markéta Kohoutová a jejich projednáním se zabýval
nejen stavební výbor, ale i porota na svém ustavujícím jednání rovněž 23.4.2010.
Starosta požádal o schválení členů poroty:
Nezávislá porota:
Ing. arch. Jan Aulík - Atelier Aulík Fišer architekti Praha
Ing. arch. Roman Brychta - Projektil architekti s.r.o.
Ing. arch. Markéta Cajthamlová - Atelier Praha
Ing. arch. Michal Fišer - Atelier Tři architekti Praha
Ing. arch. Jan Sedlák - ČVUT Praha Atelier S.P.S.
RNDr. Milan Svoboda - urbanista, zkuš. s městským plánováním v Plzni + zákon o zadávání veř. zakázek atd.
Závislá porota:
Stanislav Fresl - starosta
Ing. arch. David Vokurka - předseda stavebního výboru a člen komise ÚP
Ing. Jiří Vrzal - člen komise ÚP
Ing. arch. Karel Doubner - člen komise ÚP
Dopracované soutěžní podmínky budou znovu projednány stavebním výborem a ZMČ na mimořádném zasedání 17.5.2010 v 18.00 hod.
Hlasování: jednomyslně schváleno

16) Na závěr zasedání dal starosta slovo hostům. Pan Kučera poděkoval za zimní údržbu a sjízdnost serpentiny Na Hvězdárnu, požádal o zvážení možnosti umístění většího zrcadla na křižovatku ul. Na Hvězdárně a Starochuchelské a případné umístění „Stopky" před železničním přejezdem do ulic Dostihové a Radotínské. Pan Čahoj požádal o prověření nastavení signalizace na přechodu u ZŠ, zvláště ve večerních hodinách. Starosta přislíbil prověření všech podnětů.

Hlasování: jednomyslně schváleno


Zasedání bylo ukončeno ve 21.30 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Stanislav Fresl, starosta


Ověřovatelé: Mgr. Lenka Felixová

Mgr. Tomáš Hromádka